Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів залежно від тривалості поросності

УДК 636.4.082.32/.455

Н. А. Піотрович, аспірантка

Білоцерківський національний аграрний університет, Україна Наведено результати досліджень репродуктивних якостей чистопородних, двопородних свиноматок та свиноматок із генотипом чистопородний батько ? помісна мати залежно від тривалості поросності (114– 116 днів та 117 днів і більше). Між тривалістю поросності і репродуктивними якостями свиноматок виявлено як додатній, так і від’ємний зв’язок: додатній – між тривалістю поросності та молочністю (r=+0,10…+0,18), масою гнізда за відлучення (r=+0,07…+0,20) і масою одного поросяти за відлучення (r=+0,06… +0,27); від’ємний – між тривалістю поросності та багатоплідністю (r= –0,01…–0,04), кількістю поросят за відлучення (r= –0,05…–0,18) і збереженістю поросят (r= –0,01…–0,20).

Ключові слова
поросність, репродуктивні якості свиноматок, комплексний показник відтворювальних якостей (КПВЯ), селекційний індекс відтворних якостей свиноматок (СІВЯС), кореляція.

Н. А. Піотрович. Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів залежно від тривалості поросності

Список використаних джерел:
1. Авдалян Я. Продуктивные качества свиней различных межпородныхсочетаний / Я. Авдалян // Свиноводство. — 2003. — № 4. — С. 4—5.
2. Бажов Г. Эффективность породно-линейной гибридизации / Г. Бажов, Л.Бахирева,А. Горохов // Свиноводство. — 2002. — № 4. — С. 12—14.
3. Булатович О. М. Виявлення найбільш ефективних поєднань різних генотипів свиней залежно від методу їх розведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с-г. наук / О. М. Булатович. — Полтава, 1999. — 20 с.
4. Генетика : учеб. / [В. Л. Петухов и др.]. — 2-е изд., испр и доп. — Новосибирск : СемГПИ, 2007. —628 с.
5. Іванов В. О. Оцінка відтворювальних якостей свиноматок залежно відтерміну поросності в умовах ДПДГ інституту рису Скадовського району Херсонської області / В. О. Іванов, С. П. Панкєєв, В. М. Ліпісівіцький // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2013. — № 83. — С. 174—178.
6. Луценко В. А. Репродуктивні та відгодівельні якості свиней при міжпородному поєднанні // Розвиток наукової спадщини академіка М.Ф.Іванова щодо породоутворення та селекції с.-г. тварин : матер. міжнар. конф., присвяч. 125-річчю від народження М. Ф. Іванова. — К. : Україна, 1996. — С. 94.
7. Повышение продуктивных качеств свиноматок белорусской крупной белой породы: метод. рекоменд. / [Н. А. Лобан, И. П. Шейко, И. С. Петрушко и др.] // Нац. акад. наук Беларуси, Науч.-практ. центр НАН Беларуси по животноводству. -Минск : Армадалоджик, 2008. — 19 с.
8. Період поросності і діагностика вагітності [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журн. : http://ua.6соточек.рф/svini/2041період_поросності_і_діагностика_вагітності.html
9. Селекционные приёмы и методы, повышающие эффективность племенной работы в специализированных линиях / [В. А. Коваленко, В. И. Степанов, Н. В. Михайлов, И .Н. Журавлёв] // Теория и практика селекционно-племенной работы в свиноводстве : сб. науч. трудов. — Персиановка, 1984. — С. 8—16 .
10.Степанов В. Оценка воспроизводительных качеств свиней / В. Степанов, Н. Михайлов, Э. Костылев // Зоотехния. — 2001. — № 12. — С. 22–24.
11. Церенюк О. М. Ефективність селекційних і оцінних індексів материнської продуктивності свиней / О. М. Церенюк, А. І. Хватов, Т. А. Стрижак // Наук.-техн. бюлетень НААНУ, Ін-т тваринництва. — Х., 2010. — № 102. — С. 173—181.

Н. А. Пиотрович. Репродуктивные качества свиноматок разных генотипов в зависимости от продолжительности супоросности.
Приведены результаты исследований по изучению репродуктивных качеств чистопородных, двухпородных свиноматок и свиноматок с генотипом чистопородный отец ? помесная мать в зависимости от продолжительности супоросности (114?116 дней и 117 дней). Между продолжительностью супоросности и репродуктивными качествами свиноматок выявлена как положительная, так и отрицательная связь: положительная ? междупродолжительностью супоросности и молочностью (r = +0,10…+0,18), массой гнезда при отъеме (r = +0,07 … +0,20), массой одного поросенка при отъеме (r = +0,06…+0,27); отрицательная ? между продолжительностью супоросности и многоплодием (r = ?0,01…?0,04), количеством поросят при отъеме (r = ?0,05… ?0,18) и сохранностью поросят (r = ?0,01…?0,20).

N. Piotrovich. Reproductive traits of sows of different genotypes depending on the duration of gestation.
The results of studies on the reproductive qualities of the purebred, two-breedsows and sows with genotype purebred father ? crossbred mother depending on the duration of gestation (114-116 days and 117 days) are given. Between the duration of gestation and reproductive traits of sows revealed both positive and negative correlation: positive – between length of gestation and milkiness (r = +0,10…+0,18), weight nests at weaning (r = +0,07 … +0,20), weight of one piglet at weaning (r = +0,06…+0,27); negative – between duration of pregnancy and multiple pregnancy (r = -0,01…-0,04), number of piglets at weaning (r = to -0.05… -0,18) and preservation of piglets (r = -0,01 to -0.20).