Ксьонжик І. В., Петрова А. І. Інформаційне забезпечення розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Україні в умовах пандемії COVID-19.

УДК 330.567.28(477):338.23:361

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-3

 

І. В. Ксьонжик, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-5172-3821

О. І. Петрова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-8612-3981

Миколаївський національний аграрний університет

 

Розглянуто сучасний стан та визначено специфіку розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Встановлено проблеми практичного застосування  інформаційного забезпечення суб’єктами господарювання, що працюють у цій сфері туризму. Обґрунтовано сутність та необхідність масштабного інформаційного забезпечення галузі сільського зеленого туризму та досліджено його особливості. Здійснено аналіз інформаційних технологій, що застосовуються сьогодні у площині інформаційного забезпечення сфери сільського зеленого туризму. Встановлено вплив світової пандемії COVID-19 на розвиток туристичної галузі в Україні. Визначено заходи з продовження інформаційного забезпечення у сфері сільського зеленого туризму в умовах адаптивного карантину. Узагальнено пропозиції щодо покращення рівня інформаційного забезпечення галузі сільського зеленого туризму.

Ключові слова: сільський зелений туризм, розвиток сільських територій, інформаційне забезпечення, інформаційні технології, регіон, інформаційна підтримка.

 

 Інформаційне забезпечення розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Україні в умовах пандемії COVID-19

 Information support for development of  rural green tourism enterprises in ukraine in conditions of COVID-19 pandemic

 

Список використаних джерел:

 1. Печенюк A.P., Печенюк А.В. Особливості організації взаємовідносин у сфері сільського зеленого туризму. Збірник наукових праць ПДАТУ. Вип. 19. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко, 2011. С. 290–293.
 2. Tourist barometer of U URL:  http://www.ntoukraine.org/nsts_analytics_ua.html (Accessed 16 November 2020).
 3. Лужанська Т. Ю., Махлинець С. С., Тебляшкіна Л. І. Сільський туризм: історія, сучасне і перспективи: навч. посіб. / Під ред. д.г.н., проф. Волошина І. М. – К.: Кондор, 2008. – 385 с. URL: https://tourism-book.com/pbooks/book-35/ru/chapter-1672/
 4. Kloeze, J.W. The Benefits of Rural Tourism, the Role of the State, and the Aspects of Training and Cooperation // Formal Speech held at the Central and East-European Federation for the Promotion of the Green-Soft-Rural Tourism Conference «Rural Tourism Development in Bulgaria and in the Balkan Countries». Karlovo. – 1994; Turismul rural romanesc. Actualitate perspectiv?. – I.: Pan Europe, 1999. Рр. 15-16.
 5. Bartmann, Promoting the Particular as a Niche Cultural Tourism Development Strategy in Small Jurisdicitions. Progress in Cultural Tourism Hospitality Research 1998. Proceedings of the Eighth Australian Tourism and Hospitality Research Conference. Bureau of Tourism. Australia.
 6. Jordi, M. Montejano Estructura del mercado turístico. Publicado por Editorial Síntesis, Madrid,2006. URL:  https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788499580791&li=1&idsource=3001
 7. World Tourism Organization UNWTO: официальный сайт. URL:  http://www.unwto.org.
 8. Кузик С. П. Географія туризму: навч. посіб. / С. П. Кузик. – К.: Знання, 2011. – 271 с.
 9. Федорченко В. К. Історія туризму в Україні / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с
 10. Старостин В. П. Международный опыт развития сельского туризма. Общество, культура, образование. 2016. URL: https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=10892
 11. Europe in figures. Eurostat Yearbook URL: http://epp. Eurostat.ec.europa.eu.
 12. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні : оновлення до документ у «дорожня карта конк урентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні». URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf
 13. Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ. К.: НІСД, 2015. С.
 14. Стренковська А.Ю., Євдокімова О.М. Проблеми та перспективи розвитку зеленого туризму в Україні. Причорноморські економічні студії. – Випуск 38-2. 2019. – С. 41-44.
 15. Gaagskaia deklaratsiia po turizmu [Hague Declaration on Tourism]. Minsk: BGU, 2008.3
 16. Бондаренко В. М. Сільський зелений туризм Вінниччини: проблеми та перспективи розвитку/ В. М. Бондаренко // Серія: Економічні науки. – 2015. – № 40. – С. 15. Bondarenko, V. M. (2015), “Rural green tourism of Vinnytsya: problems and prospects of development”, Seriia: Ekonomichni nauky, vol.40, pp. 12-19.
 17. Мальська М., Зінько Ю., Горішевський П. Позиціювання національного бренду сільського зеленого туризму на ринку послуг. URL: https://drive.google.com/file/d/1E1_iOzbPrXCikIjyOt2C2CMUfbMkeFJe/view
 18. Європейський досвід організації сільського зеленого туризму. URL: http://www.br.com.ua/.
 19. Rola Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej «Gospodarstwa Goscinne» w rozwoju turystyki wiejskiej. URL: agroturystyka.pl
 20. Urzykowska Lessnau Anna. Polskiej federacji turystyki wiejskiej «Gospodarstwa gocinne» na terenie Wojewodztwa Pomorskiego. URL: agroturystyka.pl
 21. Крисанов, Д. Ф., Удова Л. О. Сільський туризм: здобутки, перешкоди, перспективи. Економіка АПК. № 17, 2009. С. 4-14.
 22. Ramanauskienė, J. & Gargasas A. Improvement of rural tourism service quality management in Lithuania. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2009. Nr. 17 (2). Рр.78-85. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ciIVq2LyeqQJ:mts.asu.lt/mtsrbid/article/download/493/519+&cd=17&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
 23. Печенюк А. В., Печенюк А. П. Перспективи застосування ресурсів Інтернет в аграрному підприємництві. Зб. наук. праць ПДАТУ. Випуск 16. Том 2 / За ред. М.І. Бахмата. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин, 2008. С. 191-193.
 24. Киризюк С. Диверсифікація сільської господарської діяльності. Інститут економіки та прогнозування НАН України. 2018. С. 110-114.
 25. Маковей Ю. Інформаційне забезпечення діяльності туристичних підприємств. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 4 (49). Ч. 2. С. 329-335.
 26. Васильєв, В., Гафурова, О., Зінько, Ю., Рутинський, М., Шпеник, Т., & Товт, М. Сільський зелений туризм – від роз’єднаних садиб до територіальних кластерів. Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму України.
 27. Морозов М.А., Морозова Н.С. Нова парадигма розвитку туризму та індустрії гостинності в цифровій економіці // Вісник Нового університету. Серія: Людина і суспільство. – 2018. – № 1. – С. 135-141.

И. В. Ксьонжик, А. И. Петрова. Информационное обеспечение развития предприятий сельского зеленого туризма в Украине в условиях пандемии COVID-19.

Рассмотрены современное состояние и определена специфика развития предприятий сельского зеленого туризма в Украине и за рубежом. Установлены проблемы практического применения информационного обеспечения субъектами хозяйствования, работающих в этой сфере туризма. Обоснованы сущность и необходимость масштабного информационного обеспечения отрасли сельского зеленого туризма и исследованы его особенности. Осуществлен анализ информационных технологий, применяемых сегодня в плоскости информационного обеспечения сферы сельского зеленого туризма. Установлено влияние мировой пандемии COVID-19 на развитие туристической отрасли в Украине. Определены мероприятия по продлению информационного обеспечения в сфере сельского зеленого туризма в условиях адаптивного карантина. Обобщены предложения по улучшению уровня информационного обеспечения отрасли сельского зеленого туризма.

Ключевые слова: сельский зеленый туризм, предприятия, развитие предприятий сельских территорий, информационное обеспечение, информационные технологии, регион, информационная поддержка.

 

I. Ksonzhyk, O. Petrova. Information support of enterprises of rural green tourism in Ukraine in the context of the COVID-19 pandemic.

The current state has been studied and the specificity of the development of rural green tourism in Ukraine has been determined. The problems of practical application of information support by business entities working in the tourism industry have been identified. The essence and necessity of large-scale information support of the rural green tourism industry have been substantiated and its features have been investigated. The analysis of information technology used today in the field of information support for the rural green tourism industry has been carried out. The impact of the global COVID-19 pandemic on the development of the tourism industry in Ukraine has been established. Measures to extend information support in the field of rural green tourism under conditions of adaptive quarantine have been identified. The proposals for improving the level of information support for the rural green tourism industry have been summarized.

Keywords: rural green tourism, enterprises, development of rural areas, information support, information technology, region, information support.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ksonzhik.pdf
ksonzhik.pdf