Зміст випуску 4 (81), 2014

Редакція випуску 4 (81), 2014

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.І. Гавриш, доктор екномічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)
А.С. Добишев, токтор технічних наук, професор (Білорусь)

Дотримання академічних стандартів – запорука якісного підручника

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 371.671:006

Автор
В. О. Ханстантинов, доктор політичних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано роль підручника в навчальному процесі. Висвітлено типові недоліки, що погіршують якість підручника, та визначено причини їх появи. Запропоновано деякі підходи, спрямовані на мінімізацію відхилень від академічних стандартів при підготовці навчальних видань до друку.

Ключові слова
підручник, навчальний процес, академічні стандарти, автор, студент. (більше…)

Пошук ефективних шляхів адаптації тварин при інтродукції їх в умовах глобального потепління

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 636.083.312:551.588.7

Автор
М. Г. Тищенко, науковий консультант
KSG Agro «Рантьє», Дніпропетровська обл., Україна

У статті висвітлено фактори зміни довкілля в бік глобального потепління та його вплив на організм тварин. Представлено розроблену установку, яка позитивно впливає на акліматизацію тварин та зменшення негативного впливу підвищених температур на загальний стан організму тварин.

Ключові слова
глобальне потепління, температура, інтродукція, адаптація тварин.

Стаття
М. Г. Тищенко. Пошук ефективних шляхів адаптації тварин при інтродукції їх в умовах глобального потепління.

Список використаних джерел

1. Підвищення стійкості землеробства в умовах глобального потепління / В. Ф. Петриченко та ін. // Вісник аграрної науки. — 2013. — № 9. — С. 512.
2. Тищенко М. Г. Реакція різних статево-вікових груп свиней на дію температурного фактору в умовах глобального потепління / М. Г. Тищенко, І. Ю. Горбатенко // Збірник
наукових праць Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства. — 2014. — № 7. — С. 120—125.
3. Тищенко М. Г. Деякі аспекти селекційно-генетичних досліджень у ссавців на прикладі свині при глобальному потеплінні / М. Г. Тищенко, І. Ю. Горбатенко // Аграрний
вісник Причорномор’я. — 2014. — № 68. — С. 257—261.
4. Пат. 73312 Україна, ПМК F24F 7/06 (2006:01). Система вентиляції тваринницького приміщення / Сокирін О. І., Тищенко М. Г. ; заявл. 04.01.12 ; опубл. 25.09.12, Бюл. № 18.

М. Г. Тищенко. Поиск эффективных путей адаптации животных при интродукции их в условиях глобального потепления.
В статье освещены факторы изменения окружающей среды в сторону глобального потепления и его влияние на организм животных. Представлена разработанная установка, которая положительно влияет на акклиматизацию животных и уменьшение негативного воздействия повышенных температур на общее состояние их организма.

M. Tishchenko. Finding effective ways to adapt animals in their introduction under global warming.
In this presented material, we research main factors of environmental change in the global warming conditions and data of its impact on animals. We developed the system, which positively affects acclimatization and reduce the negative state of the elevated temperature on the overall health of animals.

Використання ферментативно обробленого гірчичного порошку при виробництві сирокопчених ковбас

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 637.523

Автор
Л. О. Стріха, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Викладено результати досліджень якісних, фізико-хімічних та органолептичних показників сирокопчених ковбас, виготовлених різними способами: традиційним та інтенсивним, при якому у фарш сирокопчених ковбас додавали 2% ферментативно-обробленого гірчичного порошку. Встановлено, що вищим виходом готової продукції та нижчими
втратами маси характеризувались ковбаси, які були виготовлені інтенсивним способом, вони характеризувалися вищим виходом готової продукції та мали кращі показники зовнішнього вигляду, консистенції, смаку і аромату.

Ключові слова
сирокопчені ковбаси, ферментативно-оброблений гірчичний порошок, харчові добавки, вміст білка, вміст жиру, вміст вологи, вихід готової продукції, втрати при термічній обробці.

Стаття
Л. О. Стріха. Використання ферментативно обробленого гірчичного порошку при виробництві сирокопчених ковбас.

Список використаних джерел

1. Азин Д. Л. Влияние растительных порошков на качество колбас / Д. Л. Азин, М. В. Бахарев // Хранение и переработка сельхозсырья. — 2012. — № 3. — C. 47—49.
2. Єресько Г. О. Удосконалення технології виробництва ферментованих ковбас з використанням композиційних добавок / Г. О. Єресько, В. Ю. Лизова, Л. У. Войцехівська // Вісник аграрної науки. — 2007. — № 6. — C. 66—69.
3. Антипова Л. В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Л. В. Антипова, И. А. Глотова— М. : Колос, 2001. — С. 47—64.

Л. А. Стриха. Использование ферментативно обработанного горчичного порошка при производстве сырокопченых колбас.
Изложены результаты исследований качественных, физико-химических и органолептических показателей сырокопченых колбас, изготовленных разными способами: традиционным и интенсивным, при котором в фарш сырокопченых колбас добавляли 2% ферментативно обработанного горчичного порошка.
Установлено, что более высоким выходом готовой продукции и низкими потерями массы характеризовались колбасы, изготовленные интенсивным способом. Они имели лучшие показатели консистенции, вкуса и аромата.

L. Stirkha. Using of enzymatically treated mustard powder in the manufacture of dry sausage.
The article deals with the researching results of quality, physical, chemical and organoleptic characteristics of smoked sausage, made in different ways: the traditional and the intensity at which a raw sausage is added with stuffing of 2% enzymatically treated mustard powder. It has been established that higher yields of finished products and low weight losses are characterized the sausages that are made by intensive manner. It had the best performance consistency, taste and flavor.

Економічна ефективність вирощування цьоголіток підвищеної маси

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 639.312.07(477)

Автор
Г. А. Данильчук, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

Представлено дослідження впливу технологічних параметрів на ефективність вирощування цьоголіток коропа і рослиноїдних риб у полікультурі. Вивчено вплив технологічних параметрів на рибогосподарські показники експериментальних ставів та визначено економічну ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу у полікультурі за ресурсозберігаючою технологією. Визначено оптимальні параметри ресурсозберігаючої технології для вирощування рибопосадкового матеріалу підвищеної маси.

Ключові слова
цьоголітки, вирощування, параметри, структура полікультури, підгодівля риби, середня індивідуальна маса, вихід, собівартість, рентабельність, економічна ефективність.

Стаття
Г. А. Данильчук. Економічна ефективність вирощування цьоголіток підвищеної маси.

Список використаних джерел

1. Шерман І. М. Технологія виробництва продукції рибництва : підручник / І. М. Шерман, В. Г. Рилов. — К. : Вища освіта, 2005. — 351 с.
2. Шерман І. М. Ставове рибництво / І. М. Шерман. — К. : Урожай, 1994. — 336 с.
3. Шерман І. М. Рибництво / І. М. Шерман, Г. П. Краснощок, Ю. В. Пилипенко. — К. : Урожай, 1992. — 192 с.
4. Сысоев Н. П. Экономика рыбной промышленности / Н. П. Сысоев. — М. : Агропромиздат, 1989. — 454 с.
5. Чернявский Г. И. Экономика рыбной промышленности / Г. И. Чернявский. — М. : Агропромиздат, 1987. — 248 с.

Г. А. Данильчук. Экономическая эффективность выращивания сеголеток повышенной массы.
Изучалось влияние технологических параметров на эффективность выращивания сеголеток карпа и растительноядных рыб в поликультуре. Изучено влияние технологических параметров на рыбохозяйственные показатели экспериментальных прудов и определена экономическая эффективность выращивания рыбопосадочного материала в поликультуре при ресурсосберегающей технологии. Определены оптимальные параметры ресурсосберегающей технологии для выращивания рыбопосадочного материала повышенной массы.

G. Danilchuk. Economic efficiency of fingerlings’ cultivation with increased mass.
The effect of process parameters on the efficiency of growing fingerlings carp and herbivorous fish in polyculture was studied. The influence of technological parameters on the performance of the experimental fishery ponds was investigated to determine the economic efficiency of growing fish seed in polyculture with resource-saving technology. The optimum parameters of resource-saving
technology for growing fish seed with increased mass were defined.

Досвід створення промислового свинарства в умовах СГПП «Техмет-Юг» Миколаївської області

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 330.341.1:63

Автор
В. С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
С. М. Галімов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О. О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено приклад створення підприємства з ведення промислового свинарства та бази для проведення науково-навчальної діяльності викладачів та студентів Миколаївського НАУ в умовах СГПП «Техмет-Юг». Переобладнання приміщень для виробництва свинини провели шляхом перепрофілювання існуючих будівель з раціональнішим використанням виробничих площ. Проаналізували продуктивність тварин угорської селекції з урахуванням лінійної належності.

Ключові слова
свинарство, виробництво свинини, штучне осіменіння, утримання. (більше…)

Формування показників якості зерна ячменю ярого за впливу норми висіву та позакореневих підживлень

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 633.16:631.53.04:631.811

Автор
С. В. Чернобай, аспірант
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

У статті наведено результати досліджень за 2012-2014 рр. з вивчення впливу норм висіву та позакореневих підживлень посівів мікродобривами і біопрепаратами на формування показників якості зерна ячменю ярого сорту Мономах в умовах східної частини Лісостепу України. Зі збільшенням норми висіву вміст білка поступово зменшується, тоді як вміст крохмалю підвищується. Позакореневі підживлення сприяли збільшенню білковості зерна і знижували вміст крохмалю. Найбільше білка у зерні містилося у варіантах комплексного застосування мікродобрив і біопрепаратів.

Ключові слова
ячмінь ярий, позакореневі підживлення, норма висіву, вміст білка, вміст крохмалю, натура зерна.

Стаття
С. В. Чернобай. Формування показників якості зерна ячменю ярого за впливу норми висіву та позакореневих підживлень.

Список використаних джерел

1. Зінченко О. І. Рослинництво : підручник / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко. — К. : Аграр. наука, 2001. — 591 с.
2. Манько К. Ячмінь ярий: сучасні технології вирощування / К. Манько, Н. Музафаров // Агробізнес сьогодні. — 2012. — № 9.
3. Лихочвор В. В. Ячмінь : монографія / В. В. Лихочвор, Р. Р. Проць, Я. Долєжал ; Новаційний центр Львівського ДАУ. — Львів : Українські технології, 2003. — 88 с.
4. Жемела Г. П. Удосконалення технології вирощування екологічно чистого і якісного зерна озимої пшениці / Г. П. Жемела, П. В. Писаренко // Зб. наук. пр. Уманського
держ. аграр. ун-ту. — Умань, 2003. — С. 702—707. — (Спец. вип. «Біол. науки і проблеми рослинництва»).
5. Жемела Г. П. Особливості впливу умов вирощування та сортових властивостей на крупність і вміст білка в зерні пивоварного ячменю / Г. П. Жемела, В. С. Шкурко //
Вісник Полтавської державної аграрної академії. Серія «Сільське господарство. Рослинництво». — 2010. — № 3 — С. 10—13.
6. ДСТУ 3769-98. Ячмінь. Технічні умови. — Введ. 01.07.98. — К. : Держстандарт України, 1998. — 18 с.
7. Рекомендації по вирощуванню ярої пшениці в Лісостепу України : [для спец. сільського господарства] / С. І. Мельник, В. П. Ситник, Т. І. Лазар й ін. — Харків, 2006.
— 24 с. — (Мінагрополітики України, УААН, Гол. упр. агропром. розвитку Харк. облдержадміністрації, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, ХНАУ ім. В. В. Докучаєва).
8. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов — М. : Агропромиздат, 1985. — 351 с.

С. В. Чернобай. Формирование показателей качества зерна ячменя ярового при влиянии нормы высева и внекорневых подкормок.
В представленной статье приведены результаты исследований (2012-2014 гг.) влияния норм высева и внекорневых подкормок посевов микроудобрениями и биопрепаратами на формирование показателей качества зерна ячменя ярового сорта Мономах в условиях восточной части Лесостепи Украины. С увеличением нормы высева содержание белка постепенно уменьшалось, тогда как содержание крахмала повышалось. Внекорневые подкормки способствовали повышению белковости зерна и уменьшению содержания крахмала. Наибольшим содержание белка в зерне было на вариантах комплексного применения микроудобрений и биопрепаратов.

S. Chernobay. Formation of spring barley’s quality indicators under the influence of seeding rate and foliar application.
In the article presents the results of research in 2012-2014 on the effect of seeding rates and foliar application of crops, microfertilizers and biologics on the formation of spring barley grain (varieties Monomakh) quality indicators in the Eastern part of the forest-steppe of Ukraine. With increasing seeding rate, the protein content had gradually decreased, while the starch content had increased. The foliar feeding contributed to increased grain protein content and a decrease in starch content. The highest protein content in grain was on the version of the integrated application of micronutrients and biologics.

Формування врожайності різними сортами пшениці озимої при вирощуванні після сої в умовах північної частини Степу України

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 633.11[324]:633.34(477.63)1

Автор
Н. С. Пальчук, науковий співробітник
Інститут сільського господарства степової зони НААН України

У статті наведено результати досліджень реакції сучасних сортів пшениці озимої на рівень мінерального живлення при вирощуванні після сої в північній частині Степу України. У середньому за роки досліджень, найвищу врожайність сорти Зіра (4,11 т/га) та Розкішна (4,29 т/га) формували на варіантах досліду з передпосівним внесенням N45P45K45 та поступовим підживленням посівів N30 по ТМГ та N30 локально у фазі весняного кущіння. Максимальні показники зернової продуктивності сорту Заможність також відмічали на цих варіантах.

Ключові слова
пшениця озима, сорти, попередник, мінеральне живлення, урожайність.

Стаття
Н. С. Пальчук. Формування врожайності різними сортами пшениці озимої при вирощуванні після сої в умовах північної частини Степу України.

Список використаних джерел

1. Бугай С. М. Сортова агротехніка озимої пшениці / С. М. Бугай. — Озима пшениця на Україні. — К. : Урожай, 1965. — 136 с.
2. Орлюк А. П. Адаптивний і продуктивний потенціал пшениці : монографія / А. П. Орлюк, К. В. Гончаров. — Херсон : Айлант, 2002. — 276 с.
3. Сорти, попередники та строки сівби як основні фактори оптимізації вирощування озимої пшениці / Ю. В. Бабіч, М. М. Солодушко, М. І. Пихтін, М. І. Громов // Бюлетень ІЗГ УААН. — 2001. — № 17. — С. 19—24.
4. Галиченко И. И. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от предшественников / И. И. Галиченко // Земледелие. — 2012. — № 1. — С. 35—36.
5. Особливості грунтово-кліматичних умов північного Степу та урожайність зернових культур / [Є. М. Лебідь, В. Ю. Коваленко, В. І. Чабан, Л. М. Десятник] // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. — 2005. — Вип. 26—27. — С. 188—193.
6. Бабич А. Соя – головна білково-олійна культура світового землеробства / А. Бабич, А. Побережна // Пропозиція. — 2000. — № 4. — С. 42—45.
7. Зернобобовые культуры – эффективные предшественники озимой пшеницы в горной зоне Дагестана / [Н. Р. Магомедов, А. М. Омаров, А. А. Айтемиров.] и др. //  Сб. науч. тр., посвящ. 50-летию Дагест. НИИСХ / Дагест. науч.-исслед. ин-т сел. хозва. — 2010. — ч. 1. — С. 55.
8. Менеев В. Г. Удобрение озимой пшеницы / В. Г. Минеев — М. : Колос, 1973. — 206 с.
9. Жемела Г. П. Эффективность азотных удобрений при разных способах и сроках применения под озимую пшеницу / Г. П. Жемела // Селекция и сортовая агротехника озимой пшеницы. — М. : Колос, 1979. — С. 286—293.
10. Боинчан Б. П. Влияние предшественников, сортов, удобрений и севооборота на урожайность озимой пшеницы в длительных полевых опытах (50 лет) в северной степной зоне Республики Молдова / Б. П. Боинчан // Изв. Тимирязев. с.-х. акад. — 2012.  — № 3. — С. 115—126.
11. Жиляев A. M. Эффективность технологий возделывания озимой пшеницы разных сортов по предшественникам в Центральном Нечерноземье / А. М. Жиляев // Актуал. вопр. агрон. науки в соврем. условиях. — Рос. гос. аграр. заоч. ун-т, 2010; в. 3. — С. 33—39.
12. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) // Б. А. Доспехов — М. : Агропромиздат, 1985. — 352 с

Н. С. Пальчук. Формирование урожайности различными сортами пшеницы озимой при виращивании после сои в условиях северной части Степи Украины.
В статье приведены результаты исследований реакции современных сортов пшеницы озимой на уровень минерального питания при выращивании после сои в северной части Степи Украины. В среднем за годы исследований самую высокую урожайность сорта Зира (4,11 т/га) и Роскошная (4,29 т/га) формировали на вариантах опыта с предпосевным внесением N45P45K45 и последующей подкормкой посевов N30 по ТМГ и N30 локально в фазе весеннего кущения. Максимальные показатели зерновой продуктивности сорта Заможнисть также отмечали на этих вариантах.

N. Palchuk. The yield formation with the different varieties of winter wheat when they are grown after soybean in the Northern Steppe of Ukraine.
The paper presents the results of studies of the reaction of modern varieties of winter wheat on the level of their mineral nutrition when they are grown after soybean in the Northern Steppe of Ukraine. On average during the years of research, the highest yield of such varieties as Zira (4.11 t/ha) and Rozkishna (4.29 t/ha) was obtained in the versions of the experiment with pre-sowing introduction of N45P45K45 and subsequent gradual nourishment of crops with N30 according to TMG and with N30 locally in the spring tillering phase. Maximum grain productivity of the
Zamozhnist variety was also observed in these versions.

Високопродуктивні рослинно-мікробні системи в агроценозах бобових культур Криму

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 633.31/37:631.461

Автор
О. Л. Туріна, кандидат сільськогосподарських наук
С. В. Дідович, кандидат сільськогосподарських наук
Р. О. Кулініч, молодший науковий співробітник
Інститут сільського господарства Криму НААН

Показано можливість створення високопродуктивних рослинно-мікробних систем в агроценозах бобових культур шляхом застосування передпосівної бактеризації насіння поліфункціональними біопрепаратами, що дозволило підвищити продуктивність рослин нуту в середньому на 7,7-16,3%, гороху – 10% при одночасному підвищенні сирого протеїну в насінніна 1,0-2,8%.

Ключові слова
мікробні препарати, бульбочкові бактерії, бобові рослини, насіннєва продуктивність, ефективність.

Стаття
О. Л. Туріна, С. В. Дідович, Р. О. Кулініч. Високопродуктивні рослинно-мікробні системи в агроценозах бобових культур Криму.

Список використаних джерел

1. Бабич А. О. Світове виробництво зернобобових культур для вирішення проблеми білка і біологічного азоту / А. О. Бабич // Матер. Міжнародної науково-практичної конференції «Оптимізація агроландшафтів: раціональне використання, рекультивація, охорона». — Дніпропетровськ, 2003. — С. 8—12.
2. Петриченко В. Ф. Бобові культури і сталий розвиток агроекосистем / В. Ф. Петриченко, В. Ф. Камінський, В. П. Патика // Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний наук. зб. — Вінниця : Тезис, 2003. — Вип. 51. — С. 3—6.
3. Рекомендації з ефективного застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / [С. І. Мельник, В. А. Жилкін, М. М. Гаврилюк та ін.]. — К., 2007. — 54 с.
4. Експериментальна ґрунтова мікробіологія // В. В. Волкогон, О. В. Надкернична, Л. М. Токмакові та ін. — К. : Аграрна наука. — 2010. — 464 с.
5. Алисова С. М. Методические указания по использованию ацетиленового метода при селекции бобовых культур на повышение симбиотической азотфиксации / С. М. Алисова, А. И. Чундерова. — Л., 1982. — 12 с.
6. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М : Агропромиздат, 1985. — 351 с.

Е. Л. Турина, С. В. Дидович, Р. А. Кулинич. Высокопродуктивные растительно-микробные системы в агроценозах бобовых культур в Крыму.
Показана возможность создания высокопродуктивных растительномикробных систем в агроценозах бобовых культур путем применения предпосевной бактеризации семян полифункциональными биопрепаратами, что позволило повысить продуктивность нута и гороха.

E. L. Turina, S. V. Didovych, R. O. Kulinich. Highproductive plantmicrobial systems in legume agrocenoses of Crimea.
It is shown possibility of the creation of highproductive plant-microbial systems in legume agrocеnoses with pre-sowing seeds bacterization of polyfunctional biopreparations, this has allowed to increase seeds productivity of chickpea and pea.

Вплив елементів технології вирощування на насіннєву продуктивність люпину вузьколистого

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 635.1:637.35

Автор
В. І. Ратошнюк, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут сільського господарства Полісся НААН

Досліджено вплив норм висіву насіння та умов мінерального живлення на урожайність та насіннєву продуктивність люпину вузьколистого. Установлено, що максимальна продуктивність рослин люпину вузьколистого сорту Олімп формувалася на варіантах досліду, де висівали 1,8 млн шт. га схожих насінин і застосовували мінеральні добрива у нормі N30Р60К90 в поєднанні з двома позакореневими підживленнями Новалон Фоліаром у фазі бутонізації і початку наливання насіння.

Ключові слова
люпин вузьколистий, норма висіву, мінеральне живлення, урожайність, насіннєва продуктивність.

Стаття
В. І. Ратошнюк. Вплив елементів технології вирощування на насіннєву продуктивність люпину вузьколистого.

Список використаних джерел

1. Калиниченко В. Г. Эффективность комплексных удобрений на землях Нечерноземья / В. Г. Калиниченко. — Ленинград : Колос, 1984. — 88 с.
2. Полевой А. Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов / А. Н. Полевой. — Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. — 318 с.
3. Такунов И. П. Люпиносеяние в Российской Федерации / И. П. Такунов, Б. С. Лихачев // Кормопроизводство. — 1994. — № 3. — С. 12—15.
4. Такунов И. П. Агробиологические основы увеличения производства люпина в Нечерноземной зоне России : дис. в виде научн. докл. на соискание научн. степени докт. с.-х. наук: спец. «растениеводство» / Иван Петрович Такунов.— Брянск, 1998. — 80 с.
5. Філон І. В. Методичні підходи щодо визначення рівня врожайності сільськогосподарських культур / І. В. Філон // Економіка АПК. — 2005. — № 3. — С. 27—31.
6. Формирование урожая основных сельськохозяйственных культур / [пер. с чешск. З. К. Благовещенской]. — М. : Колос, 1984. — 367 с.
7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М., 1985. — 351 с.
8. Ушаков Е. И. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур / Е. И. Ушаков. — М., 1964.

Ратошнюк В. И. Влияние элементов технологии выращивания на семенную продуктивность люпина узколистного.
Исследовано влияние норм высева семян и условий минерального питания на урожайность и семенную продуктивность люпина узколистного. Установлено, что максимальная продуктивность растений люпина узколистного сорта Олимп формировалась на вариантах опыта, где сеяли 1,8 млн шт. га всхожих семян и применяли минеральные удобрения в норме N30Р60К90 в сочетании с двумя внекорневыми подкормками Новалон Фолиаром в фазе бутонизации и начала налива семян.

Ratoshnyuk V. An infl uence of growing technology’s elements on seed production of narrow-lupine.
Influence of seeding rules and conditions of mineral nutrition on yield and seed productivity of lupine narrow is described. It was established that maximum plant productivity of lupine narrow variety with the name Olympus was formed on variants of the experimen twhere 1,8 million units had been seeded with the usage of fertilizers N30Р60К90 combined with two foliar feeding Novalon Foliarom in the budding phase and the beginning of seed filling.