Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого

УДК 631.95:631:87:633.19

М. Б. Августинович, здобувач
Львівський національний аграрний університет

Досліджено реакцію сортів тритикале ярого на дію мікробіологічного препарату Азотер та гумінового добрива за показниками вмісту поживних елементів в зерні, а також представлено результати впливу екологічно безпечного біопрепарату та добрив на вміст поживних елементів в зерні тритикале ярого. Доведено доцільність впровадження екологічних агрозаходів щодо покращення якості зерна. Відмічено, що досліджувані сорти тритикале ярого однаково реагують на дію мікробіологічного препарату та гумінового добрива.

Ключові слова: тритикале яре, удобрення, екологічні агрозаходи, азот, фосфор, калій, зерно.

Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого. (текст статті)

Influence ecological safe preparations and fertilizers on the content of the main nutrients in the grain of spring triticale. (анотація)

Список використаних джерел:
1 Шмандій В. М. Управління природоохоронною діяльністю : навч. посіб. / В. М. Шмандій, І. О. Солошич. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 296 с.
2. Гур’єв Б. П. Перспективи тритікале / Б. П. Гур’єв, Г. С. Горбань, В. К. Рябчун // Агропром України. – 1990. – № 1. – С. 55-58.
3. Качмарський В. С. Тритикале – культура, яка гарантує продовольчу безпеку / В. С. Качмарський, С. І. Волощук // Сучасні аграрні технології. – 2012. – № 12. – С. 12-17.
4. Бордюжа Н. П. Оптимізація накопичення макроелементів рослинами пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті [Електронний ресурс] / Н. П. Бордюжа // Modern directions of theoretical and applied researches. – 2014. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua /konfer34/741.pdf
5. Crafts–Brandner S. J. Phosphorus Nutrition influence on Leaf Senescence in Soyben / S. J. Crafts–Brandner // Plant Physiol. – 1992. – Vol. 98. – P. 1128-1132.
6. Dan C. Olk On–Farm Evaluation of a Humic Product in Iowa (US) Maize Production / Dan C. Olk, Dana L. Dinnes, Chad Callaway, Mike Raske // USDA Agricultural Research Service, 2013. – 1. – Р. 1047-1050.
7. Chemical Composition of Lignitic Humic Acid and Evaluating its Positive impacts on Nutrient Uptake, Growth and Yield of Maize / M. Z. Khan, M. E. Akhtar, S. Ahmad and etc. // Pak. J. Chem., 2014. – 4(1). – P. 19-25.
8. Волкогон В. В. Мікробні препарати в землеробстві як елемент сучасної стратегії підвищення родючості ґрунтів / В. В. Волкогон // Посібник українського хлібороба. – Харків : Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН, 2008. – С. 116-117.
9. Гаврилюк В. А. Сапропель як ефективна та екологічно безпечна сировина для виготовлення добрив та препаратів / В. А. Гаврилюк, Т. П. Дідковська, А. М. Бортнік // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 6. – С. 90-92.
10. McGoverin C. M., Snyders F., Muller N., and etc., 2011. A review of triticale uses and the effect of growth environment on grain quality. J. Sci. Food Agric. 91, 1155-1165.
11. Лопушняк В. І. Агрохімічні та агроекологічні аспекти систем удобрення в Західному Лісостепу України : монографія / В. І. Лопушняк ; за ред. д. с.-г. н., проф. А. І. Фатєєва. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 218 с.
12. Шевчук О. В. Вплив післядії різних систем удобрення на динаміку вмісту азоту в ґрунті, рослинах і зерні ячменю ярого / О. В. Шевчук // Вісник ХНАУ. – 2013. – № 1. – С. 135-139.
13. Шевчук М. Й. Ґрунти Волинської області / М. Й. Шевчук, П. Й. Зіньчук, Л. К. Колошко. – Луцьк : Вежа, 1999. – 164 с.
14. Рябчун В. К. Каталог сортів ярих тритикале та технології їх вирощування : методичне видання / В. К. Рябчун // ІР ім. В. Я. Юр’єва. – 2006 . – С. 35.
15. Загальні вимоги до випробувальних і калібрувальних лабораторій : ДСТУ ISO/IEC 17025-2006/ – [Чинний від 2007-07-01]. – К. : Держстандарт України, 2007. – 32 с. – (Національні стандарти України).

М. Б. Августинович. Влияние экологически безопасных препаратов и удобрений на содержание элементов питания в зерне ярового тритикале.

Исследована реакция сортов ярового тритикале на действие микробиологического препарата Азотер и гуминового удобрения по показателям содержания питательных элементов в зерне, а также представлены результаты влияния экологически безопасного биопрепарата и удобрения на содержание питательных элементов в зерне ярового тритикале. Доказана целесообразность внедрения экологических агромероприятий по улучшению качества зерна ярового тритикале. Отмечено, что исследуемые сорта ярового тритикале одинаково реагируют на действие микробиологического препарата и гуминового удобрения.

M. Avhustynovych. Influence ecological safe preparations and fertilizers on the content of the main nutrients in the grain of spring triticale.

The research of reaction on varieties of spring triticale action microbiological preparation nitrogen and humic fertilizers of nutrients in the beans. Represented result of influence ecological safe preparations and fertilizers on the content of nutrients in the grain of spring triticale.
The proved expediency of implementation the agroenvironmental measures to improve the quality of grain of spring triticale. It is noted that the investigated spring triticale varieties are equally responsive to the action of microbial preparation and humic fertilizer.

Зміст випуску 1 (88), 2016