Покопцева Л. А., Єременко О. А., Тодорова Л. В., Н. Г. Нєжнова Формування продуктивності соняшнику селекції Euralis у Південному Степу України

УДК 633.854.78(477)

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108)-08

 

Л. А. Покопцева, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-8259-0136
О. А. Єременко, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-6415-0476
Л. В. Тодорова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-3896-9709
Н. Г. Нєжнова, старший викладач
ORCID ID: 0000-0003-1931-3632
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

У статті розглянуто особливості формування продуктивності соняшнику селекції Euralis в умовах Південного Степу України. Проаналізовано агрометеорологічні умови у період вегетації соняшнику. Досліджено морфологічні ознаки та якісні показники урожаю гібридів соняшнику Андромеда, Ніагара, Саванна і Аркадія. Встановлено, що гібрид соняшнику Андромеда формував найвищу врожайність, коефіцієнт стабільності становив 2,35 та пластичності – 1,03. Гібрид добре адаптується до змінних умов вирощування, формуючи стабільно високу врожайність.

Ключові слова: соняшник, гібрид, урожайність, якість, ранжируваний ряд.

 

  Формування продуктивності соняшнику селекції Euralis у Південному Степу України

Formation of sunflower productivity of Euralis selection in the Southern Steppe of Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Kalenska S., Kalenskiy V., Kachura I.,  Kovalenko  Plant resources of Ukraine in solving of food and energy security. Rolnictwo, gospodarka, obszary wielskie – 10 lat w Unii Europelskiel, Warshawa: Wydawnictwo SGGW, 2014.  P.147-157.
 2. Гаврилюк М. М., Салатенко В. Н., Чехов А. В., Федорчук М. І. Олійні культури в Україні: навчальний посібник. К.: Основа, 2008. 420 с.
 3. Литун П. П., Кириченко В. В., Петренкова В. П., Коломацкая В. Р. Адаптивная селекція. Теория и технология на современном этапе: [монография]. Х.: Магда LTD, 2007. 264 с.
 4. Perarnaud, V., Raynal, N. (1991). Agrometeorologie. Meteor. Nation. Cours et Manuals, 183 p.
 5. Єременко О. А., Каленська С. М., Калитка В. В., Малкіна В. М. Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов південного Степу України. Агробіологія. 2017. № 2 (135). С. 123–130.
 6. Маренич М. М., Веревська О. В., Шкурко В. С. Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур. Полтава: СІМОН, 2011. 120 с.
 7. Польовий А. М., Божко Л. Ю. Довгострокові агрометеорологічні прогнози. Одеса: ТЕС, 2007. 292 с.
 8. Степаненко С. М., Польовий А. М., Школьний Е. П. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: [монографія]. Одеса: Екологія, 2011. 696 с.
 9. Єременко О. А., Тодорова Л. В., Покопцева Л. А. Вплив погодних умов на проходження та тривалість фенологічних фаз росту та розвитку олійних культур.Таврійський науковий вісник. 2017. Вип. 99. С. 45-52.
 10. Жуйков О.Г., Бурдюг О.О. Дослідження продуктивності та якісних показників гібридів соняшнику середньоранньої групи за різних технологій вирощування в умовах південного Степу України. Таврійський науковий вісник, 2019. Вип.109. С.42 – 48.
 11. Pankovic D., Sakac Z., Kevresan S., Plesnicar M. (1999). Acclimation to long-term water deficit in the leaves of two sunflower hybrids: photosynthesis, electron transport and carbon metabolism. J. exp. Bot. рр. 127–138.
 12. Кириченко В.В., Петренкова В.П., Макляк К.М., Боровська І.Ю. Результати селекції соняшнику на стійкість до основних патогенів. Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. УААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. Харків, 2010. Вип. 98. С. 3–12.
 13. Depar, M.S., Baloch, M.J., Chacher, Q.-U. General and specific combining ability estimates for Morphological, yield and its attributes and seed traits in sunflower (Helianthus annuus) Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research Series B: Biological Sciences. 2018. 61(3), с. 126-135.
 14. Ali, S., Manzoor, Z., Awan, T. H., Mehdi, S. S., (2006). Evaluation of Performance and Stability of Sunflower Genotypes Against Salinity Stress. The Journal of Animal and Plant Sciences, vol. 16, no.1-2, pp. 47-51.
 15. Державний реєстр сортів рослин, придатних для вирощування в Україні у 2020 році. URL:. https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin
 16. Поляков А. И., Чехов А. В., Никитчин Д. И. Методика полевых опытов по изучению агротехнических приемов возделывания подсолнечника. Запорожье, 2005. 22 с.
 17. Рожков А. О., Пузік В. К., Каленська С. М. та ін. Дослідна справа в агрономії: навчальний посібник. Харків: Майдан, 2016. Кн. 1. 300 с.
 18. Рожков А. О., Каленська С. М., Пузік Л. М., Музафаров Н. М., Бухало В. Я. Дослідна справа в агрономії книга друга: Статистична обробка результатів агрономічних досліджень: навчальний посібник. Харків, 2016. Кн. 2. 298 с.
 19. Ушкаренко В. О., Нікішенко В. Л., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Дисперсійний і кореляційний аналіз результатів польових дослідів: навчальний посібник. Херсон: Айлант, 2008. 372 с.
 20. Єременко О.А., Покопцева Л.А.Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального гібриду соняшнику за умов вирощування у зоні Степу. Вісник Сумського національного аграрного університету. Вип.9 (34). 2017. С.121 – 126.
 21. Покопцева Л. А., Єременко О. А.Побудування ранжируваного ряду для різних гібридів соняшнику, вирощених в умовах Степу України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. №4 (96). С. 98-107.
 22. Землеробство: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 464 с.
 23. Гончаренко І. В. Будова рослинного організму: навчальний посібник. Суми: ВТД Університетська книга, 2004. 200 с.
 24. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України. [за ред. М. В. Зубець]. К.: Аграрна наука, 2004. 844 с.
 25. Гуляев Б. И., Рожко И. И., Рогаченко А. Д. Фотосинтез, продукционный процесс и продуктивность растений. К.: Наукова думка, 1989. 152 с.
 26. Дьяков А.Б. Чистая продуктивность фотосинтеза и площадь листовойповерхности разполагающихся по густоте посевов подсолнечника. Научно-технический бюлетень ВНИИ масличних культур. 1988. Вып. 4. С. 42 – 46.
 27. Борисенко В.В. Листкова поверхня та фотосинтетичний потенціал посіву соняшнику залежно від умов вирощування. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань. 2013. Вип. 83. С. 79-84.
 28. Каленська С. М., Новицька Н. В., Джемесюк Д. Формування площі листкової поверхні сої під впливом інокуляції та підживлення. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2016. №3. С.6-10.
 29. Теплицкий М. Г. Многокритериальный выбор комплексов технических средств для животноводства. Техника в сельском хозяйстве. 1989. №6. С. 25.
 30. Eberhart, S. A., Rassel, W. A. (1966). Stability parameters for comparing varieties. Crop Sci,  no. 6, pp. 36-40.

 

Л. А. Покопцева, О. А. Еременко, Л. В. Тодорова, Н. Г. Нежнова. Формирование продуктивности подсолнечника селекции Euralis в Южной Степи Украины

В статье рассмотрены особенности формирования продуктивности подсолнечника селекции Euralis в условиях Южной Степи Украины. Проанализированы агрометеорологические условия в период вегетации подсолнечника. Исследованы морфологические признаки и качественные показатели урожая гибридов подсолнечника Андромеда, Ниагара, Саванна и Аркадия. Установлено, что гибрид подсолнечника Андромеда сформировал наибольшую урожайность, коэффициент стабильности показал 2,35 и пластичности – 1,03. Гибрид хорошо адаптируется к изменяющимся условиям выращивания, формируя стабильно высокую урожайность.

Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, биологическая урожайность, качество, ранжированный ряд.

 

L. Pokoptseva, O. Eremenko, L. Todorova, N. Nezhnova. Formation of sunflower productivity of Euralis selection in the Southern Steppe of Ukraine

The article discusses the features of the formation of the productivity of sunflower selection Euralis in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine.  Agrometeorological conditions during the growing season of sunflower are analyzed.  The morphological characteristics and quality indicators of the yield of sunflower hybrids Andromeda, Niagara, Savannah and Arcadia were investigated.  It was found that the Andromeda sunflower hybrid formed the highest yield, the stability coefficient showed 2.35 and plasticity – 1.03.  The hybrid adapts well to changing growing conditions, forming a consistently high yield.

 Keywords: sunflower, hybrid, biological productivity, quality, ranked range.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

pokoptseva.pdf
pokoptseva.pdf

Побудування ранжируваного ряду для різних гібридів соняшнику, вирощених в умовах Степу України

УДК 633.854.78

Л. А. Покопцева, кандидат сільськогосподарських наук
Таврійський державний агротехнологічний університет

О. А. Єременко, кандидат сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Робота присвячена побудуванню ранжируваного ряду за продуктивністю і показниками якості гібридів соняшнику, вирощених з використанням передпосівної обробки регулятором росту рослин АКМ. З урахуванням природно-екологічної зони, генетичного потенціалу гібридів і стійкості до несприятливих факторів середовища встановлено, що найбільш адаптованими до умов Степу України є гібриди соняшнику Одеський 249, Армада, Санай.

Ключові слова: соняшник, регулятор росту рослин, продуктивність, пустозерність, натура, маса 1000 насінин, ранжируваний ряд.

Побудування ранжируваного ряду для різних гібридів соняшнику, вирощених в умовах Степу України. (текст статті)

Creation of the ranked row for the different hybrids of sunflower cultivated in the conditions of the steppe of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Клименко І. І. Вплив регуляторів росту рослин і мікродобрива на урожайність насіння ліній та гібридів соняшнику / І. І. Клименко // Селекція і насінництво. – 2015. – Вип. 107. – С. 183 – 188.
2. O.M. Prokopenko, Agriculture of Ukraine 2015, Statistical Yearbook, Ukraine, Kyiv, 2016, 379 р. http://www.ukrstat.gov.ua
3. State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2015, 377 p www. http://vet.gov.ua/node/919
4. Маркова Н. В. Вплив строків сівби і технологічних особливостей вирощування на формування врожайності гібридів соняшнику та якість їх насіння / Н. В. Маркова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2010. — Вип. 2 (53). — С. 212—218.
5. L. F. Hernandez, Morphogenesis in sunflower (Helianthus annuus L.) as affected by exogenous application of plant growth regulators, Agriscientia, Vol. XII, 1996, 3-11.
6. Андрієнко А.Л. Фактори впливу на ефективність вирощування соняшнику / А.Л. Андрієнко // Агроном. — №4. — 2010. — С.64.
7. Бабич А.О. Посухи та пилові бурі, особливості їх формування, поширення та впливу на кормові й продуктивні ресурси України / А.О.Бабич // Вісник аграрної науки. – 1995. — № 7. — С. 3-17.
8. Коваленко П.І. Особливості формування посух в Україні та засоби боротьби з ними / П.І.Коваленко, Л.А.Філіпченко, О.І.Жовтоног [та ін.] // Вісник аграрної науки. — 2002. — № 12. — С. 49-54.
9. Soil quality. Methods of determination of organic matter: DSTU [Valid from 2007-04-29]. – K.: Derzhspozhivstandart of Ukraine, p. 11, 2007 — (National standard of Ukraine).
10. Gerkial O.M. , Gospodarenko G.M. and Kolarkov Y. V., “Agrochemistry: Study Guide,” Uman, p. 300, 2008.
11. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б.А. Доспехов. — М.: Колос, 1973. — С. 28-40.
12. Лакин Г.Ф. Биометрия / Лакин Г.Ф. — М. : Высшая школа, 1990. — 352 с.
13. Brown D.M. Crop Heat Units for Corn and Other Warm Season Crops in Ontario / D.M. Brown, A. Bootsma // Factsheet Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. — 1993. — Р. 32-41.
14. Теплицкий М. Г. Многокритериальный выбор комплексов технических средств для животноводства / Теплицкий М. Г. // Техника в сельском хозяйстве. — 1989. — №6. — С. 25.
15. Покопцева Л.А. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак /Л.А.Покопцева, І.Є.Іванова, Л.Г.Вєльчева // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип.2(85). – С. 83-90.

Л. А. Покопцева, О. А. Еременко. Создание ранжированного ряда для разных гибридов подсолнечника, выращенных в условиях Степи Украины.

Работа посвящена определению более адаптированных гибридов подсолнечника для выращивания в условиях недостаточного увлажнения Степной зоны Украины. Проанализированы урожайность и качество семян исследуемых гибридов на протяжении 2013 – 2015 гг. Построен ранжированный ряд на основе этих показателей. С учетом природно-экологической зоны, генетического потенциала и стойкости к неблагоприятным факторам среды, установлено, что наиболее адаптированными к условиям Степи Украины являются гибриды подсолнечника Одесский 249, Армада и Санай.

O. Yeremenko, L. Pokoptseva. Creation of the ranked row for the different hybrids of sunflower cultivated in the conditions of the steppe of Ukraine.

The article presents the results of studying of the creation of the ranked row for the different hybrids of sunflower cultivated in the conditions of the steppe of Ukraine. Modern varieties and hybrids of sunflower show a pronounced response to changes in agrometeorological conditions of their growing. The comparative assessment of results of research is carried out and the ranged row for hybrids is established. The results of studies on the influence of AKM plant growth regulator (PGR) on growth, development and yield formation of different sunflower hybrids in low humidity of the southern Steppe of Ukraine are presented. Growing hybrids of different levels of intensity, genetically and biologically diverse, allows the effective exploitation of agrarian and ecological potential of different zones. The best results were shown by the hybrids Odes’kyi 249, Armada and Sanay, since they are more sensitive to varying environments and more stable than other hybrids.

Випуск №4 (96), 2017

Використання регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада

УДК 631.8:633.854.78

Л. А. Покопцева*, кандидат сільськогосподарських наук
О. А. Єременко, кандидат сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Д. В. Булгаков*, магістр
Таврійський державний агротехнологічний університет

Досліджено вплив передпосівної обробки насіння соняшнику регуляторами росту рослин (РРР) АКМ і Емістим С на продуктивність соняшнику гібриду Армада в умовах Південного Степу України. Встановлено, що інкрустація насіння соняшнику регуляторами росту Емістим С і АКМ стимулює проростання, що засвідчує збільшення польової схожості на 1,5-4,8 в.п. відносно контролю. Використання РРР сприяє потовщенню стебел рослин соняшнику гібриду Армада на 7-18%, збільшенню маси насіння з одного кошику до 20%, порівняно з контролем. В цілому досліджувані фактори суттєво змінюють кількісний і якісний врожай соняшнику, але частка впливу водного дефіциту року дослідження (56,9%) значно перевищує частку впливу РРР (21,9%).

Ключові слова: передпосівна обробка насіння, регулятори росту рослин, ріст, розвиток, соняшник, продуктивність.

Використання регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада. (текст статті)

Аpplication of plant growth regulators for pre-sowing treatment of Аrmada hybrid sunflower seeds. (анотація)

Cписок використаних джерел:
1. Лихочвор В. В. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В. В. Лихочвор. – К.: ЦНЛ, 2004. – 808 с.
2. Рогач Т. І. Вплив суміші регуляторів росту хлормекватхлориду і трептолему на врожайність та якість олії соняшнику / Т. І. Рогач, В. Г. Курята // Наукові доповіді НУБіП. – 2011-7 (23) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_7/11riogs.pdf.
3. Калитка В. Влияние регулятора роста АКМ на реализацию генетического потенциала интенсивных сортов озимой пшеницы в условиях южной Степи Украины / В. Калитка, З. Золотухина // Stiinta Agricola. – 2013. – Nr. 2. – С. 34-38.
4. Прусакова Л. Д. Исследования в области физиологически активных соединений / Л. Д. Прусакова, С. И. Чижова // Агрохимия. – 1999. – № 9. – С. 12-21.
5. Ретьман С. В. Протруюємо насіння / С. В. Ретьман, О. В. Шевчук // Насінництво. – 2006. – № 3. – 23 с.
6. Клименко І. І. Вплив регуляторів росту рослин і мікродобрив на урожайність насіння ліній та гібридів соняшнику / І. І. Клименко // Селекція та насінництво. – 2015. – Вип. 107. – С. 183-188.
7. Matysiak K. Influence of trinexapac – ethyl on growth and development of winter wheat / K. Matysiak // Jornal of plant protection research. – 2006. – Volume 46. – № 2. – P. 133-143.
8. Огурцов Ю. Є. Роль сучасних регуляторів росту рослин в технологіях вирощування просапних культур / Ю. Є. Огурцов, О. В. Барановський, А. С. Капустін // http://www.dolina.ua/files/8/6_faxovi.pdf
9. Перелік пестицидів и агрохімікатів дозволенних до використання в Україні. – К. : Юнівест Маркетінг, 2014. – 357 с.
10. Антистресова композиція для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур / З. В. Золотухіна, О. А. Іванченко, Т. М. Ялоха, О. І. Жерновий // Пат. 58260 Україна, МПК51 А01С 1/06, А01N 31/00. №201010482; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
11. Методика полевых опытов по изучению агротехнических приемов возделывания подсолнечника : методические рекомендации. – Запорожье, 2005. – 16 с.
12. Крищенко В. П. Методы оценки качества растительной продукции / В. П. Крищенко – М. : Колос, 1983. – 192 с.
13. Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин – М. : Высшая школа, 1990. – 352 с.
14. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов ; 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Л. А. Покопцева, О. А. Еременко, Д. В. Булгаков. Использование регуляторов роста растений для предпосевной обработки семян подсолнечника гибрида Армада.

Исследовано влияние предпосевной обработки семян подсолнечника регуляторами роста растений (РРР) АКМ і Эмистим С на продуктивность подсолнечника гибрида Армада в условиях Южной Степи Украины. Установлено, что инкрустация семян подсолнечника регуляторами роста Эмистим С и АКМ стимулирует прорастание, что обуславливает увеличение полевой схожести на 1,5-4,8 в.п. относительно контроля. Использование РРР приводит к увеличению диаметра ствола растений подсолнечника гибрида Армада на 7-18%, массы семян с одной корзинки до 20%, относительно контроля. В целом исследуемые факторы существенно изменяют количественный и качественный урожай подсолнечника, но доля влияния водного дефицита года исследования (56,9%) значительно превышает долю влияния РРР (21,9%).

L. Pokoptseva, O. Eremenko, D. Bulgakov. Аpplication of plant growth regulators for pre-sowing treatment of Аrmada hybrid sunflower seeds.

The effect of the pre-processing of sunflower seeds plant growth regulators (PGR) AKM and Emistim C on sunflower of hybrid Armada’s productivity in conditions of the South Steppe of Ukraine is investigated. It has been established that the encrustation of sunflower growth regulators Emistim C and AKM stimulates germination, which results in an increase in the field on the similarity of 1.5 – 4.8 relative to a control. Using PPP increases the diameter of the trunk of Armada hybrid of sunflower plants up to 7 – 18% and the weight of seeds to 20%, relative to control. In general, the studied factors significantly change the quantity and quality of sunflower crop, but the proportion of the influence of water scarcity (56.9%) is significantly higher than the impact of PPP (21.9%).