Високопродуктивні корови голштинської породи в умовах інтенсивної технології

УДК 623.2.082

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-12

 

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4072-7576
Ю. С. Маташнюк, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-7330-4254
Миколаївський національний аграрний університет

 

     Дослідженнями з оцінювання розвитку ознак у високопродуктивних корів голштинської породи за інтенсивної технології виробництва молока, встановлено що за рівнем продуктивності перевагу мали тварини групи «>9956». За першу лактацію їх надій був вищим на 3829 кг (р<0,001) молока, ніж у первісток групи «<7936». Аналогічно перевагу встановлено й за другою, третьою і четвертою лактаціями. Різниця становила 3021 кг (р<0,001), 2346 кг (р<0,001) і 1195 кг молока відповідно. . Встановлено, що різниця за кількістю молочного жиру по першій, другій, третій та четвертій лактаціям, відповідно, становила 149,5 кг (р<0,001), 113,5 кг (р<0,001), 100,3 кг (р<0,001) і 48,2 кг порівняно з низькопродуктивними коровами (група «<7936»). За кількістю молочного білка також встановлені вірогідні різниці 122,7 кг (р<0,001), 98,9 кг (р<0,001), 82,6 кг (р<0,001) і 37,5 кг відповідно.
    Порівняльним аналізом не встановлено відмінностей за вмістом жиру і білка в молоці між тваринами піддослідних груп. У корів групи «>9956» жирномолочність коливалася в межах 3,91…4,02 %, а білковомолочність – 3,22…3,32 %, а у тварин групи «<7936» – 3,91…4,03 % і 3,22…3,34 % відповідно.
    У високопродуктивних корів такі ознаки, як надій, кількість молочного жиру і білка за другу, третю і четверту лактації характеризуються коефіцієнтами варіабельності високого ступеня. Відносно корів групи «<7936», то тенденція мінливості селекційних ознак майже подібна, проте виявлено деякі відмінності в показниках варіабельності й особливо за четверту лактацію.
    Встановлено, що кожна лактація корів характеризуються різними показниками надою, жирномолочності та білковомолочності. Одні й ті ж ознаки продуктивності за різні лактації відрізняються між собою і це пояснюється віковими змінами у тварин. За даними повторюваності надою високопродуктивних корів (група «>9956») визначили, що більші значення коефіцієнта характерні для лактацій І-ІІ, І-ІІІ і ІІ-ІІІ. Щодо постійності кількості молочного жиру та білка за окремі періоди господарського використання корів було встановлено як достатньо високі, так і низькі коефіцієнти повторюваності.
    На підставі результатів проведених досліджень встановили, що корови, які за першу лактацію проявили високий рівень продуктивності, то й в наступні лактації їх надій буде збільшуватися за умови підтримання добробуту для тварин.

    Ключові слова: голштинська порода, високопродуктивні корови, продуктивність за декілька лактацій, повторюваність селекційних ознак.

 

Високопродуктивні корови голштинської породи в умовах інтенсивної технології
Highly Productive Cows of Holstein Breed Under Intensive Technology

Список використаних джерел:

 1. Абылкасымов Д., Чаргеишвили С. В., Журавлева М. Е., Сударев Н. П. Анализ показателей продуктивности коров лучшего молочного стада России. Молодой ученый. 2015. № 8.3. С. 14.
 2. Бышова Н. Г. Совершенствование технологии производства молока в связи с использованием инноваций: автореф. дисс. канд. с.-х. н. Рязань, 2010. 19 с.
 3. Востроилов А., Венцова И., Сутолкин А. Адаптация коров немецкой селекции в Центральном Черноземье. Молочное и мясное скотоводство. 2007. № 3. С. 28-29.
 4. Гиль М. І., Галушко І. А. Зумовленість молочної продуктивності досліджено на коровах голштинської породи. Тваринництво України. 2007. № 5. С. 9-10.
 5. Гиль М. І., Галушко І. А. Порівняльний аналіз голштинської худоби різних ліній за молочною продуктивністю в умовах АФ «Агро-Союз» Дніпропетровської області. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ, 2005. Вип. 25. С. 151-157.
 6. Демчук М. П. Використання імпортованої худоби в умовах півдня України. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. Львів, 2002. Т. 4 (№ 2). Ч. 3. С. 18-21.
 7. Дунин И. М., Кочетков А., Шаркаев В. Племенные и продуктивные качества молочного скота в Российской Федерации. Молочное и мясное скотоводство. 2011. № 8. С. 2-5.
 8. Литвиненко Т. Продуктивність голштинських корів вітчизняної та зарубіжної селекції. Тваринництво України. 2004. № 7. С. 11-12.
 9. Луценко М., Смоляр В. Характеристика високопродуктивних корів. Тваринництво України. 1994. № 4. С. 8-9.
 10. Меркурьева Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. М. : Колос, 1970. 422 с.
 11. Мовчан Т., Данько В. Особливості екстер’єру голштинських корів. Тваринництво України. 2004. № 8. С. 16-17.
 12. Підпала Т. В. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини : курс лекцій. Миколаїв, 2006. С. 171.
 13. Підпала Т. В., Зайцев Є. М. Оцінка молочної продуктивності корів голштинської породи різних генетико-екологічних поколінь. Вісник Сумського національного аграрного університету : Тваринництво. Суми, 2017. Вип. 5/1 (31). С. 134-138.
 14. Підпала Т. В., Маташнюк Ю. С. Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МНАУ, 2017. Вип. 2. С. 136-144.
 15. Прохоренко П. Н., Логинов Ж. Г. Оценка быков производителей главный вопрос в селекции молочного скота. Молочное и мясное скотоводство. 2005. № 5. С. 19.
 16. Селекція молочної худоби і свиней : навч. посіб. / Т. В. Підпала [та ін.] ; за ред. професора Т. В. Підпалої. Миколаїв, 2012. 297 с.
 17. Туников Г. М., Бышова Н. Г., Иванова Л. В. Рациональные приемы в кормлении голштинских коров при беспривязном содержании. Зоотехния. 2011. № 4. С. 16-17.
 18. Хмельничий Л. Молочна продуктивність і тип червоно-рябих голштинів німецької селекції. Тваринництво України. 2001. № 2. С. 20-10.
 19. Wielgosz-Groth, Z. Groth I. Quality of Colostrums in cows milked twice or three times daily during the first six days after calving. Annals of animal science. Krakow, 2001. Vol. 1, № 1. P. 25-37.

 

         Т. В. Подпалая, Ю. С. Маташнюк. Высокопродуктивные коровы голштинской породы в условиях интенсивной технологии

        В статье изложены результаты оценки развития признаков у высокопродуктивных коров голштинской породы при интенсивной технологии производства молока. Установлено, что коровы группы «>9956» по уровню продуктивности по первой, второй, третьей и четвертой лактациям превосходят животных группы «<7936». Изменчивость и повторяемость селекционных признаков у коров разного уровня продуктивности характеризуют их развитие за период продуцирования в процессе хозяйственного использования.

      Ключевые слова: голштинская порода, высокопродуктивные коровы, продуктивность за несколько лактаций, повторяемость селекционных признаков.

 

       T. Pidpala, Yu. Matashnyuk. Highly Productive Cows of Holstein Breed Under Intensive Technology

       The article presents the assessment results of the trait development in highly productive cows of Holstein breed with intensive milk production technology. It is established that the cows of the group “>9956”, in terms of the level of productivity during the first, second, third and fourth lactations, exceed the animals of the group “<7936”. The variability and repeatability of breeding traits in cows with different levels of productivity indicates at their development during the period of production in the process of economic use.

       Keywords: Holstein breed, highly productive cows, productivity over several lactations, repeatability of breeding traits.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

Повернутися до змісту

pidpala

Оптимізація параметрів технологічного процесу виробництва м’ясних напівфабрикатів

УДК 637.521.47

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-10

 

Л. О. Стріха, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-9847-6036
Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4072-7576
О. С. Крамаренко, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-2635-526X
Миколаївський національний аграрний університет

 

        У результаті дослідження було визначено вплив швидкості обертання барабану машини для млинців на фізико-хімічні показники виробів. При дослідженні впливу часу обертання барабану якісні показники встановлено, що масова частка вологи у млинцях становила 59,3-64,1% у різних способах. Вірогідна перевага млинців, порівняно з виробами, виготовленими при сердній та низькій швидкостях становить 4,8% (P>0,95). Нормативний вміст води у млинцях «З м’ясом» має бути не вище 65%, отже різні групи виробів відповідали вимогам державних стандартів.
        Нами були визначені наступні показники: відсоток вологи, жиру, солі та начинки, маса виробу. Вміст вологи у млинцях при виготовленні становив 59,9-60,6% при середній температурі найвищий. Нижчим вмістом вологи характеризувалися млинці вироблені при середнійтемпературі смаження.
        При проведені досліду доведено, що температура заморожування впливає на якість виробів. Встановлено, що масова частка жиру у млинцях при виготовленні становила 21,1% при низькій температурі. Нижчим вмістом жиру характеризувалисьвироби, заморожені при підвищенних температурах.
        Перевага, за показником вмісту жиру у млинцях при заморожуванні при низькій температурі порівняно з виробами, замороженими при пдвищенній температурі0,9%.
        За результатами досліджень встановлено, що такі показники, як:масової частки начинки, масова частка жиру, маса одного виробу м’ясного напівфабрикату, температура в товщі напівфабрикату відповідають вимогам державних стандартів.

        Ключові слова: млинці, тривалість заморожування, температура смаження, фізико-хімічні показники.

Оптимізація параметрів технологічного процесу виробництва м’ясних напівфабрикатів

Optimization of parameters of technological process of production of meat semifinished products

Список використаних джерел:

 1. Букалова Н. В. Блинчики и пельмени – вкусно, быстро и всегда актуально! Мясной бизнес. 2017. № 3. С. 16-17.
 2. Доцяк В. С. Технологія виробництва м’ясних напівфабрикатів. Львів : Оріяна-Нова, 2016. С. 471-476.
 3. Журавська Н. К. Альохіна Л. Т., Опряшенкова Л. М. Дослідження та контроль якості м’яса і м’ясопродуктів. М. : Наука, 2006. С. 147-148.
 4. Nam K. C., Lee C. M. Meat products and consumption culture in the East. Meat Science. 2010. V. 86 (1). P. 95-102.
 5. Szymanski M. Automated belt cooking machine pancakes or the like : pat. 7325483 США. 2008.
 6. Gewertz D. B., Errington F. K. Cheap meat: flap food nations in the Pacific Islands. Univ of California Press. 2010. V. 65(8). P. 3-4.
 7. Kanagy J. J. Apparatus for automatically cooking products made of batter, such as pancakes : pat. 4583451 США. 2016.
 8. Zelenáková L., Kunová S., Lopašovský L. Evaluation of microbiological quality of cooked meat products during their shelf life. Maso Int. Brno. 2011. V. 1. P. 15-20.
 9. Pandey N. K. Development, quality evaluation and shelf life of egg pancakes under vacuum and aerobic packaging. Indian Journal of Poultry Science. 2000. V. 35(2). P. 188-192.
 10. Staples J. Beef and beyond: exploring the meat consumption practices of Christians in India. Ethnos. 2017. Т. 82. №. 2. С. 232-251.
 11. Radu S. et al. Researches Concerning the Dynamic of the Nutrient Content at Thermical Treatment and Thawing of Semi-manufactured Poultry Products. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture. 2010. V. 67(2). P. 206-209.

          Л. А. Стриха, Т. В. Подпалая, А. С. Крамаренко. Оптимизация параметров технологического процесса производства мясных полуфабрикатов

          Изложены результаты исследований физико-химических показателей блинов «С мясом». Установлено, что более высокими значениями физико-химических показателей характеризовались блины, изготовленные при средней скорости вращения барабана и замороженные при низких температурах в скороморозильном аппарате. Нормативное содержание воды в блинах «С мясом» должно быть не выше 65%. По результатам исследований оптимизированы параметры технологического процесса производства и замораживания мясных полуфабрикатов.

          Ключевые слова: блины, продолжительность замораживания, температура жарки, физико-химические показатели.

          L. Strika, T. Pidpala, A. Kramarenko. Optimization of parameters of technological process of production of meat semifinished products

          The article shows the results of researches of physical and chemical indices of pancakes «With meat». It was established that the pancakes made at the average speed of the drum and frozen at low temperatures in the fast-freezing apparatus were characterized by higher values of physicochemical indices. Normative content of water in pancakes «With meat» should not be higher than 65%. According to the results of the research, optimized parameters of the technological process of production and freezing of meat semifinished products were developed.

           Keywords: pancakes, freezing temperature, temperature of frying, physical and chemical indices.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

strika.pdf