Зміст випуску 2 (110), 2021

 

Титульний лист

Зміст

ECONOMICAL SCIENCES

Poltorak A., Melnyk O., Baryshevska I., Ihnatenko Zh. Alternative sources of funding for the development of united territorial communities 4
Зелінська Г. О., Андрусів У. Я. Глобалізаційні виклики та конкурентноспроможність персоналу підприємства 11
Ksonzhyk I., Petrova O. Information support for development of rural green tourism enterprises in Ukraine in conditions of COVID-19 pandemic
19
Лункіна Т. І., Бурковська А. В., Гуліч К. О. Застосування фінансових технологій у банківській системі України
27
Барабаш Л. В. Трансформація податкової системи України з метою сприяння розвитку аграрного виробництва 36
AGRICULTURAL SCIENCES
Скрильник Є. В., Гетманенко В. А., Кутова А. М., Москаленко В. П. Потенційні ресурси та підходи до управління органічною сировиною України для поповнення запасів гумусу в грунтах 45
Дегтярьов Ю. В., Чекар О. Ю. Використання електрофізичних показників під час вирощування суниці на краплинному зрошенні Лісостепу України 54

Сябрук О. П., Найдьонова О. Є., Гетьман Я. В. Вплив біопрепаратів на емісію СО₂ та мікрофлору у прикореневій зоні кукурудзи

63
Білінська О. М., Кулька В. П., Самець Н. П., Голод Р. М. Вплив застосування препарату Альбіт на формування насіннєвої продуктивності добазового матеріалу картоплі 71
TECHNICAL SCIENCES

Бабенко Д. В., Доценко Н. А., Горбенко О. А., Кім Н. І. Обґрунтування впровадження сепаратора насіння овоче-баштанних культур у складі технологічної лінії

80
Попов О. П., Новіков О. Є., Савенков О. І., Садовий О. С., Кондратьєва А. А. Вплив перекосу і прогину обертового валу на силові фактори, що виникають у зубчастих з’єднаннях 88
Шлапак Г. В., Агунова Л. В., Азарова Н. Г. Рослинні компоненти у технології виробництва м’ясопродуктів 95
ДУМКА ВЧЕНОГО

Mirzayev N.  Сovid-19 pandemic and innovative agrarian economy

104
Rahimli  H. Evaluation of the role of intellectual capital in innovative economic growth in the framework of knowledge economy 110

Рагімлі Г. Оцінка ролі інтелектуального капіталу в інноваційному економічному зростанні в рамках економіки знань

УДК [005.336.1-047.44]:330.341.1: [330.1:37.014]

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-14

 

Г. Рагімлі, докторант

Ленкоранський Державний Університет

 

У статті досліджено роль інтелектуального капіталу в інноваційному економічному зростанні в рамках економіки знань. З цією метою пояснюється сутність феномену соціального капіталу, однією з сучасних концепцій людського капіталу та інституційної економіки, які є основними компонентами інтелектуального капіталу, а також вплив досліджень і розробок на економічне зростання основних показників розвитку науки.

Ключові слова: економіка знань, інтелектуальний капітал, людський капітал, соціальний капітал, дослідження і розробки, економічне зростання.

 

Оцінка ролі інтелектуального капіталу в інноваційному економічному зростанні в рамках економіки знань

Evaluation of the role of intellectual capital in innovative economic growth in the framework of knowledge economy

 

Список використаних джерел:

 1. Erkuş A. (2006), Entelektüel sermaye: bir uygulama. [Intellectual capital: an application]. Erzurum [in Turkish].
 2. Muradov A. (2018), Bilik iqtisadiyyati quruculuğunda insan kapitalinin roluna dair nəzəri mülahizələr. [Prospective opinions on the role of human capital in the founding of scientific economics]. Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №4, s.47-52. [in Azerbaijani].
 3. Arrow, K. J. (1974), The Limits of Organization. New York: W.W. Norton,.
 4. Campbell McConnell, Stanley Brue, Sean Flynn. (2009), Economics: principles, problems and policies. McGraw-Hill Series in Economics.
 5. Yıldız D. (2020), Büyük işletmelerde entelektüel sermayenin yenilikçiliğe dayali rekabet üstünlüğüne etkisi: Eskişehir’de kurulu işletmeler üzerinde bir araştirma. [The effect of intellectual capital on innovative competitive advantage in large enterprises: A study on enterprises established in Eskişehir]. Giresun, [in Turkish].
 6. Bağırzadə E. (2018), Bilik iqtisadiyyatı, iqtisadi artım və dövlət. [Knowledge economy, economic growth and state]. UNEC ekspert jurnalı (5). [in Azerbaijani].
 7. Ciğerim E. (2020), Entelektüel sermaye ve bilgi yönetiminin performansa etkileri. [The effects of intellectual capital and knowledge management on performance]. Gebze, [in Turkish].
 8. Tahirova G. [2014], Sosial kapitalın iqtisadiyyata təsiri. [The impact of social capital on the economy]. Mərkəzi bank işçi məqalələri silsiləsi. № 05. [in Azerbaijani].
 9. Glenn-Marie Lange, Quentin Wodon, Kevin Carey. (2018), The changing Wealth of Nations 2018. Building a sustainable future. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
 10. Rəhimli H. (2021), Müasir universitet modelinin formalaşması şəraitində elm, təhsil və istehsalın vəhdəti. [Integration of science, education and production in the formation of a modern university model]. Geostrategiya, №3 (63), səh, 149-154. [in Azerbaijani].
 11. Rəhimli H. (2021), Sahibkarlıq universitetlərinin insan kapitalı və sosial kapitalın inkişafında rolu. [The role of entrepreneurship universities in the development of human capital and social capital]. AMEA-nın Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası (may). [in Azerbaijani].
 12. Mohamed İ. A. (2019), Entelektüel sermaye yatirimi ve inovasyon üzerindeki rolü: ulusal petrol kurumuna bağli Libya petrol şirketlerinde ampirik bir çalişma. [Intellectual capital investment and its role in innovation: an empirical study in Libyan oil companies affiliated with the national oil agency]. Kastamonu, [in Turkish].
 13. Jiang Shuguang Sun Tao. (2015), Beliefs and Economic Growth: Cross National Evidence Based on the World Values Survey (WVS).
 14. Mədətov M. A. (2018), İnsan kapitalının ölçülməsinə dair yanaşmalarin analizi. [Analysis of approaches to measuring human capital]. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. №2, 41–51. [in Azerbaijani].
 15. Putnam, Robert D. (1995), “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”. Journal of Democracy 6(l): 65-87.
 16. Putnam, Robert, Helliwel, John. (1995), “Economic Growth and Social Capital in Italy”. Eastern Economic Journal, Vol.21, No:23, Summer, pp.295-307.
 17. Stanley Fischer Rudiger Dornbusch, Richard Schmalensee. (1988), Economics.
 18. Süleyman Kevük. (2006), Bilgi ekonomisi. [Knowledge economy]. Journal of Yasar University, 1(4), s. 319-350. [in Turkish].
 19. Sullivan, P. H. (1998), Profiting from Intellectual Capital. New York: John Wiley & Sons.

Г. Рагимли. Оценка роли интеллектуального капитала в инновационном экономическом росте в рамках экономики знаний

В статье исследуется роль интеллектуального капитала в инновационном экономическом росте в рамках экономики знаний. С этой целью объясняется сущность феномена социального капитала, одной из современных концепций человеческого капитала и институциональной экономики, которые являются основными компонентами интеллектуального капитала, а также влияние исследований и разработок на экономический рост основных показателей развития науки.

Ключевые слова: экономика знаний, интеллектуальный капитал, человеческий капитал, социальный капитал, исследования и разработки, экономический рост.

 

H. Rahimli. Evaluation of the role of intellectual capital in innovative economic growth in the framework of knowledge economy

The COVID – 19 pandemic has had and continues to have a profound effect on all areas of our lives. One of the main areas affected by the pandemic is agriculture. The article emphasizes the need to apply science-intensive technologies and expand innovative activities to ensure sustainable development of agriculture in the current pandemic. The importance of new generation technologies in accelerating the innovative development of the agricultural sector is also studied. Positive results have been obtained on issues that need to be solved when organizing and developing an economy based on an innovation system in the agricultural sector in a pandemic.

Keywords: agricultural sector, innovation, COVID-19 pandemic, entrepreneurship, digital transformation, economic activity.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ragimli.pdf
ragimli.pdf

Мірзоєв Н. Пандемія COVID – 19 і інноваційна аграрна економіка

УДК 614.4COVID19:[330.341.1:338.432]

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-13

 

Н. Мірзоєв, доцент

Ленкоранський державний університет

 

Пандемія COVID – 19 має глибокий вплив на всі сфери нашого життя. Однією з основних областей, порушених пандемією, є аграрний сектор. У статті наголошується на необхідності застосування наукомістких технологій і розширення інноваційної діяльності для забезпечення сталого розвитку сільського господарства в умовах нинішньої пандемії. Також вивчається важливість технологій нового покоління в прискоренні інноваційного розвитку аграрного сектора.

Отримано позитивні результати з питань, які необхідно вирішувати при організації та розвитку економіки на основі інноваційної системи в аграрному секторі в умовах пандемії.

Ключові слова: аграрний сектор, інновація, пандемія COVID – 19, підприємництво, цифрова трансформація, економічна активність.

 

Пандемія COVID – 19 і інноваційна аграрна економіка

COVID-19 pandemic and innovative agrarian economy

 

Список використаних джерел:

 1. Balayev Rəsul. (2021). Pandemiya və rəqəmsal transformasiyalar. [Pandemic and digital transformation]. ADİU-UNEC. “Elm günləri”. Bakı, 15-30 mart [in Azerbaijani]. URL: http://news.unec.edu.az/xeber/100-elm/7280-bold-red-unec-de-elm-gunleri-kechirilir-bold-red– Title from the screen.
 2. Mirzəyev N. S. (2017), Azərbaycanda taxılçılıq sahəsində sahibkarlıq subyektlərinin faəliyyət istiqamətləri. [Areas of activity of entrepreneurial entities in the field of grain growing in Azerbaijan]. Monoqrafiya. “Elm və təhsil” nəşriyyatı. Bakı [in Azerbaijani].
 3. Salahov S. V. (2004), Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi problemləri. [Problems of state regulation of the agricultural sector]. Bakı, “Nurlan”, 504 s. [in Azerbaijani].
 4. Salahov S. V. (2010), Aqrar sahənin innovasiya yönümlü inkişafının konseptual əsasları. [Conceptual framework for innovative development of the agricultural sector]. “İnnovasiyalı kənd təsərrüfatı istehsalının formalaşdırılması problemləri”nə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, Az.ETKTİ və Tİ, s. 8-18. [in Azerbaijani].
 5. Babayeva V. M. (2020), Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının prioritet istiqamətləri. [Priority areas of innovative development of the agricultural sector]. “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnal. № 4 (34). Bakı, [in Azerbaijani] URL: agroeconomics.az. – Title from the screen.
 6. Bernie Gracie. (2020), Digital transformation: 4 ways to plan a normal life after a pandemic. URL: https://enterprisersproject.com/article/2020/4/digital-transformation-how-plan-post-pandemic – Title from the screen.
 7. Online Nation/ (2020), [Èlektronnyj resurs]. URL: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/196407/online-nation-2020-report.pdf – Title from the screen.
 8. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities Oslo Manual (2018) GUIDELINES FOR COLLECTING, REPORTING AND USING DATA ON INNOVATION. URL: http://www.stats.gov.cn/english/pdf/202010/pdf – Title from the screen.
 9. State Statistics Service of Azerbaijani URL: https://www.stat.gov.az. – Title from the screen.

Н. Мирзоев. Пандемия COVID – 19 и инновационная аграрная экономика

COVID – 19 пандемия оказала и продолжает оказывать глубокое влияние на все сферы нашей жизни. Одна из основных областей, затронутых пандемией – это аграрный сектор. В статье подчеркивается необходимость применения наукоемких технологий и расширения инновационной деятельности для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в условиях нынешней пандемии. Также изучается важность технологий нового поколения в ускорении инновационного развития аграрного сектора.

Получены положительные результаты по вопросам, которые необходимо решать при организации и развитии экономики на основе инновационной системы в аграрном секторе в условиях пандемии.

Ключевые слова: аграрный сектор, инновация, пандемия COVID – 19, предпринимательство, цифровая трансформация, экономическая активность.

 

N. Mirzayev. COVID-19 pandemic and innovative agrarian economy

The COVID – 19 pandemic has had and continues to have a profound effect on all areas of our lives. One of the main areas affected by the pandemic is agriculture. The article emphasizes the need to apply science-intensive technologies and expand innovative activities to ensure sustainable development of agriculture in the current pandemic. The importance of new generation technologies in accelerating the innovative development of the agricultural sector is also studied. Positive results have been obtained on issues that need to be solved when organizing and developing an economy based on an innovation system in the agricultural sector in a pandemic.

Keywords: agricultural sector, innovation, COVID-19 pandemic, entrepreneurship, digital transformation, economic activity.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

mirzoyev.pdf
mirzoyev.pdf

Шлапак Г. В., Агунова Л. В., Азарова Н. Г. Рослинні компоненти у технології виробництва м’ясопродуктів

УДК 633:637

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-12

 

Г. В. Шлапак, кандидат технічних наук, доцент
Researcher ID: P-6853-2015

Л. В. Агунова, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID:0000-0002-6708-7396

Н. Г. Азарова, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-1750-6828

Одеська національна академія харчових технологій

 

У статті обґрунтовано і експериментально доведено можливість використання крупи кускус в технології виробництва посічених напівфабрикатів. За результатами дослідження функціонально-технологічних і органолептичних показників модельних фаршів встановлено, що до рецептури фрикадельок із яловичини і свинини раціонально вносити не більше 9 % підготованої крупи кускусу. За показниками якості напівфабрикати відповідають вимогам діючої нормативної документації.

Ключові слова: кускус, посічені напівфабрикати, фрикадельки, функціонально-технологічні показники, органолептична оцінка.

 

Рослинні компоненти у технології виробництва м’ясопродуктів

Vegetable components in technology production of meat products

 

Список використаних джерел:

 1. Hayrapetyan A. A., Manzhesov V. I., Churikova S. Y. The development of technology for functional food products on based on combination of raw materials of vegetable and meat origin. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. Т. 422, № 1. С. 012040. doi:10.1088/1755-1315/422/1/012040
 2. Naumova N., Lukin A., Buchel A. Effect of non-traditional raw material on quality and nutritional value of liver pate. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering. Series II. Т.12., № 2. С. 85-96. DOI:10.31926/but.fwiafe.2019.12.61.2.7
 3. Самченко О. Н., Меркучева М. А. Рубленые полуфабрикаты с семенами масличных культур. Техника и технология пищевых производств. Т.43, № 4. C. 83-89.
 4. Мясные рубленые полуфабрикаты со сниженной калорийностью / Бобренева И. В. и др. Мясная индустрия. № 3. С. 34-38. DOI: 10.37861/2618-8252-2020-3-34-37
 5. Субботина Н. А., Ткаченко М. Н. Влияние растительных компонентов на качество рубленого полуфабриката. Научное обеспечение безопасности и качества продукции животноводства: материалы конференции, Курган, 23 мая 2019 г. / ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», Курган. 2019. С. 268-273.
 6. Меренкова С. П., Савостина Т. В. Практические аспекты использования растительных белковых добавок в технологии мясных продуктов. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. Т. 2, № 1. С. 23 – 29.
 7. Губер Н. Б., Топурия Г. М. Биотехнологические приемы повышения производства говядины в сельском хозяйстве. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. T. 1, вып. 2. С. 4-9.
 8. Ринок заморожених м’ясних і рибних напівфабрикатів України – огляд. [Веб-сайт]. Київ, 2020. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-zamorozhennyh-myasnyh-i-rybnyh-polufabrikatov-ukrainy-obzor (дата звернення: 12.01.2021)
 9. Coskun F. Production of couscous using the traditional method in Turkey and couscous in the world. African Journal of Agricultural Research. № 8 (22). Р. 2609-2615. DOI: 10.5897/AJAR12.2195
 10. Yüksel A. N., Oner M. D., Bayram M. Rediscovery of couscous in the world J. Med. Res. – Nutr. Food Sci. 2018. Т.18. С. 25-30.
 11. Durum Wheat Products, Couscous / Hammami R. // Wheat Quality For Improving Processing And Human Health // Igrejas, G, Ikeda, T. M., Guzmán, C. (Eds). Springer, Cham. 2020. Р. 347 – 367. DOI: 10.1007/978-3-030- 1002 34163-3_15
 12. Debbouz A., Dick J. W., Donnelly B. J. Influence of raw material on couscous quality. Cereal foods world. Т.39, № 4. С. 231-236.
 13. Cahier du CEPI N°23 Etude de positionnement stratégique de la branche “pâtes alimentaires et couscous”. République Tunisienne. Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, URL: http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/ CEPI/IAA08.pdf (viewed on: 12.01.2021).
 14. В Найроби завершилась неделя Всемирного нематериального наследия. [Веб-сайт] RU.UNESCO.ORG, 2010. URL: http://www.unesco.org/new/ru/culture/themes/dynamic-content-single-view/news/nairobi_close_of_a_weeks_celebration_of_intangible_cult/ (дата обращения: 12.01.2021)
 15. Матисон В. А., Арутюнова Н. И., Горячева Е. Д. Применение дескрипторно-профильного метода для оценки качества продуктов питания. Пищевая промышленность. 2015. № 6. С. 52-54.

Г. В. Шлапак, Л. В. Агунова, Н. Г. Азарова. Растительные компоненты в технологии производства мясопродуктов

В статье обоснована и экспериментально доказана возможность использования крупы кускус в технологии производства рубленых полуфабрикатов. В результате исследования функционально-технологических и органолептических показателей модельных фаршей установлено, что в рецептуру фрикаделек из говядины и свинины рационально вносить не более 9% подготовленной крупы кускуса. Показатели качества полуфабрикатов соответствуют требованиям действующей нормативной документации.

Ключевые слова: кускус, рубленые полуфабрикаты, функционально-технологические показатели, фрикадельки, органолептическая оценка.

 

G. Shlapak, L. Agunova, N. Azarova. Vegetable components in technology production of meat products

The article substantiates and experimentally proves the possibility of using couscous groats in the technology for the production of chopped semi-finished products. As a result of the study of the functional, technological and organoleptic indicators of model minced meat, it was found that it is rational to add no more than 9% of prepared couscous groats to the recipe for beef and pork meatballs. The quality indicators of semi-finished products comply with the requirements of the current regulatory documentation.

Keywords: couscous, chopped semi-finished products, functional and technological indicators, meatballs, organoleptic assessment.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

shlapak.pdf
shlapak.pdf

Попов О. П., Новіков О. Є., Савенков О. І,, Садовий О. С., Кондратьєва А. А. Вплив перекосу і прогину обертового валу на силові фактори, що виникають у зубчастих з’єднаннях

УДК 621.824

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-11

 

О. П. Попов, доктор технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-0284-5034

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

О. Є. Новіков, доктор економічних наук, професор
ORCID ID:0000-0003-0413-472X

Миколаївський національний аграрний університет

О. І. Савенков, асистент
ORCID ID: 0000-0002-7165-3995

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

О. С. Садовий, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0002-7369-0714

Миколаївський національний агарний університет

А. А. Кондратьєва, здобувач вищої освіти
ORCID ID: 0000-0002-8470-2813

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 

Досліджено вплив перекосу і прогину валу, що обертається з великою частотою, на силові фактори для деяких зубчастих з’єднань. З’ясовано, що значення коефіцієнтів динамічності при цьому не перевищують 1,05-1,15, а динамічні складові цих силових факторів можуть досягати 30-50% від величин рівня їх статичних складових.

Ключові слова: обертовий вал, прогин, зубчаста муфта, трансмісія, перекіс осей, силові фактори.

 

Вплив перекосу і прогину обертового валу на силові фактори, що виникають у зубчастих з’єднаннях

Influence the misalignment and bending of the rotary shaft on the force factors which appear in its toothed connections

 

Список використаних джерел:

 1. Попов А.П. К вопросу исследования моментов от сил трения в зубчатых муфтах. Судовое энергомашиностроение: Тр. Николаев. судостроит. ин-та. Вып.109. С.3-9.
 2. Попов А.П. Зубчатые муфты в судовых агрегатах. Л.: Судостроение, 1985.  240с.
 3. Польченко В.В., Богуславский В.А., Каплюхин А.А. Влияние конструкции зубчатых муфт на нагрузку опор валов. Практика i перспективи розвитку iнструментального партнерства: Вiстн. ДонНГУ – ТРТУ. Донецьк: ДонДТУ, 2003. С.138-143
 4. Попов А.П. Контактная прочность зубчатых механизмов. Николаев: НУК, 2008. 580с.
 5. Попов А.П. Зубчатые механизмы с точечным контактом зубьев. Николаев: Атолл, 2010.  774с.
 6. Савенков О.И. Упругие изгибающие моменты в зубчатых муфтах с модифицированными зубьями. Збірник наукових праць: Миколаїв: НУК, 2011. №5 (440). С.61-
 7. Ханмамедов С.А. Экспериментальное определение изгибающих моментов при статическом нагружении зубчатых муфт. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”: Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Машинознавство та САПР. Харків: НТУ “ХПІ”. 2012. №22. С.175-
 8. Савенков О.И. Снижение дополнительных силовых факторов в зубчатых муфтах. Вісник Національного університету кораблебудування (загальний за 2011р.) – Миколаїв: НУК, 2012. С.278-
 9. Попов А.П., Мозговой М.Г., Савенков О.И. О влиянии прогиба вращающегося вала на силовые факторы, возникающие в зубчатых соединениях энергетических установок. Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. Миколаїв: НУК, 2013. С.175-177.
 10. Подгуренко В.С. Нагрузочная способность зубчатых муфт с учетом погрешностей изготовления зубьев. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. №1 (77). С.197-203.
 11. Попов А.П., Мозговой М.Г., Савенков О.И. Пути снижения влияния расцентровок осей судовых энергетических установок Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції. Миколаїв: НУК, 2014. С.237-
 12. Попов А.П., Савенков О.И. Влияние смещения осей соединяемых валов на показатели надежности СЭУ. Судова енергетика: стан та проблеми: Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції. Миколаїв: НУК, 2015.  Ч.1.   С.235-
 13. Popov A. Savenkov O., Marchenko D., Savenkova A. Повышение работоспособности машинных агрегатов при перекосах осей соединяемых валов путём применения высокоэффективных зубчатых муфт. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture.  Lublin-Rzesow (Poland).  2016. Vol.18. No2. 9-17.
 14. Попов А.П., Савенков О.И., Марченко Д.Д. Оценка перекосов осей соединяемых валов при использовании зубчатых муфт. Сучасні проблеми взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і здобувачів вищої освіти, 12-13 квітня 2018 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв: МНАУ, 2018. С.74-78.
 15. Попов А.П., Дубинский О.Ю., Савенков О.И., Рыбаков А.Б. Причины возникновения расцентровок осей соединяемых валов СЭУ и способы устранения их негативного влияния. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті професорів Фоміна Ю.Я. і Cеменова В.С. (FS-2019, 24–28 квітня 2019, Одеса – Стамбул – Одеса): матеріали / Одеський національний морський університет. Одеса, 2019. С.169-175.

А. П. Попов, О. Е. Новиков, О  И. Савенков, О. С. Садовой, А. А. Кондратьева. Влияние перекоса и прогиба вращающегося вала на силовые факторы, возникающие в зубчатых соединениях

Выполнен анализ влияния перекоса оси и прогиба вращающегося с большой частотой вала на действующие в нем силовые факторы для некоторых зубчатых соединений. При определении динамической формы прогиба вращающегося вала, находящегося под действием центробежных сил, была использована теория установившихся вынужденных изгибных колебаний балки. Выяснено, что значения коэффициентов динамичности при этом не превышают 1,05-1,15, а динамические составляющие этих силовых факторов могут достигать 30-50% от величины уровня их статических составляющих. Даны рекомендации касательно предварительной оценки влияние коэффициентов динамичности на силовые факторы, действующие в них, при проектировании зубчатых соединений быстро вращающихся валов.

Ключевые слова: : вращающийся вал; прогиб; зубчатая муфта; трансмиссия, перекос осей; силовые факторы.

 

A. Popov, О. Novikov, O. Savenkov, О. Sadovuy, А. Kondrateva. Influence the misalignment and bending of the rotary shaft on the force factors which appear in its toothed connections

The analysis of the influence of the skew and deflection of the shaft, which rotates with high frequency, on the force factors for some gear joints is carried out. It has been established that the values of the dynamic factors do not exceed 1.05-1.15, and the dynamic components of these force factors can reach 30-50% of the values of the level of their static components.

Keywords: rotating shaft, deflection, gear coupling, transmission, axle misalignment, force factors.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

popov.pdf
popov.pdf

Бабенко Д. В., Доценко Н. А., Горбенко О. А., Кім Н. І. Обґрунтування впровадження сепаратора насіння овоче-баштанних культур у складі технологічної лінії

УДК 631.361.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-10

 

Д. В. Бабенко, кандидат технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-2239-4832

Н. А. Доценко, доктор педагогічних наук, доцент
ORCID ID:0000-0003-1050-8193

О. А. Горбенко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6006-6931

Н.І. Кім, кандидат технічних наук, старший викладач
ORCID ID: 0000-0001-9471-8272

Миколаївський національний аграрний університет

 

Проведено випробування доопрацьованої конструкції сепаратора насіння в різних технологічних комплектаціях на базі технологічної лінії виділення насіння овоче-баштанних культур: з серійним сепаратором, з експериментальним сепаратором, в комплекті з машиною МОС-300. Наведено порівняльні характеристики таких показників, як продуктивність, втрати насіння, вміст домішок в насінні, травмування насіння. Обґрунтовано впровадження сепаратора насіння в технологічну лінію виділення насіння баштанних культур.

Ключові слова: овоче-баштанні культури, сепаратор, технологічна лінія, виділення насіння.

 

Обґрунтування впровадження сепаратора насіння овоче-баштанних культур у складі технологічної лінії

Justification of the implementation of a separator of seeds of vegetable and melon crops as part of the technological line

 

Список використаних джерел:

 1. Мишанчук Т. Овочево-баштанна продукція: проблеми в галузі. Аграрний тиждень. Україна. URL:https://a7d.com.ua/plants/1656-ovochevo-bashtanna-produkciya-problemi-galuzi.html
 2. Сухий П.О., Заячук М.Д. Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва в Україні. Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. География. Геология. Вип.1. С.113-117 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suchasniy-stan-ta-perspektivi-rozvitku-ovochivnitstva-v-ukrayini
 3. Казиев М.-Р.А., Гусейнов Ю. А. Организация производства семян овощных и бахчевых культур в республике Дагестан. Горное сельское хозяйство. 2016. №3. С.143-146
 4. Temirov I., Ravshanov Kh., Fayzullaev Kh., Ubaydullaev Sh. Development of a machine for preparing the soil for sowing melons under the film. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. P.1030. DOI: 10.1088/1757-899X/1030/1/012169.
 5. Arunabha Pal, Rahul Adhikary,  Tanmoy Shankar, Ajit Kumar, Sagar. Maitra. Cultivation of Cucumber in Greenhouse. doi: 10.30954/NDP-PCSA.2020.14.
 6. Лимар А. О., Лимар В.А. Баштанництво України: монографія. 2-ге вид., перероб. та доп. Миколаїв: МДАУ. 372 с.
 7. Шабля О. С. Методичні підходи щодо визначення конкурентоспроможності вітчизняних сортів баштанних культур. Таврійський науковий вісник. Херсон: Айлант. 2012. Вип. 80. C. 156-161
 8. Rosaboev A., Yuldashev O., Toderich Kristina, Khaitov Botir, Imomkulov U., Pardaev O. Seed cleaning mashine for agricultural crops. IXTIROGA. Patent IAP 06249. 03.2016
 9. Шебанін В. С., Атаманюк І. П., Горбенко О. А., Доценко Н. А. Визначення оптимальних параметрів машин для виділення насіннєвої маси овоче-баштанних культур. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 2. С.95-103. DOI: 10.31521/2313-092X
 10. Shebanin V., Atamanyuk I., Gorbenko O., Kondratenko Y., Dotsenko, N. Mathematical modelling of the technology of processing the seed mass of vegetables and melons. Food Science and Technology. 13(3). Р.118-126
 11. Бабенко Д.В., Горбенко О.А., Доценко Н.А., Кім Н.І. Дослідження якісного складу подрібненої маси насінників овоче-баштанних культур. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 3 С.236-241
 12. Пастушенко С. І., Горбенко О.А., Огієнко М.М. Лабораторно-експериментальні дослідження процесу виділення насіння дині та доробки технологічної маси гідропневмосепаратором. Науковий вісник Національного аграрного університету. К.: НАУ. 2008. Вип. 125. C. 349-355
 13. Бабенко Д.В., Горбенко О.А., Доценко Н.А., Кім Н.І. Дослідження засобів механізації отримання насіння овоче-баштанних культур. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 4(92) С.137-142
 14. Бабенко Д. В., Горбенко О. А., Доценко Н. А., Кім Н. А. Оптимізація конструктивних і кінематичних параметрів сепаратора насіння овочевих та баштанних культур. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 3 (107). 2020. C.105-112
 15. Neamtallah M., Kholief , Hegazy R.,  Abdelmotaleb I. Manufacturing and evaluation of prototype for melon seed extraction. Misr Journal of Agricultural Engineering. 34. 2017. PP. 699-724. 10.21608/mjae.2017.96458.
 16. Okokon F., Ekpenyong E., Ukpoho A. Shelling characteristics of melon seeds. 2021
 17. Kuchi V., Prasanna, V.S.S.V., Praveena J., Mani, Arghya. Postharvest Processing of Vegetable Seeds. 2021

Д. В. Бабенко, Н. А. Доценко, Е. А. Горбенко, Н. И. Ким. Обоснование внедрения сепаратора семян овощебахчевых культур в составе технологической линии

Проведены испытания доработанной конструкции сепаратора семян в различных технологических комплектациях на базе технологической линии выделения семян овощебахчевых культур: с серийным сепаратором, с экспериментальным сепаратором, в комплекте с машиной МОС-300. Приведены сравнительные характеристики таких показателей, как производительность, потери семян, содержание примесей в семенах, травмирования семян. Обоснованно внедрение сепаратора семян в технологическую линию выделения семян бахчевых культур.

Ключевые слова: овощебахчевые культуры, сепаратор, технологическая линия, выделение семян.

 

D. Babenko, N. Dotsenko, O. Gorbenko, N. Kim. Justification of the implementation of a separator of seeds of vegetable and melon crops as part of the technological line

A modified design of a seed separator was tested in various technological configurations based on the technological line of separation seeds of vegetable and melon crops: with a serial separator, with an experimental separator, complete with a MOS-300 machine. The comparative characteristics of such indicators as productivity, seed loss, the content of impurities in seeds, injury to seeds are given. The implementation of the melon seeds separation into technological line is substantiated.

Keywords: vegetable and melon crops, separator, technological line, seeds separation.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

babenko.pdf
babenko.pdf

Білінська О. М., Кулька В. П., Самець Н. П., Голод Р. М. Вплив застосування препарату Альбіт на формування насіннєвої продуктивності добазового матеріалу картоплі

УДК 631:633:49

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-9

 

О. М. Білінська, молодший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0001-5272-1887

В. П. Кулька, науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0001-6113-2507

Н. П. Самець, науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0002-2449-6552

Р. М. Голод, молодший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0002-1859-0390

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України

 

У статті представлено результати досліджень впливу способів застосування комплексного препарату Альбіт на формування продуктивності картоплі у процесі репродукування добазового насіннєвого матеріалу в умовах південно-західної частини Лісостепу України.

У ході досліджень встановлено, що для досягнення високого рівня реалізації біологічного потенціалу культури та якості продукції при вирощуванні добазового насіннєвого матеріалу картоплі доцільно проводити обробку бульб при садінні Альбітом 100 мл/т та проводити дворазове обприскування у фази сходів та бутонізації вегетуючих рослин препаратом у дозі 50 мл/га.

Ключові слова: картопля, урожай, насіннєва продуктивність, ріст регулюючі речовини, фракції бульб .

 

Вплив застосування препарату Альбіт на формування насіннєвої продуктивності добазового матеріалу картоплі

The influence of application of the preparation Albit on formation of seed productivity of supplemental potatoe material

 

Список використаних джерел:

 1. Вишневська О.В., Дмитренко В.П., Пікіч О.П., Столярчук Л.В. Урожайність та насіннєва продуктивність оздоровленого різнофракційного насіннєвого матеріалу картоплі залежно від регуляторів росту рослин та різної густоти садіння картоплі. Картоплярство. 2020. Вип.45. С. 64-77.
 2. Бондарчук А.А., Рязанцев В.Б., Верменко Ю.Я. Отримання біотехнологічними методами добазового насіннєвого матеріалу. Картоплярство. 2016. Вип. 43. С. 3-35.
 3. Костянець М.І. Урожайність та насіннєва продуктивність оздоровленого в культурі меристем in vitro насіннєвого матеріалу картоплі залежно від застосування регуляторів росту рослин та схем садіння. Картоплярство України. 2018. № 1-2 (44-45). С.32-38.
 4. Вильдфлуш И.Р., Ионас Е.Л., Сортовая отзывчивость новых сортов картофеля на применение удобрений и регуляторов роста в условиях северо-восточной части Беларуси. Научные труды РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». 2016. Т. 24. С.218-228.
 5. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2018 році / За редакцією Стефківського В. М.,Орлової О. М. К., 2018. 229 с.
 6. Колтунов В.А., Данілкова Т.В., Бородай В.В. Проблеми виробництва екологічно чистої картоплі. Картоплярство. Вип.44 С. 127-143.
 7. Тактаєв Б. А., Подберезко І. М., Лященко С. А., Осипчук А. А., Елементи системи захисту картоплі за вирощування на основі органічного землеробства в умовах Полісся України. Картоплярство. 2020. Вип.45. С. 89-102.
 8. Купріянова Т.М., Вплив строків садіння та обробки бульб і росдин картоплі біологічними препаратами на врожайність та якісні показники. Картоплярство. 2014. Вип.42. С. 146-152.
 9. Анципович Н.А., Попкович А.И. Качество семенного картофеля и его продуктивность при использовании биоорганических препаратов «Прорастин» и «Полистин». Научные труды РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству», 2016., Т. 24. С.340-346.
 10. Гаврись І.Л. Вплив регуляторів росту рослин на формування врожаю помідора у закритому ґрунті. /Національний університет біоресурсів і природокористування України. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer46/96.pdf (стаття надіслана: 11.03.2017 р)
 11. Кордулян Ю.В., Гунчак М.В., Соломійчук М.П. Вплив біопрепаратів на показники урожайності та рентабельності картоплі. Картоплярство. 2019. Вип.44. С. 151-159.
 12. Мельник А. Т. Ефективність застосування біологічних засобів захисту проти альтернаріозу на сортах картоплі. Картоплярство. 2020. Вип.45. С. 118-127.
 13. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею / за ред. В.В. Кононученка. Немішаєве: ІК УААН, 2002. 62 с.

О. Н. Билинская, В. П. Кулька, Н. П. Самец, Р. М. Голод. Формирование семенной производительности добазового материала картофеля в зависимости от способов применения комплексного препарата Альбит

В статье представлены результаты исследований влияния способов применения комплексного препарата Альбит на формирование продуктивности картофеля в процессе репродуцирования добазового семенного материала в условиях юго-западной части Лесостепи Украины.

В ходе исследований установлено, что для достижения высокого уровня реализации биологического потенциала культуры и качества продукции при выращивании добазового семенного материала картофеля целесообразно проводить обработку клубней при посадке  Альбитом 100 мл/т и двухразовое опрыскивание в фазе всходов и бутонизации вегетирующих растений препаратом в дозе 50 мл/га.

Ключевые слова: картофель, урожай, семенная продуктивность, рострегулирующие вещества, фракции клубней.

 

O. Bilinska, V. Kulka, N. Samets, R. Golod. The influence of application of the preparation Albit on formation of seed productivity of supplemental potatoe material

The article presents the results of research on the influence of methods of application of the complex drug Albit on the formation of potato productivity in the process of reproduction of pre-seed seeds in the south-western part of the Forest-Steppe of Ukraine.

In the course of research, it was established that in order to achieve a high level of realization of biological potential of culture and product quality in cultivation of additional seed material of potatoes, it is advisible to conduct the procedure of processing of tubers at planting  Albite 100 ml / t and spraying twice in the phase of germination and budding of vegetative plants with the preparation at a dose of 50 ml / ha.

Keywords: potato,  crop, seed productivity, plant growth regulators, tuber fraction.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

bilinska.pdf
bilinska.pdf

Сябрук О. П., Найдьонова О. Є., Гетьман Я. В. Вплив біопрепаратів на емісію СО₂ та мікрофлору у прикореневій зоні кукурудзи

УДК 631.433.5:631.51.01: 631.427

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-8

 

О.П. Сябрук, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0001-9521-4607
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

О.Є. Найдьонова, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0002-8568-5699
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Я.В. Гетьман, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-3552-327X
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

 

У статті викладено результати проведення спостережень за емісією вуглекислого газу та іншими показниками біологічної активності ґрунту з метою визначення ефективності впровадження елементів біологізації землеробства.  Встановлено, що застосування комплексу агрозаходів (обробка ґрунту деструктором стерні, передпосівна обробка насіння біопрепаратом та двократна позакоренева обробка гуміновим препаратом) посилили емісію СО₂ та підвищили чисельність мікрофлори у прикореневій зоні кукурудзи порівняно з контролем. Відмічено достовірний приріст урожаю зерна кукурудзи від застосування комплексу біопрепаратів (до 16 %  залежності від варіанту).

Ключові слова: емісія вуглекислого газу, біологізація землеробства, агрозаходи, мікрофлора ґрунту, кукурудза.

 

Вплив біопрепаратів на емісію СО₂ та мікрофлору у прикореневій зоні кукурудзи

Influence of biological products on СО₂ emission and microflora of the root zone of corn

 

Список використаних джерел:

 1. Бердников, А. (1992). Зеленое удобрение — биологизация земледелия. Чернигов: Урожай.
 2. Кисіль, В. (2005). Агрохімічні аспекти екологізації земле виробництва. Харків.
 3. Русакова, И. (2016). Влияние микробных препаратов и минерального азота на разложение соломы. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, № 3(1), 107-111.
 4. Skinner, C. (2014). Greenhouse gas fluxes from agricultural soils under organic and non-organic management – a global meta-analysis. Science of the Total Environment, 553-563.
 5. Nyberg, M., Hovenden, M. J. (2020). Warming increases soil respiration in a carbon-rich soil without changing microbial respiratory potential. Biogeosciences. URL: https://doi.org/10.5194/bg-17-4405-2020
 6. Сябрук, О., & Цигічко, А. (2016). Вплив традиційної та органічної системи землеробства на динаміку емісії вуглекислого газу та ферментативну активність чорнозему опідзоленого. Агрохімія і ґрунтознавство, № 85, 82-87.
 7. Безлер, Н., & Черепухина, И. (2013). Запашка соломы ячменя и продуктивность культур в зернопропашном севообороте. Земледелие, № 4, 11-13.
 8. Богатырева, Е. (2013). Использование соломоразлагающих биопрепаратов в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края. Земледелие, № 8, 14-16.
 9. Русакова, И., & Воробьев, Н. (2011). Использование биопрепарата Баркон для инокулирования соломы, применяемой в качестве удобрения. Достижения науки и техники АПК, № 8, 25-28.
 10. Li, P., Zhang, D. D., Wang, X. J., & Cui, Z. J. (2012). Survival and performance of two cellulose- degrading microbial systems inoculated into wheat straw-amended soil. J. Microbiol. Biotechnol, Vol. 22, 126-132.
 11. Сергеев, Г., Каверович, В., & Костенко, Т. (2006). Влияние препарата Байкал ЭМ1 на скорость разложения соломы. Земледелие, № 4, 14-15.
 12. Omar, de Kok-Mercado (2015). Microbial decomposition of corn residue in two Iowa Mollisols. Graduate Theses and Dissertations. URL: http://lib.dr.iastate.edu/etd/14770.
 13. Бирюков, Е. (2008). Возможность применения биопрепарата Триходермин в качестве микробиологического удобрения в условиях Тамбовской области. Вопросы современной науки и практики. № 1 (11), Т. 1, 84-92.
 14. Magan, N., Hand, P., Kirkwood, I. A., & Lynch, J. (1989). Establishment of microbial inocula on decomposing wheat straw in soil of different water contents. Soil Biology and Biochemistry, Vol. 21, I. 1, 15-22.
 15. Schenck zu Schweinsberg-Mickan, M., & Müller, T. (2009). Impact of effective microorganisms and other biofertilizers on soil microbial characteristics, organic matter decomposition, and plant growth. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, Vol. 172, I. 5, 704-712.
 16. Mayer, J., & Scheid, S. (2010). How effective are ‘Effective microorganisms (R) (EM)? Results from a field study in temperate climate. Applied Soil Ecology, V. 46(2), 230-239.
 17. Якість ґрунту. Методи визначання органічної речовини: ДСТУ 4289:2004. [Чинний від 2005–07–01]. К.: Держспоживстандарт України, 2005. 14 с.
 18. Якість ґрунту. Визначення загального азоту в модифікації ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського»: ДСТУ 4726:2007. [Чинний від 2008–01–01]. К.: Держспоживстандарт України, 2008. 14 с.
 19. Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова: ДСТУ 4115-2002. [Чинний від 2003-01-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2004. 10 с.
 20. Сябрук, О., & Чечуй О. (2016). Методи вимірювань інтенсивності емісії СО2 у системі ґрунт-рослина. М. Мірошниченко (Ред.). Харків: ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського».
 21. Звягинцев, Д., Асеева, И., Бабьева, И., & Мирчинк, Т. (1980). Методы почвенной микробиологии и биохимии. Д.Звягинцев (Ред.). М.: Изд-во Московского ун-та.
 22. Теппер, Е., Шильникова, В., & Переверзева, Г. (1972). Практикум по микробиологии. М.: Колос.
 23. Сэги, Й. (1983). Методы почвенной микробиологии. С. Муромцев (Ред.), И. Куренной (Пер с венг.). М.: Колос.
 24. Якість ґрунту. Визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті методом висівання на тверде (агаризоване) живильне середовище: ДСТУ 7847:2015 [Чинний від 01.07. 2016], 2016.
 25. Blanco-Canqui, H., & Lal, R. (2009). Crop Residue Removal Impacts on Soil Productivity and Environmental Quality. Critical Reviews in Plant Sciences, Vol. 28, I. 3. Special Issue: Carbon Sequestration, 139-163.
 26. Jensen, E. S., & Ambus, P. (2000). Prospects for manipulating crop residues to control nitrogen mineralisation-immobilisation in soil. K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr, Vol. 139, 25-42.
 27. Сябрук, О. (2015). Вплив природних та антропогенних чинників на динаміку емісії СО2 з чорноземів в умовах Лівобережного Лісостепу України. (Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. с.-г. наук). Харків.
 28. Le Noë, J., Billen, G.,, Garnier, J.(2019). Carbon dioxide emission and soil sequestration for the French Agro-Food System: Present and prospective scenarios. Front. Sustain. Food Syst. URL: https://doi.org/10.3389/fsufs.2019.00019

О. П. Сябрук., О. Е. Найденова, Я. В. Гетьман. Влияние биопрепаратов на эмиссию СО₂ и микрофлору прикорневой зоны кукурузы

В статье изложены результаты проведения наблюдений за эмиссией углекислого газа и другими показателями биологической активности почвы, с целью определения эффективности внедрения элементов биологизации земледелия. Установлено, что применение комплекса агромероприятий (обработка почвы деструктором стерни, предпосевная обработка семян биопрепаратом и двукратная внекорневая обработка гуминовым препаратом) усиливает эмиссию СО₂  и повышает численность микрофлоры в прикорневой зоне кукурузы, по сравнению с контролем. Отмечено достоверный прирост урожая зерна кукурузы вследствие применения комплекса биопрепаратов (до 16 % в зависимости от варианта).

Ключевые слова: эмиссия углекислого газа, биологизация земледелия, агромероприятия, микрофлора почвы, кукуруза.

 

O. Siabruk., O. Naydenova, Ya. Get’man. Influence of biological products on СО₂ emission and microflora of the root zone of corn

The article presents the results of observations of carbon dioxide emissions and other indicators of soil biological activity in order to determine the effectiveness of the introduction of elements of biologization of agriculture. It was found that the use of a set of agricultural measures (tillage destructor tillage, pre-sowing treatment of seeds with biological product and double foliar treatment with humic preparation) increased СО₂ emissions and increased the number of microflora in the root zone of corn compared to control. There was a significant increase in the yield of corn grain due to the use of a complex of biological products (up to 16%, depending on the option).

Keywords: carbon dioxide emission, biologization of agriculture, agricultural activities, soil microflora, corn.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

syabruk.pdf
syabruk.pdf

Дегтярьов Ю В., Чекар О. Ю. Використання електрофізичних показників під час вирощування суниці на краплинному зрошенні

УДК 338.2

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-7

 

Ю. В. Дегтярьов, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0003-1200-236

О. Ю. Чекар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-1829-6781

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

 

Проведено трирічні дослідження (2018-2020) впливу різних систем удобрення в умовах крапельного зрошення на електрофізичні показники чорнозему типового під час вирощування суниці садової.
Встановлено, що найбільші зміни електрофізичних показників (електропровідність, загальна мінералізація, солоність) чорнозему типового відбуваються від гребеневої частини до глибини 20-30 см. Виявлена відмінність в отриманих значеннях електрофізичних показників між варіантами різного удобрення чорнозему типового (контрольний, мінеральна система, органо-мінеральна система, органічна система), а також протягом років досліджень.

Ключові слова: чорнозем типовий, електрофізичні показники, крапельне зрошення, удобрення.

 

Використання електрофізичних показників під час вирощування суниці на краплинному зрошенні

Use of electrophysical indicators during growing strawberries on drop irrigation

 

Список використаних джерел:

 1. ДегтярьовВ. В., Дегтярьов Ю. В., Рєзнік С. В. (2020). Сезонна динаміка електропровідності чорнозему типового за умов різних систем землеробства. Вісник Уманського національного університету садівництва. 1, 11-16. DOI: 10.31395/2310-0478-2020-1-11-16.
 2. ПасічникН. А., Логінова І. В., Кучерук А. В. (2014). Функціональна діагностика як метод прогнозування ефективності удобрення кукурудзи. Науковий вісник Національного університету біоресурсів природокористування України. Серія: Агрономія. 195 (1), 97-101.
 3. Viliam Nagy, Gábor Milics, Norbert Smuk, Attila József Kovács, István Vlasta Štekauerová, Zo ltán Wilhelm, Kálmán Rajkai, Tamás Németh, Miklós Neményi (2013). Continuous fi eld soil moisture content mapping by means of apparent electrical conductivity (ECa) measurement. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61, 4, 305-312. DOI: 10.2478/johh-2013-0039.
 4. Должикова Я. Н., Васюков О. Є. (2013). Зміни електропровідності ґрунтового розчину як наслідок фазових переходів речовин. Матеріали ІХ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. 54-56.
 5. Yuriy Dreval, Valentyna Loboichenko, Alexandr Malko, Andrey Morozov, Svitlana Zaika, Viktor Kis (2020). The Problem of Comprehensive Analysis of Organic Agriculture as a Factor of Environmental Safety. Environmental and Climate Technologies. 24. no. 1. 2020. pp. 58-71 DOI: 10.2478/rtuect-2020-0004.
 6. Aimrun W, MSM Amin, M Rusnam and other. (2009). Soil Electrical Conductivity as an Estimator of Nutrients in the Maize Cultivated Land. European Journal of Scientific Research. 31 (1), 37-
 7. Asfaw Bekele, Wayne H. Hudnall, Jerry J. (2005). Daigle and other. Scale dependent variability of soil electrical conductivity by indirect measures of soil properties. Journal of Terramechanics. 42 (3-4), 339- DOI: 10.1016/j.jterra.2004.12.004.
 8. Rysan L., Sarec O. (2008). Research of correlation between electric soil conductivity and yield based on the use of GPS technology. AGR. ENG. 54 (3), 136-147. DOI: 10.17221/714-rae.
 9. Світовий В. М., Геркіял О. М. (2012). Вплив різних систем удобрення в польовій сівозміні на електропровідність ґрунту. Збірник наукових праць Уманського НУС. 79 (1), 244 с.
 10. Seifi M. R., Alimardani R. and Sharifi A. (2010). How Can Soil Electrical Conductivity Measurements Control Soil Pollution? Research Journal of Environmental and Earth Sciences. 2 (4), 235-
 11. Hao X., Chang C. M. (2003). Does long-term heavy cattle manure application increase salinity of a clay loam soil in semi-arid southern Alberta. Ecosyst. Environ. 04, 89-103. DOI: 10.1016/s0167-8809(02)00008-7.
 12. Tom Doerge (2001). Fitting soil elektrikal conductivity measurements intu the precision farming toolbox. Presented at the 2001 Wisconsin Fertilizer, Aglime and Pest Management Conference. 16-
 13. Бедернічек Т. Ю., Копій С. Л., Партика Т. В., Гамкало З.Г. (2009). Електропровідність, як експрес-індикатор йонної активності едафотопу лісових екосистем. Біологічні системи. 1 (1), 85-89.
 14. Гамкаю З. Г. (2000). Електропровідність як критерій оцінки йонної активності ґрунту пасовищ при різному мінеральному удобренні травостанів. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. 27, 147-151.
 15. Гамкаю З. Г., Бедернічек Т. Ю., Партика Т. В., Партем Ю. П. (2012). Питома електропровідність водних суспензій ґрунту як експрес-критерій ґрунтової діагностики. Біологічні системи. 4 (1), 16-19.
 16. Світовий В. М. (2002). Вплив тривалого удобрення на агрохімічні властивості, біологічну активність чорнозему опідзоленого та продуктивність культур польової сівозміни: дис. кандидата с.-г. наук: 06.01.04. 191 с.

Ю. В. Дегтярев, А. Ю. Чекарь. Использование электрофизических показателей при выращивания клубники на капельном орошении

Проведены трехлетние исследования (2018-2020) о влиянии различных систем удобрения в условиях капельного орошения на электрофизические показатели чернозема типичного при выращивании земляники садовой.

Установлено, что наибольшие изменения электрофизических характеристик (электропроводность, общая минерализация, соленость) чернозема типичного происходят от гребневой части до глубины 20-30 см. Обнаружена разница в полученных значениях электрофизических показателей между вариантами разного удобрения чернозема типичного (контрольный, минеральная система, органо-минеральная система, органическая система), а также в течение годов исследований.

Ключевые слова:  чернозем типичный, электрофизические показатели, капельное орошение, удобрение.

 

Yu. Dehtiarov, O. Chekar. Use of electrophysical indicators during growing strawberries on drop irrigation

Three-year studies (2018-2020) have been carried out on the influence of different fertilizer systems under drip irrigation on the electrophysical parameters of typical chernozem during the cultivation of garden strawberries.

It has been established that the largest changes in electrophysical parameters (electrical conductivity, total mineralization, salinity) of typical chernozem occur from the ridge to a depth of 20-30 cm. There is a difference in the obtained values of electrophysical indicators between variants of fertilization of typical chernozem (control, mineral system, organo-mineral system, organic system), and also during years of researches is revealed.

Keywords: chernozem typical, electrophysical indicators, drip irrigation, fertilization.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

Скрильник Є. В., Гетманенко В. А., Кутова А. М., Москаленко В. П. Потенційні ресурси та підходи до управління органічною сировиною України для поповнення запасів гумусу в грунтах

УДК 631.86:631.895:631.879

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-6

 

Є. В. Скрильник, доктор сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-8642-8547

В. А. Гетманенко, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0001-9021-3373

А. М. Кутова, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0003-2680-566X

В. П. Москаленко
ORCID ID: 0000-0002-8642-8547

ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського”

 

Проаналізовано наявні ресурси органічної сировини для поповнення запасів органічного вуглецю ґрунтів у різних ґрунтово-кліматичних зонах України. Розраховано орієнтовну забезпеченість органічними добривами областей України за різних сценаріїв. Наведено характеристику потенційних ресурсів органічної сировини природного походження та органічних відходів з позиції гумусоутворювання. Запропоновано підходи до управління органічними матеріалами для підвищення ефективності акумуляції гумусу в ґрунтах.

Ключові слова: органічна сировина, гумус, зональна забезпеченість, підходи до управління ресурсами.

 

Потенційні ресурси та підходи до управління органічною сировиною України для поповнення запасів гумусу в грунтах

Potential resources of organic raw materials in Ukraine and the approaches to their management for increasing soil organic carbon stocks

 

Список використаних джерел:

 1. Вплив систем удобрення на органічну речовину та агрохімічні показники чорнозему типового / Є.В. Скрильник та ін. Агрохімія і ґрунтознавство. 2019. № 88 С. 74-78. DOI: https://doi.org/10.31073/acss88-10.
 2. Дегтярьов В.В. Гумус чорноземів Лісостепу і Степу України: монографія. Харків: Майдан, 2011. 359 с.
 3. Когут Б.М., Семенов В.М. Оценка насыщенности почвы органическим углеродом. Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. Вып. 102. С. 103-124. DOI: 10.19047/0136-1694-2020-102-103-124
 4. Кононова М. М. Процессы превращения органического вещества и их связь с плодородием почвы. Почвоведение. 1968. № 8. С. 17 – 27.
 5. Кравченко Ю.С. Відтворення родючості чорноземів України за ґрунтозахисного землеробства. Агробіологія. № 1. С. 67-75. doi: 10.33245/2310-9270-2020-157-1-67-79.
 6. Кудеяров В.Н. Современное состояние углеродного баланса и предельная способность почв к поглощению углерода на территории России. Почвоведение. № 9. С. 1049-1060.
 7. Літвінов Д.В. Короткоротаційні сівозміни у сучасних системах землеробства. Посібник українського хлібороба. Том 1. С. 218-221.
 8. Орлов Д.С. Химия почв. Москва: МГУ, 1985. 376 с.
 9. Семенов В.М., Когут Б.М. Почвенное органическое вещество. Москва: ГЕОС, 2015. 233 с.
 10. Семенов В.М., Тулина А.С. Сравнительная характеристика минерализуемого пула органического вещества в почвах природных и сельскохозяйственных экосистем. Агрохимия. № 12. С. 53-63.
 11. Скрильник Є.В., Гетманенко В.А., Кутова А.М. Сільськогосподарські відходи як ресурс для відновлення вуглецевого балансу в ґрунтах України. Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології: збірка матеріалів Національного форуму 22-23 лист. 2018 р. Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2018. С. 79-80.
 12. Тарасов С.И., Ковалев Д.А., Караева Ю.В. Применение эффлюента биогазовой установки в качестве удобрения для органического земледелия. Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. № 1. С. 91-97.
 13. Шквірко О.М., Тимчук І.С., Мальований М.С. Адаптація світового досвіду утилізації осадів стічних вод до екологічних умов України. Науковий вісник НЛТУ України. 2019, т. 29. № 2. С. 82-87. doi: https://doi.org/10.15421/40290216
 14. Экологические и фитосанитарные функции почвенного органического вещества (проблемно-аналитический обзор) / М.С. Соколов и др. Агрохимия. № 5. С. 79–96.
 15. Biala J. The benefits of using compost for mitigating climate change. Department of Environment, Climate Change and Water NSW (New South Wales). Sydney South, Australia. 2011.
 16. Brassard , Godbout S., Lévesque V. Biochar for soil amendment. Char and Carbon Materials Derived from Biomass. 2019. Р. 109-146. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814893-8.00004-3.
 17. Changes in labile fractions of soil organic matter during the conversion to organic farming / Abdelrahman et al. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 2020. Vol. 20. P. 1019-1028. DOI:https://doi.org/10.1007/s42729-020-00189-y
 18. Does organic farming accumulate carbon in deeper soil profiles in the long term? / Blanco-Canqui et al. Geoderma. 2017. Vol. 288. P. 213-221. DOI:https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.10.031
 19. FAO and ITPS. Status of the World’s Soil Resources (SWSR) – Main Report. Food and Agriculture Organization of the United Nations and Intergovernmental Technical Panel on Soils, Rome, Italy. URL: http://www.fao.org/documents/card.
 20. Global soil organic carbon removal by water erosion under climate change and land use change during AD 1850-2005 / V. Naipal et. al. 2018. Vol. 15. Р.4459-4480.
 21. Kell D.B. Breeding crop plants with deep roots: their role in sustainable C, nutrient and water sequestration. Annals of Botany. №108. P. 407-418.
 22. Lal R. Managing Soils and Ecosystems for Mitigating Anthropogenic Carbon Emissions and Advancing Global Food Security. Bio Science.Vol. 60. P. 708-721. DOI: 10.1525/bio.2010.60.9.8.
 23. Lorenz K., Lal R. Importance of Soils of Agroecosystems for Climate Change Policy. Carbon Sequestration in Agricultural Ecosystems. 2018. P. 357-386.
 24. Management option for reducing СО2 emissions from agricultural soils. / Paustian et al. Biogeochemistry. 2000. Vol. 48. P. 147-163.
 25. Seadi Т.Al., Lukehurst C.T. Quality management of digestate from biogas plants used as fertilizer. IEA Bioenergy. 2012. 3. P.38-42.
 26. Seiple T.E., Coleman A.M., Skaggs R.L. Municipal wastewater sludge as a sustainable bioresource in the United States. Journal of Environmental Management. 2017. Vol. 197. P. 673-680. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.04.032.
 27. Li et al. Soil labile organic carbon fractions and soil organic carbon stocks as affected by long-term organic and mineral fertilization regimes in the North China Plain. Soil and Tillage Research. 2018. Vol. 175. P. 281-290. DOI:https://doi.org/10.1016/j.still.2017.08.008
 28. Unlocking the Potential of Soil Organic Carbon – Outcome Document of the Global Symposium on Soil Organic Carbon, 21-23 March Rome: FAO, 2017. P. 36. http://www.fao.org/3/i7268e/i7268e.pdf
 29. Woolf, Solomon D, Lehmann J. Land restoration in food security programs: synergies with climate change mitigation. Climate Policy. 2018. P. 1260-1270. DOI: https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1427537
 30. Xiao C. Soil Organic Carbon Storage (Sequestration) Principles and Management. Potential Role for Recycled Organic Materials in Agricultural Soils of Washington State. Waste 2 Resources Program Washington State Department of Ecology Olympia, Washington, 2015. 90 р.

Е. В. Скрыльник, В. А. Гетманенко, А. Н. Кутовая, В.П. Москаленко. Потенциальные ресурсы и подходы к управлению органическим сырьем Украины для пополнения запасов гумуса в почвах

Проанализированы имеющиеся ресурсы органического сырья для пополнения запасов органического углерода почв в различных почвенно-климатических зонах Украины. Рассчитана ориентировочная обеспеченность органическими удобрениями областей Украины, исходя из различных сценариев. Приведена характеристика потенциальных ресурсов органического сырья природного происхождения и органических отходов с позиции гумусообразования. Предложены подходы к управлению органическими материалами для повышения эффективности аккумуляции гумуса в почвах.

Ключевые слова: органическое сырье, гумус, зональная обеспеченность, подходы к управлению ресурсами.

 

Ie. Skrylnyk, V. Hetmanenko, А. Kutova, V. Moskalenko Potential resources of organic raw materials in Ukraine and the approaches to their management for increasing soil organic carbon stocks

The available resources of organic raw materials for replenishment of organic carbon in soils in various soil and climatic zones of Ukraine have been analyzed. The approximate supply of organic fertilizers to the regions of Ukraine has been calculated, based on various scenarios. The characteristics of potential resources of organic raw materials of natural origin and organic waste from the standpoint of humus formation are given. Approaches to the management of organic materials are proposed to improve the efficiency of humus accumulation in soils.

Keywords: organic raw materials, humus, zonal sufficiency, approaches to resource management.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

skrilnik.pdf
skrilnik.pdf