The sunflower oil market of Ukraine and its development

UDC 633.1:338.43

V. Klochan, doctor of economic sciences, professor
I. Bezpyata, associate professor, PhD
N. Zingaieva, assistant
Mykolayiv National Agrarian University

The article analyzes the current status of the national market of sunflower oil, evaluates the balance of national economic interests, agricultural and manufacturing production and domestic consumption, and outlines the challenges facing the oil-processing industry at the present stage of development. The ways to overcome the identified problems and the prospects of further development of the market of sunflower oil in Ukraine are selected.

Key words: sunflower oil, oil-processing industry, exports, consumption fund balance, global market.

The sunflower oil market of Ukraine and its development. (текст статті)

The sunflower oil market of Ukraine and its development. (анотація)

References:
1. Апетити переробників соняшника зростають, ринок чекає дефіцит сировини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://msb.aval.ua/news/?id=24934
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
3. Підлити олії в бізнес: що чекає олійно-жирову галузь у 2016 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.net.ua/ua/opinions/1410322-pidliti-oliyi-v-biznes-shcho-chekae-olijno-zhirovu-galuz-u-2016-roci
4. Топ 10 производителей подсолнечного масла [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://latifundist.com/rating/top-10-proizvoditelej-podsolnechnogo-masla
5. Турчановський А. О. Стан та перспективи розвитку переробних підприємств олійно-жирового підкомплексу АПК / А.О. Тупчановський // Збірник наукових праць ВНАУ. ― 2013. ― № 2 (77). ― С. 113-122.
6. Шаймухамєтова В. Соняшник 2016 [Електронний ресурс] / В. Шаймухамєтова. – Режим доступу : http://www.milkua.info/uk/post/sonasnik-2016
7. Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat

В. В. Клочан, І. В. Безп’ята, Н. Є. Зінгаєва. Ринок соняшникової олії в Україні та перспективи його розвитку.

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку вітчизняного ринку соняшникової олії, проведено оцінку балансу економічних інтересів держави, сільськогосподарської та переробної сфер виробництва та внутрішнього споживача, а також окреслено проблеми, які постали перед олійнопереробною галуззю на сучасному етапі розвитку. Визначено шляхи подолання визначених проблем та перспективи подальшого розвитку ринку соняшникової олії в Україні.

В. В. Клочан, И. В. Беспятая, Н. Е. Зингаева. Рынок подсолнечного масла в Украине и перспективы его развития.

В статье проанализировано состояние отечественного рынка подсолнечного масла, проведена оценка баланса экономических интересов государства, сельскохозяйственной и перерабатывающей сфер производства и внутреннего потребителя, а также обозначены проблемы, стоящие перед маслоперерабатывающей отраслью на современном этапе развития. Определены пути преодоления определенных проблем и перспективы дальнейшего развития рынка подсолнечного масла в Украине.

Випуск №1 (93), 2017

Інфраструктура інформаційного обслуговування агробізнесу

Номер, рік

4(81), 2014
УДК 330:631.1

Автор
В. В. Клочан, доктор економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація

У статті досліджено основні проблем розвитку інфраструктури інформаційного обслуговування сільського господарства, висвітлено варіанти покращення інформаційної інфраструктури аграрного сектора економіки, обґрунтовано основні напрямків удосконалення інформаційної інфраструктури аграрного сектора економіки.

Ключові слова:

агробізнес, аграрний сектор, інфраструктура, інформаційна система.

Стаття
В. В. Клочан. Інфраструктура інформаційного обслуговування агробізнесу.

Список використаних джерел

1. Безкровний М. Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : навч. посібник / Михайло Федорович Безкровний. — К. : Каравела, 2008. — 456 с.
2. Бородіна О. М. Цільова місія, принципи та методи діяльності консультаційної служби та її взаємодія з іншими інструментами державного впливу на сільськогосподарський розвиток // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві : зб. наук. праць / Ред. колегія : Кропивко М. Ф., Кирницький О. Д., Стегура Т. М. — К. : ІАЕ УААН, 2000. — № 3. — С. 291—298.
3. Меняйкин Д. В. Информационные системы и их применение в АПК / Д. В. Меняйкин, А. О. Таланова // Молодой ученый. — 2014. — № 3. — С. 485—487.
4. Роль консалтинговой деятельности в технико-технологическом переоснащении сельского хозяйства / А. Т. Стадник, Д. М. Матвеев, М. Г. Крохта, П. П. Холодов ; Новосиб. гос. аграр. ун-т. — Новосибирск : НГАУ, 2013. — 200 с.

В. В. Клочан. Инфраструктура информационного обеспечения агробизнеса.
В статье исследованы основные проблемы развития инфраструктуры информационного обеспечения сельского хозяйства, освещены варианты улучшения информационной инфраструктуры аграрного сектора экономики, обоснованы основные направления совершенствования информационной инфраструктуры аграрного сектора экономики.

V. V. Klochan. Infrastructure information support agribusiness.
In the article the basic problems of information support of agriculture infrastructure and its development are researched. The options to improve the information infrastructure of the agrarian sector of the economy are given. The main trends of the information infrastructure of the agrarian sector of the economy are substantiated.