Залежність якості відтворення свинопоголів’я від сезону року

УДК 636.4.082

О. О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати досліджень впливу сезону року на якість відтворення поголів’я свиней. Встановлено відмінності показників відтворювальних якостей свиноматок в різні сезони року протягом п’яти років, виявлено кращі місяці року за показниками заплідненості та багатоплідності свиноматок. Відмічено, що парування у травні місяці та опороси у серпні-вересні місяцях дозволяють отримати максимальні показники продуктивності.

Ключові слова: сезон року, свиноматки, відтворення, загальна кількість поросят, багатоплідність.

Залежність якості відтворення свинопоголів’я від сезону року. (текст статті)

Dependence of reproduction quality of pig population on the season of the year. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бабань О.А. Принципи стимуляції статевої циклічності у свиноматок / О.А. Бабань // Сучасна ветеринарна медицина. — 2014. — №2. — С. 41-43
2. Походня Г. Лучшие показатели воспроизводства – зимой / Г. Походня, Е. Федорчук, О. Попова // Животноводство России. — 2008. — №2. — С. 41-42
3. Стародубець О.О. Вплив сезону року на відтворювальні якості свиноматок / О.О. Стародубець // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МНАУ. — 2015. — Вип.2 (84). — Том 2. — С. 100-103.
4. Хлопицкий В.П. Алиментарные факторы бесплодия маточного поголовья свиней и коррекция показателей воспроизводства / П.П. Хлопицкий, В.А. Кулаков // Свиноводство. — 2011. — №8. — С. 47-49.
5. Хлопицкий В.П. Некоторые этапы управления репродуктивным здоровьем свиней / В.П. Хлопицкий // Свиноводство. — 2011. — №7. — С. 70-72.

А. А. Стародубец, А. А. Бондарь. Зависимость качества воспроизводства свинопоголовья от сезона года.

Приведены результаты исследований влияния сезона года на качество воспроизводства поголовья свиней. Установлены отличия показателей воспроизводительных качеств свиноматок в разные сезоны года в течение пяти лет, выявлены лучшие месяцы года по показателям оплодотворяемости и многоплодности свиноматок. Отмечено, что осеменение в мае месяце и опоросы в августе-сентябре месяцах позволяют получить максимальные показатели продуктивности.

A. Starodubets, A. Bondar. Dependence of reproduction quality of pig population on the season of the year.

The results of researches of influence of the season on the reproduction quality of pig population are given. The differences of sows reproductive internals indexes in different seasons during five years are determined, the best months of the year according to the indexes of impregnation and polycarpousness of sows are revealed. It is marked that insemination in May and farrows in August and September allows to get the maximal indexes of the productivity.

Випуск №2 (94), 2017

Вплив абіотичних факторів на продуктивність та здоров’я корів і резистентність телят

УДК 636.2.053:619

М. В. Чорний, доктор ветеринарних наук, професор
Ю. О. Щепетільніков, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Харківська державна зооветеринарна академія

А. О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Є. О. Панасенко, кандидат ветеринарних наук
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

У статті проаналізовано зоогігієнічні, технологічні, аліментарні фактори і причини, що знижують молочну продуктивність корів і резистентність отриманих від них телят. Проаналізовано захворювання корів і молодняку незаразной етіології. Показано причини прояви хвороб у корів на мастит, захворювань кінцівок, гіпотонією передшлунків, кетозом, а у телят – бронхіт, діарея, рахіт, зумовлені дією факторів зовнішнього середовища (гіпоксія, адинамія, інсоляція, режим годування).

Ключові слова: корови, телята, молочна продуктивність, гігієна, санітарія, фактори, кетози, діарея, хвороби копитець, атонія передшлунків.

Вплив абіотичних факторів на продуктивність та здоров’я корів і резистентність телят. (текст статті)

Influence of abiotic factors on the cows health and productivity and on calves resistance. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Изменчивость и наследуемость биохимических показателей крови у высокопродуктивных коров / В. И. Волгин, Л. В. Романенко, А. С. Бибиков, З. Л. Федорова // Проблемы интенсификации производства продуктов животноводства : Тез. докл. межд. науч. -прак. конф.,9-10 октября 2008 г. – Жодино, 2008. – С. 29-30.
2. Диденко А. Гигиена вымени – защита от мастита / А. Диденко // Животноводство России. — 2015. – № 5. – С. 31.
3. Ковач Б. Профилактика травматизма конечностей у коров и молодняка / Б. Ковач // Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические проблемы промышленного животноводства. – М. : 1979. – С. 248-274.
4. Касавненко Н. В. Оценка молочной продуктивности и воспроизводительной способности коров разных пород в условиях восточного режима Украины. // Проблемы интенсификации производства продуктов животноводства : Тез. докл. межд. науч. -прак. конф.,9-10 октября 2008 г. – Жодино, 2008 — С. 78-79.
5. Кос’янчук Н. І. Ветеринарно-санітарні заходи при вирощуванні молодняку великої рогатої худоби / Н. І. Кос’янчук, А. І. Тютюн // Вет. біотехнологія – К., 2010. — Бюл. № 16. – С. 110-114.
6. Лебедько Е. Я. Научно-методические основы создания высокопродуктивных стад в молочном скотоводстве : Монография / Е. Я. Лебедько – Брянск : Брянская ГСХА, 2014. – 96 с.
7. Ліннік В. С. Хвороби великої рогатої худоби, її профілактика та лікування / В. С. Ліннік, В. П. Совран, М. І. Ліхтер // Виробництво та переробка молока в домашньому господарстві. – Х., 2005. – С. 127-133.
8. Приступа И. В. Изменение иммунной системы лактирующих коров при заболевании клиническим маститом / И. В. Приступа // Интеграция науки, образования и бизнеса для обеспечения производственной безопасности РФ : Материалы межд. науч. -практ. конференции,2-4 февраля 2010 г. – Персиановский, 2010. – Т. 1. – С. 332-335.
9. Руколь В. Хромота не просто симптом…. . / В. Руколь // Животноводство России. — 2015. — № 5. – С. 49-50.
10. Смирнов А. М. Защита сельскохозяйственных животных от болезней – важный фактор повышения эффективности животноводства // Инновационные пути развития АПК : Задачи и перспективы : Межд. сборник науч. трудов. – Зерноград, 2002. – С. 458-461.
11. Скворцова Г. Как получить больше молока / Г. Скворцова // Эксклюзив: новые технологии в агробизнесе. – Херсон, 2007. — № 1. – С. 64-65.
12. Шабунин С. В. Проблемы сохранения продуктивного здоровья высокопродуктивного крупного рогатого скота / С. В. Шабунин // Инновационные пути развития АПК : Задачи и перспективы : Межд. сборник науч. трудов. – Зерноград, 2002. – С. 530-540.
13. Шипилов В. С. Воспроизводство коров на молочных комплексах / В. С. Шипилов // Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические проблемы промышленного животноводства. – М.,1979. – С. 217-234.
14. Шацкий А. Д. Проблемы экологической селекции молочного скота / А. Д. Шацкий // Проблемы интенсификации производства продуктов животноводства : Тез. докл. межд. науч. – прак. конф.,9-10 октября 2008 г. – Жодино, 2008. – С. 144-145.
15. Яцына О. И. Заболеваемость коров маститом в зависимости от морфо-функциональных свойств вымени / О. И. Яцына, В. К. Смирнова // Проблемы интенсификации производства продуктов животноводства : Тез. докл. межд. науч. -прак. конф.,9-10 октября 2008 г. – Жодино, 2008. – С. 347-348.
16. Kirk J., Step. Ag. Infected cows / J. Kirk, Ag. Step // Departament of Animal Science – Mastitis Control Program for. – Michidan State, 2005. – P. 75.
17. Wustenberg M. Don’t underfeed / M. Wustenberg // DAIR V HERD Management, 1999. – P. 90.

Н. В. Чорный, Ю. О. Щепетильников, А. А. Бондар, Е. О. Панасенко. Влияние абиотических факторов на продуктивность и здоровье коров и резистентность телят.

В статье дан анализ зоогигиенических, технологических, алиментарных факторов и причин, снижающих молочную продуктивность коров и резистентность полученных от них телят. Проанализированы заболевания коров и молодняка незаразной этиологии. Показаны причины проявления болезней у коров маститом, заболеваний конечностей, гипотонией преджелудков, кетозом, а у телят – бронхитом, диареей, рахитом, обусловленные действием факторов внешней среды (гипоксия, адинамия, инсоляция, режим кормления).

N. Chorniy, Yu. Schepetil’nikov, А. Bondar, E. Panasenko. Influence of abiotic factors on the cows health and productivity and on calves resistance.

This paper analyzes zoo hygienic, technological and alimentary factors which decreases milk productivity of cows and resistance of the calves born by them. Among numerous factors determining highly-productive cows’ and calves’ health, the crucial ones are temperature and humidity, carbon dioxide, hydrogen sulfide and aliphatic amines concentration in a barn. The secret to success is in high yields, low food converse, which is genetics, particular breed, strict abidance by microclimate, special food ration for each production and group, and management. One of the key factors of calves’ health provision is the time of the first colostrums ingestion. Preclinical and hidden mastitis, obstetric and gynecological diseases damage the dairy industry greatly. To prevent acetonemia, propylene glycol glycerin and propionate should be used. A high-productive cow must be always be provided with necessary quantities of nutrients, vitamins, and minerals and to use them sparingly for physiological and productive needs. Obtaining of sanitary qualitative milk and disease prevention depends on the service staff, i. e. milking machine operators. Inadequate feeding, space, violation of sanitary conditions (insufficient air exchange, high concentration of harmful gases and microorganisms, sudden changes of temperature and humidity), lack of space and relocation causes stresses in the organisms of cows and calves, and becomes the major reason of metabolic diseases and resistance decreases. Ketosis, i. e. metabolic disease, is manifested most often in the first weeks after calving assisting by glucose deficiency in food ration.
Cows’ and calves’ non-contagious etymology diseases were analyzed. The reasons for cows’ mastitis, limb diseases, rickets were due to the influence of environmental factors (hypoxia, weakness, insolation, cut feeding) which were demonstrated. The analysis of the literature and our own research data allows us to conclude that non-contagious etymology diseases which account 80-85% cases of sick animals are widely registered at cattle farms.

Зміст випуску 2 (90), частина 2, 2016

Досвід діагностики поросності свиноматок методом ультразвукового дослідження

УДК 636.4.082

В. О. Мельник, кандидат біологічних наук
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
А. О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук
А. О. Краєвська, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

У статті наведено матеріали раннього ультразвукового дослідження поросності свиноматок в господарствах Миколаївської та Одеської областей. Дослідження проводились після штучного осіменіння свиноматок в терміни з 12… 14 дня по 42…45 день поросності. Було проведено вимірювання ембріональних міхурів та ембріонів, а також визначали структуру і особливості стінок рогів матки. У свиноматок, які приходили в статеву охоту після 2…3-х штучних осіменінь проводили діагностику причин перегулів та патологічні зміни в
статевих органах. Проведено економічний аналіз ефективності встановлення раннього терміну поросності свиноматок.

Ключові слова
свиноматки, статева охота, штучне осіменіння, запліднення, поросність, ультразвукові дослідження, ембріональні міхури, ембріон (більше…)

Вплив інфрачервоного опромінення на продуктивність поросят-сисунів

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
619.613.636.3.424

Автор
А.О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Розглянуто вплив інфрачервоного опромінення на продуктивність поросят-сисунів. Встановлено, що використання опромінювача ІЧУФ-1 з дозою 500 Вт інфрачервоного світла з доповненням ультрафіолетового опромінення потужністю 15 Вт дозволить підвищити середню живу масу, абсолютний приріст живої маси за період дорощування, середньодобові прирости молодняку свиней.

Ключові слова
інфрачервоне опромінення, поросята-сисуни, жива вага, абсолютний приріст, середньодобовий приріст
(більше…)

Особливості сперматогенезу та спермопродукції самців

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.4.082.453.5

Автор
В.О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
О.О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
А.О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Д.А. Карпенко, студент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено видові особливості сперматогенезу та спермопродукції самців. Для кожного виду плідників тривалість сперматогенезу генетично обумовлена і не змінюється. Термін просування сперміїв по каналу придатка сім’яника залежить від частоти еякуляції і не припиняється навіть при відсутності еякуляції. Середні показники еякуляту мають видову специфічність та відповідну характеристику.

Ключові слова
самці, сперматогенез, спермії, еякулят, рухливість сперміїв
(більше…)