Звонар А. М. Вплив погодних умов року та сортових особливостей на споживання азоту та формування якості зерна пшениці озимої

УДК 633.11:631.527(58.056)

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-11

 

А. М. Звонар, аспірант
Науковий керівник: д.б.н. Мірошниченко М.М.
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

 

У статті досліджено вплив двох факторів на якість зерна пшениці озимої – особливостей сорту та погодних умов року. Досліджено відмінності надходження азоту до зерна пшениці озимої різних сортів. Виявлено більший вплив генетичних особливостей сорту пшениці озимої, ніж погодних умов на накопичення азоту в зерні пшениці. Підтверджено залежність високої якості зерна пшениці від посушливих погодних умов. Такі сорти, як Арктіс та Панонікус показали більш сталі показники вмісту азоту, тому зерно цих сортів найбільш кондиційне.

Ключові слова: вміст азоту, пшениця озима, сортові особливості, вміст білка, погодні умови.

 

  Вплив погодних умов року та сортових особливостей на споживання азоту та формування якості зерна пшениці озимої

 Influence of weather conditions of the year and variety features on nitrogen consumption and formation of winter wheat grain quality

 

Список використаних джерел:

 1. ДСТУ 3768-2010 Пшениця. Технічні умови [Чинний від 01.04.2010 року] Київ, 2010
 2. Ромащенко М.І., Тараріко Ю.О., Шатковський А.П., Сайдак Р.В., Сорока Ю.В. Наукові засади розвитку землеробства у зоні Степу України. Вісник аграрної науки. 2015. № 10. С. 5-9
 3. Починок В.М., Радченко О.М. Сучасний стан досліджень запасних білків пшениці. Физиология и биохимия культурных растений. 2011. Т. 43. № 3. С. 255-266
 4. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні станом на 2019 р. URL: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin.
 5. Шевченко О.І., Турченюк Л. О. Стабільність якості зерна: Фактор погодних особливостей чи невідповідність технологій. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці. 2008. Вип.8. С. 371–387.
 6. Бараболя О. В. Вплив агроекологічних факторів на урожайність та якість зерна пшениці твердої ярої в лівобережній лісостеповій зволоженій підзоні : дис. канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Полтава, 2008. 198 с
 7. Попов С. І., Панченко І. А., Полєско Ю. А., Юрченко П.Х. Якість зерна сортів ярої пшениці селекції ІР ім. В.Я. Юр‘єва у зв‘язку з азотним, фосфорним та калійним живленням ґрунту. Вісник ХДАУ. Х. 2000 Т. 2 С. 118-124.
 8. Залежність урожаю та якості зерна ярої твердої пшениці від вмісту в грунті поживних речовин / С. І. Попов та ін. Селекція і насінництво. Харків: ІР ім. В.Я. Юр‘єва, 2000. Вип. 84. С. 84–92.
 9. Erekul O., Kohn W. 2006. Effect of weather and soil conditions on yield components and bread-making quality of winter wheat (Triticum aestivum) and winter triticale (Triticosecale Wittm.) varieties in north-east Germany. Jornal of Agronomy and Crop Science. 192(6): 452-464.
 10. Johansson E.. Effect of two wheat genotypes and Swedish environment on falling number, amylase activities, and protein concentration and composition Euphytica. 2002.
 11. Cesevičienė J., Leistrumaitė A. and Paplauskienė V. Grain yield and quality of winter wheat varieties in organic agriculture Agronomy Research 7(Special issue I), 217. 223. 2009.
 12. Жемела Г.П. Заходи з поліпшення якості зерна: Науково-виробничий посібник українського хлібороба. Харків: Академпрес, 2009.С. 31-37.
 13. Нетіс І.Т. Пшениця озима на півдні України: монографія. Херсон: Олді-плюс, 2011.  460 с.
 14. Gaj R., Górski D., Przybył J. The effect of differentiated phosphorus and potassium fertilization on winter wheat yield and quality. Journal of Elementology. 2013; 18(1): 55-67. doi:10.5601/jelem.2013.18.1.04
 15. Гамаюнова В., Смірнова І, Литовченко А. Збільшення зерновиробництва на півдні Степу України за зміни клімату. Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату: зб. наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції  Кам’янець – Подільський, 2017.  с 63-67.
 16. Hamnér K., Weih M., Eriksson J., Kirchmann H. Influence of nitrogen supply on macro- and micronutrient accumulation during growth of winter wheat. Field Crops Research. 2017; 213: 118-129 DOI: 10.1016/j.fcr.2017.08.002
 17. Wei J, Li C, Li Y, Jiang G, Cheng G, et al. (2013) Effects of External Potassium (K) Supply on Drought Tolerances of Two Contrasting Winter. Wheat Cultivars. PLoS ONE 8(7): e69737. DOI:10.1371/journal.pone.0069737
 18. Deng Y, Teng W, Tong Y-P, Chen X-P and Zou C-Q (2018) Phosphorus Efficiency Mechanisms of Two Wheat Cultivars as Affected by a Range of Phosphorus Levels in the Field. Front. Plant Sci. 9:1614. DOI: 10.3389/fpls.2018.01614
 19. Gyuga P., Demagante A.L., Paulsen G.M. Photosynthesis and grain growth of wheat under extreme nitrogen nutrition regimes during maturation. Plant Nutr. 2002. 25, N 6. P. 12811290.
 20. Balla Krisztina, Raks zegi Mariann, Zhongy Li, Békés Ferenc, Benc ze1Szilvia and Ottó Veisz. Quality of Winter Wheat in Relation to Heat and Drought Shock after Anthesis Czech Food Sci. Vol. 29, 2011, No. 2: 117–128
 21. ДСТУ 4729:2007. Якість ґрунту. Визначення нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О. Н. Соколовського. [Чинний від 2008–01–01]. Київ, 2008. 14 с
 22. ДСТУ 4115-2002. Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова. [Чинний від 2003-01-01]. Київ, 2002. 9 с.
 23. Скрильник Є. В., Розумна Р. А. МВВ 31–497058–019–2005 Рослини. Визначення загальних форм азоту, фосфору, калію в одній наважці рослинного матеріалу: Методики визначення складу та властивостей ґрунтів. Харків, 2005. Кн. 2. С. 189−208.
 24. Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Методи визначення якості продукції рослинництва. Затв. Наказом Мінагрополітики України від 12.12.2016 р. № 540. Київ: Український інститут експертизи сортів рослин, 2016. 158 с.
 25. Урожайність і якість зерна озимої пшениці в залежності від основних факторів / Солошенко О. В., Харченко С. О., Кочетова С. І., Безпалько В. В..  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.  2014.  Вип. 152.  С. 120-128.

 

 

А. М. Звонарь. Влияние погодных условий года и сортовых особенностей на потребление азота и формирование качества зерна пшеницы озимой

В статье освещены результаты исследования влияния двух факторов на качество зерна озимой пшеницы – особенностей сорта и погодных условий года. Исследованы сортовые различия поступления азота в зерно озимой пшеницы. Выявлено большее влияние генетических особенностей сорта пшеницы озимой, чем погодных условий на накопление азота в зерне пшеницы. Подтверждена зависимость высокого качества зерна пшеницы от засушливых погодных условий. Такие сорта как Арктис и Паноникус показали более устойчевые показатели содержания азота, поэтому зерно этих сортов наиболее кондиционное.

Ключевые слова: содержание азота, пшеница озимая, сортовые особенности, содержание белка, погодные условия.

 

A. M. Zvonar. Influence of weather conditions of the year and variety features on nitrogen consumption and formation of winter wheat grain quality

The article discusses the influence of two factors on the quality of winter wheat grain – the characteristics of the variety and weather conditions of the year. Varietal differences in the nitrogen supply to winter wheat grains were studied. A greater influence of the genetic characteristics of winter wheat varieties than weather conditions on the accumulation of nitrogen in wheat grain was revealed. The dependence of high quality wheat grain on arid weather conditions were confirmed. Varieties such as Arctis and Panonicus have shown more stable indicators of nitrogen content, so the grain of these varieties is the most conditioned.

Keywords: nitrogen content, winter wheat, varietal features, protein content, weather conditions.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

zvonar.pdf
zvonar.pdf