Білоусова З. В., Кенєва В. А., Кліпакова Ю. О. Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників

УДК 632.952:633.111.1

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-10

 

З. В. Білоусова, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0001-9687-7920
В. А. Кенєва, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-4890-651X
Ю. О. Кліпакова, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-7054-9707
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Досліджено вплив різнокомпонентних протруйників на посівну якість насіння пшениці озимої. Встановлено, що передпосівна обробка знижує лабораторну схожість насіння. Статистичним аналізом встановлено помітний від’ємний кореляційний (r=-0,63) вплив кількості діючих речовин у складі протруйника на довжину проростка. Довжина первинних корінців слабо залежала (r=-0,17) від компонентного складу протруйників. Найбільший пригнічуючий вплив на посівні якості насіння мав препарат Кантаріс.

Ключові слова: пшениця м’яка озима, різнокомпонентні протруйники, передпосівна обробка, схожість, проростки, первинні корінці.

 

  Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників

Sowing quality of winter wheat seeds depending on the component composition of protectants

 

Список використаних джерел:

 1. Байбакова Е.В., Нефедьева Е.Э., Белопухов С.Л. Исследование влияния современных протравителей на всхожесть и рост проростков зерновых культур. Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. Том 6. №3(18). С. 57˗64.
 2. Білоусова З.В. Оцінка адаптивного потенціалу сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Південного Степу України. Наукові доповіді НУБІП України.3(73). URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php /Dopovidi/article/view/dopovidi2018.03.013.
 3. Калитка В.В., Кліпакова Ю.О., Золотухіна З.В. Вплив регулятора росту рослин та різнокомпонентних протруйників на проростання насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.). Науковий вісник НУБіП України. Серія: Агрономія. №235. С. 24-33.
 4. Кліпакова Ю.О., Прісс О.П. Вплив передпосівної обробки насіння на осінньо-зимовий період вегетації рослин пшениці озимої (Triticum aestivum L.) Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2018. №1. С. 203-214.
 5. Ламан Н.А., Будай С.И., Барнатович О.Э. Проращивание мелких, плоских и долго прорастающих семян рулонным методом с использованием синтетической вентиляционной сетки. Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь. №4. С. 57-61.
 6. Павлюк Н.Т., Шенцев Г.Д. Влияние протравителей на посевные качества семян зерновых культур. Вестник Воронежского государственного аграрного университета. № 4. С. 21-25.
 7. Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні К.: Юнівест Медіа, 2019. 592 с.
 8. Солодушко М.М. Продуктивність озимих та ярих зернових колосових культур в Степу України. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. №4. С. 18-22.
 9. Ярошенко С.С. Вплив протруйників насіння на продуктивність пшениці озимої. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. №2. С. 137-140.
 10. Benderradji L., Kellou K., Ghadbane M., Salmi M., Saibi W., Benmahammed A., Brini F. Effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on In Vitro Bread Wheat (Triticum aestivum ) Growth Parameters and Biological Control Mechanisms. Advances in Microbiology. 2016. №6(9). Р. 677-690.
 11. Bensoltan S., Youbi M., Djebar H., Djebar M.R. Effects of two systemic fungicides: Artea (Propiconazole+cyproconazole) and Punch (Flusilazole) on the physiology and the respiratory metabolism of durum wheat (Triticum durum ). Commun Agric Appl Biol Sci. 2006. №71(3 Pt B). Р. 1041-1048.
 12. Berova M., Zlatev Z., Stoeva N. Effect of paclobutrazol on wheat seedings under low temperature stress.  J. PLANT PHYSIOL. 2002. №28(1-2). Р. 75-84.
 13. Horii A., McCue P., Shetty K. Enhancement of seed vigour following insecticide and phenolic elicitor treatment. Bioresource Technology. 2007. №98(3). Р. 623-632.
 14. James Larsen R., Duane E. Effects of a seed treatment with a neonicotinoid insecticide on germination and freezing tolerance of spring wheat seedlings. Canadian Journal of Plant Science. 2013. №93(3). Р. 535-540.
 15. Kubiak K. Effect of seed treatments containing fludioxonil, carboxin with thiram and tebuconazole on wheat growth in early development stages. Progress in Plant Protection. 2010. №50(4). Р. 1801-1805.
 16. Kumar B., Verma S., Ram G., Singh H. Temperature Relations for Seed Germination Potential and Seedling Vigor in Palmarosa (Cymbopogon martinii). Journal of Crop Improvement. 2012. №26(6). Р. 791-801.
 17. Marini N., Tunes L.M., Silva J.I., De Moraes D.M., Olivo F., Cantos A.A. Carboxim Tiram fungicide effect in wheat seeds physiological quality (Triticum aestivum ). Revista Brasileira de Ciências Agrárias. 2011. №6(1). Р. 17-22.
 18. Munkvold G.P., O’Mara J.K. Laboratory and Growth Chamber Evaluation of Fungicidal Seed Treatments for Maize Seedling Blight Caused by Fusarium Species. Published by The American Phytopathological Society Plant Disease. 2002. №86(2). Р. 143-150.
 19. Rangwala T., Bafna A., Singh V. Effect of Presence of Fungicide on Growth Parameters of Wheat (Triticum aestivum ) Seedlings. Journal of Biological and Chemical Research. 2013. №30(2). Р. 529-536.
 20. Sobolev I., Babichenko S. Application of the wavelet transform for feature extraction in the analysis of hyperspectral laser induced fluorescence data. International Journal of Remote Sensing. 2013. №34 (20). Р. 7218-7235.
 21. Windham М.Т., Trigiano R.N., Windham A.S. Plant Pathology: Concepts and Lab Exercises. Taylor & Francis, 2004. Р. 415-420.

 

 

З. В. Белоусова, В. А. Кенева, Ю. А. Клипакова. Посевное качество семян озимой пшеницы в зависимости от компонентного состава протравителей

Исследовано влияние разнокомпонентных протравителей на посевное качество семян озимой пшеницы. Установлено, что передпосевная обработка снижает лабораторную всхожесть семян. Статистическим анализом установлено заметное отрицательное корреляционное (r = -0,63) влияние количества действующих веществ в составе протравителя на длину проростка. Длина первичных корешков слабо зависела (r = -0,17) от компонентного состава протравителей. Наибольшее угнетающее влияние на посевные качества семян оказывал препарат Кантарис.

Ключевые слова: пшеница мягкая озимая, разнокомпонентные протравители, передпосевная обработка, всхожесть, проростки, первичные корешки.

 

Z. Bilousova, V. Keneva, Yu. Klipakova. Sowing quality of winter wheat seeds depending on the component composition of protectants

The influence of multicomponent protectants on the sowing quality of winter wheat seeds was studied. It was found that the presowing treatment reduces laboratory germination of seeds. With the statistical analysis the significant negative correlation effect (r = -0.63) of the amount of active ingredients in the protectant composition on the length of the seedling was found. The radicle length (r=-0,17) was weakly dependent on the component composition of protectants. Kantaris had the greatest depressant effect on seed sowing qualities.

Keywords: soft winter wheat, multicomponent protectants, presowing treatment, germination, seedlings, radicles.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

bilousova.pdf
bilousova.pdf