В. С. Шебанін, Ю. А. Кормишкін. Страхування – як складова інфраструктурного забезпечення розвитку аграрного підприємництва.

УДК 368.5(477)

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН
Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук, докторант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті здійснено аналіз ринку агрострахування в Україні. Встановлено, що у звітному році відбулися деякі позитивні зрушення ринку агрострахування в Україні. Досліджено особливості страхових програм, що діють сьогодні в Україні, та які дають можливість компенсувати втрати від погодних ризиків. Наведено перелік страхових компаній, які здійснюють страхування сільськогосподарських культур, та здійснено аналіз їх виплат. Визначено ряд причин та помилкові рішення органів влади, які породжують недовіру аграріїв до агрострахування. Розглянуто державні напрями розвитку ринку агрострахування та запропоновано заходи щодо побудови ефективної моделі державної підтримки сільськогосподарського страхування.

Ключові слова: страхування, сільське господарство, виплати, страхові програми, аграрне підприємництво.

Страхування – як складова інфраструктурного забезпечення розвитку аграрного підприємництва. (текст статті)

Insurance – as a component of infrastructure providing agricultural enterprise development. (анотація)

Список використаних джерел:

1. Пропозиція: Головний журнал з питань агробізнесу [Електронний ресурс] : Офіційний сайт – Режим доступу : https://propozitsiya.com/ua/ifc-rinok-noviy-strahoviy-produkt-vrozhay-nasha-turbota
2. Агробізнес сьогодні [Електронний ресурс] : Офіційний сайт – Режим доступу : http://agro-business.com.ua/agro/ahrostrakhuvannia/item/8987-prohrama-zi-strakhuvannia-posiviv-vid-pohodnykh-ryzykiv-uspishno-pratsiuie-zapevniaie-synhenta.html
3. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною [Електронний ресурс] : Закон України від 9 лютого 2012 р. № 4391-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua/
4. Про страхування : Закон України вiд 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua
5. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (реєстр. № 6355 від 12 квітня 2017 року) // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61597
6. Прокопчук О.Т. Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні [Електронний ресурс] / Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Улянич К.Ф. – Режим доступу : http://www.journal.udau.edu.ua/assets/files/83/2/39.pdf
7. Ринок агрострахування України: уточнені дані щодо виплат у 2017 році та попередні дані страхування у 2018 році [Електронний ресурс] : Аналітичне дослідження. – Режим доступу : http://www.auu.org.ua/media/publications/529/files/Market%20Survey%20Report_2018_04_13_11_06_14_365993.pdf
8. Шляхи підвищення зацікавленості сільгоспвиробників у використанні послуг агрострахування в Україні: Думка споживача [Електронний ресурс] // Звіт МФК в рамках проекту розвитку агрострахування в Україні. – Режим доступу : www.ifc.org /wcm…Consumer_Survey+Report_Ukr.pdf?
9. Юдін В.К. Страховий захист аграрних ризиків [Електронний ресурс] / Юдін В.К., Непочатенко Е.А. // Економіка та суспільство. – 2016. – № 2. – Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/102.pdf.

В. С. Шебанин, Ю. А. Кормышкин. Страхование – как составляющая инфраструктурного обеспечения развития аграрного предпринимательства.

В статье проанализирован рынок агрострахования в Украине. Установлено, что в отчетном году произошли некоторые положительные сдвиги рынка агрострахования в Украине. Исследованы особенности страховых программ, действующих сегодня в Украине, и которые дают возможность компенсировать потери от погодных рисков. Приведен перечень страховых компаний, осуществляющих страхование сельскохозяйственных культур, и осуществлен анализ их выплат. Определен ряд причин и ошибочных решений органов власти, порождающих недоверие аграриев к агрострахованию. Рассмотрены государственные направления развития рынка агрострахования и предложены меры по построению эффективной модели государственной поддержки сельскохозяйственного страхования.

V. Shebanin, I. Kormishkin. Insurance – as a component of infrastructure providing agricultural enterprise development.

The article analyzes the market of agro-insurance in Ukraine. It was established that in the reporting year there have been some positive changes in the agro-insurance market in Ukraine. The paper investigates peculiarities of insurance programs operating in Ukraine today, which allow to compensate losses from weather risks. The list of insurance companies providing insurance of agricultural crops is presented and analysis of their payments is made. A number of reasons and mistaken decisions of the authorities, which give rise to distrust of agrarians to agri-insurance, are determined. The article considers state trends in the development of the market of agrotechnics and proposes measures to build an effective model of state support for agricultural insurance.

Випуск №2 (98), 2018

shebanin.pdf
Size: 0.35