Запаси бюджетних установ: окремі питання відображення в обліку

УДК 657.1:336.14:06.047.42

І. В. Мельниченко, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет біоресурсів та природокористування України

Досліджено питання обліку запасів в бюджетних установах. Розглянуто діючу методику відображення окремих видів запасів в системі синтетичного обліку. Виділено основні проблемні питання та надано пропозиції щодо поліпшення відображення вище згаданих активів в системі бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Ключові слова: запаси, класифікація запасів, тварини на вирощуванні і відгодівлі, поточні біологічні активи, продукція лісового господарства, рахунки синтетичного обліку.

І.В. Мельниченко. Запаси бюджетних установ: окремі питання відображення в обліку.

Список використаних джерел:
1. Державний класифікатор ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.integrity.pp.ua/files/DK.htm
2. Дорошенко О. О. Запаси бюджетних установ: порівняльний аналіз сучасної облікової практики та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі / О. О. Дорошенко. // Незалежний аудитор. – 2012. – Вип. 2 (IV). – С. 50-54.
3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору № 11 від 23.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/
4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси» [Електронний ресурс] : Наказ Мінфіну України 12.10.2010 № 1202. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
5. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» від 18.11.2005 № 790. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/.

И. В. Мельниченко. Запасы бюджетных учреждений: некоторые вопросы отображения в учете.

Исследован вопрос учета запасов в бюджетных учреждениях. Рассмотрена действующая методика отображения отдельных видов запасов в системе синтетического учета. Выделены бюджетные вопросы и предоставлены предложения относительно улучшения отображения выше упомянутых активов в системе бухгалтерского учета бюджетных учреждений.

I. Melnichenko. Stocks of budgetary establishments: some issues of their reflection in accounting.

The issues of account of stocks are investigatied in budgetary establishments. The operating method of reflection of separate types of stocks is considered in the system of synthetic account. Basic problems are selected and given the certain solutions in order to improve the reflection of the higher mentioned assets in the system of record-keeping of budgetary establishments.