Показники мікроклімату у відділенні для дорощування поросят залежно від способу вентилювання приміщення

УДК 636.4.082

В. М. Волощук, доктор сільськогосподаських наук, професор, член-кореспондент НААН
В. М. Герасимчук, аспірант
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Вивчено питання температурного режиму, пилової забрудненості та бактеріального обсіменіння у приміщенні для дорощування поросят залежно від способу подачі повітря у приміщення, його видалення та від сезону року. Встановлено вірогідність відмінностей між показниками у приміщеннях обладнаних різними системами створення мікроклімату.

Ключові слова: свинарство, мікроклімат, поросята на дорощуванні, пилове забруднення, бактеріальне обсіменіння, сезони року, температура.

Показники мікроклімату у відділенні для дорощування поросят залежно від способу вентилювання приміщення. (текст статті)

Indexes of microclimate in the section for rearing piglets which depend on the way of ventilating the premise. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Герасимов В. И. Проблемы стабилизации, дальнейшего развития и интенсификации свиноводства / В. И. Герасимов, Д. И. Барановский, Е. В. Пронь // Збірник наукових праць ХДЗВА «Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин» Т. 16. – Харків – 2006. – С. 3.
2. Відомчі норми технологічного проектування. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми). ВНТП-АПК-02-05.-К., Мінагрополітики, 2005. – 98 с.
3. Відомчі норми технологічного проектування. Об’єкти ветеринарної медицини. ВНТП-АПК-07-06. – К., Мінагрополітики, 2006.- 42 с.
4. Волощук В. М. Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини [Текст] Млонографія / В. М. Волощук // Полтава. – Фірма «Техсервіс», 2012.- С.193 – 201.
5. Прогресивні технології у свинарстві та їх переваги /В. О. Лимар, В. М. Волощук, І. В. Хатько, О. І. Підтереба// Міжвідомчий тематичний науковий збірник Свинарство. – 2012. – № 60, – С. 8-11.
6. Леонтьев В. В. Відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи залежно від сезону року / В. В. Леонтьев // Таврійський науковий вісник.– 2008. – Випуск 58. – Частина II. – С. 236-238.
7. Продуктивность свиноматок в зависимости от сезона года / Г. С. Походня, Е. Г. Федорчук, Л. А. Манохіна та інші // Таврійський науковий вісник. – 2008. – Випуск 58. – Частина II.– С. 298-302.
8. Топчій Л. І. Вплив сезонності на відтворювальні якості свиноматок української степової білої породи свиней // Науковий вісник «Асканія-Нова». – 2009 – Випуск 2, – 155-160 с.
9. Козир В. Вплив мікроклімату на ефективність вирощування свиней / В. Козир //Тваринництво України. – 2006. – № 5. – С. 9-10.
10. Практикум для лабораторно-практичних занять з гігієни тварин / Високос М. П., Чорний М. В., Захаренко М. О. – Харків : Еспада, 2003. – 218 с.

В.  М.  Волощук, В.  М.  Герасимчук. Показатели микроклимата в отделении для доращивания поросят в зависимости от способа вентилирования помещения.

Изучены вопросы температурного режима, пылевой загрязненности и бактериального обсеменения в помещении для доращивания поросят в зависимости от способа подачи воздуха в помещение, его удаления и от сезона года. Устанавлена достоверность отличий между показателями в помещениях, оборудованных разными системами создания микроклимата.

V.  Voloshchuk, V.  Herasymchuk. Indexes of microclimate in the section for rearing piglets which depend on the way of ventilating the premise.

It has been studied the questions of temperature regime, dust pollution and bacteriological insemination in the premise for rearing piglets which depend on the way of giving fresh air into premise, its clearing out and from the season of a year. It was determined the probability of differences between indexes in premises which are equiped with different systems for creating microclimate.

Випуск №1 (93), 2017

Вплив факторів генотипу та способу утримання на морфологічний склад туш свиней

УДК 636.082

І. Б. Баньковська, кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
В. М. Волощук, доктор сільськогосподарських наук, професор
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, Україна

У статті подано результати факторного аналізу абсолютних та відносних показників м’ясності туш свиней. Виявлено збільшення маси м’яса та сала у тварин, що відгодовувалися на глибокій підстилці порівняно з бетонною підлогою, однак відносні показники їх м’ясної продуктивності знижувалися за рахунок більш інтенсивного накопичення жирової тканини. Зроблено висновок про значимий рівень впливу (р?0,001) типу підлоги та генотипу на показники якості туш свиней. Визначено важливість врахування особливостей формування якісних характеристик та взаємного розподілу морфологічних частин туш свиней кожного генотипу для кращого прояву потенціалу їх м’ясної продуктивності та оптимізації виробництва свинини.

Ключові слова
свині, генотипи, м’ясність туш, глибока підстилка, бетонна підлога. (більше…)

М’ясні якості кнурців різного рівня стрес-схильністі

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 636.4.083

В. М. Волощук, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. О. Іванов, доктор сільськогосподарських наук, професор
Н. М. Погрібна, здобувач
Інститут свинарства і АПВ НААНУ

Ступінь стійкості свиней до стресу має велике значення для прогнозування їх продуктивності та проведення відповідної селекційної роботи.
У статті представлено м’ясні якості кнурців великої білої породи та ландрас французької селекції за різною стресосхильністю (I – стресостійкі, II – стресосумнівні і III – стреосхильні). Встановлено, що найкращі м’ясні якості серед кнурців породи ландрас були властиві стресостійким тваринам (I група), а найгірші – стресосхильним (III група). Аналізуючи м’ясні якості в розрізі класу розподілу, відмічаємо зокрема, кнурці породи ландрас класу М+ вірогідно (Р< 0,001) переважали своїх ровесників класу М0 і М- за площею «м’язового вічка» на 12,04 і 14,91%, відповідно. Кнурці великої білої породи класу М+ вірогідно (Р<0,001) переважали своїх ровесників класу М0 і М- за площею «м’язового вічка» на 11,95 і 14,4%, відповідно. У кнурців класу М+ спостерігається тенденція до збільшення маси задньої третини напівтуші та зменшення маси внутрішнього жиру. Ключові слова: кнурці, м’ясні якості, стресосхильність, велика біла порода, ландрас французької селекції, класи розподілу.

(більше…)

Перетравність поживних речовин корму за різних режимів годівлі свиней

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.084/087

Автор
В.М. Волощук, доктор сільськогосподарських наук
О.А. Біндюг, кандидат сільськогосподарських наук
С.Г. Зінов’єв, кандидат сільськогосподарських наук
О.Ю. Канюка, молодший науковий співробітник
Д.О. Біндюг, аспірант
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук В.М. Волощук
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, Україна

Анотація
Досліджено перетравність поживних речовин корму за умов нормованого рівномірного і ритмічного (осциляторного) режимів годівлі молодняку свиней. Установлено вірогідне зниження, в межах фізіологічної норми, коефіцієнтів перетравності сухої речовини, клітковини, жиру та БЕР відповідно на 2,21; 16,53; 9,73 та 1,49% у тварин, яким згодовували корм за осциляторним режимом.

Ключові слова
свиня, режим годівлі, осциляція, поживні речовини, перетравність, засвоєння, азот
(більше…)