Облистяність – важливий показник якості корму сортозразків люцерни

УДК 633.311:631.524.7

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

тів, що впливає на якість корму. Згідно з отриманими даними, у середньому для всіх сортів, облистяність рослин другого року життя досягала рівня 45,6±0,9%, на третій рік вегетації вміст листя в надземній біомасі зменшувався до 41,4±1,5%. Встановлено високу якість корму (за облистяністю) сортів Єва, Смуглянка, Вінничанка, Світоч, Синська.

Ключові слова: люцерна, сорт, облистяність, кормові одиниці, перетравний протеїн, кормопротеїнові одиниці.

Облистяність – важливий показник якості корму сортозразків люцерни. (текст статті)

Foliage is an important indicator of quality for alfalfa sorts. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Петриченко В. Ф. Лучне кормовиробництво і насінництво трав: посіб. для с.-г. вузів. Макаренко П. С. – Вінниця : Діло, 2005. – 227 с.
2. Антонів С. Ф. Насінництво бобових трав / С. Ф. Антонів, О. А. Запрута // Насінництво. – 2005. – № 12. – С. 4-9.
3. Петриченко В. Ф. Перспективи розвитку лучного кормовиробництва / В. Ф. Петриченко, П. С. Макаренко // Вісник аграрної науки. – 2004. – №. 6. – С. 5-10.
4. Моспан Г. М. Ефективне використання сіяних бобово-злакових трав як важливий засіб поповнення ресурсів кормового білка в годівлі тварин / Моспан Г. М., Чепур С. С. // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 67. – С. 173-177.
5. Багаторічні бобові трави як основа природної інтенсифікації кормовиробництва / [Г. І. Демидась, Г. П. Квітко, О. П. Ткачук, та ін.] ; за ред. проф. Г. І. Демидася, Г. П. Квітка. – К. : Нілан – ЛТД, 2013. – 322 с.
6. Гасаненко Л. С. Селекция люцерны на улучшение качества кормовой продукции / Л. С. Гасаненко, Е. Д. Тищенко, Л. В. Андрусива // Зернофуражні, зернобобові і кормові культури: Зб. наук. праць за матер. респ. коорд.-метод. ради з проблем кормових ресурсів і кормовиробництва– Вінниця, 1997. – С. 53–54.
7. ГОСТ 13.586.3-83. Правила приемки и методы отбора проб. – Срок действия с 01.07.84.
8. Antipova L. Lucerne as a Comprehensive Crop for Plant Communities Agrophytocenosis / L. Antipova, N. Tsurkan // Zmogaus ir gamtos Sauga 2011 : 17-oji tarptautine moksline-praktine konferencijja, 2011 m., geguzes 11-13 d., birzelio 16-18 d. – Kauno, 2011. – Р. 93-95.
9. Антипова Л. К. Вплив основного обробітку ґрунту на його водно-фізичні властивості та формування кореневої системи люцерни / Л. К. Антипова // Наукові праці : наук.-метод. журнал. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2002. – Вип. 8. Екологія. – С. 101-105.
10. Антипова Л. К. Люцерна і родючість ґрунту / Л. К. Антипова // Наукові праці : наук.-метод. журнал. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2006. – Т. 58. – Вип. 45. Екологія. – С. 83-86.

Л. К. Антипова. Облиственность – важный показатель качества корма сортообразцов люцерны.

Приведены результаты исследования облиственности люцерны разных сортов, что влияет на качество корма. Согласно полученным данным, в среднем для всех сортов, облиственность растений второго года жизни достигала уровня 45,6±0,9%, на третий год вегетации содержание листьев в надземной биомассе уменьшилось до 41,4±1,5%. Установлено высокое качество корма (по облиственности) сортов Ева, Смуглянка, Винничанка, Свиточ, Синская.

L. Antipova. Foliage is an important indicator of quality for alfalfa sorts.

The results of the studies different grades of alfalfa foliage, which affects the quality of the animal forage. According to the study, on average for all of varieties, foliage of plants in the second year of life reaches the level of 45,6 ± 0,9%. In the third year of vegetation leaf content is decreased to 41,4 ± 1,5% in the aboveground biomass. Established a high quality animal forage (in foliage) of varieties like Eva, Smuglianka, Vinnichanka, Svitoch, Sinskaya.

Зміст випуску 3 (91), 2016