Технологія виробництва свинини вумовах тов «Таврійські свині»

УДК 636.4.082

В. С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С. І. Луговий, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
О. І. Загайкан, директор ТОВ «Таврійські свині»
П. О. Шебанін, аспірант

Миколаївський національний аграрний університет, Україна Наведено продуктивні якості свиней української м’ясної породи (асканійського типу) та великої білої породи зарубіжної селекції в умовах ТОВ «Таврійські свині» Скадовського району Херсонської області. Впровадження інтенсивних елементів технології дало можливість отримати високі результати
продуктивності тварин. Встановлено, що в племінному заводі ТОВ «Таврійські свині» розводять та вирощують такі породи свиней, які є не перевершеними за відтворювальними, відгодівельними та м’ясними якостями в умовах України. Галузь свинарства у господарстві стала рентабельною та конкурентоспроможною серед господарств області та країни.

Ключові слова
технологія, свині, порода, продуктивні якості, бонітування.

В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, О. І. Загайкан, П. О. Шебанін. Технологія виробництва свинини вумовах тов «Таврійські свині»

Список використаних джерел
1. Топіха В. Інтенсивне ведення галузі свинарства / В. Топіха, А. Волков // Твариництво України. — 2003. — № 8. — С. 2—4.
2. Рибалко В. П. Не тільки збільшувати виробництво, але й не знижувати якість свинини / В. П. Рибалко // Селекційно-технологічні аспекти розвитку свинарства в різних регіонах світу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Миколаїв, 6 —9 вересня 2006 р.). — Миколаїв : МДАУ, 2006. — Т. 2 — С. 4—7.
3. Топіха В. С. Племінне господарство з розведення асканійського типу свиней української м?ясної породи / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького. — 2011. — Т. 13, № 4 (50). — Ч. 3. — С. 306—309.
4. Топіха В. С. Використання та удосконалення генофонду свиней в умовах ТОВ «Таврійські свині» // В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, О. І. Загайкан // Науковий вісник «Асканія-Нова». — 2012. — Вип. 5., Ч. II. — С. 283—289.
5. Акимов С. В. Проблемы сохранения и развития отечественных мясных пород свиней Украины / С. В. Акимов, Л. Г. Перетятько // Аграрний вісник Причорномор’я. Сільськогосподарські та біологічні науки. — Одеса, 2005. — Вип. 31. — С. 12—14.
6. Програма селекції з м’ясними генотипами свиней в Україні на 2003—2012 роки / Микитюк Д. М., Литовченко А. М., Рибалко В. П., Акімов С. В. та ін. — К. : ДНВК Селекція, 2005. — 88 с.
7. Інструкція з бонітування свиней; Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві. — К. : Київський університет, 2003. — 64 с.

В. С. Топиха, В. Я. Лихач, С. И. Луговой, А. И. Загайкан, П. А. Шебанин. Технология производства свинины в условиях ООО «Таврийские свиньи».
Приведены продуктивные качества свиней украинской мясной породы (асканийского типа) и крупной белой породы зарубежной селекции в условиях ООО «Таврийские свиньи» Скадовского района Херсонской области. Внедрение интенсивных элементов технологии позволило получить высокие результаты продуктивности животных. Установлено, что в племенном заводе ООО «Таврийские свиньи» разводят и выращивают такие породы свиней, которые
являются не превзойденными по воспроизводительным, откормочным и мясным качествам в условиях Украины. Отрасль свиноводства в хозяйстве стала рентабельной и конкурентоспособной среди хозяйств области и страны.

V. Topiha, V. Lykhach, S. Lugovoy, P. Shebanin. Technology of production of pork in terms of LLC “Tavriyski svyni”.
The article presents the productive qualities of pigs of the Ukrainian meat breed (Askania type) and large white breed of foreign breeding in conditions of LLC “Tavriyski svyni” Skadovsk and Kherson regions. The introduction of intensive technology allowed us to obtain good results productivity of animals. It is established that in the breeding factory LLC “Tavriyski svyni” are bred and grown such breeds of pigs that are unsurpassed in the reproductive, fattening and meat quality in Ukraine.. Branch of pig on the farm has become a cost-effective and competitive economy of the region and the country.