Вплив аеродинамічних властивостей органічних добрив на якість розподілу по поверхні ґрунту

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
631.333.6

Автор
В.О. Кудря, науковий співробітник
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН

Анотація
Викладено результати досліджень фракційного складу органічних добрив з використанням нормального закону розподілу відносно значень коефіцієнта витання. Отримано теоретичну модель розподілу добрив з урахуванням їх аеродинамічних характеристик. Представлено алгоритм розрахунку та графічний розподіл органічних добрив по поверхні ґрунту з урахуванням конструктивних особливостей розподільчого органу.

Ключові слова
органічні добрива, розподільчий робочий орган, розподіл добрив

Стаття
В.О. Кудря. Вплив аеродинамічних властивостей органічних добрив на якість розподілу по поверхні ґрунту

Список використаних джерел

  1. Dirk Quest. Gut in der breite aber in der Lange. Deg-test. De-Prankfurt / M. — 2001, № 1. — p. 14—19.
  2. Марченко Н. М. Механизация внесения органических удобрений [текст] / Н. М. Марченко, Г. И. Личман, А. Е. Шелбалкин. — М. : Агропромиздат, 1990. — 207 с.
  3. Василенко П. М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин [текст] / П. М. Василенко. — К. : УАСХН, 1960. — 284 с.
  4. Кукибный А. А. Метательные машины [текст] / А. А. Кукибный. — М. : Машиностроение, 1964. — 196 с.
  5. Модульно-адаптивні технічні засоби для виробництва і внесення органічних добрив [текст] / М. К. Лінник, Г. А. Голуб, В. О. Кудря та ін. // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. — Мелітополь, 2004. — Вип. 21. — С. 123—129.
  6. Бухгольц Н. Н. Основной курс теоретической механики [текст] / Н. Н. Бухгольц. — М. : Наука, 1972. — 468 с.

В.О. Кудря. Влияние аэродинамических свойств органических удобрений на качество распределения по поверхности почвы.
Изложены результаты исследований фракционного состава органических удобрений c использованием нормального закона распределения относительно значения коэффициента витания. Получена теоретическая модель распределения удобрений с учетом их аэродинамических характеристик. Представлен алгоритм расчета и графическое распределение органических удобрений по поверхности почвы с учетом конструктивных особенностей распределительного органа.

V. Кydrua. The influence of aerodynamic quality of organic fertilizers on soil surface.
The results of studies of the fractional composition of organic fertilizers, using the normal distribution are considered. The theoretical model of distribution of fertilizers taking into account their aerodynamic properties is given. The algorithm for calculation and graphical distribution of organic fertilizers on the soil surface, taking into account the structural features of the distribution agency is prorosed.