Характеристика гумусового стану схилових чорноземних грунтів степу України.

Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 631.417.2:631.445.4 (477.7)1

Автор
Н. В. Поляшенко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання гумусового стану схилових чорнозем них ґрунтів Степу України. Визначено, що схилові ґрунти мають дещо
укорочений  гумусовий  горизонт  у  порівнянні  з  вододілом,  менший загальний  вміст  та  запаси  гумусу.  Крім  цього,  досліджувані  ґрунти
відрізняються  вмістом,  співвідношенням  та  розподілом  по  профілю гумінових і фульвокислот.

Ключові слова
освіта, інформатизація, інформація, суспільство, технології, комунікації, економіка, менеджмент, інновація, ресурс, системність.

Стаття
Н. В. Поляшенко. Характеристика гумусового стану схилових чорноземних грунтів степу України

Список використаних джерел

1.  Александрова Л. H. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации / Л. Н. Александрова. — Л. : Наука, 1980. — 280 с.
2.  Багаутдинов Ф. Я.  Состав  и  трансформация  органического  вещества  почв / Ф. Я. Багаутдинов, Ф. Х. Хазиев. — Уфа : Гилем, 2000. — 197 с.
3.  Методы  исследований  органического  вещества  почв /  Под  ред.  А. И. Еськов, В. А. Черников, С. М. Лукин, И. В. Русакова. — М. : Россельхозакадемия, ГНУ ВНИП ТИОУ, 2005. — 521 с.
4.  Кауричев И. С. Практикум по почвоведению / И. С. Кауричев. — М. : Колос, 1980. — 272 с.
5.  Носко Б. С. Антропогенна еволюція чорноземів / Б. С. Носко. — Харків, 13 типографія, 2006. — 239 с.
6.  Якість ґрунту. Методи визначення органічної речовини : ДСТУ 4289:2004 – ДСТУ 4289:2004. — [Чинний від 2004-30-04]. — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — 10 с. — (Національні стандарти України).
7.  Якість  ґрунту.  Методи  визначання  доступної (лабільної)  органічної  речовини : ДСТУ 4732:2007 – ДСТУ 4732:2007. — [Чинний від 2008-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2008. — 10 с. — (Національні стандарти України).
8.  Ґрунти. Визначення групового складу гумусу за методом І. В. Тюріна в модифікації М. М. Кононової та Н. П. Бєльчикової, спалювання за Б. А. Нікітіним (варіант ННЦ ІГА) : МВВ 31-497058-006-2002 — МВВ 31-497058-006-2002

Н. В. Поляшенко. Характеристика гумусового состояния склоновых черноземных почв Степи Украины.
В  статье  рассмотрены  вопросы  гумусового  состояния  склоновых черноземных  почв  Степи  Украины.  Определено,  что  склоновые  почвы  име-
ют  несколько  укороченный  гумусовый  горизонт  по  сравнению  с  водоразделом, меньше  общее  содержание и  запасы  гумуса. Кроме  этого, исследуемые почвы отличаются содержанием, соотношением и распределением по профилю гуминовых и фульвокислот.

N. Polyashenko.  Characteristics of humus status of slope black soils of steppes of Ukraine.
The article discusses the situation of humus status of slope black soils of steppes of Ukraine. It was determined that the slope of the soil with humus horizon
is shorter compared to the watershed soils. The total amount of reserves and humus is less. In addition, these soils are different in their content, value and
distribution profi  le of humic and fulvic acids.