Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій Миколаївської області

УДК 364.48:332.3:631(477.73)

С. І. Павлюк, аспірант
Науковий керівник д.е.н., професор Червен І. І.
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто сутність соціальної інфраструктури сільських територій. Висвітлено особливості та тенденції розвитку інфраструктури села. Проаналізовано сучасний стан розвитку соціальної інфраструктури сільських територій Миколаївської області, охарактеризовано ряд проблем. Наведено пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування соціальної інфраструктури сільських територій.

Ключові слова: інфраструктура, соціальна інфраструктура, фінансові ресурси, якість життя населення, сільські території, територіальні громади.

Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій Миколаївської області. (текст статті)

The development of social infrastructure in the rural territories of Mykolayiv region. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Економічний словник / За редакцією П.І. Багрія, С.І. Дорогунцова. – К., 1973. – 622 с.
2. Георафический энциклопедический словарь. Понятия и термины / Гл.ред. А.Ф. Трешников ; Ред.кол.: Э.Б.Алаев, П.М.Алампиев, А.Г.Воронов и др. – М. : Сов. Энциклопедия, 1988. – 432 с.
3. Ксьонжик І.В. Соціально-економічний розвиток сільських територій як об’єкт інфраструктурного забезпечення / І.В. Ксьонжик // Економіка АПК. – 2014. – № 10 – С. 60-65.
4. Калетник Г.М. Інституціональні засади функціональності інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: теоретичний аспект / Г.М. Калетник, Г. О. Пчелянська, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 132-139.
5. Рябоконь В.П. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій /В.П. Рябоконь, Л.А. Рарок // Економіка АПК. – 2016. – № 4 – С. 56-65.
6. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України [Електронний ресурс]: Стат. збірник Відп. за випуск О.О. Кармазіна. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 188 с. – Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publzahist_u.htm
7. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів Миколаївської області у 2015 році» / за ред. З.А. Лук’яненко. – М.: Головне управління статистики у Миколаївській області, 2015. – 194 c.
8. Гнибіденко І.Ф. Сільська соціальна інфраструктура: аспекти розвитку та зайнятості населення / І.Ф. Гнибіденко // Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – К., 2003. – 54 с.
9. Орлатий М.К. Соціальна інфраструктура села / М.К. Орлатий, І.В. Прокопа та ін. – К., 2003. – 82 с.

С. И. Павлюк. Развитие социальной инфраструктуры сельских территорий Николаевской области.

В статье рассмотрена сущность социальной инфраструктуры сельских территорий. Освещены особенности и тенденции развития инфраструктуры села. Проанализировано современное состояние развития социальной инфраструктуры сельских территорий Николаевской области и охарактеризован ряд проблем. Внесены предложения по повышению эффективности функционирования социальной инфраструктуры сельских территорий.

S. Pavliuk. The development of social infrastructure in the rural territories of Mykolayiv region.

In the article the essence of social infrastructure of rural territories has been considered. The peculiarities and tendencies of rural infrastructure development have been cleared up. The current state of social infrastructure development of rural areas of Mykolayiv region has been analyzed, and the number of problems has been defined. The suggestions on increasing the efficiency of functioning of social infrastructure of rural territories were made.

Випуск №3 (95), 2017