Регіональний туристичний кластер – ключовий пріоритет розвитку рекреаційно-туристичної індустрії Південного регіону

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
332.122:379.84

Автор
А.В. Богославська, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Анотація
Туризм, як елемент державної політики, займає важливе місце в системі пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів і України в цілому. У статті висвітлено ставлення туристичної сфери діяльності до можливостей використання ресурсу заповідних територій та об’єктів Південного регіону.

Ключові слова
туризм, заповідні території, туристичний кластер, рекреаційні ресурси

Стаття
А.В. Богославська. Регіональний туристичний кластер – ключовий пріоритет розвитку рекреаційно-туристичної індустрії Південного регіону

Список використаних джерел

  1. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування : монографія. — К. : Київський університет, 2001. — 395 с.
  2. Горлачук В. В. Кластерна модель розвитку туризму / В. В. Горлачук, С. М. Січко // Економіка і регіон. — 2009. — № 2 (21). — С. 28—31.
  3. Сорока М. П. Державне стратегічне планування розвитку регіонів України: теорія, методологія, практика : монографія / М. П. Сорока — Донецьк : Юго-Восток, 2012. — 519 с.

А.В. Богославская. Региональный туристический кластер – ключевой приоритет развития рекреационно-туристической индустрии Южного региона.
Туризм, как элемент государственной политики, занимает важное место в системе приоритетов социально-экономического развития регионов и Украины в целом. В статье освещено отношение туристической сферы деятельности к возможностям использования ресурса заповедных территорий и объектов Южного региона.

A. Bogoslavska. The regional tourism cluster is a key priority of the development of recreation and tourism industry of the Southern region.
Tourism, as an element of public policy has an important place in the priorities of social and economic development of regions and Ukraine as a whole. The article highlights the attitude of the tourist areas to the possibilities of using the resource conservation areas and facilities of the Southern Region.