Забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління підприємством

УДК 330.322

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, професор
І. В. Агеєнко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто роль та економічну сутність забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління сільськогосподарським підприємством. Обґрунтовано вплив економії матеріально-технічних ресурсів на ефективність процесу управління. Визначено об’єкти системи управління забезпеченням матеріально-технічними ресурсами в аграрному секторі, основні цілі та завдання матеріально-технічного постачання. Окреслено принципи системи забезпечення сільськогосподарських підприємств матеріально-технічними ресурсами.

Ключові слова: забезпечення, матеріально-технічні ресурси, управління, постачання, сільськогосподарське підприємство.

Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави. (текст статті)

Adaptative approach guarantee in the state environmental safety. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Агєєва І.В. Матеріально-технічне забезпечення фермерських господарств / І. В. Агєєва // Університетські наукові записки. – 2013. – № 2. – С. 165–170.
2. Даниленко А. С. Проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах / А. С. Даниленко, А. М. Карпенко // Економіка та управління АПК. – 2014. – № 1. – С. 71-77.
3. Захарчук О. В. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація [Електронний ресурс] / О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2016. – № 7. – С. 72-79.
4. Захарчук О. В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 92-99.
5. Колос З. В. Удосконалення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств / З. В. Колос // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 3. – С. 79-82.
6. Кулікова Т. О. Стан матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України після створення об’єднання “Укрсільгосптехніка” (1961–1965 рр.) / Т. О. Кулікова // Гуржіївські історичні читання. – 2015. – Вип. 10. – С. 198-200.
7. Мельник І.І. Основи інженерного менеджменту : навч. посіб. / Мельник І. I., Тивоненко I. Е., Фришев С. Е. – К. : Вища освіта, 2006.– 525 с.
8. Місевич М. А. Удосконалення матеріально-технічної бази як чинника забезпечення потенційної (ресурсної) конкурентоспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств / М. А. Місевич // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. – № 2(2). – С. 37-46.
9. Остапенко Т. М. Формування матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук / Т. М. Остапенко – Луганськ : ЛНАУ, 2008. – 20 с.
10. Пятуніна С. С. Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення підприємств харчової промисловості / С. С. Пятуніна // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. ‑ К. : НАУ, 2011. – Вип. 31. – 222 с.
11. Тихонов О.В. Організація ринку матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Тихонов. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

Н. В. Потриваева, И. В. Агеенко. Обеспечение материально-техническими ресурсами в системе управления предприятием.

Рассмотрены роль и экономическая сущность обеспечения материально-техническими ресурсами в системе управления сельскохозяйственным предприятием. Обосновано влияние экономии материально-технических ресурсов на эффективность процесса управления. Обозначены объекты системы управления обеспечением материально-техническими ресурсами в аграрном секторе, основные цели и задачи материально-технического снабжения. Определены принципы системы обеспечения сельскохозяйственных предприятий материально-техническими ресурсами.

N. Potryvaieva, I. Aheienko. Inputs’ providing in the management of a company.

The role and economic substance of inputs’ providing in the management of an agricultural enterprise was considered. The influence of inputs’ saving on the effectiveness of the management process was proved. The objects of management for inputs’ providing and the main goals and objectives of logistics in the agricultural sector were determined. The principles of the system of an agricultural enterprise inputs’ providing were outlined.

Зміст випуску 4 (92), 2016