Облікові аспекти формування майна та розподілу доходу у сільськогосподарських кооперативах

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
658.2:330.564.64

Автор
Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розкрито специфіку формування майна та розподілу доходу сільськогосподарських кооперативів. Наведено детальний порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування фондів та розподілу доходу сільськогосподарських кооперативів.

Ключові слова
сільськогосподарський кооператив, майно, фонд, капітал, дохід, бухгалтерський облік

Стаття
Н. В. Потриваєва. Облікові аспекти формування майна та розподілу доходу у сільськогосподарських кооперативах.

Список використаних джерел

  1. Про сільськогосподарську кооперацію [Електронний ресурс] : Закон України від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР зі змінами та доповненнями — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80
  2. Про кооперацію [Електронний ресурс] : Закон України від 10 липня 2003 року № 1087-IV — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087-15.
  3. Методичні рекомендації щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування власного капіталу та залучення майна колишніх членів сільськогосподарських підприємств новоствореними сільськогосподарськими підприємствами, затверджені наказом Міністерства аграрної політики від 2 липня 2001 року № 190 [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://dtkt.com.ua/documents/ukr/2001/34-35/34nov9.html
  4. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 627 — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1242-13/page
  5. Примірний статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 травня 2013 року № 315 [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://minagro.gov.ua/ministry?nid=6920
  6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua

Н. В. Потриваева. Учетные аспекты формирования имущества и распределения дохода в сельскохозяйственных кооперативах.
В статье раскрыта специфика формирования имущества и распределения дохода сельскохозяйственных кооперативов. Приведен детальный порядок отражения в бухгалтерском учете операций по формированию фондов и распределению дохода сельскохозяйственных кооперативов.

N. Potrivaeva. Accounting aspects of the property formation and income distribution of agricultural cooperatives.
The specificity of the property formation and income distribution of agricultural cooperatives are revealed. The detailed reflection procedure of funds’ formation and income distribution in business accounting of agricultural cooperatives is made.