Методологія економічного дослідження аграрних проблем

О. Ю. Єрмаков. Методологія економічного дослідження аграрних проблем.
Номер, рік
4(81), 2014
УДК 330.341.1:63

Автор
О. Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

З’ясовано сутність методології науково-дослідної діяльності та її принципи. Розглянуто питання методології економічного дослідження аграрних проблем, зокрема  гропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств та його економічної безпеки для раціонального використання і підвищення економічної ефективності виробничо-господарської діяльності.

Ключові слова
методологія, методика, економічне дослідження, сільськогосподарські підприємства, методичний інструментарій, агропродовольчий потенціал, економічна безпека.

Стаття
О. Ю. Єрмаков. Методологія економічного дослідження аграрних проблем.

Список використаних джерел

1. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний. — Львів : Світ, 2001. — 416 с.
2. Єрмаков О. Ю. Основи методології наукових економічних досліджень : навчальний посібник / О. Ю. Єрмаков, Г. Б. Погріщук, В. І. Чорнодон. — Тернопіль : Підручники і
посібники, 2010. — 290 с.
3. Єрмаков О. Ю. Агропродовольчий потенціал сільськогосподарських підприємств: формування та ефективність використання : монографія / О. Ю. Єрмаков, Г. А. Харченко. — К. : Компринт, 2014. — 214 с.
4. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посіб. / за ред. А. А. Мазаракі. — 2-ге вид., допов. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. — 296 с.
5. Методы исследования экономических процессов : [монография] / Под ред. д.э.н., профессора Ф. В. Зиновьева. — Саки : Предприятие Феникс, 2010. — 288 с.
6. Alternative theories of fi rm / Edited by R. Langlois. — Cheltenham Gloss : Edward Elgar Publishing Ltd, 3 vol., 2002. — 2048 p.

О. Ю. Ермаков. Методология экономического исследования аграрных проблем.
Определены сущность методологии научно-исследовательской деятельности и ее принципы. Расмотрены вопросы методологии экономического исследования аграрных проблем, в частности агропродовольственного потенциала сельскохозяйственных предприятий и его экономической безопасности для рационального использования и повышения экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности.
O. Ermakov. Methodology of economic research of agricultural issues.
The article clarifi ed the essence of the methodology of research activities and its principles. The problems of the methodology of economic research of agrarian issues, in particular the agro food potential of agrarian enterprises and economic security for the sustainable use and increase the economic effi ciency of industrial and economic activity are expanded in the article.