Навчально-науково-виробничий свинокомплекс миколаївського національного аграрного університету в системі інноваційного розвитку апк

Номер, рік
2(84), том 2 2015
УДК 636.934.5.082.2

Автор

О. В. Корх, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут тваринництва НААН, Україна

У ході науково-господарського досліду встановлено ефективність впливу підбору батьківських пар норок за вгодованістю на показники продуктивності та розподіл одержаного від них потомства. Неоднорідність поголів’я за категоріями вгодованості та «білою плямистістю» значною мірою залежить від варіантів підбору батьківських пар. При цьому, підбір батьківських пар вище середньої категорії вгодованості забезпечив максимальний вихід (100%) аналогічних нащадків.

Ключові слова
норки, підбір пар, селекція, категорія, вгодованість, потомство.Стаття
О. В. Корх. Навчально-науково-виробничий свинокомплекс миколаївського національного аграрного університету в системі інноваційного розвитку апк

Список використаних джерел
1. Воспроизводительная способность норок в зависимости от веса и упитанности / Г. А. Кузнецов, А. Г. Евреинов, Н. М. Цепков [ и др.] // Кролиководство и звероводство. — 1974. — № 6. — C. 23—25.
2. Китаєва А. П. Загальне звірівництво /А. П. Китаєва. — Одеса, 2001. — 214 с.
3. Корх О. В. Принципи оцінки та ефективність селекції норок кольорового типу пастель за відтінками забарвлення хутра : дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 06.02.01 / О. В. Корх. — Х., 2010. — 179 с.
4. Слюсаренко Н. Воспроизводительные способности самок серебристо-голубой норки в зависимости от массы и упитанности перед гоном / Н. Слюсаренко, М. Соколова // Повышение продуктивности звероводства и охотничье-промысловой фауны. — М., 1980. — C. 16—20.
5. Wensel. Correlatіon between nutrіtіonal state, breedіng condіtіon and reрroductіon рerfor mance of female mіnk Scіenfіfur / Wensel, Schіckctons. — 1980. — Vol. 4. — P. 23—28.

О. В. Корх. Эффективность подбора родительських пар по упитанности при разведении норок группы сканбраун.
В ходе научно-хозяйственного опыта установлена эффективность влияния подбора родительских пар норок по упитанности на показатели продуктивности и распределение полученного от них потомства. Неоднородность поголовья по категориям упитанности и ,,белой пятнистости” в значительной мере зависит от вариантов подбора родительских пар. При этом, подбор родительских пар вышесредней категории упитанности обеспечил максимальный выход (100%) аналогичных потомков.

О. Korh. The efficiency of selection of parental pairs on fatness when breeding minks group scanbrown.
In the course of scientific and economic experiment the effectiveness of the influence of parental pairs of minks selection on fatness, productivity and the distribution of the resulting offspring had been established. The heterogeneity of the population by categories of fatness and “white spots” largely depends on the options selection of parental pairs. At the same time, selection of parental pairs above average of fatness category provided maximum output (100%) of similar offsprings.