Трави на півдні України: проблеми і шляхи їх подолання

УДК 633.21(477.7)

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати досліджень щодо обсягу виробництва та продуктивності трав на півдні України на прикладі Миколаївської області з метою визначення стану розвитку цих культур та рівня забезпеченості кормами з них сільськогосподарських тварин. Згідно з отриманими даними недотримується чергування культур у сівозміні, зменшується питома вага кормових культур у структурі загальної посівної площі, виробляється недостатня кількість сіна багаторічних трав, зеленої маси як однорічних, так і багаторічних трав для належного рівня годівлі тварин, зокрема великої рогатої худоби. Встановлено доцільність вирощування окремих видів багаторічних трав у зоні досліджень. Наведено шляхи підвищення ефективності виробництва трав на кормові цілі.

Ключові слова: багаторічні і однорічні трави, структура посівних площ, валовий збір, урожайність, кормові і кормопротеїнові одиниці, перетравний протеїн, поголів’я тварин.

Трави на півдні України: проблеми і шляхи їх подолання. текст статті)

Herbs in the South of Ukraine: problems and ways of improvement. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Методика проведення дослідів по кормовиробництву: за ред. А. О. Бабича. – Вінниця, 1994. – 87 с.
2. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин : довідник / [Г. В. Проваторов, В. І. Ладика, Л. В. Бондарчук]; за заг. ред. В. О. Проваторова. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2009. – 489 с.
3. Довідник поживності кормів / [М. М. Карпусь, С. І. Карпович, А. В. Малієнко та ін.]; за ред. М. М. Карпуся. – К. : Урожай, 1988. – 400 с.
4. www.ukrstat.gov.ua
5. Червен І. І. Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав / І. І. Червен, Н. В. Цуркан // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2015. – Вип. 1. – С. 15–23.
6. Рациональное использование биологического и минерального азота в земледелии Полесья / А. М. Бердников, Н. В. Патыка, Л. В. Потапенко, С. А. Сытник // Агроекологічний журнал. – 2005. – № 2. – С. 14-20.
7. Cosgrove D. R. Effects of weed control in established alfalfa (Medicago sativa) on forage yield and quality / D. R. Cosgrove, M. Barrett // Weed Sc., 1987. – P. 564-567.
8. Sapck A. Falenty / Phosphorus in agriculture end Water quality protection / Conference proceedings / A. Sapck // IMUS Publisher, 1998. – 106 p.
9. Післядія добрив на фосфатний режим чорноземів України / Б. С. Носко, В. І. Бабинін, Л. М. Бурлакова, Н. П. Копоть // Вісник аграрної науки. – 2008. – С. 17-22.
10. Булигін С. Ю. Гумусний стан чорноземів України / С. Ю. Булигін, В. В. Дегтярьов, С. В. Крохін // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 2. – С. 13-16.
11. Цуркан Н. В. Економіко-енергетичні засади інноваційного розвитку виробництва продукції багаторічних трав [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 / Н. В. Цуркан; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв, 2014. – 24 с.
12. Антипова Л. К. Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні України / Л. К. Антипова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – – Миколаїв, 2015. – Вип. 1 (82) С. 107-114.

Л. К. Антипова. Травы на Юге Украины: проблемы и пути преодоления.

Приведены результаты исследований по объему производства и продуктивности трав на юге Украины на примере Николаевской области с целью определения состояния развития этих культур и уровня обеспечения кормами из них сельскохозяйственных животных. Согласно полученным данным, не соблюдаются севообороты, уменьшается удельный вес кормовых культур в общей посевной площади, производится недостаточное количество сена многолетних трав, зеленой массы как однолетних так и многолетних трав для надлежащего уровня кормления животных, в частности крупного рогатого скота. Установлена целесообразность выращивания отдельных видов многолетних трав в южной Степи. Приведены пути повышения эффективности выращивания трав на кормовые цели.

L. Antipova. Herbs in the South of Ukraine: problems and ways of improvement.

The article contains the results of terms of production and productivity of grass in the Southern Ukraine on the example of Mykolaiv region in order to determine the state of development of the crop and the level of feed production of them for farm animals. According to the recived information there are not complience with the rotation of crops.The decrease of the proportion of forage crops in the total sown area is observed with insufficient number of perennial grass hay, green mass of both annual and perennial grasses for the appropriate level of feeding animals, particularly cattle. It’s established the expediency of cultivation of individual species of perennial grasses in the Southern Steppe. The ways to improve the cultivation of herbs for feeding farm animals are presnted.