Нормативно-правове регулювання права на харчування в Україні.

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.5.0171

Автор
М.М. Бабич, кандидат економічних наук
ММІРЛ ВНЗ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»»

Анотація
Розглянуто нормативно-правове поле регулювання продовольчої безпеки, яке реалізує право на харчування, в Україні та систематизовано законодавчі ініціативи України відносно даного права за п’ятьма
рівнями:закони національного значення, галузеві закони, закони, направлені на захист окремих верст населення, законодавство з питань безпеки харчових продуктів і харчування, загальний (рамковий) закон про продовольчу безпеку (проект).

Ключові слова
право, харчування, продовольча безпека, законодавство.

Стаття
М.М. Бабич. Нормативно-правове регулювання права на харчування в Україні.

Список використаних джерел

 1. Конституція України: тлумачення від 15.05.2014року [Електронний ресурс]— Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Про основи національної безпеки України : Закон України у редакції від 19.04.2014 року[Електронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/964-15
 3. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року : Закон України від18.10.2005 року [Електронний ресурс] — Режим доступу :http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/2982-15
 4. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України у редакції від 11.08.2013 року [Електронний ресурс] — Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
 5. Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України у редакції від 26.04.2014 року [Електронний ресурс] — Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/37-15 Про молоко та молочні продукти : Закон України у редакції від 26.04.2014 року
 6. [Електронний ресурс] — Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1870-15
 7. Про прожитковий мінімум : Закон України у редакції від 09.12.2012 року [Електронний ресурс] — Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-14
 8. Про дитяче харчування : Закон України у редакції від 05.12.2012 року [Електронний ресурс] — Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-16
 9. Про стандартизацію : Закон України у редакції від 02.12.2012 року [Електронний ресурс] — Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2408-14
 10. Про підтвердження відповідності : Закон України у редакції від 02.12.2012 року [Електронний ресурс] — Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2406-14
 11. Про державний матеріальний резерв : Закон України у редакції від 02.12.2012 року [Електронний ресурс] — Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/97-%D0%B2%D1%80
 12. Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України у редакції від 09.12.2012 року [Електронний ресурс] — Режим доступу :
 13. Про захист прав споживачів : Закон України у редакції від 11.08.2013 року [Електронний ресурс] — Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
 14. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України у редакції від 26.04.2014 року [Електронний ресурс] —Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 15. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України у редакції від 05.12.2012 року [Електронний ресурс] — Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
 16. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів : Закон України у редакції від 26.04.2014 року [Електронний ресурс] — Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1103-16
 17. Про продовольчу безпеку: проект Закону України поданийнароднимидепутатами УкраїниКалетнікомГ.М., Терещуком С.М., Бортом В.П. та Сідельником І.І.[Електронний ресурс] — Режим доступу :

Н. Н. Бабич. Нормативно-правовоерегулирование права на питание в Украине.
Рассмотрено нормативно-правовое поле регулирования продовольственной безопасности, которое реализует право на питание, в Украине и систематизированы законодательные инициативы Украины относитель-
но данного права по пяти уровням: законы национального значения, отраслевые законы, законы, направленные на защиту отдельных слоев населения, законодательство по вопросам безопасности пищевых про-
дуктов и питания, общий (рамочный) закон о продовольственной безопасности (проект).
M. Babych. Legal regulation of the right to food in Ukraine.
The legal framework of regulating the food safety, in Ukraine is considered. The legislative initiatives with respect to this right were systemyzed by five levels: the laws of national significance, sectoral laws, laws of the population protection,
legislation on food safety and nutrition, general (framework) law on food security (draft).