С. Ю. Миколенко, М. Ю. Омельченко. Використання диспергованого зерна спельти для виробництва хліба

УДК 664.664.9

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-14

 

С. Ю. Миколенко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-1959-1141
ResearcherID: N-6958-2018
М. Ю. Омельченко, магістрант
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

 

У статті висвітлено технологічні аспекти використання зерна спельти для виробництва хліба із цілого зерна. Встановлено, що застосування насіння чіа дозволяє підвищити споживчі якості хліба із диспергованого зерна спельти. Доведено, що застосування води, підданої дії контактної нерівноважної плазми, для замочування зерна спельти сприяє інтенсифікації виробництва хліба із цілого зерна.

Ключові слова: спельта, дисперговане зерно, хліб, чіа, плазмохімічно активована вода.

 

  Використання диспергованого зерна спельти для виробництва хліба

Application of sprouted spelt grain for bread production.

 

Список використаних джерел:

 1. Бастриков Д.О., Панкратов Г.В. Новый продукт из целого зерна пшеницы. Хлебопродукты. № 4. С. 36–37.
 2. Палумбрик М.О. Вуглеводи в харчових продуктах і здоров’ї людини. Київ: Академперіодика, 2011. 487 с.
 3. Бортнічук О.В., Цирульнікова В.В., Доценко В.Ф. Використання пшеничних висівок у виробництві хлібобулочних виробів. Технічні науки – технології продовольчих товарів. № 1 (12). С. 8–12.
 4. Богатырева Т.Г. Использование полбяной муки в технологии хлебобулочных изделий. Хлебопродукты. № 2. С. 40–43.
 5. Макарова О.В. Повышение качества хлеба на зерновой основе. Зернові продукти і комбікорми. 2015. № 4 (60). С. 38‒44.
 6. Сіренко Н.М., Чайка Т.О. Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки України. Економіка АПК. № 1. С. 49.
 7. Семенова А.Б., Писарець О.П., Дробот В.І. Дослідження структурно-механічних властивостей тіста з суцільнозмеленого пшеничного та спельтового борошна. Хранение и переработка зерна. 2016. №6– С. 58–61.
 8. Slavin J. Why whole grains are protective: biological mechanisms. Proceedings of the Nutrition Society. 2003. № 62 (01). Р. 129‒134
 9. Дудко М.А. Сокол Н.В. Разработка технологии зернового хлеба из высокобелковых сортов пшеницы . Сборник научних трудов всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2015. № 8. С. 87–
 10. Escarnot Е. Comparative study of the content and profiles of macronutrients in spelt and wheat, a review. Biotechnology, Agronomy, Society and Enviromnent. 2012. № 16 (2). P. 243–
 11. Bojnanska T. The use of spelt wheat (Triticum spelta L.) for baking applications. Rostlinna Vyroba. 2002. № 48. P. 141–
 12. Дробот В.І., Михонік Л.А., Семенова А.Б. Порівняльна характеристика хімічного складу та технологічних властивостей суцільнозмеленого пшеничного борошна та борошна спельти. Технология хранения и сушки. 2014. № 4. С. 37–
 13. Господаренко Г.М., Полторецький С.П., Любич В.В. Формування якості макаронних і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти. Вісник аграрної науки Причорномор’я. №1. С. 199–210. DOI: 10.31521/2313-092X
 14. Дробот В.І., Міхонік Л.А. Технологічні аспекти використання борошна спельти у хлібопеченні. Продовольчі ресурси: збірник наукових праць. № 2. С. 15–17.
 15. Любич В.В. Кондитерські властивості зерна пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії. Збірник наукових праць Уманського НУС. № 91. С. 46–54.
 16. Алавердян Л.М., Юдічева О.П., Романенко О.В. Борошно зі спельти: визначення та обґрунтування тенденцій розвитку ринку, оцінка якості. Товарознавчий вісник. № 12. С. 6–17.
 17. Семенова А.Б, Писарець О.П., Дробот В.І. Порівняння вуглеводно-амілазного комплексу пшеничного та спельтового борошна. Товарознавчий вісник. № 7. С. 178–182.
 18. Семенова А.Ю., Дробот В.І. Обгрунтування складу рецептурної композиції з суцільнозмеленого борошна спельти та гречаних пластівців. Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали між народ. наук. конфер., м. Київ, 10–11 квітня 2014 р. / гол. ред.. О.Ю. Шевченко. Київ, 2014. С. 172–173.
 19. Mykolenko, S., Stepanskiy D., Tishchenko А. Investigation of the effect of water exposed to nonequilibrium contact plasma onto saccharomyces cerevisiae yeast. Ukrainian food journal. №. 3. Р. 218–228.
 20. Миколенко С.Ю., Соколов В.Ю., Пенькова В.В. Дослідження технологічних аспектів виробництва хліба із диспергованої зернової маси з використанням додаткової підготовки сировини. Grain Products and Mixed Fodder’s. 2016. № 64. С. 10–15. DOI: https://doi.org/10.15673/gpmf.v64i4.260
 21. Макарова О.В., Пшенишнюк Г.Ф., Иванова А.С. Повышение качества хлеба на зерновой основе. Зернові продукти і комбікорми. № 4. С. 38‒44.
 22. Шмалько Н.А., Бочкова Л.К., Росляков Ю.Ф. Использование диспергированных семян амаранта в хлебопечении. Хлебопек. № 1. С. 24‒26.
 23. Кордзая Н.Р. Якість цільнозернового пшеничного хліба з використанням коренеплідних овочів. Товари і ринки. № 1. С. 102–110.
 24. Півоваров О.А., Миколенко С.Ю. Особливості безопарного приготування хлібобулочних виробів з використанням плазмохімічно активованих водних розчинів. Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. № 27. С. 140–146.
 25. Pivovarov А., Mykolenko S., Honcharova O. Biotesting of plasma-chemically activated water with use of hydrobionts. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. № 10 (88). Р. 44–50. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.107201
 26. Бельмер С. А. Непереносимость глютена и показания к безглютеновой диете. Врач. 2011. № 5. С. 17–21.
 27. Шидакова-Каменюка О.Г., Шкляєв О.М., Рогова А.Л. Аналіз хімічного складу насіння чіа як перспективної сировини для кондитерських виробів. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. № 25. С. 80–91.
 28. Васильєв С.В., Папук Н.В. Зерно полби – перспективна сировина для продуктів функціонального призначення. Проблеми формування здорового способу життя у молоді: матеріали всеукр. наук.-практ. конфер., м. Одеса, 29 вересня -1 жовтня 2017 р. / гол. ред. Б. В. Єгоров. Одеса, 2017. С. 68–69.
 29. Миколенко С.Ю., Царук Л.Ю., Чурсінов Ю.О. Вплив продуктів переробки амаранту і чіа на якість хліба. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. 2019. № 5. С. 145–151.

 

С. Ю. Мыколенко, М. Ю. Омельченко. Использование диспергированного зерна спельты для производства хлеба

Освещены технологические аспекты использования зерна спельты для производства хлеба из целого зерна. Установлено, что применение семян чиа позволяет повысить потребительские качества хлеба из диспергированного зерна спельты. Доказано, что применение воды, подвергнутой действию контактной неравновесной плазмы, для замачивания зерна спельты способствует интенсификации производства хлеба из целого зерна.

Ключевые слова: спельта, диспергированное зерно, хлеб, плазмохимически активированная вода.

 

S. Mykolenko, M. Omelchenko. Application of sprouted spelt grain for bread production.

Technological aspects of spelt spouted wholegrain application for breadmaking are highlighted.  It is established that using chia seeds can improve the bread organoleptic characteristics.  It is proved that using water exposed to the action of contact non-equilibrium plasma for soaking spelt grain contributes to the intensification of sprouted whole grain bread production.

Keywords: spelt, sprouted whole grain, bread, chia seeds, plasma-chemically activated water.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

mykolenko.pdf
mykolenko.pdf

В. М. Пришляк, І. А. Бабин, І. В. Гунько. Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором

УДК 637.115:664.3.033:519.673

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-13

 

В. М. Пришляк, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6992-9211
І. А. Бабин, асистент
ORCID ID: 0000-0002-7070-4957
І. В. Гунько, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-5470-7413
Вінницький національний аграрний університет

 

У результаті чисельного моделювання процесу промивання молокопровідного обладнання встановлено залежності швидкості зміни тиску і зміни значення товщини шару молока на стінці молокопроводу за різних значень його діаметру від робочого вакуумметричного тиску, тривалості такту вприскування повітряного інжектора і тривалості паузи повітряного інжектора. Вирішуючи компромісну задачу, яка зводиться до мінімізації значення товщини шару молока на стінці молокопроводу і швидкості зміни тиску для різних значень діаметра молокопроводу, отримано відповідні раціональні параметри режимів роботи інжектора.

Ключові слова: доїльна установка, система промивки, миючий розчин, багатофазне середовище, чисельне моделювання.

 

 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором

 Modeling of the operating modes of the washing system for milk pipelines of milking equipment with an air injector

 

Список використаних джерел:

 1. Палій, А. П. (2018). Обґрунтування, розробка та ефективність застосування інноваційних технологій і технічних рішень у молочному скотарстві. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук. Миколаїв. 60 с.
 2. Пришляк В. М., Бабин І. А. (2019). Результати досліджень фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної лінії / Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 49. Кропивницький, ЦНТУ, 2019.С. 206-212.
 3. Фененко, А. І. (2008). Механізація доїння корів. Теорія і практика: Монографія. К. 198 с.
 4. Пришляк В., Яропуд В. (2015) Экспериментальные исследования конструкционно-технологических параметров теплоизолятора / MOTROL: Соmmіssion of motorization and Energetics in Agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. – Lublin–Rzesόw: Mot. and Energ. Rol., Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 2015. 17., No 3, P. 342-347.
 5. Hunko I., Pryshliak V., Yaropud V., Branitskyy (2017). Three-pipe concentric heat exchanger for sty / MOTROL: Соmmіssion of Motorization and Energetics in Agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. – Lublin–Rzeszόw: Mot. and Energ. Rol., Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, Vol 19., No 3, P. 33-37.
 6. Шевченко, І. А., Алієв, Е. Б. (2013). Науково-методичні рекомендації з багатокритеріального виробничого контролю доїльних установок / За редакцією доктора технічних наук, професора, член-кореспондента НААН України, І.А. Шевченка. Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд. 156 с. ISBN 978-966-2602-41-VIII.
 7. Aliev E. B., Bandura V. M., Pryshliak V. M., Yaropud V. M., Trukhanska O. O. (2018). Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry / INMATEH – Agricultural Engineering / National institute of research-development for machines and installations designed to agriculture and food industry. Bucharest / Rumania: INMA Bucharest, 2018.  Vol 54, No.1, 95-104.; e: ISSN 2068 – 2239, p: ISSN 2068 – 4215.
 8. Хмельовський, В. С., Павленко, С. І., Линник, Ю. О., Дудін, В. Ю., Алієв, Е. Б. (2017). Механіко-технологічні основи використання вакуумних насосів доїльних установок: монографія. К. : ЦП “Компринт”. 177 с. ISBN 978-966-929-645-0.
 9. Шумакова, Н. К. (2000). Молочная продуктивность, состав и свойства молока коров черно-пестрой породы при различных технологиях доения в зависимости от сезона года: автореф. дис. к. с.-г. наук: 06.02.04/ Шумакова Нина Корнеевна; Уральская государственная академия ветеринарной медицины. Троицк. 135 с.
 10. Пришляк В. М. (2019). Вчення академіка П.М. Василенка у технологіях підготовки агроінженерів за умови інтеграції науки, освіти, виробництва / Збірник тез доповідей XX Міжн. наук. конф. “Сучасні проблеми землеробської механіки” (17-19 жовтня 2019 року) ; МОН України, Миколаїв: МНАУ. 2019. C. 2−5.
 11. Shevchenko, I., Aliev, E. (2013). Automated control systems for technical processes in dairy farming. Annals of Warsaw University of Sciences. Agriculture (Agricultural and Forest Engineering). № 61. С. 41−49. ISSN 1898-6730.
 12. Алиев, Э. Б. (2011). Новый подход к техническому сервису доильных установок. Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. темат. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». Минск. № 45. С. 271−277.
 13. Бабин І. А. (2019). Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором / Збірник тез доповідей XX Міжн. наук. конф. “Сучасні проблеми землеробської механіки” (17-19 жовтня 2019 року) // МОН України, Миколаїв: МНАУ. 2019. C. 2−5.

 

В. М. Пришляк, И. А. Бабин, И. В. Гунько. Моделирование режимов работы системы промывки молокопроводов молочно-доильного оборудования с воздушным инжектором

В результате численного моделирования процесса промывки молокопроводного оборудования установлены зависимости скорости изменения давления и изменения значения толщины слоя молока на стене молокопровода при различных значениях его диаметра от рабочего вакуумметрического давления, длительности такта впрыска воздушного инжектора и длительности паузы воздушного инжектора. Решая компромиссную задачу, которая сводится к минимизации значения толщины слоя молока на стене молокопровода и скорости изменения давления для различных значений диаметра молокопровода, получены соответствующие рациональные параметры режимов работы инжектора.

Ключевые слова: доильная установка, система промывки, моющий раствор, многофазных среду, численное моделирование.

 

V. Prуshliak, I. Babyn., I. Hunko. Modeling of the operating modes of the washing system for milk pipelines of milking equipment with an air injector

As a result of numerical simulation of the process of washing the milk line of the milking machine using the injector in the software package STAR-CCM + ,it was established the dependences of the rate of change of pressure and the change of the thickness of the layer of milk on the wall of the milk line at different values of its diameter from the working vacuum pressure, the duration of the injection stroke and the injection stroke the duration of the air injector pause. Solving the compromise problem, which reduces to minimizing the thickness of the milk layer on the wall of the milk pipeline and the rate of change of pressure for various values of the diameter of the milk pipeline, the corresponding rational parameters of the injector operating modes are obtained.

Keywords: milking unit, washing system, washing solution, multiphase medium, numerical simulation.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

prуshliak.pdf
prуshliak.pdf

В. І. Пастухов, В. М. Зубко. Дослідження зміни властивостей ґрунту і рослин у різні періоди виробничого процесу

УДК 631.559.2

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-12

 

В. І. Пастухов, доктор технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-5599-1548
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
В. М. Зубко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-2426-2772
Сумський національний аграрний університет

 

Досліджено зміни властивостей ґрунту і рослин у різні періоди їх росту і розвитку на полях в сільськогосподарських підприємствах Сумської області протягом п’яти років. Проаналізовано результати обстеження фактичного стану полів після основних технологічних операцій. Визначено основні фактори і досліджено їх вплив на кожну наступну технологічну операцію і на кінцевий результат – реалізацію біологічного потенціалу сільськогосподарських культур.

Ключові слова: якість, реалізація біопотенціалу, потреби рослини, технологічна операція, розвиток рослини.

 

Дослідження зміни властивостей ґрунту і рослин у різні періоди виробничого процесу

Research changes in the soil and plants properties in different periods of the production process

 

Список використаних джерел:

 1. Андрущенко В. Вплив різних факторів на урожайність кукурудзи. URL: https://agromage.com/stat_id.php?id=999) (дата звернення 20.09.2019).
 2. Пастухов В.І Якість роботи сільгоспмашин і біопотенціал сільгоспкультур. Науково-технічний журнал ”Техніка АПК”.  Вип. № 5-6 (545-546). С.19-25.
 3. Галушко В.П., Ковтун О.А., Таранець Л.С. Оцінка ефективності виробництва насіння соняшнику в умовах ринкових відносин. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 4. С. 5-10.
 4. Ковтун Ю.І. Система якості “поле-машина” з основами агрокваліметрії: наук. рек. для праців. механізов. рослинництва. Харків : ПНВП “Пpомпpоект”, 2007. 140 с.
 5. Агрокваліметрія: навч. посіб. для студ. спец. “Механізація сіл. госп-ва” / Ю. І. Ковтун[та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Харків: Оpигiнал, 2000. 312 с.
 6. Ревізія, перевірка, моніторинг стану посівів, прогнозування врожайності, консультації професійних агрономів. URL: http://farming.org.ua/Ревізія,%20перевірка%20моніторинг%20стану%20посівів%20та%20полів%20прогнозування% 20врожайності,%20агрономічні%20поради.html (дата звернення 20.09.2019).
 7. PN-83/R-55000. Maszyny Rolnicze. Metody badań narzędzi i maszyn uprawowych. (Agricultural machinery. Test methods for tools and cultivation machines).
 8.  PN-90/R-55004. Maszyny Rolnicze. Metody badań. Charakterystyka energetyczna.
 9.   КНД 46.16.02.08-95 Техніка сільськогосподарська. Методи визначення умов випробувань. 1994. 50 с. (Держстандарт України)
 10. РД 10.4.2-89. Керуючий документ. Випробування сільськогосподарської техніки. Машини та знаряддя для поверхневої обробки грунту. Програма і методи випробувань. К., 1990. 117 с. (Держстандарт України)
 11. КНД.46.16.02.-96. Техніка сільськогосподарська. Номенклатура показників якості. К., 1997. 58 с. (Стандарт Мінагрополітики України)
 12. Standart ASAE S313.3 FEB1999ED (R2013), Soil Cone Penetrometer, 2013.
 13. СОУ 74.3-37-155:2004 Випробування сільськогосподарської техніки. Машини і знаряддя для обробітку ґрунту. Методи випробувань. К., 2006. (Стандарт Мінагрополітики України)
 14. СОУ 74.3-37-129:2004 Випробування сільськогосподарської техніки. Машини посівні. Методи випробувань. К., 2006. (Стандарт Мінагрополітики України)
 15. СОУ 74.3-37-142:2004 Випробування сільськогосподарської техніки. Машини для транспортування і внесення рідких добрив. Методи випробувань. К.,  2006. (Стандарт Мінагрополітики України)
 16. СОУ 74.3-37-137:2004 Випробування сільськогосподарської техніки. Обприскувачі, опилювачі, розселювачі ентомофагів, машини для приготування і транспортування робочої рідини. Методи випробувань. К.,  2006. (Стандарт Мінагрополітики України)
 17.  СОУ 74.3-37-266:2005 Випробування сільськогосподарської техніки. Обприскувачі тракторні та самохідні. Методи випробувань. К.,  2006. (Стандарт Мінагрополітики України)
 18. ОСТ 70.8.1-81 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины зерноуборочные. Программа и методы испытаний. К.,  1981. (Стандарт Мінагрополітики України).
 19. Soil functions and in situ stress distribution in subtropical soils as affected by land use, vehicle type, tire inflation pressure and plant residue removal / Dörthe Holthusen, André Anibal Brandt, José Miguel Reichert, Rainer Horn, Heiner Fleige, Alexander Zink// Soil and Tillage Research Volume 184, December 2018, Pages 78-92.

 

В. И. Пастухов, В. Н. Зубко. Исследование изменений свойств почвы и растений в разные периоды производственного процесса

Исследованы изменения свойств почвы и растений в разные периоды их роста и развития на полях в сельскохозяйственных предприятиях Сумской области на протяжении пяти лет. Проанализированы результаты обследования фактического состояния полей после основных технологических операций.  Определены основные факторы и исследовано их влияние на каждую следующую технологическую операцию и на конечный результат – реализацию биологического потенциала сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: качество, реализация биопотенциала, потребности растения, технологическая операция, развитие растения.

 

V. Pastukhov, V. Zubko. Research changes in the soil and plants properties in different periods of the production process

Changes in the soil and plants properties at different periods of their growth and development in the fields in agricultural enterprises of the Sumy region for five years are studied. The results of the survey of the actual state of the fields after the main technological operations are analyzed. The main factors are determined and their effect on each subsequent technological operation and on the final result, the realization of the biological potential of crops is investigated.

Keywords: quality, realization of biopotential, necessity of plant, technological operation, development of plant.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

pastukhov.pdf
pastukhov.pdf

Л. О. Ланженко, Н. О. Дец, О. А. Кручек, Є. О. Ізбаш. Вибір жирових і рослинних компонентів для виробництва комбінованого морозива

УДК 663.674.014 : 665.1.2 : 615.451.3 – 035.23

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-11

 

Л. О. Ланженко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-6123-6047
Н. О. Дец Надія, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-4524-7560
О. А. Кручек, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-8858-3081
Є. О. Ізбаш, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-6186-7519
Одеська національна академія харчових технологій

 

У роботі обґрунтовано рецептурний склад комбінованого морозива з додаванням рослинних олій і базилікового екстракту. Проведено дослідження процесу екстрагування БАР з сухого листя базиліку та математичне моделювання для збалансованого жирно-кислотного складу готового цільового продукту.
Визначено показники якості рослинних олій та молочного базилікового екстракту. Отримано задовільні результати з використання молочного екстракту, соняшникової і кунжутної олій у якості сировинних компонентів для виробництва морозива.

Ключові слова: комбіноване морозиво, рослинні олії, жирно-кислотний склад, базилік, екстрагування, поліфенольні сполуки.

 

Вибір жирових і рослинних компонентів для виробництва комбінованого морозива

 Selection of fat and vegetable components for the production of combined ice cream

 

Список використаних джерел:

 1. Бакланов А. А. Новые технологии приготовления фарша вареных колбас. Пищевые ингредиенты: сырье и добавки. 2017. № 2. С. 12-15.
 2. Вербельчук Т. В., Кошлань Ю. О.Технологія виробництва варених ковбас в умовах тов ВТФ «Мар’ян» м. Житомир. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2016. Вип. 6. С. 123-126. URL: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7905
 3. Гуляєв В. М., Корнієнко І. М., Радченко О. С. Дослідження порівняльної характеристики ковбас – вареної вищого сорту «лікарська» та власноруч виготовленої домашньої курячої за фізико-хімічними властивостями. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Технічні науки. 2015. Вип. 1. С. 269-273. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpddtu_2015_1_56.
 4. Донченко Л. В., Надикта В. Д. Безпека харчової сировини та продуктів харчування. Київ : Основа, 2012. С. 105-107.
 5. ДСТУ 4436:2005 «Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м’ясні».
 6. Жарінов О. І., Юрков С. Г. Техніко-технологічні аспекти приготування м’ясних емульсій. М’ясна індустрія. 2014. № 1. С. 31-34.
 7. Журавська Н. К., Альохіна Л. Т., Опряшенкова Л. М. Дослідження та контроль якості м’яса і м’ясопродуктів. М. : Наука, 2006. С. 147-148.
 8. Зонин В. Г. Сучасне виробництво ковбасних та солоно-копчених виробів. СПб. : Професія, 2013. С. 346-348.
 9. Петриченко О. А. Тенденція розвитку ефективності галузі скотарства. Збірник наукових праць ВДАУ. 2008. № 39. С. 45-55.
 10. Петриченко С. В., Олексієнко В. О. Визначення тривалості підсушування ковбасних виробів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. Вип. 19, т. 2. С. 18-24 DOI: 10.31388/2078-0877-19-2-18-24.
 11. Прудніков В. М’ясна сировина для виробництва продуктів дитячого харчування. Тваринництво України. 2001. № 3. С. 5-11.
 12. Сукманов В., Кірік І., Палаш А. Властивості варених ковбас, вироблених із використанням високого тиску. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2019. Том 2. № 1. C. 59-80 DOI: http://doi.org/10/31866/2616-7468.2.1.2019.170412.
 13. Ушаков Ф. О., Якубчак О. М., Тютюн А. І., Кос’янчук Н. І. Органолептична і дегустаційна оцінка ковбасних виробів. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів та природокористування. 2016. №4(61). С. 2-9. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/6996.

 

Л. А. Ланженко, Н. А. Дец, О. А. Кручек, Е. А. Избаш. Выбор жировых и растительных компонентов для производства комбинированного мороженого

В работе обоснован рецептурный состав комбинированного мороженого с использованием растительных масел и базиликового экстракта. Проведены исследования процесса экстрагирования БАВ из сухих листьев базилика и математическое моделирование для сбалансированного жирнокислотного состава готового целевого продукта.
Определены показатели качества растительных масел и молочного базиликового экстракта. Получены удовлетворительные результаты по использованию молочного экстракта, подсолнечного и кунжутного масел в качестве сырьевых компонентов для производства мороженого.

Ключевые слова: комбинированное мороженое, растительные масла, жирно-кислотный состав, базилик, экстрагирование, полифенольные соединения.

 

L. Lanzhenko, N. Dets, O. Kruchek, Ye. Izbash. Selection of fat and vegetable components for the production of combined ice cream

The article substantiates the prescription composition of combined ice cream using vegetable oils and basil extract. There were carried out research of the process of extraction of biologically active substances from dry basil leaves and mathematical modeling for a balanced fatty acid composition of the finished target product.
The quality indicators of vegetable oils and milk basil extract are determined. There were obtained satisfactory results of the use of milk extract, sunflower and sesame oils as raw materials for the production of ice cream.

Keywords: combined ice cream, vegetable oils, balanced fatty acid composition, basil, extraction, polyphenolic compounds.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

lanzhenko.pdf
lanzhenko.pdf

Т. П. Синенко, Н. Е. Фролова. Ферментативний гідроліз сироваткових білків молока

УДК 637.344.8:577.15

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-10

 

Т. П. Синенко, аспірантка
ORCID ID: 0000-0002-5300-5142
Сумський національний аграрний університет
Н. Е. Фролова, доктор технічних наук
ResearcherID: D-7515-2019
Національний університет харчових технологій

 

Проведено експериментальні дослідження закономірностей ферментативного гідролізу сироваткових білків. Підібрано протеази різного походження (тваринного, рослинного та мікробного). Закономірності гідролізу сироваткових білків вивчали за наступними параметрами: концентрація ферменту та субстрату, рН середовища, температура та тривалість процесу. Встановлено, що отримання продукту з високим ступенем гідролізу можливе при використанні ферментного препарату Протолад в концентрації 5%, при концентрації білкового субстрата 20%, при цьому середовище має бути лужним, значення рН складає 8,0, а температура процесу має бути 60°С. Результати досліджень можуть бути використані при розробленні натуральних смакоароматичних добавок.

Ключові слова: молочна сироватка, концентрат сироваткових білків, ферментативний гідроліз, пепсин, папаїн, Протолад.

 

 Ферментативний гідроліз сироваткових білків молока

 Enzymatic hydrolysis of whey proteins of milk

 

Список використаних джерел:

 1. Onwulata C., Huth P. Whey processing, functionality and health benefits. Ames, Iowa : John Wiley & Sons, 2009. 404 р.
 2. Храмцов А. Г. Феномен молочной сыворотки. Санкт-Петербург: Профессия, 2011. 804 с.
 3. Cheese whey processing: integrated biorefinery concepts and emerging food applications / I. K. Lappa et al. Foods. 2019. V. 8. P. 347. DOI: 10.3390/foods8080347.
 4. Natalia Frolova, Anatoly Ukrayinets. Development of methods of production in natural aromatic production. Ukrainian Food Journal. 2018. V. 7, № 4. Р. 692–702. DOI: 10.24263/2304-974X-2018-7-4-13.
 5. Курбанова М. Г., Разумникова И. С, Просеков А. Ю. Белковые гидролизаты с биологически активными пептидами. Молочная промышленность. 2010. № 9. С. 70–71.
 6. Cheison S.C., Zhang S.B., Wang Z., Xu S.Y. Comparison of a modified spectrophotometric and the pH-stat methods for determination of the degree of hydrolysis of whey proteins hydrolysed in a tangential-flow filter membrane reactor. Food Research International. 2009. № 42. Р. 91–97. DOI:1016/j.foodres.2008.09.003.
 7. Influence of the degree of hydrolysis on the bioactive properties of whey protein hydrolysates using Alcalase / A. Eberhardt, et al. Internatoinal Journal of Dairy Technology. 2019. № 72, vol. 4. Р. 573–584. DOI: 10.1111/1471-0307.12606.
 8. Ghosh B. C., Prasad L. N., Saha N. P. Enzymatic hydrolysis of whey and its analysis. Journal of food science and technology. 2017. № 54, vol. 6. P. 1476–1483. DOI: 10.1007/s13197-017-2574-z.
 9. Mann B., Athira S., Sharma R., Kumar R., Sarkar P. Bioactive peptides from whey proteins. Whey Proteins. Academic Press, 2019. Р. 519–547. DOI: 10.1016/B978-0-12-812124-5.00015-1.
 10. Jakopovic K. L., Cheison S. C., Kulozik U, Bozanic R. Comparison of selective hydrolysis of a-lactalbumin by acid Protease A and Protease M as alternative to pepsin: potential and for b-lactoglobulin purification in whey proteins. Journal of dairy research. 2019. № 86. Р. 114–119. DOI:10.1017/S
 11. Лодыгин А. Д., Храмцов А. Г., Донской Н. С. Методы гидролиза сывороточных белков молока. Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Продовольствие». № 6. С. 19–21.
 12. Донской Н. С., Храмцов А. Г., Лодыгин А. Д. Иследование кинетики ферментативного гидролиза сывороточных белков, подвергнутых электофизической обработке. Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Продовольствие». 2009. № 5. С. 28–31.
 13. Остроумов Л. А., Просеков А. Ю., Бабич О. О. Гидролиз концентрата сывороточных белков экзо- и эндопептидазами. Молочная промышленность. 2008. № 12. С. 55–56.
 14. Просеков А. Ю., Бабич О. О. Особенности получения смеси аминокислот из белков молочной сыворотки. Актуальные проблемы техники и технологии переработки молока: сборник научных трудов с международным участием. Барнаул: ГНУ Сибирский НИИ сыроделия СО РАСХН, 2008. № 5. С. 161–165.
 15. Nongonierma A. B., FitzGerald R. J. Enhancing bioactive peptide release and identification using tangeted enzymatic hydrolysis of milk proteins. Analytical and bioanalytical chemistry. № 410, vol. 15. P. 3407–3423. DOI: 10.1007/s00216-017-0793-9.
 16. Борисова Г. В., Новосёлова М. В., Бондарчук О. Н., Малова Ю. С. Выбор ферментных препаратов с целью получения гидролизатов молочной сыворотки с низкой аллергенностью. Фундаментальные исследования, 2012. № 11, т. 5. С. 1164–1167.
 17. Цыганков В. Г., Головач Т. Н., Курченко В. П., Бондарук, А. М. Изучение пептидного состава ферментативного гидролизата концентрата сывороточных белков коровьего молока с целью разработки пищевых продуктов для туристическо-оздоровительной деятельности. Труды БГТУ. Лесное хозяйство, 2015. № 1. С. 272–275.
 18. Курбанова М. Г. Ферментативный гидролиз белков молока с использованием различных протеаз. Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2010. № 1. С. 157–160.
 19. Сидоров Ю. І., Познанська С. А., Новіков В. П. Розроблення технології одержання біологічно активної суміші амінокислот з молочної сироватки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 622. С. 88–96.
 20. Головач Т. Н., Гавриленко Н. В., Жабанос Н. К., Курченко В. П. Закономерности гидролиза сывороточных белков экзо- и эндопротеазами. Труды БГУ. 2008. Том 3, № 1. С. 1–15.
 21. Курбанова М. Г., Шевякова К. А. Анализ ферментных препаратов, осуществляемых протеолиз сывороточных белков. Высокие интеллектуальные технологии в науке и образовании. С 103–105.
 22. Калинченко М. А., Телишевская Л. Я. Определение кинетических констант гидролиза белковых субстратов разными протеолитическими препаратами. Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные, 2009. № 1. С. 42–44.

 

Т. П. Синенко, Н. Е. Фролова. Ферментативный гидролиз сывороточных белков молока

Проведены экспериментальные исследования закономерностей ферментативного гидролиза сывороточных белков. Подобраны протеазы различного происхождения (животного, растительного и микробного). Закономерности гидролиза сывороточных белков изучали по следующим параметрам: концентрация фермента и субстрата, рН среды, температура и продолжительность процесса. Установлено, что получение продукта с высокой степенью гидролиза возможно при использовании ферментного препарата Протолад в концентрации 5%, при концентрации белкового субстрата 20%, при этом среда должна быть щелочной, значение рН составляет 8,0, а температура процесса должна быть 60 °С. Результаты исследований могут быть использованы при разработке натуральных вкусоароматических добавок.

Ключевые слова: молочная сыворотка, концентрат сывороточных белков, ферментативный гидролиз, пепсин, папаин, Протолад.

 

T. Synenko, N. Frolova. Enzymatic hydrolysis of whey proteins of milk

Experimental studies of the enzymatic hydrolysis patterns of whey proteins were carried out. Proteases of various origins (animal, plant and microbial) were selected. Patterns of hydrolysis of whey proteins were studied according to the following parameters: enzyme and substrate concentration, medium pH, temperature, and duration of the process. It is established that obtaining a product with a high degree of hydrolysis is possible with the use of the enzyme preparation Protolad at a concentration of 5%, at a protein substrate concentration of 20%, the medium should be alkaline, the pH value is 8.0, and the process temperature should be 60 °C. Research findings can be used in the development of natural flavoring additives.

Keywords: whey, whey protein concentrate, enzymatic hydrolysis, pepsin, papain, Protolad.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

synenko.pdf
synenko.pdf

Л. О. Стріха, Т. В. Підпала, О. І. Петрова, Н. П. Шевчук. Оптимізація параметрів технологічного процесу виробництва варених ковбас

УДК 637.521.47

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-9

 

Л. О. Стріха, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-9847-6036
Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4072-7576
О. І. Петрова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-8612-3981
Н. П. Шевчук, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-5845-2582
Миколаївський національний аграрний університет

 

Викладено результати досліджень фізико-хімічних та органолептичних показників при виробництві варених ковбас. Встановлено, що вищими значеннями фізико-хімічних та органолептичних показників характеризувалися варені ковбаси, виготовлені із середньою тривалістю кутерування. Зниження температури кутерування до 12-14°С сприяло покращенню якісних показників варених ковбасних виробів. За різних параметрів технологічних процесів варені ковбаси відповідали вимогам стандартів.

Ключові слова: варені ковбаси, технологія, кутерування, температура кутерування, фізико-хімічні показники, органолептичні показники.

 

Оптимізація параметрів технологічного процесу виробництва варених ковбас 

Optimization of the parameters of the technological process of production of cooked sausages

 

Список використаних джерел:

 1. Бакланов А. А. Новые технологии приготовления фарша вареных колбас. Пищевые ингредиенты: сырье и добавки. 2017. № 2. С. 12-15.
 2. Вербельчук Т. В., Кошлань Ю. О.Технологія виробництва варених ковбас в умовах тов ВТФ «Мар’ян» м. Житомир. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2016. Вип. 6. С. 123-126. URL: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7905
 3. Гуляєв В. М., Корнієнко І. М., Радченко О. С. Дослідження порівняльної характеристики ковбас – вареної вищого сорту «лікарська» та власноруч виготовленої домашньої курячої за фізико-хімічними властивостями. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Технічні науки. 2015. Вип. 1. С. 269-273. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpddtu_2015_1_56.
 4. Донченко Л. В., Надикта В. Д. Безпека харчової сировини та продуктів харчування. Київ : Основа, 2012. С. 105-107.
 5. ДСТУ 4436:2005 «Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м’ясні».
 6. Жарінов О. І., Юрков С. Г. Техніко-технологічні аспекти приготування м’ясних емульсій. М’ясна індустрія. 2014. № 1. С. 31-34.
 7. Журавська Н. К., Альохіна Л. Т., Опряшенкова Л. М. Дослідження та контроль якості м’яса і м’ясопродуктів. М. : Наука, 2006. С. 147-148.
 8. Зонин В. Г. Сучасне виробництво ковбасних та солоно-копчених виробів. СПб. : Професія, 2013. С. 346-348.
 9. Петриченко О. А. Тенденція розвитку ефективності галузі скотарства. Збірник наукових праць ВДАУ. 2008. № 39. С. 45-55.
 10. Петриченко С. В., Олексієнко В. О. Визначення тривалості підсушування ковбасних виробів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. Вип. 19, т. 2. С. 18-24 DOI: 10.31388/2078-0877-19-2-18-24.
 11. Прудніков В. М’ясна сировина для виробництва продуктів дитячого харчування. Тваринництво України. 2001. № 3. С. 5-11.
 12. Сукманов В., Кірік І., Палаш А. Властивості варених ковбас, вироблених із використанням високого тиску. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2019. Том 2. № 1. C. 59-80 DOI: http://doi.org/10/31866/2616-7468.2.1.2019.170412.
 13. Ушаков Ф. О., Якубчак О. М., Тютюн А. І., Кос’янчук Н. І. Органолептична і дегустаційна оцінка ковбасних виробів. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів та природокористування. 2016. №4(61). С. 2-9. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/6996.

 

Л. А. Стриха, Т. В. Подпалая, Е. И. Петрова, Н. П. Шевчук. Оптимизация параметров технологического процесса производства вареных колбас

Изложены результаты исследований физико-химических и органолептических показателей прозводства вареных колбас. Установлено, что высокими значениями физико-химических и органолептических показателей характеризовались вареные колбасы, изготовленные при средней продолжительности куттерования. Снижение температуры куттерования до 12-14°С способствовало улучшению качественных показателей вареных колбасных изделий. При разных параметрах технологических процесов вареные колбасы соответствовали требованиям стандартов.

Ключевые слова: вареные колбасы, технология, куттерование, температура куттерования, физико-химические показатели, органолептические показатели.

 

L. Strika, T. Pidpala., O. Petrova, N. Shevchuk. Optimization of the parameters of the technological process of production of cooked sausages

The results of physical-chemical and organoleptic parameters in the production of cooked sausages are presented. It has been established that cooked sausages, made with mediumduration of cutting, were characterized by higher values of physical-chemical and organoleptic indicators. Reducing the temperature at cutting to 12-14°C contributed to the improvement of the quality of cooked sausage products. With various parameters of the technological processes cooked sausages met the standard requirements.

Keywords: cooked sausages, technology, cutting, temperature of cutting, physical-chemical parameters, organoleptic parameters.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

striha.pdf
striha.pdf

Ю. С. Кравченко. Впровадження наукових основ ґрунтозахисного землеробства та аграрної політики у відтворенні родючості чорноземів Північно-Східного Китаю

УДК 631.452 (459): 631.6.02

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-8

 

Ю. С. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-4175-9622
Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Досліджено історію становлення ґрунтозахисного землеробства у Китаї. Висвітлено аграрну політику уряду Китаю щодо збереження родючості чорноземів. Досліджено зміни властивостей китайських чорноземів за: ґрунтозахисного та контурного обробітку, щілювання і борознування, терасування, смугового розміщення культур та змішаних і проміжних посівів, сівозмін, мульчування, удобрення, тощо. Установлено визначальну роль чорноземів у виробництві сої, рису японського та кукурудзи на зерно в Китаї.

Ключові слова: чорнозем, ґрунтозахисні технології, родючість, аграрна політика.

 

Впровадження наукових основ ґрунтозахисного землеробства та аграрної політики у відтворенні родючості чорноземів Північно-Східного Китаю 

Implementation of scientific approaches in a soil conservation agriculture and an agrarian policy for north-eastern Chinese chernozems fertility reproduction 

 

Список використаних джерел:

 1. Northeast China: Prospects for U.S. Agricultural Exports / Hui Jiang // International Agricultural Trade Reports, 2014. Retrieved from: https://www.fas.usda.gov/data/northeast-china-prospects-us-agricultural-exports.
 2. Zhang S., Xu Z. Cropping system reform and its impact on the development of agricultural technology. Crops. 2009. № P. 1–3.
 3. The Transition to socialism in China / N.Y. Armonk, M.E. Sharpe; Mark Selden and Victor Lippit, editors. London: Croom Helm, 1982. 326 pp.
 4. Nolan P. The Political Economy of Collective Farms. An Analysis o. Rural Reforms, Cambridge: Polity Press,1988. 259 pp.
 5. On the politics of rural transformation: Cooperative and collective formation in China’s countryside / Mark Selden; Mark Selden and Victor Lippit, editors. The Transition to socialism in China. London: Croom Helm, 1982. P. 32–97.
 6. Lin J. Collectivization and China’s agricultural crisis in 1959–1961. Journal of Political Economy. 1990. № 98(6). P.1228–1252.
 7. Perkins D. Agricultural Development in China, 1368–1968. Aldine Publishing Company, Chicago, 1969. 426 pp.
 8. The creation and spread of technology and total factor productivity in China’s agriculture / Songqing Jin, Jikun Huang, Ruifa Hu, Scott Rozelle. American Journal of Agricultural Economics. 2002. № 84 (4). 916–930.
 9. Tang T., Blecher M., Meisner M. The Responsibility System in Agriculture. Modern China. 1982. №8(1). P.41-103.
 10. Кваша В. М. Особливості системи титулів на користування землею в КНР. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 34(2). С.45-48.
 11. Recent food consumption trends in China and trade implications to 2020 / L.J. Cao, W.M. Tian, Wang Jimin, Bill Malcolm, Hong-Bo Liu, Zhangyue Zhou. Australasian Agribusiness Review. 2014. № P.15-44.
 12. Huang J., Rozelle S. Agricultural Development, Nutrition, and the Policies Behind China’s Succes. Asian Journal of Agriculture and Development. 2009. №7(1). P.93-126.
 13. Grain production versus resource and environmental costs: Towards increasing sustainability of nutrient use in China / X. Jiao, Y. Lyu, X. Wu, H. Li, L. Cheng, C. Zhang, L. Yuan, R. Jiang, B. Jiang, Z. Rengel, F. Zhang, W. Davies, J. Shen. Journal of Experimental Botany. 2016. № P.4935-4949.
 14. Subsidies and distortions in China’s agriculture: Evidence from producer level data / J. Huang, X. Wang, H. Zhi, Z. Huang, S. Rozelle // Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. №55. P.53-71.
 15. Huang J., Wang X., Rozelle S. The subsidization of farming households in China’s agriculture. Food Policy. 2013. № P. 124-132.
 16. Jiao X. The transformation of agriculture in China: Looking back and looking forward / Xiao qiang JIAO, Mongol Nyamdavaa, Fu-suo ZHANG. Journal of Integrative Agriculture. 2018. №17(4). P.755-764.
 17. MLR. Ministry of Land and Resources. National Land Use Masterplan (2006–2020). Ministry of Land and Resources, Beijing, 2008 [国土资源部, 2008年.全国土地 利用总体规划纲要(2006–2020年]: Офіційний сайт уряду Китаю. Retrieved from: http://www.gov.cn/zxft/ft149/content_1144625.htm.
 18. МA (Ministry of Agriculture). Opinion of the Ministry of Agriculture on Greatly Developing Conservation Agriculture. Ministry of Agriculture, Beijing, 2007 [农业部, 2007年. 农业部关于大力发展保护性耕作的意见]: Офіційний сайт уряду Китаю. Retrieved from: http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/fwxx/sh/2007-04/13/content_581333.htm.
 19. Improving China’s food and Environmental security with conservation agriculture / H. Li, J. He, Bharucha, R. Lal & J. Pretty. International Journal of Agricultural Sustainability. 2016. №14. P.337-391.
 20. Hu J. Report at the Eighteenth Congress of the Communist Party of China (8th November 2012). People.cn, 2012 [胡锦涛.2012年11月8日. 胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告]: Офіційний сайт КПК Китаю. Retrieved from: http://cpc.people.com.cn/n/2012/1118/c64094-19612151.html.
 21. CCP and SC [Chinese Communist Party and State Council]. Opinions on Hastening Construction of Ecological Civilization. Xinhua News Agency, Beijing, 2015 [中共中央、国务院, 2015 年.]: Офіційний сайт Верховної ради Китаю. Retrieved from: http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/05/content_2857363.htm.
 22. MA (Ministry of Agriculture). National Plan for Sustainable Development of Agriculture (2015–2030). Ministry of Agriculture, Beijing, 2015 [农业部,2015年。全国农业可持续发展规划(2015–2030年).北京]. Офіційний сайт уряду Китаю.   http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/28/content_2869902.htm.
 23. MEP (Ministry of Environmental Protection). China Environment Report 2014. Ministry of Environmental Protection, Beijing, 2015 [环境保护部, 2015年.中国环境状况 公报2014年]: Офіційний сайт Міністерства екології та довкілля Китаю. Retrieved from: http://www.mee.gov.cn/hjzl/zghjzkgb/lnzghjzkgb/201605/P020160526564730573906.pdf.
 24. МАa (Ministry of Agriculture). National Ecological Agriculture Demonstration County Management Method. Ministry of Agriculture, Beijing, 2000 [农业部, 2000年. 全国生态农业示范县建设管理办法].
 25. MAb (Ministry of Agriculture). Report on the National Arable Land Quality Grade Situation. Ministry of Agriculture, Beijing, 2014 [农业部, 2014年.全国耕地质量等级 情况公报]: Офіційний сайт Міністерства сільського господарства Китаю. Retrieved from: http://jiuban.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201412/t20141217_4298677.htm.
 26. MWR (Ministry of Water Resources, People’s Republic of China). Soil and Water Conservation in China. China Water Resources & Hydropower Press. Beijing, 2016.12 pp. Retrieved from:  http://www.tnmc-is.org/wp-content/uploads/2016/07/6.SOIL%20AND%20WATER%20CONSERVATION%20IN%20CHINA.pdf
 27. Lal R. A system approach to conservation agriculture. Journal of Soil and Water Conservation. № 70(4). P.82A-88A.
 28. Integrated soil-crop system management: reducing environmental risk while increasing crop productivity and improving nutrient use efficiency in China / F. Zhang, Z. Cui, M. Fan, W. Zhang, X. Chen, R. Jiang. Journal of Environmental Quality. 2011. № P.1051-1057.
 29. Shen C., Ren J. Basin tillage research. Scientific and Technical Information of Soil and Water Conservation. № 2. P. 62-64 (in Chinese).
 30. Yang A.M., Shen С., Liu Soil and water conservation benefit of basin tillage in sloping farmland. Science of Soil and Water Conservation. 1994. № 8 (3). P. 52-58 (in Chinese).
 31. Soil erosion control practices in Northeast China: A mini-review / Xiaobing Liu, Shaoliang Zhang, Xingyi Zhang, Guangwei Ding, R.M. Cruse. Soil & Tillage Research. № 117. P. 44-48.
 32. Soil loss, crop growth, and economic margins under different management systems on a sloping field in the Black soil area of Northeast China / S.L. Zhang, X.Y. Zhang, T. Huffman, X.B. Liu, J.Y. Yang. Journal of Sustainable Agriculture. № 35(3). P.293-311.
 33. The drainage of rat tunnel tillage / F. Liu, D. Zhao, F. Hong, H. Jia. Soils. 1989. №21(1). P. 35-37 (in Chinese).
 34. Xu Y. and Wang X. Application of rat tunnel tillage on the control of lower wet land. Journal of Agricultural Mechanization Research. 1996. № 2. P. 63-65 (in Chinese).
 35. Soil loss, crop growth, and economic margins under different management systems on a sloping field in the Black soil area of Northeast China / S.L. Zhang, X.Y. Zhang, T. Huffman, X. Liu, J. Yang. Journal of Sustainable Agriculture. 2011. № 5(3). P.293-
 36. Zhang S.L. Processes of runoff/soil loss and efficacy evaluation as affected by water and soil conservation in Chinese Mollisols. PhD Dissertation, Graduate University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing, China. 165 pp. (in Chinese).
 37. Black soil degradation by rainfall erosion in Jilin China / Yang, X. Zhang, W. Deng, H. Fang. Land Degradation & Development. 2003. №14. P.409-420.
 38. Liu J., Zhang C.S. Study on the measures to increase crop yield under terrace. Heilongjiang Science and Technology of Water Conservation. №35(5). P.16 (in Chinese).
 39. Liu X., Yan B. Soil erosion and food security in Northeast China. Chinese Journal of Soil and Water Conservation. 2009. № P.17-19 (in Chinese).
 40. A review of soil and water conservation in China / X. Zhang, M. Shao, S. Li, K. Peng. Journal of Geographical Science. 2004. №14(3). P.259-
 41. The rediscovery of intercropping in China: a traditional cropping system for future Chinese agriculture – a review / Heike Knörzer, Simone Graeff-Hönninger, Buqing Guo, Pu Wang, Wilhelm Claupein; In: Lichtfouse E (ed) Climate change, intercropping, pest control and beneficial microorganisms. Springer, Netherlands, 2009. P.13-
 42. Li A discussion on terrace construction in hilly area of Heilongjiang Province. Mountain Research.1983. №1(4). P.86-91 (in Chinese).
 43. Wheat/maize or wheat/soybean strip intercropping I. Yield advantage and interspecific interactions on nutrients / L. Li, J. Sun, F. Zhang, X. Li, S. Yang, Z. Rengel. Field Crops Res. 2001. № P.123-137.
 44. Soil nematode communities in jujube (Ziziphus jujuba Mill.) rhizosphere soil under monoculture and jujube/wheat (Triticum aestivum Linn.) intercropping systems a case study in Xinjiang arid region, northwest of China / Y. Liu, X. Li, Q. Liu. European Journal Soil Biology. №74. P.52-59.
 45. Xu B., Li , Shan L. Switchgrass and milkvetch intercropping under 2:1 row-replacement in semiarid region, northwest China: Aboveground biomass and water use efficiency. European Journal  Agronomy. 2008. №28. P.485-492.
 46. Sustainable and productive agricultural development in China / D. Wen, Y. Tang, X. Zheng, Y. He. Agriculture, Ecosystems and Environment. 1992. №39. 55-70.
 47. How to overcome the slow death of intercropping in the North China Plain / T. Feike, R. Doluschitz, Q. Chen, S. Graeff-Honninger, W. Claupein. Sustainability. №4. P.2550-2565.
 48. Relay strip intercropping of oat with maize, sunflower and mung bean in semi-arid regions of Northeast China: Yield advantages and economic benefits / Xin Qian, Huadong Zang, Heshui Xu, Yuegao Hu, Changzhong Ren, Laichun Guo,Chunlong Wang, Zhaohai Zeng. Field Crops Research. 2018. № P.33-40.
 49. Liu W., He X. Current Situation and Countermeasure of Modern Agriculture Development in Northeast China. Open Access Library Journal. №5(e4922). P.1-12. Retrieved from: https://doi.org/10.4236/oalib.1104922.
 50. Climate effects on crop yields in the Northeast Farming Region of China during 1961 – 2010 / X.G. Yin, J. E. Olesen, M. Wang, I. Öztürk, F. Chen. Journal of Agricultural Science. 2016. № P.1190-1208.
 51. Wheat and maize relay-planting with straw covering increases water use efficiency up to 46% / W. Yin, A. Yu, Q. Chai, F. Hu, F. Feng, Gan. Agronomy for Sustainable Development. 2015. № 35. P.815-825.
 52. Dynamics of soil organic carbon under different agricultural management system in the black soil of China / X. Liu, X. Han, S. Herbert, B. Xing. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 2003. № P.973-984.
 53. Using 137 Cs tracer technique to evaluate soil erosion and deposition of a black soil in northeast China / H. Fang, X. Yang, X. Zhang, A. Liang. Journal of Applied Ecology. № 16. P.464-468 (In Chinese).
 54. Long-term continuous cropping of soybean is comparable to crop rotation in mediating microbial abundance, diversity and community composition / Zhuxiu Liu, Junjie Liu, Zhenhua Yu [et al.]. Soil and Tillage Research. 2020. V.197. (in press).
 55. Effects of plastic-film mulching on forage maize in an agro-pastoral ecotone in North China / X. Du, Y. Hu, W. Zhang [et al.]. Proceedings paper. Principles and Practices of Desertification Control. 2007. V.1. P.297-305.
 56. Carbon dioxide fluxes and concentrations in a cotton field in Northwestern China: Effects of plastic mulching and drip irrigation / Z. Li, R. Zhang, X. Wang, J. Wang, C. Zhang & C. Tian. Pedosphere. 2011. №21(2). P. 178-185.
 57. Komarek A., Li L., Bellotti W. Whole-farm economic and risk effects of conservation agriculture in a crop-livestock system in western China. Agri-Cultural Systems. 2015. № P.220-226.
 58. Effects of no-till straw mulch on wheat yields and soil environment in semi-humid dry area / F. Xu, Y. Liang, S. Kang, B. Davies, L. Shan & H. Cai. Water-Saving Agriculture and Sustainable Use of Water and Land Resources, Proceedings. V.1,2. P.282-287.
 59. Nitrogen and phosphorus use efficiencies and losses in the food chain in China at regional scales in 1980 and 2005 / Ma, G. Velthof, F. Wang [et al.]. Science Total Environmental. 2012. №434. P.51-61.
 60. 2010. FAOSTAT. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx (accessed 1 June 2011).
 61. 2019. FAOSTAT. http://www.fao.org/faostat/en/#data/RFN/visualize (accessed 24 November 2019).
 62. Zhu Z., Chen D. Nitrogen fertilizer use in China: Contributions to food production, impacts on the environment and best management strategies. Nutrient Cycling Agroecosystem. 2002. № 63. P.117-127.
 63. Integrated nutrient management for improving crop yields and nutrient utilization efficiencies in China / M. Fan, Z. Cui, X. Chen, R. Jiang, F. Zhang. Journal of Soil and Water Conservation. № 63. P.126A-128A.
 64. Optimizing soil nitrogen supply in the root zone to improve maize management / X. Chen, F. Zhang, Z. Cui, F. Li, J. Soil Science Societyof America Journal. 2010. №74.  P.1367-1373.
 65. Evaluation on the reform effectiveness of fertilizer industry policy in China / W.F. Zhang, L. Gao, J. Ma, W.Q. Ma, X.C. Xu, F.S. Zhang. Phosphate & Compound Fertilizer. 2007. № 22(1). P.5-9 (in Chinese).
 66. Integrated soil-crop system management: Reducing environmental risk while increasing crop productivity and improving nutrient use efficiency in China / F. Zhang, Z. Cui, M. Fan, W. Zhang, X. Chen, R. Jiang. Journal of EnvironmentalQuality. № 40. P.1051-1057.
 67. Wang Y. The implementation effect and the optimization strategy of soil testing programs and fertilizer recommendations in the main crops of China / College of Resources and Environmental Sciences; China Agricultural University. 2011.
 68. China’s response to a national land-system sustainability emergency / B. Bryan, L. Gao, Y. Ye [et al.]. 2018. № 559. P.193-204.
 69. NBSa (National Bureau of Statistics of China). Resident Population and Output of Grain Crops. 2019. Retrieved from: http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103.
 70. NBSb (National Bureau of Statistics of China). Volume of Effective Component of Nitrogenous, Phosphate and Potash Fertilizers. 2019. Retrieved from: http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103.

 

Ю. Кравченко. Внедрение научных основ почвозащитного земледелия и аграрной политики в воспроизводство плодородия черноземов Северо-Восточного Китая

Рассмотрена история становления почвозащитного земледелия в Китае. Освещена аграрная политика правительства Китая по сохранению плодородия черноземов. Исследованы изменения свойств черноземов Китая при: почвозащитной и контурной обработке, щелевании и бороздовании, террасировании, полосном размещении культур, смешанных и промежуточных посевах, севооборотах, мульчировании, удобрении и т.д. Установлена ​​определяющая роль черноземов при производстве сои, риса японского и кукурузы на зерно в Китае.

Ключевые слова: чернозем, почвозащитные технологии, плодородие, аграрная политика.

 

Y. Kravchenko. Implementation of scientific approaches in a soil conservation agriculture and an agrarian policy for north-eastern Chinese chernozems fertility reproduction

The history of a Chinese conservation agriculture formationwas observed. There also was highlighted an agrarian policy of the Chinese government to conserve the chernozem’s fertility. Chinese chernozems properties changes under: conservation and contour tillage, slitting and furrowing, terracing, interrow/mixed and after harvesting cropping, crop rotations, mulching, fertilizing have been studied. The crucial role of Chinese chernozems in the production of soybean, Japanese rice and corn for grain in China has been established in the article.

Keywords: chernozem, soilconservationtechnologies, fertility, agrarian policy.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kravchenko.pdf
kravchenko.pdf

В. В. Гамаюнова, В. С. Кудрина. Формування надземної маси і врожайності соняшнику під впливом окремих елементів технології вирощування

УДК 631.51:633.82(477.7)

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-7

 

В. В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4151-0299
В. С. Кудріна, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті наведено результати досліджень, проведених на чорноземі південному у 2016-2018 рр. з культурою соняшнику. Досліджено ресурсозберігаючі підходи до живлення рослин шляхом використання сучасних рістрегулюючих препаратів, їх вплив на ростові процеси рослин соняшнику, накопичення ними надземної біомаси та формування врожаю насіння. Визначено високу ефективність проведення позакореневих підживлень досліджуваними препаратами у всі роки вирощування й особливо у несприятливі за кліматичними умовами.

Ключові слова: соняшник, надземна біомаса, висота рослин, оптимізація живлення, рістрегулюючі препарати, урожайність насіння.

 

Формування надземної маси і врожайності соняшнику під впливом окремих елементів технології вирощування сіна 

Formation of aboveground mass and sunflower yield under the influence of certain elements of cultivation technology 

 

Список використаних джерел:

 1. Єщенко В.О. Місце науково обгрунтованих сівозмін у сучасному землеробстві. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2014. №2. С.3 – 6.
 2. Демурин Я.Н., Толмачева Н.Н. Идентификация генов эректоидности листа у подсолнечника. Научно-технический бюллетень ВНИИМК. Вып. № 2. С. 7-11.
 3. Сычов И.Е. Изменчивость и наследуемость критерия взаимовлияния растений подсолнечника в посевах различной густоты. Сельскохозяйственная биология . 1984. № 5. С. 62 – 65.
 4. Ткалич И.Д., Демидов А.А. Способы посева подсолнечника. Вісник аграрної науки. 1999. № 5. С. 22-25.
 5. Троценко В.І., Жатов Г.О., Жатова О.Г. Залежність продуктивності соняшнику від тривалості вегетаційного періоду. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2003. Вип. 7. С. 117 — 121.
 6. Базалій В.В., Домарацький Є.О., Добровольський А.В. Агротехнічний спосіб пролонгації фотосинтетичної діяльності рослин соняшнику. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2016. Вип.4 (92) С. 77 – 84.
 7. Ткаліч І.Д., Дідик М.З., Коваленко О.О. Вплив строків сівби та густоти стояння рослин на фотосинтетичну діяльність гібридів соняшнику. Бюлетень інституту зернового господарства. 2005. № 26-27. С. 51–55.
 8. Тоцький В.М. Водоспоживання та урожайність гібридів соняшнику. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2012. №2. С. 145 – 147.
 9. Гамаюнова В.В., Кудріна В.С. Водоспоживання соняшнику залежно від застосування біопрепаратів за вирощування в умовах Південного Степу України. Наукові горизонти «Scientific Horizons. 2018. №7-8 (70).С.27 – 35.
 10. Мельник А.В., Говорун С.А. Водоспоживання та урожайність соняшнику залежно від сортових особливостей та попередників в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України. Вісник Сумського національного аграрного університету. Вип.3 (27). С. 173-175.
 11. Ничипорович А. А. Физиология фотосинтеза и продуктивность растений. Физиология растений. М.: Наука, 1982. С. 7-33.
 12. Гамаюнова В., Панфилова А., Глушко Т., Смирнова И., Кувшинова А. Значение оптимизации питания в стабильности формирования урожайности зерновых культур в зоне юга Украины Stiinta Agricola. Аграрная наука Молдова, 2018. №2. С.24-29. URL: (https://sa.uasm.md/index.php/sa/article/view/611)
 13. Domaratskiy Ye., Berdnikova O., Bazaliy V., Shcherbakov V., Gamaynova V., Larchenko O., Domaratskiy A. and Boychuk I. Dependence of winter Wheat yielding Capacity on mineral Nutrition in irrigation Conditions of Southern Steppe of Ukraine. Indian journal of Ecology. / 46(3): P.594-598.
 14. Гамаюнова В., Хоненко Л., Москва І., Кудріна В., Глушко Т. Вплив оптимізації живлення на продуктивність ярих олійних культур на чорноземі південному в зоні Степу України під впливом біопрепаратів Вісник Львівського націоного аграрного університету. Агрономія. 2019. №23. С.112-118. DOI: / https:// doi. org/ 10.31734/ agronomy 2019.01. 112. /

 

В. В. Гамаюнова, В. С. Кудрина. Формирование надземной массы и урожайности подсолнечника под влиянием отдельных элементов технологии выращивания

В статье приведены результаты исследований, проведенных на черноземе южном в 2016-2018 гг. с культурой подсолнечника. Исследовано ресурсосберегающие подходы к питанию растений путем использования современных рострегулирующих препаратов, их влияние на ростовые процессы растений подсолнечника, накопление ими надземной биомассы и формирование урожая семян. Определена высокая эффективность проведения внекорневых подкормок исследуемыми препаратами во все годы выращивания и особенно в неблагоприятные по климатическим условиям.

Ключевые слова: подсолнечник, надземная биомасса, высота растений, оптимизация питания, рострегулирующие препараты, урожайность семян.

 

V. Gamayunova, V. Kudrina. Formation of aboveground mass and sunflower yield under the influence of certain elements of cultivation technology

The article presents the results of studies conducted on the southern soil in the south 2016-2018 with sunflower culture.
The article presents the results of study of resource-saving approaches to plant nutrition through the use of state-of-the-art regrowth preparations, their effect on the growth processes of sunflower plants, their accumulation of aboveground biomass, and the formation of seed yields. High efficiency of foliar feeding of the investigated preparations in all years of cultivation and especially in unfavorable climatic conditions is determined.

Keywords: sunflower, aboveground biomass, plant height, nutrition optimization, reregulating preparations, seed yield.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

gamayunova.pdf
gamayunova.pdf

Л. К. Антипова. Урожайність сіна сортів люцерни залежно від погодних умов та рістрегулюючого препарату Емістим С

УДК 633.311: 631.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-6

 

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-2609-0801
Миколаївський національний аграрний університет

 

Наведено результати досліджень впливу обробки посівного матеріалу сортів люцерни регулятором росту рослин Емістим С на формування її продуктивності за різних погодних умов південного Степу України. Доведено, що цей агрозахід покращує показники схожості насіння, зменшує тривалість періоду сівба – сходи, сприяє підвищенню урожайності люцерни на сіно.

Ключові слова: люцерна, сіно, погодні умови, регулятор росту рослин Емістим С, сорт, урожайність.

 

Урожайність сіна сортів люцерни залежно від погодних умов та рістрегулюючого препарату Емістим С 

Hay yield of alfalfa varieties depending on weather conditions and the application of the growth-regulating drug Emistim C 

 

Список використаних джерел:

 1. Сільське господарство України за 2018 р.: статистичний збірник – електронна версія. URL : ukrstat.gov.ua.
 2. Антипова Л. К. Трави на Півдні України: проблеми і шляхи їх подолання. Вісник аграрної науки Причорномор’я : наук.-теоретич. фаховий журнал. Миколаїв, 2015. Вип. 4 (87). С. 102-110.
 3. Гетман Н. Я., Циганський В. І. Кормова продуктивність люцерни посівної (Medicago sativa ) залежно від елементів технології вирощування в умовах правобережного Лісостепу України. Black Sea Scientific Journal of Academic Research. Agriculture, Agronomy & Forestry Sciences. Tbilisi, Georgia 2014. September-October 2014. Volume 16. Issue 09. P. 15-19.
 4. Петриченко В. Ф. Актуальні проблеми кормовиробництва в Україні. Агроном. 2012. № 3. С. 196-198.
 5. Аржанухина Е. В., Никишанов А. Н., Овчинников А. Б. Влияние температуры и режима орошения на прирост зеленой массы люцерны в условиях Саратовского Заволжья. Матер. V межд. научно-практ. конф. «Основы рационального природопользования», Саратовский ГАУ (15-16 апреля 2016 года, г. Саратов). Саратов, 2016. С. 133-137.
 6. Цуркан Н. В., Антипова Л. К. Экономико-энергетическая эффективность производства продукции многолетних трав на орошаемых землях юга Украины. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия: научно-практ. журнал. Новочеркасск, 2015. Вып. 1(57). С. 169-173.
 7. Ковтун К. П., Векленко Ю. А., Копайгородський В. М., Безвугляк Л. І., Онищенко М. А. Формування продуктивності люцерни посівної при різних способах удобрення та інокуляції в умовах Лісостепу правобережного. Корми і кормовиробництво. 2013. Вип. 76. С. 188-194.
 8. Степанченко В. М. Вплив бактеріального препарату та регулятора росту рослин на продуктивність багаторічних трав. Наукові доповіді НУБіП. 2011-4 (26). URL: http://nd.nubip.edu.ua/2011_4/11svm.pdf.
 9. Максімов А. М., Поліщук І. С. Ефективність використання біостимуляторів росту рослин нового покоління при вирощуванні люцерни посівної. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. № 63. Вип.4. С. 28-34.
 10. Анішин Л. І. Українські біостимулятори росту завойовують світове визнання. Агроперспектива. 2010. № 2. С. 68-69.
 11. Коць С. Я. Сучасний стан досліджень біологічної фіксації азоту. Физиология и биохимия культурных растений. 2011. Т. 43. № 3. С. 212–225.
 12. Бушулян О. В., Лутоніна М. М., Голуб М. А. Люцерна в степу на суходолі. Насінництво. 2012. № 3. С. 7–12.
 13. Артющенко А. Н., Рутор Г. А., Горковенко Л. Г. [и др.]. Зависимость роста, развития и урожайности люцерны второго года жизни от применения биопрепаратов и минеральных удобрений при подпокровном посеве. Труды КубГАУ. 2006. Вып. 425. С. 228–234.
 14. Кузнецов И. Ю., Самигуллиева А. С. Влияние сроков скашивания на кормовую ценность зеленой массы люцерны. Матер. межд. науч.-практ. конф. «Перспективы инновационного развития АПК» в рамках XХІV межд. спец. выставки «Агрокомплекс–2014». 11-13 марта 2014 г. Уфа : Башкирский ГАУ. 2014. С. 64-67.
 15. Антипова Л. К. Біостимулятори для люцерни. Захист рослин. К, 1999. № 1. С. 14.
 16. Пономаренко С. П. Шлях до екологічно чистої сировини для виготовлення продуктів дитячого харчування. Захист рослин. К. : Аграрна наука. 1998. № 4. С. 21.
 17. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта, 5-е изд., доп. и перераб. М. : Агропромиздат. 1985. 351 с.
 18. Методика проведення дослідів по кормовиробництву ; за ред. А. О. Бабича. Вінниця, 1994. 96 с.
 19. Єщенко В. О., Копитко П. Г., Опришко В. П., Костогриз П. В. Основи наукових досліджень в агрономії / за ред. В. О. Єщенка. К. : Дія. 2005. 288 с.
 20. Багаторічні бобові трави як основа природної інтенсифікації кормовиробництва / [Г. І. Демидась, Г. П. Квітко, О. П. Ткачук та ін.]; за ред. проф. Г. І. Демидася, Г. П. Квітка. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. 322 с.
 21. Антонів С. Ф., Колісник С. І, Коновальчук В. В., Запрута О. А., Клочанюк А. В. Вплив регулятора росту рослин Медакс Топ на насіннєву продуктивність стоколосу безостого. Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 85. С. 41-48.

 

Л. К. Антипова. Урожайность сена сортов люцерны в зависимости от погодных условий и регулятора роста растений Эмистим С

Приведены результаты исследования влияния обработки посевного материала сортов люцерны регулятором роста растений Эмистим С на формирование ее продуктивности при различных погодных условиях южной Степи Украины. Доказано, что этот агроприем улучшает показатели всхожести семян, уменьшает продолжительность периода посев – всходы, способствует повышению урожайности люцерны на сено.

Ключевые слова: люцерна, сено, погодные условия, регулятор роста растений Эмистим С, сорт, урожайность.

 

L. Antipova.Hay yield of alfalfa varieties depending on weather conditions and the application of the growth-regulating drug Emistim C

The results of a study of the influence of seed treatment of alfalfa varieties with plant growth regulator Emistim C on the formation of its productivity under various weather conditions of the southern steppe of Ukraine are presented. It is proved that this agricultural method improves seed germination rates, reduces the duration of the sowing and seedling period, and helps increase alfalfa yield for hay.

Keywords: alfalfa, hay, weather conditions, plant growth regulator Emistim C, variety, yield.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

antipova.pdf
antipova.pdf

С. М. Лутковська. Стратегічне управління екологічними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку

УДК 338.24:504:330.835

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-5

 

С. М. Лутковська, кандидат педагогічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-8350-5519
Вінницький національний аграрний університет

 

У статті розглядаються проблеми зниження ризиків і пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій природного і антропогенного характеру в Україні, які мають першочергове значення і належать до пріоритетної сфери гарантування національної безпеки. Досліджено, що в процесі трансформації ризиків у навколишньому природному середовищі їх характеристики можуть змінюватися. Встановлено, що в процесі реалізації стратегічного управління екологічними ризиками провідна роль належить стратегічній екологічній оцінці.

Ключові слова: екологічна безпека, управління ризиком, екологічний ризик, безпека населення, оцінка екологічних ризиків, стратегічна екологічна оцінка.екологічна безпека, управління ризиком, екологічний ризик, безпека населення, оцінка екологічних ризиків, стратегічна екологічна оцінка.

 

Стратегічне управління екологічними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку

Strategic management of environmental risks as a direction of ensuring sustainable ecological and economic development 

 

Список використаних джерел:

 1. Данилишин Б., Степаненко А., Ральчук О. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування у 2-х т.: Т1. – Природно-техногенна (екологічна) безпека. К. : Наукова думка, 2008. – 392 с.
 2. Іванюта С.П., Качинський А.Б. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків: [монографія]. К.: НІСД, 2012. 308 с.
 3. Степанов В.Н., Степанова Е. В. Оценка рисков в проектах экологизации экономики (методологические и методические основы) : [монография]. НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. Одесса, 2015. 160 с.
 4. Степанов В., Степанова К. Дослідження проблем управління ризиковими подіями в Україні (нові аспекти). Економіст. 2015. № 8. С. 12–14.
 5. Зіновчук Н.В. Екологічна безпека сучасного аграрного землекористування в Україні. / Вісник Житомирського національного агроекологічного ун-ту. 2015.№1 (48), Т.2. С.182–192.
 6. Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі [Текст] : [монографія] / [М.А. Хвесик, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф.
  М.А. Хвесика. К. : ДУ ІЕПСР НАНУ, 2014. 339 с.
 7. Розпорядження КМУ ″Про схвалення Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру″: від 22 січня 2014 р. № 37-р URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1198-98-%EF
 8. Екологічний ризик: методологія оцінювання та управління : навч. Посібник. [Г. Лисиченко, Г. Хміль, С. Барбашев, ін.]. – К.: Наукова думка, 2014. – 328 с.
 9. Лисиченко Г., Хміль Г., Барбашев С. Методологія оцінювання екологічних ризиків. Одеса: Астропринт , 2011. 368 с.
 10. Пампуро В. Оптимальное управление безопасностью экологически опасных объектов : [монография]. Киев :Наукова думка, 2012. 598 с.
 11. Андрусяк Н.С. Екологічний менеджмент і аудит: [навч. посіб.]. Чернівці: РОДОВІД, 2013. 195 с.
 12. Протокол по стратегической экологической оценке. URL: http://www.unece.org/env/eia/documents/legaltexts/protocolrussian.pdf
 13. Шевченко І. Стратегічна екологічна оцінка України: сучасний стан та напрями розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2014. Вип. 24.10. С. 95–102.

 

С. М. Лутковская. Стратегическое управление экологическими рисками как направление обеспечения устойчивого эколого-экономического развития

В статье рассматриваются проблемы снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера в Украине, которые имеют первостепенное значение и относятся к приоритетной сфере обеспечения национальной безопасности. Доказано, что в процессе трансформации рисков в окружающей среде их характеристики могут меняться. Установлено, что в процессе реализации стратегического управления экологическими рисками ведущая роль принадлежит стратегической экологической оценке.

Ключевые слова: экологическая безопасность, управление риском, экологический риск, безопасность населения, оценка экологических рисков, стратегическая экологическая оценка.

 

S. Lutkovska. Strategic management of environmental risks as a direction of ensuring sustainable ecological and economic development

The article deals with the problems of risk reduction and mitigation of natural and anthropogenic emergencies in Ukraine, which are of paramount importance and are a priority area of national security. It is proved that in the process of transformation of risks in the environment, their characteristics can change. It is established that strategic environmental assessment plays a leading role in the process of strategic environmental risk management.

Keywords: environmental safety, risk management, environmental risk, population safety, environmental risk assessment, strategic environmental assessment.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

lutkovska.pdf
lutkovska.pdf