А. І. Кривенко. Оптимізація норм і термінів підживлення пшениці озимої азотними добривами у Південному степу України

УДК 633.854.54: 631.547.76: 631.572

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-9

А. І. Кривенко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

З’ясовано, що урожайність та якість зерна пшениці озимої у Південному Степу України значною мірою залежали від забезпечення рослин елементами мінерального живлення упродовж всієї вегетації. Встановлено, що внесення азотних добрив прикореневим способом на початку виходу рослин пшениці озимої в трубку максимально підвищувало її урожайність як у порівнянні з контролем, так і у відношенні до фонового внесення фосфорно-калійних добрив. Підживлення рослин пшениці озимої азотними добривами забезпечувало збільшення концентрації білка і скловидності зернової продукції.

Ключові слова: норми і терміни підживлення, технології вирощування, азотні добрива, пшениця озима, урожайність, якість зерна.

Оптимізація норм і термінів підживлення пшениці озимої азотними добривами у Південному степу України (текст статті)
Optimization of norms and terms for nutririon of winter wheat with nitrogen fertilizers in the Southern Steppe of Ukraine (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Лихочвор В.В. Мінеральні добрива та їх застосування. Львів: Українські технології, 2008. 109 с.
 2. Лісовий М.В. Підвищення ефективності мінеральних добрив. К: Урожай, 1991.  120 с.
 3. Maathus F.J.M., Diatloff E. Roles and functions of plant mineral nutrients. In: Plant Mineral Nutrients: Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology. 2013. Vol. 953. P. 1–20.
 4. Masclaux-Daubresse G., Daniel-Vedele F., Dechorgnat J. Nitrogen uptake, assimilation and remobilization in plants: challenges for sustainable and productive agriculture. Annals of Botany. 2010. Vol. 105. P. 1141–1157.
 5. Лебідь Є.М., Черенков А.В., Солодушко М.М. Особливості вирощування озимої пшениці у Степу України. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці.  Вип. 8.  С. 335–344.
 6. Нетіс І.Т. Пшениця озима на півдні України: монографія. Херсон: Олдіплюс, 2011. 460 с.
 7. Польовий В.М. Оптимізація систем удобрення у сучасному землеробстві. Рівне: Волинські обереги, 2007. 320 с.
 8. Карасюк І.М., Геркіял О.М., Господаренко Г.М. Агрохімія / За ред. І.М. Карасюка. К.: Вища школа, 1995.  471 с.
 9. Romheld V., Kirkby E. Research on nitrogen and potassium in agriculture: needs and prospects. Plant and Soil. 2010. Vol. 335. P. 155–180.
 10. Скрильник Є., Кутова А. Мікродобрива у посівах озимої пшениці. Пропозиція.    №10.  С. 52–54.
 11. Юркевич Є.О., Коваленко Н.П., Бакума А.В. Агробіологічні основи сівозмін Степу України. Одеса: ВМВ, 2011. 240 с.
 12. Марчук І., О. Тарасенко. Озима пшениця: «ні» весняному голодуванню! Пропозиція.   №2. С. 110–111.

 

А. И. Кривенко Оптимизация норм и сроков подкормки пшеницы озимой азотными удобрениями в Южной Степи Украины

Установлено, что урожайность и качество зерна пшеницы озимой в Южной Степи Украины в значительной степени зависели от обеспечения растений элементами минерального питания на протяжении всей вегетации. Внесение азотных удобрений прикорневым способом в начале выхода растений пшеницы озимой в трубку максимально повышало ее урожайность как по сравнению с контролем, так и в отношении к фоновому внесению фосфорно-калийных удобрений. Подкормка растений пшеницы озимой азотными удобрениями обеспечивала увеличение концентрации белка и стекловидности зерновой продукции.

Ключевые слова: нормы и сроки подкормки, технологии выращивания, азотные удобрения, пшеница озимая, урожайность, качество зерна.

 

А. І. Kryvenko Optimization of norms and terms for nutririon of winter wheat with nitrogen fertilizers in the Southern Steppe of Ukraine

It was found that the yield and quality of winter wheat grain in the Southern Steppe of Ukraine largely depended on providing plants with mineral nutrition elements throughout the growing season.  It was established that the introduction of nitrogen fertilizers in the root way at the beginning of the winter wheat plant in the tube maximally increased its yield both in comparison with the control and in relation to the background phosphorus-potassium fertilizers. The nutrition of wheat plants with winter nitrogen fertilizers provided an increase in protein concentration and vitreousness of grain products.

Key words: norms and terms of nutrition, technology of growing, nitrogen fertilizers, winter wheat, productivity, quality of grain.

Повернутися до змісту

kryvenko.pdf
kryvenko.pdf
Size: 0.33

А. І. Кривенко, Ефективність нагромадження органічної маси сидеральних культур залежно від обробітку ґрунту в Південному Степу України

УДК 631.147:631.874:631.51(477.7)

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-11

А. І. Кривенко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

Визначено ефективність нагромадження органічної маси різних сидеральних культур у короткоротаційних сівозмінах залежно від обробітку ґрунту в посушливих умовах Південного Степу України. Завдяки застосуванню системи безполицевого мілкого обробітку покращувалася структура ґрунту, рослинні рештки захищали його від водної та вітрової ерозії, створювалися сприятливі умови для ґрунтових мікроорганізмів. З’ясовано, що горох у чистому посіві використовувати на зелене добриво недоцільно.

Ключові слова: органічна маса, урожайність, сидеральні культури, пшениця озима, обробіток ґрунту.

Ефективність нагромадження органічної маси
сидеральних культур залежно від обробітку ґрунту
в Південному Степу України
(текст статті)

Efficiency of siderial cultures organic mass accumulation in dependence on soil treatment in south steppe of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Дегодюк Е.Г. Культура сидерації / Е.Г. Дегодюк, С.Ю. Булигін. – К.: Аграрна наука, 2013. – 80 с.
 2. Коваленко Н.П. Історичні аспекти зародження і розвитку наукових знань про сидеральні сівозміни / Н.П. Коваленко // Сільський господар. – Львів, 2012. – №11–12. – С. 27–33.
 3. Lewis D.V. Cellulase in Nereis virens / D.V. Lewis, P.J. Whitney // Nature. – 2003. – №5167. – Р. 603–604.
 4. Potter J.F. Metabolism / J.F. Potter, P. Levin, R.A. Anderson. – 1995. – 204 p.
 5. Korschens M. Zwischen fruchtanbau zur Futternutzung und Gründung – ein Beitrag zur Steigerung der Boden Fruchtbarkeit / M. Korschens // Feldwirtschaft. – 1993. – №8. – P. 361–367.
 6. Бегей С.В. Екологічне землеробство / С.В. Бегей, І.А. Шувар. – Львів: Новий світ – 2000, 2007. – 432 с.
 7. Бойко П.І. Сівозміни у землеробстві України: рекомендації / П.І. Бойко, В.Ф. Сайко. – К.: Аграрна наука, 2002. – 146 с.
 8. Бойко П.І. Біологічна та екологічна роль сівозмін у землеробстві / П.І. Бойко. – К.: Знання, 1990. – 48 с.
 9. Morris B.W. Trace Elem / B.W. Morris, S.А. MacNeil, C.A. Hardisty // Ned. Biol. – 1999. – №13. – P. 57–61.
 10. Бойко П.І. Як правильно вибрати та використати сидерат / П.І. Бойко, Н.П. Коваленко // Пропозиція. – 2017. – №1. – С. 104–107.
 11. Коваленко Н.П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія / Н.П. Коваленко. – К.: Нілан-ЛТД, 2014. – 490 с.
 12. Ruschmann G. Uber Antibiosen und Symbiosen von Bodenoranischen und ihre Bedeutung für die Bodenfruchtbarkeit Regen wum Symbiosen und Anabiosen / G. Ruschmann // Asker und Pflanzenbau. – 1996. – №2. – P. 201–218.
 13. Бердников А.М. Зеленое удобрение – биологизация земледелия, урожай / А.М. Бердников. – Чернигов: Черниговское НПО Элита, 1992. – 192 с.
 14. Волкогон В.В. Біологічні аспекти родючості ґрунтів / В.В. Волкогон // Вісник ХНАУ. – 2011. – №1. – С. 29–36.
 15. Шувар І.А. Виробництво та використання органічних добрив: монографія / І.А. Шувар, О.М. Бунчак, В.М. Сендецький – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – 596 с.

А. И. Кривенко. Эффективность нагромождения органической массы сидеральних культур в зависимости от обработки почвы в Южной Степи Украины.

Определена эффективность нагромождения органической массы различных сидеральных культур в короткоротационных севооборотах в зависимости от обработки почвы в засушливых условиях Южной Степи Украины. Благодаря применению системы безотвальной мелкой обработки улучшалась структура почвы, растительные остатки защищали ее от водной и ветровой эрозии, создавались благоприятные условия для почвенных микроорганизмов. Выяснено, что горох в чистом посеве использовать на зеленое удобрение нецелесообразно.

Ключевые слова: органическая масса, урожайность, сидеральные культуры, пшеница озимая, обработка почвы.

 

A. Kryvenko. Efficiency of siderial cultures organic mass accumulation in dependence on soil treatment in south steppe of Ukraine.

Efficiency of accumulation of organic mass of different sideration cultures is certain in shot term crop rotations depending on treatment of soil in the droughty terms of South Steppe of Ukraine. The structure of soil got better due to application of the system of without dumps shallow treatment, vegetable bits and pieces protected it from water and wind erosion, favourable terms were created for soil microorganisms. It is found out that peas in the clean sowing to use on a green fertilizer beside the purpose.

Key words: organic mass, productivity, sideration cultures, wheat winter-annual, treatment of soil.

Повернутися до змісту

kryvenko.pdf
kryvenko.pdf
Size: 0.33