Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни

УДК 338.262

О. В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація. У статті розглянуто індикатори продовольчої безпеки країни та визначено рівень достатності споживання продуктів харчування в Україні в цілому та в Миколаївській області зокрема. Проведено порівняння національного та регіонального стану продовольчої безпеки за базовим індикатором, проаналізовано динаміку зміни достатності споживання у регіоні за досліджуваний період. Виявлено слабкі місця у сучасному стані продовольчої безпеки за окремими продуктовими групами, споживання яких не відповідає раціонально встановленим нормам, та запропоновано шляхи їх усунення. Розроблено прогнози обсягу споживання молока та молочних продуктів на 2020 рік у відповідності до прогнозної кількості населення України та нормативних обсягів споживання. Використано прогноз обсягу виробництва молока та молокопродуктів на 2020 рік, що при співставленні із прогнозним обсягом нормативного споживання дозволяє отримати кількість молока та молочних продуктів, якої бракує у раціоні населення, для підтвердження отриманих раніше результатів та оцінки використаних у ході дослідження моделей. Визначено потребу в інвестиціях на 2020 рік для виробництва молока та молочної продукції у кількості, необхідній для повного задоволення потреб населення у молоці, що ґрунтуються на раціонально визначених нормах, встановлених Міністерством охорони здоров’я України. Спираючись на нормативні документи, що регламентують правові та організаційні основи забезпечення безпечності та якості молока і молочних продуктів для життя та здоров’я населення і довкілля, запропоновано перспективні напрямки інвестування для реалізації проектів з виробництва, транспортування, переробки, зберігання, реалізації молока та молочних продуктів, розроблення загальнодержавних програм розвитку селекційно-племінної справи, а також удосконалення пакування і маркування продукції, що дозволять покращити стан продовольчої безпеки в Україні в цілому та в регіонах зокрема. Підкреслено важливість нарощування експорту продуктів молокопереробної галузі, а саме: казеїну, сухого знежиреного та цільного молока, що дозволить отримувати додаткові валютні надходження для реалізації проектів з якості.

Ключові слова: проекти розвитку, інвестиції, продовольча безпека, індикатор достатності споживання, прогнозна модель, виробництво молока та молочних продуктів, основні засоби, інвестиційні потреби.

Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни. (текст статті)

Investment progects and country`s food security guarantee. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Деякі питання продовольчої безпеки [Електронний ресурс] : постанова КМУ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF .
2. Сільське господарство України : статистичний збірник / за редакцією Прокопенко О. М. – К. : Державна служба статистики України, 2017 . – 244 с.
3. Звіт про стан продовольчої безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=47901028-8f47-4308-ab68-efffecacb4ed&title=ZvitProStanProdovolchoiBezpekiU2013-Rotsi .
4. Сільське господарство Миколаївщини : статистичний збірник / за редакцією Ковалюк О. Г. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2017 р. – 271 с.
5. Чисельність наявного населення України [Електронний ресурс] : офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
6. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції / [Захарчук О. В., Герун М. І., Могилова М. М. та ін.] – К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. – 60 с.
7. Про молоко та молочні продукти [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1870-15.
8. Біржовий вісник / за редакцією Довготелес О. – К. : Київська агропромислова біржа, 2017 р. – 12 с.

Е. В. Шебанина. Инвестиционные проекты и гарантирование продовольственной безопасности страны.

В статье рассмотрены индикаторы продовольственной безопасности страны и определен уровень достаточности потребления продуктов питания. Разработаны прогнозы объема потребления молока и молочных продуктов и количества населения Украины для вычисления объема недостаточного потребления данной продукции в масштабах страны. Использован прогноз объема производства молока и молокопродуктов для подтверждения полученных ранее результатов и оценки использованных моделей. Определены необходимые объемы и направления инвестирования для реализации проектов, которые позволят улучшить состояние продовольственной безопасности в Украине.

O. Shebanina. Investment progects and country`s food security guarantee.

The article considers the indicators of the country’s food security and determines the adequacy of food consumption. The forecasts of milk and milk products consumption and the population of Ukraine is made for the calculation of the volume of inadequate consumption of this product in the country. The forecast of the production of milk and dairy products is used to confirm the obtained results and to evaluate the models. The necessary volumes and directions of investment for projects that will allow to improve the food security in Ukraine are determined.

Випуск №1 (97), 2018