Аналіз вікової динаміки відтворювальних якостей свиноматок різних порід

УДК 636.4.082.25

Є. В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
І. А. Галушко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

У статті проаналізовано відтворювальні якості свиноматок великої білої та червоної білопоясої порід за даними першого, другого і третього опоросів, досліджено вплив породної приналежності та віку в опоросах на відтворювальні якості свиноматок. Встановлено, що свиноматки великої білої породи угорської селекції характеризуються кращими відтворювальними якостями порівняно із тваринами червоної білопоясої породи, особливо при аналізі даних другого опоросу. Проведений двофакторний дисперсійний аналіз виявив наявність вірогідного впливу породної приналежності на мінливість багатоплідності, кількості поросят при відлученні, маси гнізда та одного поросяти при відлученні, а віку в опоросах на мінливість багатоплідності та кількості поросят при відлученні.

Ключові слова
свиноматки, відтворювальні якості, опорос, велика біла порода, червона білопояса порода.

Є. В. Баркарь, І. А. Галушко. Аналіз вікової динаміки відтворювальних якостей свиноматок різних порід

Список використаних джерел:
1. Авдалян Я. Продуктивные качества свиней различных межпородных сочетаний / Я. Авдалян // Свиноводство. — 2003. — № 4. — С. 4—5.
2. Галімов С. М. Характеристика продуктивних якостей свиней великої білої породи імпортної селекції / С. М. Галімов // Зб. наук. праць ВНАУ. — Вінниця : ВНАУ, 2012. — Вип. 5 (67). — С. 96—99.
3. Голуб Н. Д. Використання кнурів зарубіжних генотипів у племінних господарствах України / Н. Д. Голуб, Г. М. Гребенник // Вісник Полтавської державної аграрарної академії. — 2011. — № 2. — С. 72—75.
4. Рибалко В. П. Сучасний стан та перспективи удосконалення і використання свиней червоної білопоясої породи / В. П. Рибалко // Свинарство. — 2014. — Вип. 65. — С. 53—58.
5. Томін Є. Ф. Відтворні якості свиноматок великої білої породи за різних методів розведення / Є. Ф. Томін // Електронний журнал. Наукові доповіді НАУ. — 2007. — № 2 (7). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/nd/2007- 2/07tyfmoc.pdf

Е. В. Баркарь, И. А. Галушко. Анализ возрастной динамики воспроизводственных качеств свиноматок разных пород.
В статье проанализированы воспроизводственные качества свиноматок крупной белой и красной белопоясой пород по данным первого, второго и третьего опоросов, исследовано влияние породной принадлежности и возраста в опоросах на воспроизводственные качества свиноматок. Установлено, что свиноматки крупной белой породы венгерской селекции характеризуются лучшими воспроизводственными качествами по сравнению с животными красной белопоясой породы, особенно при анализе данных второго опороса. Проведённый
двухфакторный дисперсионный анализ выявил наличие достоверного влияния породной принадлежности на изменчивость многоплодия, количества поросят при отъёме, массы гнезда и одного поросёнка при отъёме, а возраста в опоросах на изменчивость многоплодия и количества поросят при отъёме.

E Barkar, I Halushko. Analysis of the age dynamics of reproductive qualities of different breeds sows.
The article analyzes the reproductive qualities of sows of large white and red white-banded breeds according to the first, second and third farrow, the effect of breed and age in sows farrow on reproduction quality had been studied. It was found that sows of large white breed of Hungarian breeding have better qualities reproduction compared with animals white-banded red breed, especially in the analysis of the data of the second farrow. The performed analyzes of variance revealed a significant effect of breed of the variability of multiple pregnancy, number of piglets at weaning, the mass of the nest and one piglet at weaning and age at farrow on the variability of multiple pregnancy and the number of piglets at weaning.