Білінська О. М., Кулька В. П., Самець Н. П., Голод Р. М. Вплив застосування препарату Альбіт на формування насіннєвої продуктивності добазового матеріалу картоплі

УДК 631:633:49

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-9

 

О. М. Білінська, молодший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0001-5272-1887

В. П. Кулька, науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0001-6113-2507

Н. П. Самець, науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0002-2449-6552

Р. М. Голод, молодший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0002-1859-0390

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України

 

У статті представлено результати досліджень впливу способів застосування комплексного препарату Альбіт на формування продуктивності картоплі у процесі репродукування добазового насіннєвого матеріалу в умовах південно-західної частини Лісостепу України.

У ході досліджень встановлено, що для досягнення високого рівня реалізації біологічного потенціалу культури та якості продукції при вирощуванні добазового насіннєвого матеріалу картоплі доцільно проводити обробку бульб при садінні Альбітом 100 мл/т та проводити дворазове обприскування у фази сходів та бутонізації вегетуючих рослин препаратом у дозі 50 мл/га.

Ключові слова: картопля, урожай, насіннєва продуктивність, ріст регулюючі речовини, фракції бульб .

 

Вплив застосування препарату Альбіт на формування насіннєвої продуктивності добазового матеріалу картоплі

The influence of application of the preparation Albit on formation of seed productivity of supplemental potatoe material

 

Список використаних джерел:

 1. Вишневська О.В., Дмитренко В.П., Пікіч О.П., Столярчук Л.В. Урожайність та насіннєва продуктивність оздоровленого різнофракційного насіннєвого матеріалу картоплі залежно від регуляторів росту рослин та різної густоти садіння картоплі. Картоплярство. 2020. Вип.45. С. 64-77.
 2. Бондарчук А.А., Рязанцев В.Б., Верменко Ю.Я. Отримання біотехнологічними методами добазового насіннєвого матеріалу. Картоплярство. 2016. Вип. 43. С. 3-35.
 3. Костянець М.І. Урожайність та насіннєва продуктивність оздоровленого в культурі меристем in vitro насіннєвого матеріалу картоплі залежно від застосування регуляторів росту рослин та схем садіння. Картоплярство України. 2018. № 1-2 (44-45). С.32-38.
 4. Вильдфлуш И.Р., Ионас Е.Л., Сортовая отзывчивость новых сортов картофеля на применение удобрений и регуляторов роста в условиях северо-восточной части Беларуси. Научные труды РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». 2016. Т. 24. С.218-228.
 5. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2018 році / За редакцією Стефківського В. М.,Орлової О. М. К., 2018. 229 с.
 6. Колтунов В.А., Данілкова Т.В., Бородай В.В. Проблеми виробництва екологічно чистої картоплі. Картоплярство. Вип.44 С. 127-143.
 7. Тактаєв Б. А., Подберезко І. М., Лященко С. А., Осипчук А. А., Елементи системи захисту картоплі за вирощування на основі органічного землеробства в умовах Полісся України. Картоплярство. 2020. Вип.45. С. 89-102.
 8. Купріянова Т.М., Вплив строків садіння та обробки бульб і росдин картоплі біологічними препаратами на врожайність та якісні показники. Картоплярство. 2014. Вип.42. С. 146-152.
 9. Анципович Н.А., Попкович А.И. Качество семенного картофеля и его продуктивность при использовании биоорганических препаратов «Прорастин» и «Полистин». Научные труды РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству», 2016., Т. 24. С.340-346.
 10. Гаврись І.Л. Вплив регуляторів росту рослин на формування врожаю помідора у закритому ґрунті. /Національний університет біоресурсів і природокористування України. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer46/96.pdf (стаття надіслана: 11.03.2017 р)
 11. Кордулян Ю.В., Гунчак М.В., Соломійчук М.П. Вплив біопрепаратів на показники урожайності та рентабельності картоплі. Картоплярство. 2019. Вип.44. С. 151-159.
 12. Мельник А. Т. Ефективність застосування біологічних засобів захисту проти альтернаріозу на сортах картоплі. Картоплярство. 2020. Вип.45. С. 118-127.
 13. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею / за ред. В.В. Кононученка. Немішаєве: ІК УААН, 2002. 62 с.

О. Н. Билинская, В. П. Кулька, Н. П. Самец, Р. М. Голод. Формирование семенной производительности добазового материала картофеля в зависимости от способов применения комплексного препарата Альбит

В статье представлены результаты исследований влияния способов применения комплексного препарата Альбит на формирование продуктивности картофеля в процессе репродуцирования добазового семенного материала в условиях юго-западной части Лесостепи Украины.

В ходе исследований установлено, что для достижения высокого уровня реализации биологического потенциала культуры и качества продукции при выращивании добазового семенного материала картофеля целесообразно проводить обработку клубней при посадке  Альбитом 100 мл/т и двухразовое опрыскивание в фазе всходов и бутонизации вегетирующих растений препаратом в дозе 50 мл/га.

Ключевые слова: картофель, урожай, семенная продуктивность, рострегулирующие вещества, фракции клубней.

 

O. Bilinska, V. Kulka, N. Samets, R. Golod. The influence of application of the preparation Albit on formation of seed productivity of supplemental potatoe material

The article presents the results of research on the influence of methods of application of the complex drug Albit on the formation of potato productivity in the process of reproduction of pre-seed seeds in the south-western part of the Forest-Steppe of Ukraine.

In the course of research, it was established that in order to achieve a high level of realization of biological potential of culture and product quality in cultivation of additional seed material of potatoes, it is advisible to conduct the procedure of processing of tubers at planting  Albite 100 ml / t and spraying twice in the phase of germination and budding of vegetative plants with the preparation at a dose of 50 ml / ha.

Keywords: potato,  crop, seed productivity, plant growth regulators, tuber fraction.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

bilinska.pdf
bilinska.pdf