Н. В. Потриваєва, Я. М. Громова. Удосконалення аудиту поточних зобов’язань у взаємоз’язку з оптимізацією облікового процесу.

УДК 657.6.001.26

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, професор
Я. М. Громова, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено теоретичну оцінку взаємозв’язку даних бухгалтерського обліку і аудиту поточних зобов’язань, проаналізовано їх вплив на діяльність підприємства в умовах інформаційних технологій. Висвітлено стратегію комп’ютерного аудиту поточних зобов’язань в контексті забезпечувальної і функціональної частин його інформаційної системи. Охарактеризовано етапи комп’ютерного аудиту поточних зобов’язань. Розглянуто основні перспективи аудиту поточних зобов’язань і їх взаємозв’язок з оптимізацією облікового процесу на підприємстві.

Ключові слова: обліковий процес, поточні зобов’язання, контроль, аудит, інформаційні технології, комп’ютерний аудит.

Удосконалення аудиту поточних зобов’язань у взаємоз’язку з оптимізацією облікового процесу. (текст статті)

Improving the audit of current liabilities in relationships with the optimization of accounting process. (анотація)

Список використаних джерел:

1. Accountancy Ag [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт / Accountancy Ag ; статистична інформація. – W. : Accountancy Ag, 2018. – Веб-сайт. – Режим доступу : https://www.accountancyage.com/ – Мова анг.
2. Ганусич В. О. Вдосконалення обліку поточних зобов’язань / В. О. Ганусич, М. І. Лоя // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2015. – № 1 (45). – С. 238-241.
3. Дубініна М. В. Поточні зобов’язання: порядок визначення та відображення у балансі / М.В. Дубініна, Т.В. Лозинська // Глобальні і національні проблеми економіки. – 2015. – Вип.8. – С. 1131–1134.
4. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій ; статистична інформація. – К. : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2018. – Веб-сайт. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/ – Мова укр., анг.
5. Овчарик Р. Ю. Аудит на базі комп’ютерних програм: продуктивність, рентабельність та тенденції розвитку / Р.Ю.Овчарик // Інтернаука : Міжн.наук.журн. – 2017. – № 1 (1). – С. 68-72.
6. Організація і методика аудиту [Електронний ресурс] : курс лекцій / М. В. Дубініна, С. В. Сирцева, Ю. Ю. Чебан. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 135 с. — Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream /123456789/2331/1/Organiz_metodika_auditu.pdf.
7. Пчелянська Г. Б. Особливості аудиту в комп’ютерному середовищі / Г. Б. Пчелянська, Т. Д. Маркова, К. С. Дойчева // Економіка харчової промисловості – 2016. – Т.8, № 3. – С. 46-51.
8. Сафарова А. М. Методика аудиту поточних зобов’язань / А. М. Сафарова // Економ. часопис СНУ ім. Л. Українки – 2015. – №1. – С. 59–64.

Н. В. Потриваева, Я. М. Громова. Совершенствование аудита текущих обязательств во взаимосвязи с оптимизацией учетного процесса.

Приведена теоретическая оценка взаимосвязи данных бухгалтерского учета и аудита текущих обязательств, проанализировано их влияние на деятельность предприятия в условиях информационных технологий. Освещена стратегия компьютерного аудита текущих обязательств в контексте обеспечительной и функциональной частей его информационной системы. Охарактеризованы этапы компьютерного аудита текущих обязательств. Рассмотрены основные перспективы аудита текущих обязательств и их взаимосвязь с оптимизацией учетного процесса на предприятии.

Potryvaieva, J. Gromova. Improving the audit of current liabilities in relationships with the optimization of accounting process.

A theoretical assessment of the relationship of the data of the accounting and audit of current liabilities is provided, their impact on activity of the enterprise in terms of information technology is analyzed. The paper considers computer strategy audit of current liabilities in the context of providing and functional parts of the information system. Main stages of computer audit of current liabilities are described. The main perspectives of the audit of current liabilities and their relationship with the optimization of the accounting process at the enterprise are examined.

Випуск №2 (98), 2018

potryvaieva.pdf
Size: 0.34