Білоусова З. В., Кенєва В. А., Кліпакова Ю. О. Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників

УДК 632.952:633.111.1

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-10

 

З. В. Білоусова, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0001-9687-7920
В. А. Кенєва, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-4890-651X
Ю. О. Кліпакова, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-7054-9707
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Досліджено вплив різнокомпонентних протруйників на посівну якість насіння пшениці озимої. Встановлено, що передпосівна обробка знижує лабораторну схожість насіння. Статистичним аналізом встановлено помітний від’ємний кореляційний (r=-0,63) вплив кількості діючих речовин у складі протруйника на довжину проростка. Довжина первинних корінців слабо залежала (r=-0,17) від компонентного складу протруйників. Найбільший пригнічуючий вплив на посівні якості насіння мав препарат Кантаріс.

Ключові слова: пшениця м’яка озима, різнокомпонентні протруйники, передпосівна обробка, схожість, проростки, первинні корінці.

 

  Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників

Sowing quality of winter wheat seeds depending on the component composition of protectants

 

Список використаних джерел:

 1. Байбакова Е.В., Нефедьева Е.Э., Белопухов С.Л. Исследование влияния современных протравителей на всхожесть и рост проростков зерновых культур. Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. Том 6. №3(18). С. 57˗64.
 2. Білоусова З.В. Оцінка адаптивного потенціалу сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Південного Степу України. Наукові доповіді НУБІП України.3(73). URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php /Dopovidi/article/view/dopovidi2018.03.013.
 3. Калитка В.В., Кліпакова Ю.О., Золотухіна З.В. Вплив регулятора росту рослин та різнокомпонентних протруйників на проростання насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.). Науковий вісник НУБіП України. Серія: Агрономія. №235. С. 24-33.
 4. Кліпакова Ю.О., Прісс О.П. Вплив передпосівної обробки насіння на осінньо-зимовий період вегетації рослин пшениці озимої (Triticum aestivum L.) Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2018. №1. С. 203-214.
 5. Ламан Н.А., Будай С.И., Барнатович О.Э. Проращивание мелких, плоских и долго прорастающих семян рулонным методом с использованием синтетической вентиляционной сетки. Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь. №4. С. 57-61.
 6. Павлюк Н.Т., Шенцев Г.Д. Влияние протравителей на посевные качества семян зерновых культур. Вестник Воронежского государственного аграрного университета. № 4. С. 21-25.
 7. Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні К.: Юнівест Медіа, 2019. 592 с.
 8. Солодушко М.М. Продуктивність озимих та ярих зернових колосових культур в Степу України. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. №4. С. 18-22.
 9. Ярошенко С.С. Вплив протруйників насіння на продуктивність пшениці озимої. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. №2. С. 137-140.
 10. Benderradji L., Kellou K., Ghadbane M., Salmi M., Saibi W., Benmahammed A., Brini F. Effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on In Vitro Bread Wheat (Triticum aestivum ) Growth Parameters and Biological Control Mechanisms. Advances in Microbiology. 2016. №6(9). Р. 677-690.
 11. Bensoltan S., Youbi M., Djebar H., Djebar M.R. Effects of two systemic fungicides: Artea (Propiconazole+cyproconazole) and Punch (Flusilazole) on the physiology and the respiratory metabolism of durum wheat (Triticum durum ). Commun Agric Appl Biol Sci. 2006. №71(3 Pt B). Р. 1041-1048.
 12. Berova M., Zlatev Z., Stoeva N. Effect of paclobutrazol on wheat seedings under low temperature stress.  J. PLANT PHYSIOL. 2002. №28(1-2). Р. 75-84.
 13. Horii A., McCue P., Shetty K. Enhancement of seed vigour following insecticide and phenolic elicitor treatment. Bioresource Technology. 2007. №98(3). Р. 623-632.
 14. James Larsen R., Duane E. Effects of a seed treatment with a neonicotinoid insecticide on germination and freezing tolerance of spring wheat seedlings. Canadian Journal of Plant Science. 2013. №93(3). Р. 535-540.
 15. Kubiak K. Effect of seed treatments containing fludioxonil, carboxin with thiram and tebuconazole on wheat growth in early development stages. Progress in Plant Protection. 2010. №50(4). Р. 1801-1805.
 16. Kumar B., Verma S., Ram G., Singh H. Temperature Relations for Seed Germination Potential and Seedling Vigor in Palmarosa (Cymbopogon martinii). Journal of Crop Improvement. 2012. №26(6). Р. 791-801.
 17. Marini N., Tunes L.M., Silva J.I., De Moraes D.M., Olivo F., Cantos A.A. Carboxim Tiram fungicide effect in wheat seeds physiological quality (Triticum aestivum ). Revista Brasileira de Ciências Agrárias. 2011. №6(1). Р. 17-22.
 18. Munkvold G.P., O’Mara J.K. Laboratory and Growth Chamber Evaluation of Fungicidal Seed Treatments for Maize Seedling Blight Caused by Fusarium Species. Published by The American Phytopathological Society Plant Disease. 2002. №86(2). Р. 143-150.
 19. Rangwala T., Bafna A., Singh V. Effect of Presence of Fungicide on Growth Parameters of Wheat (Triticum aestivum ) Seedlings. Journal of Biological and Chemical Research. 2013. №30(2). Р. 529-536.
 20. Sobolev I., Babichenko S. Application of the wavelet transform for feature extraction in the analysis of hyperspectral laser induced fluorescence data. International Journal of Remote Sensing. 2013. №34 (20). Р. 7218-7235.
 21. Windham М.Т., Trigiano R.N., Windham A.S. Plant Pathology: Concepts and Lab Exercises. Taylor & Francis, 2004. Р. 415-420.

 

 

З. В. Белоусова, В. А. Кенева, Ю. А. Клипакова. Посевное качество семян озимой пшеницы в зависимости от компонентного состава протравителей

Исследовано влияние разнокомпонентных протравителей на посевное качество семян озимой пшеницы. Установлено, что передпосевная обработка снижает лабораторную всхожесть семян. Статистическим анализом установлено заметное отрицательное корреляционное (r = -0,63) влияние количества действующих веществ в составе протравителя на длину проростка. Длина первичных корешков слабо зависела (r = -0,17) от компонентного состава протравителей. Наибольшее угнетающее влияние на посевные качества семян оказывал препарат Кантарис.

Ключевые слова: пшеница мягкая озимая, разнокомпонентные протравители, передпосевная обработка, всхожесть, проростки, первичные корешки.

 

Z. Bilousova, V. Keneva, Yu. Klipakova. Sowing quality of winter wheat seeds depending on the component composition of protectants

The influence of multicomponent protectants on the sowing quality of winter wheat seeds was studied. It was found that the presowing treatment reduces laboratory germination of seeds. With the statistical analysis the significant negative correlation effect (r = -0.63) of the amount of active ingredients in the protectant composition on the length of the seedling was found. The radicle length (r=-0,17) was weakly dependent on the component composition of protectants. Kantaris had the greatest depressant effect on seed sowing qualities.

Keywords: soft winter wheat, multicomponent protectants, presowing treatment, germination, seedlings, radicles.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

bilousova.pdf
bilousova.pdf

Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту

УДК[631.53.027.2+631.8]:633.11

В. В. Калитка, доктор сільськогосподарських наук, професор
Ю. О. Кліпакова, аспірант
Таврійський державний агротехнологічний університет

Досліджено інтенсивність перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у зернівці, проростку та коренях рослин пшениці озимої. Встановлено, що обробка інфікованого насіння окремо протруйниками і регулятором росту АКМ призводила до зменшення інтенсивності ПОЛ в насінині на 17-28% порівняно з контролем. У зародковому корені найбільша інтенсивність ПОЛ відзначена в період гетеротрофного живлення; в проростках цей показник залежить від стадії розвитку рослин пшениці озимої та дії хімічного стресора.

Ключові слова: перекисне окислення ліпідів, зернівки, корені, проростки пшениці, протруйники, регулятори росту.

Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту. (текст статті)

Intensity of peroxide oxidation of lipids during winter wheat seed germination (Triticum Aestivum L.) under effect of seed treaters and growth regulators. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Mitteler R. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance // Trends Plant Sci. – 2002. – 7, N 9. – P. 405-409.
2. Минибаева Ф. В. Продукция супероксида и активность внеклеточной пероксидазы в растительных тканях при стрессе / Ф. В. Минибаева, Л. Х. Гордон // Физиология растений. – 2003. – 50, № 3. – С. 459-464.
3. Влияние экибрассинолида на свободнорадикальные процесы в листьях проростков ячменя при поражении возбудителем сетчатого гельминтоспориоза / В. П. Шуканов, Н. Е. Манжелесова, Е. Л. Недведь, и др. : материалы VIII междунар. конф. Биоантиоксидант, (Москва, 4-6 октября 2010 г.) / РАН ; Институт биохим. физики им. Н.М.Эмануэля РАН ; Институт хим. Физики им. Н. Н. Семенова РАН. – М. : РУДН, 2010. – С. 274-275.
4. Effects of fungicides JS399-19, azoxystrobin, tebuconazloe and carbendazim on the physiological and biochemical indices and grain yield of winter wheat / Zhang Y. J., Zhang X., Chen C. J. and oth. // Pesticide Biochemistry and Physiology.- 2010. – № 98(2). – Р. 151-157.
5. Factors influencing seedling emergence from immatureembryos of winter wheat and the transplantation insummer field / J. R. Gao, H. G. Wang, X. F. Li and oth. // Bulgarian Journal of Agricultural Science. – 2014. – №5. – Р. 1102-1108.
6. Юрченко А. І. Оптимізація елементів технології вирощування високоякісного насіння озимої пшениці в умовах Центрального Лісостепу України : автореф. дис..к.с.-г.н.:спец. 06.01.14 – насінництво / А. І. Юрченко. – Київ, 2009. – 17 с.
7. Rangwala Tasneem. Harmful effects of Fungicide Treatment on Wheat (TriticumaestivumL.) Seedlings / Rangwala Tasneem, Bafna Angurbala and Maheshwari R.S. // International Research Journal of Environment Sciences.- 2013. – № 2(8). – Р. 1-5.
8. Грицюк Н. В. Вплив комплексних препаратів для передпосівної обробки насіння на ураженість кореневими гнилями та продуктивність пшениці озимої / Н. В. Грицюк // Захист і карантин рослин. – 2013. – Вип. 59. – С. 63-71.
9. Николаев О. Н. Участие супероксидного радикала в механизме фунгицидного действия фтолида и пробензола / О. Н. Николаев, А. А. Аверьянов // Физиология растений. – 1991. – № 3. – С. 512-520.
10. Пат. 10460 Україна, МКН7 А 01С1/06, А01N 31/14. Антиоксидантна композиція «АОК-М» для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур / О. М. Заславський, В. В. Калитка, Т. О. Малахова (Україна). № 2004121 0460: заявл. 20.12.2004; опубл. 15.08.2005. – Бюл. № 8.
11. Мусієнко М. М. Спектрофотометричні методи в практиці фізіології, біохімії та екології рослин / М. М. Мусієнко, Т. В. Паршикова, П. С. Славний. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 200 с.
12. Колупаєв Ю. Є. Стресові реакції рослин (молекулярно-клітинний рівень) / Ю. Є. Колупаєв. – Харків, 2001. – 173 с.
13. Khan A. A. The physiologi and biochemistry of seed dormancy and germination / A. A. Khan. – Geneva New York, 1977. – 495 c.

В. В. Калитка, Ю. А. Клипакова. Интенсивность перекисного окисления липидов при проростании семян пшеницы озимой (Triticum Aestivum L.) при воздействии протравителей и регуляторов роста.

Исследована интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в зерновке, проростке и корнях растений пшеницы озимой. Установлено, что обработка инфицированных семян отдельно протравителями и регулятором роста АКМ вызывает уменьшение интенсивности ПОЛ в семенах на 17-28% по сравнению с контролем. В зародышевом корне наибольшая интенсивность ПОЛ отмечена в период гетеротрофного питания; в проростках этот показатель зависит от стадии развития растений пшеницы озимой и действия химического стрессора.

V. Kalytka, Y. Klipakova. Intensity of peroxide oxidation of lipids during winter wheat seed germination (Triticum Aestivum L.) under effect of seed treaters and growth regulators.

It was studied that treatment of infected seeds separately by seed treaters and AKM growth regulator led to the decrease in peroxide oxidation of lipids in the seed by 17-28% compared to control. Combination of seed treater and AKM in tank mix had a controversial effect on malondialdehyde content. In case of sole application of fungicide treaters it increased nearly by 7% while decreasing by 5% in case of application of fungicide-insecticide treater. This data testifies for advisability of timely seed treatment by fungicide treaters in order to avoid the development of oxidation damage during storage of infected seeds.
It was determined that root growth is accompanied by increase in peroxide oxidation of lipids intensity, especially under the effect of Raksil Ultra, AKM, and their combination. In root tissues of etiolated plants, malondialdehyde content under the effect of said preparations exceeded control by 16 – 39 %, testifying to significant amount of oxidative stress. Mixtures that have Lamardor in their content, induce the system of antioxidative protection and malondialdehyde content was 8 – 33 % less relative to control. During the transition to autotrophic nutrition(ВВСН 09)malondialdehyde content decreased across all variants, but the most it was observed under effect of Raksil Ultra (2.4 times). In case of use of other seed treaters and their mixtures with AKM malondialdehyde content in plant roots decreased and during the stage of first leaf unfolding (ВВСН 11) had barely any difference with control, testifying to adaptation of root system to growth conditions. Peroxide oxidation of lipids intensity in sprouts depends on the stage of development of winter wheat plants and effect of chemical stressor. In etiolatedcoleoptile(ВВСН 07) the highest intensity of peroxide oxidation of lipids was observed under the effect of AKM, Raksil Ultra, and, especially, their combination, where malondialdehyde content exceeded control by 9 – 39 %. Other studied seed treaters and their combinations with growth regulator decreaseperoxide oxidation of lipids intensity by 14 – 44 %, and the mostinhibition of peroxide processes was caused by Lamardor, that correlates well with germination delay done by said treater.
During transition toautotrophic nutrition type (ВВСН 09)peroxide oxidation of lipids intensity decreased in sprouts treated with Raksil Ultra and its combination with AKM while sharply increasing in other variants. Together with it, seed treaters that contained Lamardor, increased malondialdehyde content by 1.6 – 1.9 times. With first leaf through coleoptile emergence (ВВСН 10) and in first leaf unfolded stage (ВВСН 11)peroxide oxidation of lipids intensity increased regardless of treater type and growth regulator, testifying to oxidative stress development, antioxidative protection system exhaustion and possible negative impact and further growth and development of the sprout. It should be noted that all studied seed treaters except for Lamardor-Gaucho mixture, induce antioxidative protection system in sprout’s tissues, proven by 6 – 35 % lower malondialdehyde content compared to variant without seed treatment.
So, peroxide oxidation of lipids intensity, and thus growth and development of winter wheat root system is determined by the nature of the seed treater and growth regulator, while for the sprout thetreater and its interaction with the growth regulator are essential.

Зміст випуску 1 (88), 2016