Бабенко Д. В., Доценко Н. А., Горбенко О. А., Кім Н. І. Обґрунтування впровадження сепаратора насіння овоче-баштанних культур у складі технологічної лінії

УДК 631.361.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-10

 

Д. В. Бабенко, кандидат технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-2239-4832

Н. А. Доценко, доктор педагогічних наук, доцент
ORCID ID:0000-0003-1050-8193

О. А. Горбенко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6006-6931

Н.І. Кім, кандидат технічних наук, старший викладач
ORCID ID: 0000-0001-9471-8272

Миколаївський національний аграрний університет

 

Проведено випробування доопрацьованої конструкції сепаратора насіння в різних технологічних комплектаціях на базі технологічної лінії виділення насіння овоче-баштанних культур: з серійним сепаратором, з експериментальним сепаратором, в комплекті з машиною МОС-300. Наведено порівняльні характеристики таких показників, як продуктивність, втрати насіння, вміст домішок в насінні, травмування насіння. Обґрунтовано впровадження сепаратора насіння в технологічну лінію виділення насіння баштанних культур.

Ключові слова: овоче-баштанні культури, сепаратор, технологічна лінія, виділення насіння.

 

Обґрунтування впровадження сепаратора насіння овоче-баштанних культур у складі технологічної лінії

Justification of the implementation of a separator of seeds of vegetable and melon crops as part of the technological line

 

Список використаних джерел:

 1. Мишанчук Т. Овочево-баштанна продукція: проблеми в галузі. Аграрний тиждень. Україна. URL:https://a7d.com.ua/plants/1656-ovochevo-bashtanna-produkciya-problemi-galuzi.html
 2. Сухий П.О., Заячук М.Д. Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва в Україні. Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. География. Геология. Вип.1. С.113-117 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suchasniy-stan-ta-perspektivi-rozvitku-ovochivnitstva-v-ukrayini
 3. Казиев М.-Р.А., Гусейнов Ю. А. Организация производства семян овощных и бахчевых культур в республике Дагестан. Горное сельское хозяйство. 2016. №3. С.143-146
 4. Temirov I., Ravshanov Kh., Fayzullaev Kh., Ubaydullaev Sh. Development of a machine for preparing the soil for sowing melons under the film. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. P.1030. DOI: 10.1088/1757-899X/1030/1/012169.
 5. Arunabha Pal, Rahul Adhikary,  Tanmoy Shankar, Ajit Kumar, Sagar. Maitra. Cultivation of Cucumber in Greenhouse. doi: 10.30954/NDP-PCSA.2020.14.
 6. Лимар А. О., Лимар В.А. Баштанництво України: монографія. 2-ге вид., перероб. та доп. Миколаїв: МДАУ. 372 с.
 7. Шабля О. С. Методичні підходи щодо визначення конкурентоспроможності вітчизняних сортів баштанних культур. Таврійський науковий вісник. Херсон: Айлант. 2012. Вип. 80. C. 156-161
 8. Rosaboev A., Yuldashev O., Toderich Kristina, Khaitov Botir, Imomkulov U., Pardaev O. Seed cleaning mashine for agricultural crops. IXTIROGA. Patent IAP 06249. 03.2016
 9. Шебанін В. С., Атаманюк І. П., Горбенко О. А., Доценко Н. А. Визначення оптимальних параметрів машин для виділення насіннєвої маси овоче-баштанних культур. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 2. С.95-103. DOI: 10.31521/2313-092X
 10. Shebanin V., Atamanyuk I., Gorbenko O., Kondratenko Y., Dotsenko, N. Mathematical modelling of the technology of processing the seed mass of vegetables and melons. Food Science and Technology. 13(3). Р.118-126
 11. Бабенко Д.В., Горбенко О.А., Доценко Н.А., Кім Н.І. Дослідження якісного складу подрібненої маси насінників овоче-баштанних культур. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 3 С.236-241
 12. Пастушенко С. І., Горбенко О.А., Огієнко М.М. Лабораторно-експериментальні дослідження процесу виділення насіння дині та доробки технологічної маси гідропневмосепаратором. Науковий вісник Національного аграрного університету. К.: НАУ. 2008. Вип. 125. C. 349-355
 13. Бабенко Д.В., Горбенко О.А., Доценко Н.А., Кім Н.І. Дослідження засобів механізації отримання насіння овоче-баштанних культур. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 4(92) С.137-142
 14. Бабенко Д. В., Горбенко О. А., Доценко Н. А., Кім Н. А. Оптимізація конструктивних і кінематичних параметрів сепаратора насіння овочевих та баштанних культур. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 3 (107). 2020. C.105-112
 15. Neamtallah M., Kholief , Hegazy R.,  Abdelmotaleb I. Manufacturing and evaluation of prototype for melon seed extraction. Misr Journal of Agricultural Engineering. 34. 2017. PP. 699-724. 10.21608/mjae.2017.96458.
 16. Okokon F., Ekpenyong E., Ukpoho A. Shelling characteristics of melon seeds. 2021
 17. Kuchi V., Prasanna, V.S.S.V., Praveena J., Mani, Arghya. Postharvest Processing of Vegetable Seeds. 2021

Д. В. Бабенко, Н. А. Доценко, Е. А. Горбенко, Н. И. Ким. Обоснование внедрения сепаратора семян овощебахчевых культур в составе технологической линии

Проведены испытания доработанной конструкции сепаратора семян в различных технологических комплектациях на базе технологической линии выделения семян овощебахчевых культур: с серийным сепаратором, с экспериментальным сепаратором, в комплекте с машиной МОС-300. Приведены сравнительные характеристики таких показателей, как производительность, потери семян, содержание примесей в семенах, травмирования семян. Обоснованно внедрение сепаратора семян в технологическую линию выделения семян бахчевых культур.

Ключевые слова: овощебахчевые культуры, сепаратор, технологическая линия, выделение семян.

 

D. Babenko, N. Dotsenko, O. Gorbenko, N. Kim. Justification of the implementation of a separator of seeds of vegetable and melon crops as part of the technological line

A modified design of a seed separator was tested in various technological configurations based on the technological line of separation seeds of vegetable and melon crops: with a serial separator, with an experimental separator, complete with a MOS-300 machine. The comparative characteristics of such indicators as productivity, seed loss, the content of impurities in seeds, injury to seeds are given. The implementation of the melon seeds separation into technological line is substantiated.

Keywords: vegetable and melon crops, separator, technological line, seeds separation.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

babenko.pdf
babenko.pdf

Кім Н. І. Узагальнений показник якості об’єктів кваліметрії різної природи

УДК 005.336.3:005.585

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-12

 

Н. І. Кім, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0002-1110-8522
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті представлено методику визначення узагальненого показника якості об’єктів кваліметрії різної природи, серед яких: продукція, технологічний процес, система, чи будь-що, що підлягає оцінюванню. На основі проведеного аналізу існуючих нелінійних залежностей між вимірюваним показником якості та його оцінкою на безрозмірній шкалі пропонується метод, заснований на використанні узагальнених показників якості. При застосуванні даного методу досягається ряд переваг.

Ключові слова: узагальнений показник якості, об’єкти кваліметрії, параметр форми, оцінка показників якості.

 

 Узагальнений показник якості об’єктів кваліметрії різної природи

 Generalized indicator of qualimetry objects quality of various nature

 

Список використаних джерел:

 1. Версан, В. Г., Чайка И. И. Системы управления качеством продукции. М.: Издательство стандартов, 2012. 104 с.
 2. Стадник Б. І., Мотало В. П., Мотало А. В. Система оцінювання якості продукції з використанням віртуальної міри якості. Стандартизація, сертифікація, якість. 2009. №2. С. 48-55.
 3. Байцар Р. І. Сколоздра М. М. Оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості для визначення комплексної оцінки компетентності персоналу. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування. 2013. № 753. С. 100-104.
 4. Байцар Р. І., Круглова О. А. Міжнародна стандартизація якості води. Медична гідрологія та реабілітація. 2006. Т. 4, № С. 103-106.
 5. Микийчук М., Столярчук П., Бубела Т. Основні завдання та ознаки метрологічного забезпечення якості продукції. Вимірювальна техніка та метрологія. 2013. № 74. C. 92-97.
 6. Новицкий Н. И., Олексюк В. М. Управление качеством продукции: учебное пособие. М : Новое знание, 2001. 366 с.
 7. Катрич О. О., Тріщ А. Р., Денисенко А. М., Діденко Н. В. Кваліметричний інструмент оцінювання якості процесів різної природи. Машинобудування. 2015. № 16. С. 115-121.
 8. Fletcher C. Total Quality Management: A Pratctical Guide. PM Network. 1996. February.
 9. Struckenbruck L.C. The Implementation of Project Management: The Professional’s Handbook. Addison – Wesley P.C. PMI. Drexel Hill.
 10. Tzamalis P. G., Panagiotakos D. B., Drosinos E. H. A best practice score’ for the assessment of food quality and safety management systems in fresh–cut produce sector. Food Control. Vol. 63. P. 179–186.
 11. Rebelo M. F., Santos G., Silva R. Integration of management systems: towards a sustained success and development of organizations. Journal of Cleaner Production. 2016. Vol. 127. P. 96–111.
 12. Трищ Р. М., Ким Н. И. Закономерности рассеивания безразмерных показателей качества объектов различной природы. Системи управління, навігації та зв’язку. 2016. № С. 143-145.
 13. Тріщ Г.М. Система залежностей для оцінювання процесів систем управління якістю підприємств. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2013. 4/3 ( 64 ). С. 60-63.
 14. 14 Trisch, R., Gorbenko, E., Dotsenko, N., Kim, N., and Kiporenko, G. Development of qualimetric approaches to the processes of quality management system at enterprises according to international standards of the ISO 9000 series. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. 4(3(82). C. 18–24.
 15. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін O.K. Теорія ймовірностей та математична статистика. 5-те видання. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 424 с.
 16. Вентцель Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 1999. 576 с.
 17. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 2004. 479 с.

 

Н. И. Ким. Обобщенный показатель качества объектов квалиметрии различной природы

В статье представлена методика определения обобщенного показателя качества объектов квалиметрии различной природы, среди которых продукция, технологический процесс, система, или что-нибудь, что подлежит оценке. На основе проведенного анализа существующих нелинейных зависимостей между измеряемым показателем качества и его оценке на безразмерной шкале, предлагается метод, основанный на использовании обобщенных показателей качества.

Ключевые слова: обобщенный показатель качества, объекты квалиметрии, параметр формы, оценка показателей качества.

 

N. Kim. Generalized indicator of qualimetry objects quality of various nature

The article presents a methodology for determining a generalized quality indicator of qualimetry objects of various nature, including products, technological process, system, or anything that is subject to assessment. Based on the analysis of the existing nonlinear relationships between the measured quality indicator and its assessment on a dimensionless scale, a method based on the use of generalized quality indicators is proposed.

Keywords: generalized quality indicator, qualimetry objects, form parameter, assessment of quality indicators.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kim.pdf
kim.pdf

Аналіз конструктивних рішень пресового обладнання

УДК 631.363:633.8

Д. В. Бабенко, кандидат технічних наук, професор
О. А. Горбенко, кандидат технічних наук, доцент
Н. А. Доценко, кандидат технічних наук
Н.І. Кім, асистент, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано існуючі шнекові пресуючі механізми і конструкції робочих органів олієвідтискних пресів. Представлено класифікаційну схему шнекових пресів. Всі шнекові пресуючі механізми розділено за характерними конструкціям робочого органу (шнека), корпусу і матриці. Зроблено висновок щодо переваг та недоліків обладнання для пресування.

Ключевые слова: шнек, прес, тиск, відтискання, рослинна олія, ефективність, економічність, продуктивність.

Аналіз конструктивних рішень пресового обладнання. (текст статті)

Analysis of construction solutions of pressure equipment. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Горбатов, А.И. Структурно-механические характеристики пищевых продуктов / А.И. Горбатов. – Москва : Пищевая промышленность, 1982. – 233 c.
2. Масликов, В.А. Технологическое оборудование производства растительных масел / В.А. Масликов. – М. : Пищевая промышленность, 1974. – 439 c.
3. Кошевой, Е.П. Оборудование для производства растительных масел / Е.П. Кошевой. – М. : Агропромиздат, 1991. – 208 c.
4. Миллауэр X. Экструдеры и экструзионные установки. Семинар по технологии производства комбикормов / Х. Миллауэр. – М. : Минхлебпром, 1989. – 23 c.
5. Богатырев А.Н. Термопластическая экструзия: научные основы, технология, оборудование / А.Н. Богатырев, В.П. Юрьев. – М. : Ступень, 1994. – 200 c.
6. Григорьев А.М. Винтовые конвейеры / А.М. Григорьев. – М. : Машиностроение, 1972. – 182 с.
7. Соколов, А.Я. Прессы пищевых и кормовых производств: Под ред. А.Я. Соколова. – М. : Машиностроение, 1973. – 287 с.
8. Иваненко, А.В. Оборудование для переработки сочного растительного сырья / А.В. Иваненко. – Киев, : УМКВО, 1989. – 108 с.
9. Горбенко О.А. Дослідження вітчизняних та зарубіжних технологій і обладнання для вилучення олії / Горбенко О.А., Стрельцов В.В. – MOTPOL, MOTORYZACIA I ENERGETIKA ROLNICTWA/MOTORIZATION AND POWER INDUSTRI IN AGRICULTURE, TOM 12A, LUBLIN, 2010. – С. 49-57.
10. Горбенко, О.А. Инновационная технология производства растительного масла / Горбенко О.А., Стрельцов В.В., Горбенко Н.А. – MOTPOL, MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE, Volume 14, No 2, Lublin, 2012. – С. 103–106.

Д. В. Бабенко, Е. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. И. Ким. Анализ конструктивных решений прессового оборудования.

В статье проанализированы существующие шнековые прессующие механизмы и конструкции рабочих органов маслоотжимных прессов. Представлена классификационная схема шнековых прессов. Все шнековые прессующие механизмы разделены по характерным конструкциям рабочего органа (шнека), корпуса и матрицы. Сделан вывод относительно преимуществ и недостатков оборудования для прессования.

D. Babenko, E. Gorbenko, N. Dotsenko, N. Kim. Analysis of construction solutions of pressure equipment.

The article analyzes the existing screw pressing mechanisms and structures of working bodies of the oil presses. It is presented the screw presses classification scheme. All screw pressing mechanisms are separated by the characteristic structures of the working body (screw), body and matrix. It is made a conclusion about the pressing equipment advantages and disadvantages.

Випуск №2 (94), 2017

Дослідження засобів механізації отримання насіння овоче-баштанних культур

УДК 631.361.8

Д. В. Бабенко, кандидат технічних наук, професор
О. А. Горбенко, кандидат технічних наук, доцент
Н. А. Доценко, кандидат технічних наук
Н. І. Кім, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано існуючі вітчизняні і закордонні технології та обладнання для виділення насіння овоче-баштанних культур (кавун, диня), які використовуються в сільському господарстві. Представлено структурно-технологічну схему виділення насіння овоче-баштанних культур та аналіз недоліків в роботі машини і технологічної лінії ЛСБ-20.

Ключові слова: насіннєвий матеріал, сепарація насіння, роторний сепаратор, овоче-баштанні культури, технологічна схема.

Дослідження засобів механізації отримання насіння овоче-баштанних культур. (текст статті)

The research of mechanization frecilities to obtain melon seeds. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Медведев В.П. Механизация производства семян овощных и бахчевых культур / В.П. Медведев, А.В. Дураков. – М. : Агропромиздат, 1985. – 320 с.
2. Кленин Н.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Н.А. Кленин. – М. : Колос, 1980. – 670 с.
3. Горячкин В.В. Собрания в 3-х томах / В.В. Горячкин. – М. : Колос, 1982. – 800 с.
4. Листопад Г.Е. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Г.Е. Листопад. – М. : Агропромиздат, 1986. – 561 с.
5. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин. Т.1,2,3,4. – М. : Колос, 1982.
6. Анисимов И. Ф. Машины и поточные линии для производства семян овощебахчевых культур / И. Ф. Анисимов. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 292 с.
7. Горбенко Е.А. Анализ исследований процесса сепарации семян овощебахчевых культур / Е.А. Горбенко, А.И. Норинский, Н.И. Ким. // Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. – 2014. – Vol. 16, No. 2. – 203 с.
8. Методика и результаты исследований размерно-массовых характеристик семенных плодов бахчевых культур (арбуз, дыня) / Д.В. Бабенко, Е.А. Горбенко, Н.А. Горбенко, Н.И. Ким. // Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. – 2015. – Vol. 17, No. 2. – 49 с.
9. Махароблидзе Р.М. Исследование разрушения корнеплодов ударной нагрузкой / Р.М. Махароблидзе. – М. : Урожай, 1967. – 4 с.
10. Стасенко В.В. Физико-механические свойства сухих и намоченных семян овощных культур / В.В. Стасенко, В.К. Жукова. // Научные труды Омского СХИ им. С.М. Кирова. – 1975. – 41 с.

Д. В. Бабенко, Е. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. И. Ким. Исследование средств механизации получения семян овощебахчевых культур.

В статье проанализированы существующие отечественные и заграничные технологии и оборудование для выделения семян овощебахчевых культур (арбуз, дыня), которые используются в сельском хозяйстве. Приведена структурно-технологическая схема выделения семян овощебахчевых культур, проанализированы недостатки в работе машины и технологической линии ЛСБ-20.

D. Babenko, E. Gorbenko, N. Dotsenko, N. Kim. The research of mechanization frecilities to obtain melon seeds.

The article analysis the native and foreign technologies and equipment for the melon seeds (watermelon, melon) extraction, which are used in agriculture. It is presented the structural and technological scheme of the melon seeds allocation and it is executed the machine’s and production line’s drawbacks analysis.

Зміст випуску 4 (92), 2016