Синтез слідкувальної системи на основі п’єзоелектричного двигуна

УДК 681.5

Д. Ю. Шарейко1, кандидат технічних наук, доцент
І. С. Білюк1, кандидат технічних наук, доцент
А. М. Фоменко1, доцент
О. В. Савченко1, інженер
О. С. Кириченко2, кандидат технічних наук, доцент
1Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
2Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто особливості функціонування слідкувальної системи на основі п’єзоелектричного двигуна. Проаналізовано структурну схему системи керування деформацією п’єзоперетворювача. Проведено дослідження абсолютної стійкості системи керування деформацією п’єзоперетворювача для нано- і мікpопеpеміщень при детермінованих діях на основі критерію Якубовича. Отримано аналітичні вирази для синтезу слідкувальної системи керування на основі п’єзоелектричного двигуна з можливістю переходу від крокового режиму роботи до безперервного та навпаки.

Ключові слова: слідкувальна система, система автоматичного керування, п’єзоелектричний двигун, абсолютна стійкість, критерій стійкості Якубовича, пристрій, що коригує.

Синтез следящей системы на основе пьезоэлектрического двигателя. (текст статті)

Synthesis of the follow-up system based on the piezoelectric engine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Смирнов А. Б. Мехатроника и робототехника. Системы микроперемещений с пьезоэлектрическими приводами [Текст] / А.Б. Смирнов – С.-П. : СПбГПУ, 2003. – 160 с.
2. Афонин С. М. Исследование абсолютной устойчивости системы управления деформацией пьезопреобразователя для нано- и микропреобразователей [Текст] / С. М. Афонин // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2008. – N 1. – С. 10-16.
3. Слідкувальна система на основі п’єзоелектричного двигуна [Текст] / Д.Ю.Шарейко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, О.В. Савченко // Сучасні проблеми автоматики та електротехніки : матеріали Всеукраїнської науково-технічна конференції. м. Миколаїв, 21-22 квітня 2016 року – С. 15-17.
4. Попович М.Г. Теорія автоматичного керування / М.Г. Попович, О.В. Ковальчук – К. : Либідь, 2007. — 656 с.

Д. Ю. Шарейко, И. С. Билюк, А. Н. Фоменко, О. В. Савченко, А. С. Кириченко. Синтез следящей системы на основе пьезоэлектрического двигателя.

Рассмотрены особенности функционирования следящей системы на основе пьезоэлектрического двигателя. Проанализирована структурная схема системы управления деформацией пьезопреобразователя. Проведено исследование абсолютной устойчивости системы управления деформацией пьезопреобразователя для нано- и микpоперемещений при детерминированных воздействиях на основе критерия Якубовича. Получены аналитические выражения для синтеза следящей системы управления на основе пьезоэлектрического двигателя с возможностью перехода от шагового режима работы к непрерывному и наоборот.

D. Shareiko, I. Bilyuk, A. Fomenko, O. Savchenko, A. Kirichenko. Synthesis of the follow-up system based on the piezoelectric engine.

The peculiarities of the way the follow-up system based on the piezoelectric engine functions are considered. The functional chart of the control unit of the deformation of the piezoelectric transducer is analyzed. The research has been done on the absolute stability of the control unit of the deformation of the piezoelectric transducer for nano- and micro displacements under deterministic impacts based on criterion of Yakubovitch. Analytic formulae have been obtained for the synthesis of the follow-up control system based on the piezoelectric engine with the ability to change from step running to continuous operation and back.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Налагодження комплектних електроприводів з лінійним і нелінійним коригувальними пристроями.

УДК 681.5

Д. Ю. Шарейко, кандидат технічних наук, доцент
І. С. Білюк, кандидат технічних наук, доцент
А. М. Фоменко, доцент
Національний університет кораблебудування ім. адмірала МакароваА.
А. В. Козаченко, викладач
Новобузький коледж МНАУ

Розглянуто структурну схему системи керування комплектним електроприводом з лінійним і нелінійним коригувальним пристроєм. Визначено параметри системи керування та її характеристичне рівняння. Розглянуто застосування нелінійного адаптивного регулятора у структурі сучасного комплектного електропривода. Складена математична модель для синтезу нелінійного адаптивного регулятора. Побудовано перехідні характеристики для оцінки параметрів системи з лінійною та нелінійною корекцією. Доведено доцільність використання адаптивного регулятора у структурі сучасного комплектного електропривода.

Ключові слова: адаптивній регулятор, нелінійний закон керування, комплектний електропривод, динамічна корекція, параметри регулятора.

Д. Ю. Шарейко, І. С. Білюк, А. М. Фоменко, А. В. Козаченко. Налагодження комплектних електроприводів з лінійним і нелінійним коригувальними пристроями.

Список використаних джерел:
1. Шарейко Д. Ю. Поліпшення динамічних характеристик комплектних електроприводів [Текст] / Д. Ю. Шарейко, І. О. Шведененко // Перспективна техніка і технології : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів (м. Миколаїв, 22-24 вересня 2014 року) – Миколаїв, 2014. – С. 24-32;
2. Фоменко А. М. Комплектні електроприводи [Текст] : у 3ч. Ч. 1: Аналогові комплектні електроприводи : навчальний посібник з грифом МОНУ / Фоменко А. М., Шарейко Д. Ю. – Миколаїв : НУК, 2010. – 144 с.
3. Фоменко А. М. Комплектні електроприводи [Текст] : у 3ч. Ч. 2: Цифрові комплектні електроприводи : навчальний посібник з грифом МОНУ. / Фоменко А. М., Шарейко Д. Ю. – Миколаїв : НУК, 2014. – 143 с.
4. Краснодубец Л. А. Применение новых адаптивных регуляторов в системах стабилизации скорости двигателей постоянного тока [Текст] / Л. А. Краснодубец // Вестник СевНТУ. Автоматизация процессов и управление : сб. науч. тр. – Севастополь, 2010. – Вып. 108 – С. 213-217.
5. Шарейко Д. Ю. Адаптивний регулятор у структурі сучасного комплектного електроприводу [Текст] / Д. Ю. Шарейко, І. О. Шведененко // Вісник аграрної науки Причерномор’я – 2014. – Вип. 1 (77). – С.м191-198.
6. Белов М. П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов [Текст] / М. П. Белов – М. : Академия, 2007. – 576 с.
7. Попович М. Г. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи [Текст] / М. Г. Попович, О. Ю. Лозинський, В. Б. Клепіков – К.: Либідь, 2005. – 680 с.
8. Краснодубец Л. А. Аналитическое конструирование адаптивных регуляторов на основе концепций обратных задач динамики и локальной оптимизации [Текст] / Л. А. Краснодубец // Вестник СевНТУ. Автоматизация процессов и управление: сб. науч. тр. – Севастополь, 2010. – Вып. 108 – С. 5-9.
9. Krzysztof Szabat and Teresa Orlowska-Kowalska. Adaptive control of the electrical drivers with the elastic coupling using Kalman filter. // Wroclaw University of Technology. Poland. 2009 – 372 pages.
10. Хлыпало Е. И. Нелинейные корректирующие устройства в автоматических системах [Текст] / Е. И. Хлыпало. – Л. : Энергия. Ленингр. отд-ние, 1973. – 344 с.

Д. Ю. Шарейко, И. С. Билюк, А. Н. Фоменко, А. В. Козаченко. Наладка комплектных электроприводов с линейным и нелинейным корректирующими устройствами.

Рассмотрена структурная схема системы управления комплектным электроприводом с линейным и нелинейным корректирующим устройством. Определены параметры системы управления и ее характеристическое уравнение. Рассмотрено применение нелинейного адаптивного регулятора в структуре современного комплектного электропривода. Составлена математическая модель для синтеза нелинейного адаптивного регулятора. Построенные переходные характеристики для оценки параметров системы с линейной и нелинейной коррекцией. Доказана целесообразность использования адаптивного регулятора в структуре современного комплектного электропривода.

D. Shareiko, I. Bilyuk, A. Fomenko, A. Kozachenko. Tuning the complete electric drives with linear and non-linear compensating devices.

The structural scheme of the control system of the complete electric drive with linear and nonlinear compensating devices is considered. The values of the control system and its characteristic equation are defined. The use of the nonlinear adaptive regulator in the structure of the modern complete electric drive is reviewed. A mathematical model for the synthesis of the nonlinear adaptive regulator is constructed. The transient characteristics are built to assess the values of the system with the linear and nonlinear compensation. The expediency of using the adaptive regulator in the structure of the modern complete electric drive is proved.

Стенд фізичного моделювання робочих процесів у електроприводах верстатів з ЧПК

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.51

Автор
А. М. Фоменко, доцент
Д. Ю. Шарейко, кандидат технічних наук, доцент
І. С. Білюк, кандидат технічних наук, доцент
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Анотація
Розглянуто конструкцію стенда для фізичного моделювання робочих процесів у електроприводах верстатів з ЧПК. Обґрунтовано використання фізичного моделювання для дослідження нелінійних систем керування електроприводами. Доведено доцільність використання стенду фізичного моделювання нелінійних процесів у підготовці фахівців з налагодження верстатів з ЧПК.

Ключові слова
фізичне моделювання, система керування, електропривод, верстат з ЧПК.
(більше…)

Адаптивний регулятор у структурі сучасного комплектного електроприводу

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
681.5

Автор
Д. Ю. Шарейко, кандидат технічних наук, доцент
І. О. Шведененко, магістр
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Анотація
У статті проналізовано використання адаптивного регулятора в сучасних комплектних електроприводах та його динамічні характеристики. Проведено синтез електроприводу з адаптивним регулятором на базі методу аналітичного конструювання. У результаті синтезу отримано динамічні характеристики.

Ключові слова
комплектний електропривод, ПІД-регулятор, адаптивний регулятор, метод аналітичного конструювання
(більше…)

Синтез системи керування комплектного електропривода сільськогосподарського комбайну

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
681.5

Автор
Д.Ю. Шарейко, кандидат технічних наук, доцент
І.С. Білюк, кандидат технічних наук, доцент
А.М. Фоменко, доцент
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Анотація
Синтезовано векторну систему керування асинхронними комплектними електроприводами томатозбирального комбайна. Розроблено імітаційну модель системи керування. Отримано перехідні характеристики синтезованої системи. Проведено аналіз динамічних характеристик електропривода.

Ключові слова
комплектний електропривод, векторна система автоматичного керування, томатозбиральний комбайн, асинхронний двигун
(більше…)