Державне регулювання якості і безпечності продукції птахівництва в умовах глобалізації продовольчих ринків

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
351.824.1:338.439.5:636.5:637.05

Автор
О.Ф. Кирилюк, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація
Розглянуто сучасний стан державного регулювання якості і безпечності продукції птахівництва в Україні, можливості експорту яєць і м’яса птиці з урахуванням вимог європейського ринку, визначено концептуальні підходи щодо обґрунтування державної стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції птахівництва в умовах глобалізації продовольчих ринків.

Ключові слова
якість і безпечність, продукція птахівництва, ринок, державне регулювання

Стаття
О.Ф. Кирилюк. Державне регулювання якості і безпечності продукції птахівництва в умовах глобалізації продовольчих ринків

Список використаних джерел

  1. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Мессель-Веселяка]. — [2-е вид., переробл. і допов.] — К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. — 218 с.
  2. MeatInfo [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://meatinfo.ru/
  3. Агенство мониторинга безопасности продуктов питания [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://foodcontrol.ru/
  4. AGROXXI [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://agroxxi.ru/
  5. Впровадження систем управління безпечністю харчової продукції на підприємствах України. Аналіз витрат та вигід [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.ifc.org/Ukraine/FS
  6. PROAGRO. Информация для агробизнеса [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://proagro.com.ua
  7. Опубліковано в Offi cial Journal of the European Union, 1.2.2013, L32, p. 8-10.

О.Ф. Кирилюк. Государственное регулирование качества и безопасности продукции птицеводства в условиях глобализации продовольственных рынков.
Рассмотрено современное состояние государственного регулирования качества и безопасности продукции птицеводства в Украине, возможности экспорта яиц и мяса птицы с учетом требований европейского рынка. Определены концептуальные подходы к обоснованию государственной стратегии формирования конкурентоспособности отечественного птицеводства на мировых продовольственных рынках.

O. Kyrylyuk. Governmental regulation of the poultry products’ safety and quality in the conditions of the food markets’ globalization.
The current situation of the governmental regulation of the poultry products safety and quality in Ukraine is examined. The possibilities of the poultry meat and eggs export, accounting the demands of European markets are considered. The conceptual approaches to the state strategy as for the national poultry farming competitiveness on the world food markets are defined.