Методичні основи створення та використання свиней породи дюрок української селекції в умовах ПРАТ«Племзавод«Степной»

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 636.4.0821

В. С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет
А. А. Волков , кандидат сільськогосподарських наук
голова правління ПрАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області

Представлено результати роботи зі свинями породи дюрок та передумови створення внутрішньопорідного типу «Степовий». Проаналізовано продуктивні якості внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок української селекції «Степовий» (ДУСС) в умовах ПрАТ «Плем-завод «Степной» Запорізької області. Представлено результати бонітування свиней вищезгаданого типу. За комплексом ознак стадо свиней розподіляється наступним чином: до класу еліта-рекорд відносять кнурів – 84%, маток – 32%, до класу еліта – 16 і 68%, відповідно. Це свідчить, що основне поголів’я маток і кнурів стада відповідає тільки класу еліта-рекорд та еліта. Відзначено, що свині нового внутрішньопорідного типу української селекції проявляють високу ефективність при схрещуванні як при використанні батьківської, так і материнської форми. Встановлено, що в ПрАТ «Племзавод «Степной» створено умови, які сприяють прояву генетичного потенціалу продуктивності свиней.

Ключові слова
внутрішньопорідний тип, українська селекція, порода дюрок, продуктивні якості

В. С. Топіха, А. А. Волков. Методичні основи створення та використання свиней породи дюрок української селекції в умовах ПРАТ«Племзавод«Степной»

Список використаних джерел:
1. Волков А. Ефективність схрещування свиней породи дюрок з великою білою / А. Волков, Г. Бекасова // Тваринництво України. – 2001. – № 8. – С. 12-13.
2. Інструкція з бонітування свиней; Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві. – К. : Київський університет, 2003 – 64 с.
3. Лихач В. Я. Продуктивні якості свиней внутрішньопородного типу породи дюрок української селекції «Степовий» / В. Я. Лихач, А. Н. Романова // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. праць Белоцерк. держ. ун-т. – Біла Церква, 2010. – Вип. 3 (72). – С. 21-22.
4. М’ясні генотипи свиней південного регіону України / [В. С. Топіха, Р. А. Трибрат, С. І. Луговий та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2008 – 350 с.
5. Рибалко В. П. Не тільки збільшувати виробництво, але й не знижувати якість свинини / В. П. Рибалко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2006. – Спец. вип. 3 (35). – Т. 2. – С. 4-7.
6. Топіха В. Інтенсивне ведення галузі свинарства / В. Топіха, А. Волков // Тваринництво України. – 2003. – № 8. – С. 2-4.
7. Топіха В. Племінне господарство свиней спеціалізованих м’ясних порід / В. Топіха, В. Лихач // Тваринництво України. – 2003. – № 6. – С. 10-11.
8. Топіха В. С. Використання зарубіжного генофонду свиней в умовах південного регіону України / В. С. Топіха, С. В. Григор’єва // Сучасні проблеми та технологічні інновації у виробництві свинини в країнах СНД : зб. наук. праць XX міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 червня 2013 р. – Чебоксари, 2013. – Т. 1. – С. 368-378.
9. Топіха В. С. Нове селекційне досягнення в Україні – внутріпородний тип свиней породи дюрок «Степовий» / В. С. Топіха, А. А. Волков // Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х. : РІО ХГЗВА, 2007. – Вип. 15 (40). – Ч. 1 – С. 25-30. – (Серія : Сільськогосподарські науки).
10. Топіха В. С. Дюрок української селекції / В. С. Топіха // Свинарство. – 1993. – № 2-3. – С. 11-14.