Проблема диспаритету цін в контексті ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
338.5:631.11(477.73)

Автор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
А.В. Нирка, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено поняття диспаритету цін та його основні проблемні аспекти в процесі розрахунків з покупцями. Представлено взаємозв’язок ринкового попиту та пропозиції на аграрну продукцію. Проаналізовано ціни основних видів сільськогосподарської продукції на світовому та регіональному ринках. Визначено напрями вдосконалення аграрного ринку.

Ключові слова
диспаритет цін, ціноутворення, ціна попиту, ціна пропозиції, цінність продукції, агровиробництво

Стаття
Н.М. Сіренко, А.В. Нирка. Проблема диспаритету цін в контексті ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції

Список використаних джерел

  1. Воскобійник Ю. П. Функціонування цінового механізму в сучасних умовах розвитку аграрного ринку / Ю. П. Воскобійник // Економіка АПК. — 2012. — № 1. — С. 185—187.
  2. Хижа Н. М. Диспаритет цін: чинники і сфери формування та шляхи подолання / Н. М. Хижа // Науковий вісник НЛТУ України. — 2008. — Вип. 18.9. — С. 265—269.
  3. Железняк К. Л. Фактори цінового впливу на просування товарів чи послуг на ринку [Електронний ресурс] / К. Л. Железняк — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua.
  4. АПК информ [Електронний ресурс] / Внутренние цены спроса и предложения — Режим доступу : http://www.apk-inform.com.
  5. Стан сільського господарства в області в 2012 році [Електронний ресурс] / ГУС в Миколаївській області — Режим доступу : www.mk.ukrstat.gov.ua.
  6. Молдаван Л. В. Сталий розвиток аграрної сфери – цільовий вектор на ХХІ століття / Л. В. Молдаван // Економіка України. — 2009. — № 11. — С. 93—95.

Н.Н. Сиренко, А.В. Нырка. Проблема диспаритета цен в контексте ценообразования на рынке сельскохозяйственной продукции при расчетах с покупателями.
В статье освещены понятие диспаритета цен и его основные проблемные аспекты в процессе расчетов с покупателями. Представлена взаимосвязь рыночного спроса и предложения на аграрную продукцию. Проанализированы цены основных видов сельскохозяйственной продукции на мировом и региональном рынках. Определены направления совершенствования аграрного рынка.

N. Sirenko, A. Nyrka. The problem of disparity of prices in the context of price formation at the market of agricultural output when settling with customers.
The article elucidates the concept of prices disparity and its main problematic aspects when settling with customers. The author presents interdependence of demand for agricultural output and its supply. The prices for the main agricultural products are analyzed. The author defines the directions of the agricultural market’s improvement.