Динаміка приростів живої маси свиней та конверсія корму за згодовування амінокислотної кормової добавки

УДК 636.4.087.7

Н. І. Тофан, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський Національний аграрний університет, Україна

Вивчено ефективність комбінованого використання амінокислотної кормової добавки та селену у раціонах молодняка свиней. Встановлено, що поєднання введеної до кормосуміші ДАК і селену забезпечило інтенсивне підвищення енергії росту поросят при одночасному зниженні витрат кормів на одиницю приросту живої маси. Спостерігається синергічний ефект використання селену і ДАК.

Ключові слова
добавка амінокислотна кормова, селеніт натрію, білок, молодняк свиней, середньодобові прирости.

Н. І. Тофан. Динаміка приростів живої маси свиней та конверсія корму за згодовування амінокислотної кормової добавки

Список використаних джерел:
1. Інформаційна база даних для інноваційного розвитку тваринництва / [І. В. Гноєвий, В. І. Гноєвий, В. М. Кандиба та ін.] ; За загальною редакцією Мін. аграрної політики та продовольства України, к.т.н. М. В. Присяжнюка. — Х. : СПДФО Бровін О. В., 2012. — 792 с.
2. Кандыба В. Н. Пути повышения продуктивности свиней и рентабельности отрасли свиноводства в Украине / В. Н. Кандыба, И. В. Гноевой // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : збірник наукових праць. — 2010. — Вип. 21. — Ч. 1. — С.140—144.
3. Основы полноценного кормления свиней / [А. И. Свеженцов, П. П. Антоненко, Д. Н. Масюк и др.]. — Днепропетровск : Арт-Пресс, 2000. — 360 с.
4. Снітинський В. Балансування раціонів за вмістом лізину, метіоніну і треоніну для відгодівлі свиней / В. Снітинський, О. Огородник // Тваринництво України. — 2003. — № 9. — С. 27.
5. Сучасні технології і норми біологічно повноцінної годівлі свиней : Посібник-довідник / [Г. О. Богданов, В. М. Кандиба, І. В. Гноєвий та ін.]. — Х. : Стиль-Издат, 2011. — 180 с.

Н. И. Тофан. Динамика приростов живой массы свиней и конверсия корма при скармливании аминокислотной кормовой добавки.
Изучена эффективность комбинированного использования аминокислотной кормовой добавки и селена в рационах молодняка свиней. Установлено, что сочетание введенной в кормосмеси ДАК и селена обеспечило интенсивное повышение энергии роста поросят при одновременном снижении затрат кормов на единицу прироста живой массы. Наблюдается
синергетический эффект использования селена и ДАК.

N. Тоfаn. Dinamics of increases of pigs living mass and conversion of feeding by amino acid feed additing.
The efficiency of the combined use of amino acid feed addition and selenium in the rations of youngsters pigs have been investigated. It was established that the combination of Forage mixture introduced into the SAC and selenium provide intensive pig raising energy growth while reducing the cost of feed per unit of live weight gain . There is a synergistic effect of using selenium and SAC.