Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні

УДК 338.43:005.35

Н. М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
А. В. Бурковська, кандидат економічних наук, доцент
Т. І. Лункіна, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено основні аспекти соціальної відповідальності ведення бізнесу в Україні. Виявлено переваги і недоліки впровадження соціальної відповідальності у веденні бізнесу. Висвітлено елементи мотивації вітчизняних підприємств до соціальної відповідальності ведення бізнесу. Розглянуто необхідність партнерської співпраці бізнесу з системою професійної освіти, що підвищить ефективність освітньої діяльності. Наведено необхідні заходи щодо активізації цього процесу в Україні.

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціалізація бізнесу, стейкхолдери, партнерство, бізнес-структури, професійна освіта.

Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні. (текст статті)

Business social responsibility in Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс] // Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» : [сайт]. – Режим доступу : http://csr-ukraine.org. – Назва з екрану.
2. Шацкая И. В. Социальная ответственность бизнеса как фактор развития системы отечественного образования / И. В. Шацкая // Креативная экономика. – 2014. – № 10 (94). – С. 83-91.
3. Шергіна Л. А. Корпоративна соціальна відповідальність: аспекти формування та вплив на ефективність діяльності підприємства / Л. А. Шергіна, Л. І. Долгова, Л. В. Криницька [Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф.; 27 черв. 2014 р.] – К. : Наук. парк КНЕУ, 2014. – С. 216-219.

Н. Н. Сиренко, А. В. Бурковская, Т. И. Лункина. Социальная ответственность ведения бизнеса в Украине.

В статье освещены основные аспекты социальной ответственности ведения бизнеса в Украине. Выявлены преимущества и недостатки внедрения социальной ответственности в ведении бизнеса. Освещены элементы мотивации отечественных предприятий к социальной ответственности ведения бизнеса. Рассмотрена необходимость партнерской работы бизнеса совместно с системой профессионального образования, что повысит эффективность образовательной деятельности. Приведены необходимые меры относительно активизации этого процесса в Украине.

N. Sirenko, A. Burkovska, T. Lunkinа. Business social responsibility in Ukraine.

The article highlights the main aspects of business social responsibility in Ukraine. The advantages and disadvantages of social responsibility implementation in business management are discussed. The motivation elements of domestic enterprises’ social responsibility are presented. The necessity of business’s affiliation together with the vibrant educational system in order to improve the effectiveness of educational activities is proved. The goal of the necessary measures to enable this process in Ukraine is substantiated.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні

УДК 338.43:005.35

А. В. Бурковська, кандидат економічних наук, доцент
Т. І. Лункіна, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто індикатори сталого розвитку країни, розкрито сутність і значення соціальної відповідальності бізнесу. Досліджено особливості корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Визначено основні напрями поліпшення соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу. Доведено, що корпоративна соціальна відповідальність дає можливість компаніям вигідно відрізнятися від інших, не орієнтованих соціально, демонструючи свій високий рівень громадської відповідальності.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, бізнес, соціальні інвестиції, соціальна діяльність, соціальний пакет.

Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні. (текст статті)

Corporate social responsibility development in Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Буковинська М. П. Повернутися обличчям до людей: соціальна відповідальність організацій АПК / М. П.  Буковинська // Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції та П’ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, Київ, 14 травня 2015 р. / Редкол. : Ю. О.  Лупенко, Я. М.  Гадзало, М. Я. Дем’яненко та ін. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – С. 454-458 (596 с.).
2. Мирошниченко А. Петр Порошенко : «На таких компаниях, как «НИБУЛОН», и держится сегодня Украина» / А. Мирошниченко // Южная правда. – 2015. – № 117(23443). – С. 1-2.
3. Проект Постанови про Концепцію переходу України до сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
4. Світовий центр даних з геоінфрматики та сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk/services/country-profiles-visualization.
5. Царик І. М. Особливості ринкового і державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу в умовах циклічності економіки / І. М.  Царик // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1 (115). – С. 155-159.
6. Яневич Н. Я. Соціальні інвестиції: сутність і класифікація / Н. Я.  Яневич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2010_690/26.pdf. – Назва з екрану.

А. В.  Бурковская, Т. И.  Лункина. Развитие корпоративной социальной ответственноси в Украине.

В статье рассмотрены индикаторы устойчивого развития страны, раскрыта сущность и значение социальной ответственности бизнеса. Исследованы особенности корпоративной социальной ответственности в Украине. Определены основные направления улучшения социальной ответственности отечественного бизнеса. Доказано, что корпоративная социальная ответственность дает возможность компаниям выгодно отличаться от других, не ориентированных социально, демонстрируя свой высокий уровень общественной ответственности.

А. Burkovskaya, Т. Lunkina. Corporate social responsibility development in Ukraine.

In the article the indicators of country’s sustainable development are discussed. The essence and importance of social responsibility are grounded. The features of corporate social responsibility in Ukraine are given. The main directions of improving the social responsibility of national business are defined. It is proved that corporate social and public responsibility of companies gives them an opportunity to be standing out comparatively with not socially oriented enterprises.

Інвестування аграрного сектора економіки України

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 330.322:338.43(477)

Автор
А. В. Бурковська, кандидат економічних наук, доцент
Т. І. Лункіна, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті доведено необхідність здійснення інвестування аграрного сектора економіки України. Розглянуто сутність та значення інвестиційних ресурсів для інтенсифікації економічного розвитку вітчизняних підприємств аграрного сектора. Висвітлено сутність та складові інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств. Досліджено пріоритетні напрямки вкладання інвестиційних ресурсів у Миколаївській області. Установлено стримуючі фактори надходження інвестицій і запропоновано напрями їх подолання.

Ключові слова
інвестиції, інвестор, інвестиційна привабливість, інвестиційна діяльність, інвестиційний проект, інвестиційний ризик, інвестиційне партнерство.

Стаття

А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. Інвестування аграрного сектора економіки України.Список використаних джерел.

1. Верховна Рада України : Законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
2. Скорбатюк Л. Б. Оцінка інвестиційної привабливості промислового підприємства / Л. Б. Скорбатюк // Кримський економічний вісник. — 2013.— № 2 (03).— С. 152—154.
3. Попельнюхов Р. В. Інвестиційна привабливість економіки України (інвестиційний  клімат) / Р. В. Попельнюхов // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 21. — С. 24—28.
4. Україна підписала меморандум з Китаєм про залучення інвестицій // Агробізнес сьогодні. — 2014. — № 19 (290). — С. 10.
5. Чепурненко С. Экономика с учетом нынешних реалий / С. Чепурненко // Южная правда. — 2014. — № 143 (23313). — С. 2.
6. Бурковська А. Інвестування сільськогосподарських підприємств Миколаївщини потребує вдосконалення / А. Бурковська, І. Бурковський // Економіст. — 2012. — № 2. — С. 30—31.

А. В. Бурковская, Т. И. Лункина. Инвестирование аграрного сектора экономики Украины.
В данной статье доказана необходимость осуществления инвестирования аграрного сектора экономики Украины. Рассмотрены сущность и значение инвестиционных ресурсов для интенсификации экономического развития отечественных предприятий аграрного сектора. Освещены сущность и составляющие инвестиционной привлекательности отечественных предприятий. Исследованы приоритетные направления вложения инвестиционных ресурсов в Николаевской области. Установлены сдерживающие факторы поступления инвестиций и предложены направления их преодоления.

A. V. Burkovska, T. I. Lunkina. Investments of the agricultural sector of the Ukrainian economy.
This article proves the necessity of investment in the agricultural sector of Ukraine. The essence and value of investments for the intensification of economic development of domestic agricultural enterprises are reviewed. The nature and components of investment attractiveness of domestic enterprises are showed. The priority lines of the implementation of investment resources in the Mykolaiv region are researched. Deterrents of the inflowing of investments are established and directions how to overcome them are offered.