Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку

УДК 338.24

В. М. Бутенко, кандидат економічних наук, доцент
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ

Досліджено аспекти сталого розвитку, його завдання та цілі. Визначено, що біоекономіка є механізмом досягнення цілей та триєдиної концепції сталого розвитку. Проаналізовано можливість біоекономіки поєднати у собі економічний, екологічний та соціальний елементи сталого розвитку. Визначено, що біоекономіка здатна забезпечити сталий розвиток, створити нові можливості розвитку економіки України, поліпшити якість життя населення.

Ключові слова: біоекономіка, сталий розвиток, енергетична безпека, економічна незалежність.

Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку. (текст статті)

Bioeconomy as a mechanism for achieving sustainable development goals. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Устойчивое развитие: теория, методология, практика : учебник / под ред. проф. Л. Г. Мельника.– Сумы : Университетская книга, 2009. – 1216 с.
2. Садовенко А. П Сталий розвиток суспільства : навч. посіб. / А. П. Садовенко, В. І. Середа, Л. Ц. Масловська. – Акад. муніцип. упр. – К., 2007. – 240 c.
3. Масловська Л. Ц. Актуальні проблеми теорії і методології сталого розвитку україни: системний підхід [Електронний ресурс] / Л. Ц. Масловська // Экономические инновации. – 2004. – № 19. – С. 101-108 – Режим доступу : http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3142/1/EI_2004_19_101-108.pdf
4. Осауленко О. Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління / О. Г. Осауленко. – К., 2000. – 176 c.
5. Невелєв О. М. Сталий розвиток регіону: стратегічні напрями та механізми / О. М. Невелєв, Б. М. Данилишин. – К., 2002. – 127 c.
6. Бегун Т. В. Устойчивое развитие: определение, концепция и факторы в контексте моногородов [Текст] / Т. В. Бегун // Экономика, управление, финансы: материалы II междунар. науч. конф. – Пермь : Меркурий, 2012. – С. 158-163.
7. Шубравська О. Біоекономіка: аналіз світового розвитку та передумови для становлення в аграрному секторі економіки України / О. Шубравська //Економіка України. – 2010. – № 10. – С. 63-73.
8. Байдала В. В. Біоекономіка в Україні: сучасний стан та перспективи [Електронний ресурс] / В. В. Байдала // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(3). – С. 22-28.
9. Биоэкономика и ”зелёная’’ экономика / С. Бобылев, М. Палт, П. Кирюшкин, С. Михайлова // Bioeconomy and Sustainable Development of Agriculture: II International Scientific-Practical Conference., (11-12 October, 2013, Tbilisi) / Ivae Javakhishvili Tbilisi State University, 2013. – р. 63-65.
10. Szabó G. D. Bioeconomy’s relevance in rural development / G. D Szabó. – Corvinus University of Budapest, 2014. – 15 р.
11. Македон Г. М. Біоекономіка як основа сталого розвитку України / Г. М. Македон, М. П. Талавиря // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2013. – Вип. 181(6). – С. 159-166.
12. Romano D. The Bio-based Economy: a New Development Model / Donato Romano// Bio-based and Applied Economics. – 2012. – №1(3). – Р. 231-233.
13. Бараннік В. О. Обґрунтування вибору систем індикаторів сталого розвитку / В. О. Бараннік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ndisrp.ucoz.ua/_ld/0/14_konference_BS_2.pdf. – Назва з екрану.
14. Biomass. Multi-Year Program Plan. Office of the Biomass Program Energy Efficiency and Renewable Energy U.S. Department of Energy. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sefs.washington.edu/classes.pse.487/Biomass%20Multi%20Year%20 Program%20Plan.pdf.
15. Байдала В. В. Зарубіжний досвід кластеризації та можливості його застосування в Україні в умовах розвитку біоекономіки / В. В. Байдала, В. М. Бутенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – №6. Ч.1. – С. 152-158.
16. Carlson R. H. Biology is Technology. The Promise, Peril and New Business of Engineering Life / R. H. Carlson// Cambridge/Londоn: Harvard University Press. – 2010. – 288 р.
17. Development through sustainable enterprise. The Social and Economic Council. Repot. – 2011/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttps://www.ser.nl/en/publications/publications/2011/2011_10.aspx.
18. European Commission (EC). Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe – COM, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/bioeconomycommunicationstrategy_b5_brochure_web.pdf.

В. М. Бутенко. Биоэкономика как механизм достижения целей устойчивого развития.

Исследованы аспекты устойчивого развития, его задачи и цели. Установлено, что биоэкономика является механизмом достижения целей и триединой концепции устойчивого развития. Проанализирована возможность биоэкономики объединить в себе экономический, экологический и социальный элементы устойчивого развития. Определено, что биоэкономика способна обеспечить устойчивое развитие, создать новые возможности развития экономики Украины, улучшить качество жизни населения.

V. Butenko. Bioeconomy as a mechanism for achieving sustainable development goals.

Studied aspects of sustainable development, its goals and objectives. It was determined that the bioeconomy is a mechanism for achieving the goals of the triune and the concept of sustainable development. The possibility of bioeconomy to combine economic, environmental and social elements of sustainable development. It was determined that the bioeconomy is able to ensure sustainable development, create new opportunities for the development of Ukraine’s economy, improve people’s quality of life.

Зміст випуску 1 (88), 2016