М. Л. Тирусь. Динаміка формування маси рослин буряка цукрового залежно від способу основного обробітку грунту та рівнів удобрення в умовах Західного Лісостепу України.

УДК 633.63-026.53

М. Л. Тирусь, аспірант
Львівський національний аграрний університет

Встановлено, що в умовах Західного Лісостепу України способи основного обробітку ґрунту не мали суттєвого впливу на наростання маси рослини буряка цукрового, різниця в середній масі коренеплодів між обробітками на час збирання врожаю становила лише 1,4–2 %. Застосування мінерального удобрення в нормі N300P225K350 забезпечувала найбільшу масу рослини на час збирання, маса коренеплоду склала 827 – 839 г, маса гички – 331–338 г залежно від способу основного обробітку ґрунту.

Ключові слова: буряк цукровий, мілкий безплужний обробіток, оранка, рівні удобрення, коренеплід, гичка.

Динаміка формування маси рослин буряка цукрового залежно від способу основного обробітку грунту та рівнів удобрення в умовах Західного Лісостепу України. (текст статті)

Dynamics of mass increase of sugar beet plant. (анотація)

Список використаних джерел:

1. Карпук Л. Динаміка формування листкового апарату і маси коренеплодів буряка цукрового залежно від густоти насадження / Л. Карпук // Вісник ЛНАУ. – 2013. – Агрономія 17(2). – С. 15–18.
2. Kurt Steinke. Enhanced Efficiency Fertilizer Effects in Michigan Sugarbeet Production. / Kurt Steinke, Chris Bauer. // Journal of Sugar Beet Research. – Vol. 54. – Nos. 1 & 2. – S. 2–18.
3. Spicher J. Rohstoff für .Zucker und Treibstoff / J. Spicher // Zuckerrübe. – 2007. – №3. – S. 15–18.
4. Gero Schlinker. Stickstoffdüngung zu Zuckerrüben. / Schlinker Gero // Zuckerrübe. – 2016. – №1. С. 45–48.
5. Jaszczolt E. Sugar Beet fertilization with phosphorous In relation to the richness of soil in available phosphorus / E. Jaszczolt // Gazeta-Cukvolwnicza – 2000 – ¹106(4). – Ð. 72–73.
6. Костючко С.С. Динаміка наростання маси коренеплодів і листків у гібридів буряка цукрового залежно від строків сівби та удобрення / С. С. Костючко, В. В. Лихочвор // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХV Міжнар. Наук.-практ. Форуму, 23 – 25 вересня 2015 року. – Львів: Львів. нац.. аграрн. ун-т, 2015. – С. 117–125.
7. Тирусь М. Л. Динаміка наростання маси коренеплоду та листкового апарату залежно від способів основного обробітку ґрунту та рівнів удобрення / М. Л. Тирусь // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки»: 15 листопада 2017 р. –Умань: УНУС, 2017.– С. 124–126.
8. Медведєв В. В. Сучасні системи землеробства і проблеми обробітку грунту / В. В. Медведєв, С. Ю. Булигін, М. Е. Булигіна // Агроекологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 127–134.
9. Войтюк П. О. Основний обробіток ґрунту та його вплив на продуктивність буряка цукрового. / П. О. Войтюк, К. М Костенко // Агроном. – 2008. – №1. – С.68–74.
10. Борисюк В. С. Вплив способів основного обробітку грунту на ріст і розвиток рослин буряків цукрових. / В. С. Борисюк, С. В. Дубковецький // Вісник ЛНАУ. – 2009. – Агрономія №13. – С. 296–299.
11. Карнаух О. Б. Глибина основного обробітку чорнозему опідзоленого під буряк цукровий в умовах Південного Лісостепу України : автореф. дис. канд. сільськогосп. наук : спец. 06.01.01 / О. Б. Карнаух ; Націон. аграрн. ун-т. – К., 2000. – 20 с.
12. Петров В. А. Свекловодство / В. А. Петров, В. Ф. Зубенко – М. : Агропромиздат, 1991. – 190 с.

М. Л. Тирусь. Динамика нарастания массы растения сахарной свеклы.

В условиях Западной Лесостепи Украины установлено, что способы основной обработки почвы не имели существенного влияния на нарастание массы растения сахарной свеклы, разница в средней массе корнеплодов между возделывания на время уборки урожая составляла всего 1,4–2%. Применение минерального удобрения в норме N300P225K350 способствовало нарастанию наибольшей массы ботвы и корнеплода

M. Tyrus. Dynamics of mass increase of sugar beet plant.

Researches, it was established that the methods of basic tillage of soil did not have a significant effect on the mass increase of the sugar beets, and the difference in the average mass of the root crops between tillage at the time of harvesting amounted for only 1,4 –2%. Application of mineral fertilizers contributed to the increase of the mass of joints and root crops. In particular, the norm of mineral fertilizer N300P225K350 provided the largest mass of root crops and joints.

Випуск №2 (98), 2018

tyrus.pdf
Size: 0.30