Використання ефективних технологічних рішень з годівлі свиней в умовах фермерських господарств

УДК 636.4.084

Ю. Ф. Дехтяр, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Є. В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
І. А. Галушко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Показано технологічні рішення використання в годівлі свиней готових покупних комбікормів та комбікормів власного виробництва, при виготовленні яких використовуються білково-мінерально-вітамінні добавки та премікси. Встановлено, що при використанні покупних комбікормів рівень рентабельності виробництва свинини становить 17-29%, при використанні комбікормів власного виробництва із залученням білково-мінерально-вітамінних добавок – 21-35%, а при залученні до їх складу преміксів – 39-51%.

Ключові слова: комбікорм, технологія, власне виробництво, білково-мінерально-вітамінна добавка, премікс, рентабельність.

Використання ефективних технологічних рішень з годівлі свиней в умовах фермерських господарств. (текст статті)

Using efficient technological solutions for feeding pigs in farming conditions. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бірта Г. О. М’ясні якості свиней за різних рівнів годівлі / Г. О. Бірта // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 11. – С. 25-28.
2. Борисенко М. Розвиток свинарство у фермерських господарствах / М. Борисенко, Н. Опришко // Тваринництво України. – 2005. – №10. – С. 4-5.
3. Юлевич О. І. Оцінка залежності показників росту підсисних та відлучених поросят від складу раціонів / О.І. Юлевич, А.В. Лихач, Ю.Ф. Дехтяр // Науковий бюлетень ІТ УААН. – Харків, 2016. – Вип. 115. – С. 258-263.
4. Бабенко О. Як здешевити годівлю свиней / О. Бабенко // Ефективні корми та годівля. – 2011. – № 1. – С. 29-32.
5. Палагута, А. Раціональна конструкція годівниць / А. Палагута // Тваринництво України. – 2006. – № 7. – С. 7-8.
6. Смоляр В. І. Тентенції з удосконалення обладнання для годівлі свиней / В. І. Смоляр, О. М. Кришталь // Мясное дело. – 2006. – № 10. – С. 58-59.
7. Котляр О. Біологічно активні добавки в годівлі свиноматок і поросят / О. Котляр // Тваринництво України. – 2007. – № 10. – С. 28-30.
8. Майстренко А. Технологія використання кормових добавок у свинарстві / А. Майстренко // Тваринництво України. – 2009. – № 6. – С. 6-10.
9. Дворская Ю. Микотоксины опасны для свиней / Ю. Дворская, В. Донец, С. Кузьменко // Тваринництво України. – 2008. – № 5. – С. 14-15.
10. Жук П. Премиксы в рецептуре свиновода / П. Жук // Зерно. – 2011. – № 3. – С. 150-152.
11. Карунський О. Шляхи збалансування раціонів свиней за протеїном / О. Карунський, О. Кишлали // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 120-122.

Ю. Ф. Дехтяр, Е. В. Баркарь, И. А. Галушко. Использование эффективных технологических решений по кормлению свиней в условиях фермерских хозяйств.

Показаны технологические решения использования в кормлении свиней готовых покупных комбикормов и комбикормов собственного производства, при изготовлении которых используются белково-минерально-витаминные добавки и премиксы. Установлено, что при использовании покупных комбикормов уровень рентабельности производства свинины составляет 17-29%, при использовании комбикормов собственного производства с использованием белково-минерально-витаминных добавок – 21-35%, а при использовании в их составе премиксов – 39-51%.

Yu. Dekhtiar, Y. Barkar, I. Galushko. Using efficient technological solutions for feeding pigs in farming conditions.

Technological solutions for the use in the pig feeding of ready-made purchased mixed fodders and mixed fodders of own production are revealed by the production of which protein-vitamin-mineral additives are used. It has been established that the level of profitability of pork production is 17-29% when using purchased mixed fodders, it is 21-35% when using mixed fodders of own production with protein-vitamin-mineral additives, and 39-51% respectively when using premixes in their formula.

Випуск №2 (94), 2017

Об’єктивна оцінка генотипу баранів-плідників за якістю нащадків

УДК 636. 32/38. 082. 12

В. А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Є. В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. І. Кириченко, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Встановлено, що імуногенетичний контроль при перевірці плідників за якістю нащадків за походженням, підтвердженим генетичною експертизою, дає можливість об’єктивно встановити ранг плідника, виявити поліпшувачів, які сприятливо впливають на генофонд стада та своєчасно виключити з підбору погіршувачів, а також з’являється можливість прослідкувати спроможність плідників до передачі своїх племінних якостей нащадкам.

Ключові слова: вівці, генотип, імуногенетика, контроль, маркер, продуктивність.

Об’єктивна оцінка генотипу баранів-плідників за якістю нащадків.(текст статті)

An objective assessment of genotype rams on the quality of offspring. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Абонеев В. В. Использование генетических параметров крови при оценке баранов-производителей по качеству потомства / В. В. Абонеев, М. В. Егоров, Л. Н. Чижова // Сборник научных трудов СНИИЖК. — 2003. — Вып. 1., ч. 1. — С. 117—119.
2. Егоров Е. А. Генетические системы белков крови овец / Егоров Е. А. — Ташкент : ФАН., 1973. — 226 с.
3. Іовенко В. М. Популяційно-генетична оцінка порід, типів і ліній овець південного регіону України у зв’язку з їх походженням та напрямком продуктивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра сільськогосподарських наукспец. 06. 02. 01 „Селекція та розведення” / Іовенко В. М. — К., 1999. — 35 с.
4. Казановский С. А. Методические указания по изготовлению иммунодиагностикумов для дифференцировки эритроцитарных антигенов овец / Казановский С. А., Анфиногенова Т. А., Верёвочкин П. С. — Ставрополь : ВНИИОК., 1991. — 58 с.
5. Казановский С. А. Методические указания по использованию антигенных эритроцитарных факторов и полиморфных систем белков и ферментов крови в селекции овец / [Казановский С. А., Анфиногенова Т. А., Ольховская Л. В., Остапенко В. И. ]. — Ставрополь : ВНИИОК, 1994. — 54 с.
6. Люцканов П. И. Иммуногенетические методы в селекции овец / П. И. Люцканов, Н. С. Марзанов // Нові методи селекції і відтворення високопродуктивних порід і типів тварин : науково-виробнича конф., тези доп. — К., 1996. —С. 259.
7. Марзанов Н. С. Иммунология и иммуногенетика овец и коз / Марзанов Н. С. — Кишинев : Штиинца, 1991. — 238 с.

В. А. Кириченко, Е. В. Баркарь, А. И. Кириченко. Объективная оценка генотипа баранов-производителей по качеству потомков.

Установлено, что иммуногенетический контроль при проверке производителей по качеству потомков по происхождению, подтвержденных генетической экспертизой, дает возможность объективно установить ранг производителя, выявить улучшателей которые положительно влияют на генофонд стада и своевременно исключить из подбора ухудшателей, а также появляется возможность проследить способность производителей к передаче своих племенных качеств потомкам.

V. Kyrychenko, E. Barkar, A. Kyrychenko. An objective assessment of genotype rams on the quality of offspring.

A correct assessment and selection of the most valuable rams is of primary importance in the system of breeding sheep with different productivity directions, because breeders provide almost 80% of the genetic improvement of the herd. Currently, the most studied method, which is successfully used in animal production practices, is the use of polymorphic systems for genetic examination of origin. It is proved that the errors in the pedigrees are very common. Errors in the pedigree documentation entails significant losses in production, especially in the breeding work, so is necessary to monitor origin records at birth of high-value animals. The breeding entries accuracy determines the effectiveness of selection work, including the purity of lines, the objectivity of the inheritance calculation, variability and correlation of economic-useful signs, the detection of genetic parameters. Without regard to these conditions, it is impossible to evaluate the quality of sheep breeding objectively and to make an effective selection and breeding of animals. For a more accurate assessment of studs breeding qualities an objective assessment of the stud rams genotypes was carried out based on the data obtained by genetic expertise of their descendants’ origin. The difference between our research and previous studies is that the genetic expertise of the young animals’ origin was carried out taking into account the results of animals typing not only based on polymorphic proteins but also according to blood groups. The assessment was conducted by the method of “Daughters of the same age. ” For comparison of productive traits were used indicators such as: live weight at birth and weaning, the average number of lambs produced per ewe using verifiable ram (multiple pregnancy). It was found that the immunogenetic control when checking the studs on the quality of the descendants of origin, confirmed by genetic expertise, enables to establish objectively the rank of the stud, to identify the improvers that have a positive effect on the herd gene pool and to exclude from the selection the impairs timely, and also it becomes possible to trace the studs potential to breed true.

Зміст випуску 2 (89), частина 1, 2016

Аналіз вікової динаміки відтворювальних якостей свиноматок різних порід

УДК 636.4.082.25

Є. В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
І. А. Галушко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

У статті проаналізовано відтворювальні якості свиноматок великої білої та червоної білопоясої порід за даними першого, другого і третього опоросів, досліджено вплив породної приналежності та віку в опоросах на відтворювальні якості свиноматок. Встановлено, що свиноматки великої білої породи угорської селекції характеризуються кращими відтворювальними якостями порівняно із тваринами червоної білопоясої породи, особливо при аналізі даних другого опоросу. Проведений двофакторний дисперсійний аналіз виявив наявність вірогідного впливу породної приналежності на мінливість багатоплідності, кількості поросят при відлученні, маси гнізда та одного поросяти при відлученні, а віку в опоросах на мінливість багатоплідності та кількості поросят при відлученні.

Ключові слова
свиноматки, відтворювальні якості, опорос, велика біла порода, червона білопояса порода. (більше…)

Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.32/38.082.12

Автор
В. А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Є. В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С. П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено зв’язок молекулярно-генетичних маркерів крові багатоплідних каракульських овець із показником живої маси ягнят при народженні. Виявлено, щофеноваріант В(-) може використовуватись як генетичний маркер підвищеної енергії росту плоду багатоплідних каракульськиховець в ембріональний період.

Ключові слова
вівці, генотип, жива маса,імуногенетика, маркер, ягнята. (більше…)

Вплив генотипу баранів-плідників на збереженість та статевий склад нащадків

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.082.2’3.035

Автор
О.В. Іванова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Є.В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Проведено оцінку вірогідності різниці збереженості нащадків різних статей в потомстві кожного барана-плідника, а також оцінку різниці збереженості одинців і двоїн. Встановлено, що із випадків непропорційної смертності, підвищена смертність спостерігається тільки серед самців. Диспропорційна збереженість частіше за все спостерігалася серед нащадків-самок або нащадків, народжених у приплодах-двійнях. Найбільший розмах рівня збереженості відмічено серед нащадків плідників генотипу 1/2 частки спадковості за австралійським мериносом та таврійського типу асканійської тонкорунної породи.

Ключові слова
вівці, генотип, відтворювальні якості, збереженість, асканійська тонкорунна порода
(більше…)