Підвищення ефективності галузі свинарства шляхом впровадження сучасних технологій

УДК 636.4.082

В. А. Лісний, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Т. М. Лісна, асистент
Херсонський державний аграрний університет, Україна

У статті викладено матеріали досліджень впливу технологічних та
генотипних факторів на ефективність галузі свинарства. Доведено перевагу
нових сучасних технологій утримання тварин на дорощуванні та відгодівлі, а
також визначено вплив спеціалізованих батьківських порід на рівень
продуктивності фінальних гібридів.

Ключові слова
сучасні технології, технологічні та генотипові фактори, генофонд, генетичний потенціал, скоростиглість, система гібридизації.

В. А. Лісний, Т. М. Лісна. Підвищення ефективності галузі свинарства шляхом впровадження сучасних технологій

Список використаних джерел:
1. Коваленко В. П. Інтенсивні технології виробництва-магістральний напрямок відродження галузі свинарства / В. П. Коваленко, В. А. Лісний, Н. С. Савосік // Таврійський науковий вісник. — 2008. — № 58/2. — С. 246—250.
2. Рибалко В. П. Інтенсивна технологія виробництва свинини / В. П. Рибалко, Б. В. Баньковський, В. Ф. Коваленко. — К. : Урожай, 1991. —176 с.
3. Кабанов В. Д. Интенсивное производство свинины / В. Д. Кабанов. — М., 2006. — 377 с.

В. А. Лесной, Т. Н. Лесная. Повышение эффективности отрасли свиноводства путем внедрения современных технологий.
В статье изложены материалы исследований по влиянию технологических и генотипических факторов на эффективность отрасли свиноводства. Доказано преимущество новых современных технологий содержания животных на доращивании и откорме, а также установлено влияние специализированных отцовских пород на уровень продуктивности финальных гибридов.

V. Lesnoy, T. Lesnaya. Increase of pig breeding industry’s efficiency by introduction of modern technologies.
The materials of researches of influence of technological and the genetic factors on the effectiveness of pig industry are presented in the article. The advantage of new modern technologies for keeping rearing and fattening groups of animals has been proved, and has been found the influence of specialized parental breeds on the level of performance the final hybrids.