Полторак А. С. , Мельник О. І. , Баришевська І. В. , Ігнатенко Ж. В. Альтернативні джерела фінансування розвитку об’єднаних територіальних громад

УДК 338.2

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-1

 

А. С. Полторак, доктор економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-9752-9431

О. І. Мельник, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-8639-7755

І. В. Баришевська, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-3851-160X

Ж. В. Ігнатенко, викладач кафедри іноземних мов
ORCID ID: 0000-0003-1115-1325

Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті доведено, що у сучасних умовах проведення децентралізації і подальшого розвитку об’єднаних територіальних громад важливим є посилення їх фінансової спроможності через різні фінансові та соціально-економічні механізми. Проаналізовано сучасні тенденції фінансування розвитку об’єднаних територіальних громад, розкрито переваги і можливості залучення альтернативних джерел фінансування. Запропоновано алгоритм залучення грантових коштів для розвитку ОТГ та інші пропозиції, що сприятимуть підвищенню фінансової спроможності ОТГ на довгострокову перспективу та реалізації ініціатив місцевого розвитку.

Ключові слова: альтернативні джерела фінансування, об’єднані територіальні громади, грантові кошти, проєкти, фінансова спроможність.

 

 Альтернативні джерела фінансування розвитку об’єднаних територіальних громад

 Alternative sources of funding for the development of united territorial communities

 

Список використаних джерел:

 1. Buryak, M. (2014), Administrative and financial decentralization as a factor in the development of subregional territorial communities. DSFA Bulletin. Economic sciences. 2014. № 1 URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddfae_2014_1_9.
 2. Vasy`l`yeva, N., Gry`nchuk, N., Derun, T. & Kujbida, V. (2017), Local budget and financial support of the united territorial community, Kyiv.
 3. Poltorak, A. (2019), Financial security of the state in the conditions of globalization changes: theory, methodology, practice, Mykolayiv.
 4. Spasiv, N. (2019), Estimation of structural imbalances of budget revenues of united territorial communities. The world of finance. Vol. 2.
 5. On local self-government in Ukraine: the Law of Ukraine dated from May 21, 1997, № 280/97-ВР URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19
 6. Decentralization: Official website. URL: https://decentralization.gov.ua/
 7. Public financial audit of united territorial communities: key problems and ways to solve them: analytical report (2019). Kyiv. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/520/12.2019_2.pdf
 8. Association of United Territorial Communities: Official website. URL: https://hromady.org/
 9. Lisova A., Mel`ny`k, O. (2019) Perspective directions of financial support for the development of united territorial communities. Efficient economy. Vol. 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/161_pdf
 10. Vrublevs`ky`j, O. How to attract grants for community development: tips for elders URL: https://decentralization.gov.ua/news/10564

 

А. С. Полторак, О. И. Мельник, И. В. Барышевская, Ж. В. Игнатенко. Альтернативные источники финансирования развития объединенных территориальных общин

В статье доказано, что в современных условиях проведения децентрализации и дальнейшего развития объединенных территориальных общин (ОТО) важным является усиление их финансовой состоятельности через разные финансовые и социально-экономические механизмы. Проанализированы современные тенденции финансирования развития объединенных территориальных общин, раскрыты преимущества и возможности привлечения альтернативных источников финансирования. Предложен алгоритм привлечения грантовых средств для развития ОТО и другие предложения, способствующие повышению финансовой состоятельности ОТО на долгосрочную перспективу и реализации инициатив местного развития.

Ключевые слова: альтернативные источники финансирования, объединенные территориальные общины, гранты, проекты, финансовая состоятельность.

 

A. Poltorak, O. Melnyk, I. Baryshevska, Zh. Ihnatenko. Alternative sources of funding for the development of united territorial communities

The article proves that it is important to strengthen financial capacity of united territorial communities through different financial and socio-economic mechanisms in the modern conditions of communities’ decentralization and further development. The article analyzes the current trends in financing the development of united territorial communities, reveals the benefits and opportunities for attracting alternative sources of funding. An algorithm for attracting grant funds for the development of UTC and other proposals that will increase the financial capacity of UTC in the long term and the implementation of local development initiatives are proposed.

Keywords: alternative sources of financing, united territorial communities, grant funds, projects, financial capacity.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

poltorak.pdf
poltorak.pdf

Полторак А. С. Бюджетна безпека України: динаміка рівня в умовах глобалізаційних змін

УДК 336.1-049.5(477):339.9

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-4

 

А. С. Полторак, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-9752-9431
e-mail: poltorak@mnau.edu.ua
Миколаївський національний аграрний університет

 

Проаналізовано стан бюджетної безпеки України у 2009-2018 рр. З’ясовано особливості структури податкових надходжень до державного бюджету, досліджено динаміку рівня перерозподілу ВВП через зведений бюджет. Висвітлено тенденції зміни інтегрального індексу бюджетної безпеки. Досліджено особливості розвитку бюджетної системи України у сфері ґендерного бюджетування, метою якого є зростання результативності видатків бюджетів з урахуванням різних потреб чоловіків та жінок, скорочення ґендерного розриву. Наголошено, що стратегічним імперативом для зміцнення бюджетної безпеки України є реформування бюджетної системи з урахуванням підприємницької ініціативи, економічного прагматизму та суспільної відповідальності.

Ключові слова: безпека, національна безпека держави, економічна безпека, фінансова безпека держави, бюджетна безпека, бюджетна система.

 

Бюджетна безпека України: динаміка рівня в умовах глобалізаційних змін

Budgetary security of Ukraine: dynamics of level in the conditions of globalization changes

 

Список використаних джерел:

 1. Atamanyuk I., Kondratenko Y., Shebanin V., Sirenko N., Baryshevska I., Poltorak A., Atamaniuk V. Forecasting of Cereal Crop Harvest on the Basis of an Extrapolation Canonical Model of a Vector Random Sequence. CEUR Workshop Proceedings. 2019. Vol. II. pp. 302-315.
 2. Korol I., Poltorak A. Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic security of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. vol. 4. no. 1(2018). pp. 235-241. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-235-241.
 3. Барановський О. І. Фінансова безпека : монографія. К. : Фенікс, 1999. 338 с.
 4. Барановський О. І. Сутність і чинники бюджетної безпеки. Економіка і регіон. 2016. № 2. С. 20-29.
 5. Вишневська О. М., Христенко О. О. Індикатори формування економічної безпеки держави. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2016. Вип. 4 (92). С. 12-22.
 6. Державний борг та гарантований державою борг. Міністерство фінансів України : офіційний веб-сайт. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh (дата звернення: 11.07.2019).
 7. Єрмошенко М. М., Горячева К. С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : монографія. К. : Національна академія управління, 2010. 232 с.
 8. Інформація щодо реалізації Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні» на рівні місцевих бюджетів (станом на 1 червня 2019 року). URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/informatsiia-shchodo-realizatsii—proektu-genderne-biudzhetuvannia-v-ukraini–na-rivni-mistsevykh-biudzhetiv-stanom-na–lypnia–roku?category=bjudzhet (дата звернення: 11.07.2019).
 9. Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі : наказ від 02.01.2019 № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19 (дата звернення: 11.07.2019).
 10. Підхомний О. М. Фінансова безпека України: методологія аналізу та стратегічні орієнтири: дис. д-ра екон. наук за спец. 08.00.08./Львівський національний університет імені Івана Франка; Львів, 2015. 455 с.
 11. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ від 29.10.2013 р. № 1277. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2013. URL: https://clck.ru/EYAyV (дата звернення: 11.07.2019).
 12. Прокопенко Н. С., Лемішко О. О. Фінансова і податкова безпека підприємств агарного сектора. Агросвіт. 2011. № С. 16-19.
 13. Сіренко Н. М. Державна інноваційна політика в контексті світових інноваційних тенденцій. Економіка та управління АПК : збірник наукових праць. 2012. Вип. 7 (93). С. 101-106.
 14. Статистична інформація : офіційний веб-сайт Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 11.07.2019).
 15. Тарасова О. В. Фінансова політика і бюджетна безпека України. Економіка харчової промисловості. 2018. Т. 10, Вип. 1. С. 76-80.


А. С. Полторак. Бюджетная безопасность Украины: динамика уровня в условиях глобализационных изменений

Проанализировано состояние безопасности бюджетной системы Украины в 2009-2018 гг. Выяснены особенности структуры налоговых поступлений в государственный бюджет, исследована динамика уровня перераспределения ВВП через сводный бюджет. Описаны тенденции изменения интегрального индекса бюджетной безопасности. Исследованы особенности развития бюджетной системы Украины в сфере гендерного бюджетирования, целью которого является рост результативности расходов бюджетов за счет учета различных потребностей мужчин и женщин, сокращения гендерного разрыва. Отмечено, что стратегическим императивом для укрепления бюджетной безопасности Украины является реформирование бюджетной системы с учетом предпринимательской инициативы, экономического прагматизма и общественной ответственности.

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность государства, экономическая безопасность, финансовая безопасность государства, бюджетная безопасность, бюджетная система.

 

A. Poltorak. Budgetary security of Ukraine: dynamics of level in the conditions of globalization changes

The article analyzes the secure state of the budgetary system in Ukraine in 2009-2018. The features of the structure of tax revenues to the state budget is found out, the dynamics of the GDP redistribution level through the consolidated budget is studied. The tendencies of change of the integral index of budgetary security are described. The paper investigates the peculiarities of the development of the budgetary system in Ukraine in the field of gender budgeting. Its purpose is to increase the efficiency of budget expenditures by taking into account the different needs of men and women, reducing the gender gap. The article emphasizes that the strategic imperative for strengthening the budgetary security of Ukraine is the reforming of the budgetary system taking into account the entrepreneurial initiative, economic pragmatism and social responsibility.

Keywords: security, national security of the state, economic security, financial security of the state, budgetary security, budgetary system.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

poltorak.pdf
poltorak.pdf

А. С. Полторак. Системна таксономія фінансової безпеки

УДК 336.1-049.5(477):339.9

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-4

А. С. Полторак, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-9752-9431
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано структуру фінансової безпеки України та правову основу політики держави у даній сфері. Удосконалено теоретичний підхід до трактування категорії «фінансова безпека держави». Досліджуване поняттярозглядається як умови функціонування фінансової системи держави, за яких дія внутрішніх та зовнішніх загроз не спричиняє негативних процесів у даній складній системі та не заважає створенню сприятливих фінансових умов для її сталого розвитку. Фінансова безпека держави кількісно оцінюється за допомогою узагальнення індикаторів стану грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, боргової безпеки та безпеки небанківського фінансового сектора.

Ключові слова: національна безпека держави, економічна безпека, фінансова безпека держави, фінансова система, складна система.

Системна таксономія фінансової безпеки. (текст статті)

System taxonomy of financial security. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Atamanyuk I. P. Forecasting economic indices of agricultural enterprises based on vector polynomial canonical expansion of random sequences / I. P. Atamanyuk, Y. P. Kondratenko, N. N. Sirenko // CEUR Workshop Proceedings. – 2016. – pp. 458-468.
 2. Chen W. The Global Economic Recovery 10 Years After the Crisis / Wenjie Chen, Mico Mrkaic, and Malhar Nabar Lasting Effects ; International Monetary Fund. – 2018, available at: https://goo.gl/ZAd2uG (Accessed 12 October 2018).
 3. Korol I. Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic security of Ukraine / Inna Korol, Anastasiya Poltorak // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – vol. 4. – no. 1(2018). – pp. 235-241. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-235-241.
 4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – Oxford, 1995. – Р. 1062.
 5. Барановський О. І. Фінансова безпека : [монографія] / Олександр Іванович Барановський. – К. : Фенікс, 1999. – 338 с.
 6. Басс Д. Я. Фінансова безпека як складова економічної безпеки України / Д. Я. Басс // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 3. – С. 5–10.
 7. Бурлуцький С. В. Економічна та фінансова безпека регіонів в умовах децентралізації / С. В. Бурлуцький, С. В. Бурлуцька // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 6. – С. 16–21.
 8. Вишневська О. М. Індикатори формування економічної безпеки держави / О. М. Вишневська, О. О. Христенко // ВІсник аграрної науки Причорномор’я. – 2016. – Вип. 4 (92). – С. 12-22.
 9. Геєць В. М. Концепція економічної безпеки України / В. М. Геєць // Економіст. – 1998. – № 7–9. – С. 63–82.
  10. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. М. Єрмошенко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 309 с.
 10. Єрмошенко М. М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : монографія / Микола Миколайович Єрмошенко, Кіра Сергіївна Горячева. – К. : Національна академія управління, 2010. – 232 с.
 11. Заплатинський В. М. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття «Безпека» / В. М. Заплатинський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2012. – Вип. 5. – С. 90-98.
 12. Лекарь С. І. Економічна безпека України: поняття та сутність термінології / С. І. Лекарь // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 3–16.
 13. Підхомний О. М. Фінансова безпека України: методологія аналізу та стратегічні орієнтири : дис. д-ра екон. наук за спец. 08.00.08 / Олег Михайлович Підхомний ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 455 с.
 14. Приходько В. П. Фінансова безпека як основна умова ефективного функціонування держави / В. П. Приходько // Агросвіт. – 2013. – № 15. – С. 7–10.
 15. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ від 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 2013. – Режим доступу: https://clck.ru/EYAyV
 16. Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII / Верховна рада України. – 2018. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/page
 17. Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері : концепція від 15.08.2012 № 569-р. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – 2012. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80
 18. Прокопенко Н. С. Фінансова і податкова безпека підприємств агарного сектора / Н. С. Прокопенко, О. О. Лемішко // Агросвіт. – 2011. – № 2. – С. 16-19.
 19. Сіренко Н. М. Державна інноваційна політика в контексті світових інноваційних тенденцій / Н. М. Сіренко // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 7 (93). – С. 101-106.
 20. Юридична енциклопедія : в 6 т. / під ред. Ю. С. Шемученко. – К. : Наукова думка, 1998. – Т. 1. – С. 207.

А. С. Полторак. Системная таксономия финансовой безопасности.

В статье проанализирована структура финансовой безопасности Украины и правовая основа политики государства в данной сфере. Усовершенствован теоретический подход к трактовке категории «финансовая безопасность государства». Исследуемое понятие рассматривается как условия функционирования финансовой системы государства, при которых действие внутренних и внешних угроз не вызывает негативных процессов в данной сложной системе и не мешает созданию благоприятных финансовых условий для ее устойчивого развития. Финансовая безопасность государства количественно оценивается с помощью обобщения индикаторов состояния денежно-кредитной, валютной, банковской, бюджетной, налоговой, долговой безопасности и безопасности небанковского финансового сектора.

Ключевые слова: национальная безопасность государства, экономическая безопасность, финансовая безопасность государства, финансовая система, сложная система.

A. Poltorak. System taxonomy of financial security.

The structure of the financial security of Ukraine and the legal basis of the state policy in the field of the financial security of Ukraine are analyzed. Based on systematized assumptions, on the basis of which the term “security” should be formed, the theoretical approach to the interpretation of the category “financial security of the country” has been improved, which is considered as the conditions for the functioning of the country’s financial system, quantified by means of summarizing , fiscal, tax, debt security and security of the non-banking financial sector, in which the action of internal and external threats does not cause negative processes in this complex system and does not prevent the creation of favorable financial conditions for its sustainable development.

Key words: security, national security, economic security, financial security, financial system, complex system.

Повернутися до змісту

poltorak.pdf
poltorak.pdf
Size: 0.33