Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери економіки України

Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 330.341.1:330.322

Автор
Н. В. Войтович, кандидат економічних наук
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

Анотація
Визначено особливості інноваційно-інвестиційного забезпечення аграрних підприємств. Проаналізовано динаміку обсягів інвестицій у сільське господарство. Здійснено оцінку інвестицій в основний капітал аграрних підприємств України за джерелами фінансування. Охарактеризовано надходження прямих та іноземних інвестиції у сільське господарство з окремих країн світу. Запропоновано шляхи вдосконалення механізму державної підтримки інвестування інноваційного розвитку аграрних підприємств з урахуванням їх цілей та
стратегії розвитку. Сформовано систему оцінки інноваційно-інвестиційного забезпечення аграрних підприємств від розроблення проекту до отримання кінцевого результату.

Ключові слова
інноваційно-інвестиційне забезпечення, аграрні підприємства, інвестиційна політика, інвестиційний проект, інвестиції, інновації.

Стаття
Н. В. Войтович. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери економіки України.

Список використаних джерел

1. Дацій О. І. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України / О. І. Дацій // Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. — 2011. — № 1. — С. 65—76.
2. Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2012 р. та основні напрями розвитку на 2013-2014 рр. [Електроний ресурс] — Режим доступу : http://www.kr-admin.gov.ua/Comitet/Ua/gromada/141011.pdf
3. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : монографія / [П. Т. Саблук, О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило та ін.]. — К. : ННЦ ІАЕ, 2010. — 706 с.
4. Інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві України / М. М. Кулаєць, М. Ф. Бобієнко, П. А. Лайко [та ін.] // Економіка АПК. — 2010. — № 6. — С. 113—119.
5. Сіренко Н. М. Управління інноваційною системою аграрного підприємства / Н. М. Сіренко // Економіка АПК. — 2009. — № 9. — С. 43—46.
6. Шпикуляк О. Г. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. — 2011. — № 12. — С. 109—116.
7. Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект / О. Шубравська // Економіка України. — 2012. — № 1. — С. 27—35.
8. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України : статистичний збірник / Державна служба статистики України [Електроний ресурс] — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
9. Ukraine EU bilateral trade and trade with the world [Електроний ресурс] — Режим доступу : http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113459.pdf

Н. В. Войтович. Инновационно-инвестиционное обеспечение развития аграрной сферы экономики Украины.
Определены особенности инновационно-инвестиционного обеспечения аграрных предприятий. Проанализирована динамика объемов инвестиций в сельское хозяйство. Осуществлена оценка инвестиций в основной капитал аграрных предприятий Украины по источникам финансирования. Охарактеризованы поступления прямых и иностранных инвестиций в сельское хозяйство из отдельных стран мира. Предложены пути совершенствования механизма государственной поддержки инвестирования инновационного раз-
вития аграрных предприятий с учетом их целей и стратегии развития. Сформирована система оценки инновационно-инвестиционного обеспечения аграрных предприятий от разработки проекта до получения конечного результата.

N. Voytovych. The innovation and investment support of Ukrainian agriculture development.
The features of innovative and investment of agrarian enterprises’ development are reveled. The dynamics of investment in agriculture is described. The estimation of investment in fi xed assets farms of Ukraine by source of funding is made. The characteristic of direct and foreign investment in agriculture of some countries are discussed. The ways of improving the mechanism of state support of investment and innovation of agrarian enterprises, considering their goals and strategies are proposed. The formation of innovation and investment support of farms to get the
effi cient result is given.