Необхідність розвитку агротуризму на території Миколаївської області

Номер, рік

4(81), 2014
УДК 338.48-44(1-22)(477.74)

Автор
І. В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
К. В. Коноваленко, студент
Ж. В. Сокровіщук, студент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено сучасне уявлення про аграрний туризм та його значний розвиток і популярність в європейських та інших країнах світу. Розглянуто соціально-економічну значимість агротуризму як найбільш привабливого виду відпочинку. Вивчено мотивації, ресурсний потенціал Миколаївської області та перспективи розвитку сільського туризму в цьому регіоні. Показано особливості різних моделей агротуризму.

Ключові слова

аграрний туризм, сільське населення, сільська місцевість, мандрівки, еко-освіта, відроження галузі, традиції.

Стаття
І. В. Гончаренко, К. В. Коноваленко, Ж. В. Сокровіщук. Необхідність розвитку агротуризму на території Миколаївської області.

Список використаних джерел

1. Горішевський П. А. Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності / П. А. Горішевський, В. П. Васильєв, Ю. В. Зінько — Івано-Франківськ, 2003.
2. Аграрний екологічний туризм в країнах Центральної та Східної Європи : матеріали міжнародного науково-практичного семінару. — Стрий, 2004. – 132 с.
3. Зеленый туризм. Банк данных сельского туризма в Украине [Електронний ресурс] — Режим доступу : www.ruraltourism.com.ua
4. Куліковський Б. Задля розвитку села / Б. Куліковський, Ю. Левицька // Освіта аграрна. — 2008. — № 2 — С. 2.
5. Про сільський зелений туризм [Електронний ресурс]: Закон України — Режим доступу : icp.org.ua/ukr/zakon/…/zakon_ukraini_pro_si_206.htmI
6. Туризм і відпочинок в Україні [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://travelblog.kiev.ua
7. Сільський зелений туризм : методичні рекомендації / [Т. О. Коберніченко, В. П. Васильєв, П. А. Горішевський, Ю. В. Зінько] — К. : Аграрна освіта, 2005.

И. В. Гончаренко, Е. В. Коноваленко, Ж. В. Сокровищук. Необходимость развития агротуризма на территории Николаевской области.
В статье представлено современное понимание аграрного туризма, его значительное развитие и популярность в европейских и других странах мира. Рассмотрена социально-экономическая значимость агротуризма, как наиболее привлекательного вида отдыха. Изучены мотивации, ресурсный потенциал Николаевской области и перспективы развития сельского туризма в этом регионе. Показаны особенности различных моделей агротуризма.

I. Honcharenko, K. Konovalenko, J. Sokrovishchuk. Necessity of Agritourism Development in Mykolaiv Region.
This article presents the modern conception of the agricultural tourism and its significant development and popularity in European and other countries. A social and economic importance of agritourism as the most attractive type of holiday was observed in the article. The motivation, resources potential of Mykolaiv Region and prospects for the rural tourism development in the region were studied here as well. Peculiarities of different models of agritourism were described.