Eventual trends in the extension of labour of the inhabitants of the regional rural areas

UDC 331.103

S. Horbach, Post-graduate student
Mykolayiv National Agrarian University

We examined the issue of the population aging, socio-economic status and some indicators of the quality of life of seniors in Ukraine, and therewith we considered the specific display of the main demoeconomic and social aging consequences in our country, as well as the compliance of socio-economic system in Ukraine with the needs of the aging population.

Keywords: labor resources, demographic aging, population, labor activity, labor potential, rural areas.

Eventual trends in the extension of labour of the inhabitants of the regional rural areas. (текст статті)

Евентуальні напрями подовження трудової діяльності мешканців сільських територій регіону. (анотація)

References:
1.Bohynja D.P. Osnovy ekonomiky praci: Navčalnyj posibnyk/ D.P.Bohynja, O.A. Hrišnova.- K.: Znannja-Pres, 2002.- 313s.
2.Voronin A. Efektyvnist vyrobnyctva ta rozpodil ekonomiji suspilnoji praci miž subjektamy rynku / A. Voronin, Je.P. Pastux // Jekonomika Ukrajiny. – 2009. – №3. – S. 27 – 37.
3.Zamora O.I. Osnovni tendenciji formuvannja i vykorystannja trudovyx resursiv / O.I. Zamora // Aktualni problemy ekonomiky. – 2009. – №4. – S. 85-91.
4.Kačan Je.P. Upravlinnja trudovymy resursamy / Je.P. Kačan: navč. posibnyk. – K.: Vydavnyčyj dim «Jurydyčna knyha», 2005. – 358s.
5.Statystyčnyj ščoričnyk za 2017 rik [Elektronnyj resurs] / Derž. služba statystyky Ukrajiny. – K. : Avhust Trejd, 2017. – Režym dostupu : http://database.ukrcensus.gov.ua/ PXWEB2007/ukr/publ_new1/2017/zb_rpnu2017.pdf
6.Sajt žurnalu «Novyj čas» [Elektronnyj resurs]. – Režym dostupu: https://nv.ua/opinion/kurilo/chem-grozit-starenie-ukraincev-i-chto-s-etim-delat-53839.html
7.Naselennja Ukrajiny : Imperatyvy demohrafičnoho starinnja / Instytut demohrafiji ta socialnyx doslidžen NAN Ukrajiny, Fond narodonaselennja Orhanizaciji Objednanyx Nacij . – Kyjiv : ADEF-Ukrajina, 2014 . – 285 s.
8.Health at a Glance: Europe. OECD. 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: http://dx.doi.org/ 10.1787/ 9789264265592-en
9.Ivanova E.I. Problema pokolinnja ta vidtvorennja naselennja: teoretyčni pidxody ta realnist // Sociolohični doslidžennja. 2014. № 4. S. 43 – 54.

С. О. Горбач. Евентуальні напрями подовження трудової діяльності мешканців сільських територій регіону.

Досліджено питання особливості старіння населення, соціально-економічного становища й окремих показників якості життя осіб похилого віку в Україні. Розглянуто специфіки прояву в нашій країні основних демоекономічних та соціальних наслідків старіння, ступінь відповідності соціально-економічної системи в Україні потребам старіючого населення.

С. А.Горбач. Эвентуальные направления продолжения трудовой деятельности жителей сельских территорий региона.

Исследован вопрос особенностей старения населения, социально-экономического положения и отдельных показателей качества жизни пожилых людей в Украине. Рассмотрено специфики проявления в нашей стране основных демоекономичних и социальных последствий старения, степень соответствия социально-экономической системы в Украине потребностям стареющего населения.

Випуск №1 (97), 2018

Трудові ресурси як складова експортного потенціалу сільськогосподарського підприємства

УДК 331.103.5

Л. В. Гуцаленко, доктор економічних наук, професор
Вінницький національний аграрний університет

Т. С. Пісоченко, кандидат економічних наук
С. О. Горбач, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто складові елементи експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Визначено сутність та характеристику трудового потенціалу, який є складовим елементом і включає в себе трудові ресурси. Розкрито фактори впливу на ефективність здійснення експортної діяльності. Виділено основні напрями розвитку експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: експортна операція, експортна діяльність, експортний потенціал, економічний потенціал, трудовий потенціал, трудові ресурси.

Трудові ресурси як складова експортного потенціалу сільськогосподарського підприємства. (текст статті)

Labor resources as a part of export potential of agricultural enterprise. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Дубкoв C. Фopмиpoвaниe и oцeнкa экcпopтнoгo пoтeнциaлa пpoмышлeнных пpeдпpиятий / C. Дубкoв, C. Дaдaлкo, Д. Фoмeнюк // Бaнкaýcкi вecнiк. – Кacтpычнiк, 2011. – C. 29–35
2. Ключник A. В. Вплив пiдпpиємницькoї дiяльнocтi нa фopмувaння eкcпopтнoгo пoтeнцiaлу / A. В. Ключник, I. В. Гoнчapeнкo // Нaукoвий жуpнaл «Вicник» Хмeльницькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту. – Хмeльницький, 2011.
3. Кoвaль Л.В. Eкoнoмiчний пoтeнцiaл пiдпpиємcтвa: cутнicть тa cтpуктуpa [Eлeктpoнний pecуpc] / Л. В Кoвaль // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. – 2010. – С. 59–65. – Peжим дocтупу : http://ena.lp.edu.ua
4. Пиpeць Н. М. Eкcпopтний пoтeнцiaл Укpaїни в кoнтeкcтi poзвитку cвiтoвoгo гocпoдapcтвa : диc. к.e.н 08.05.01 / Н. М. Пиpeць – Дoнeцьк, 2005 – 215 c.
5. Пиpoг O. В. Oцiнкa eкcпopтнoгo пoтeнцiaлу peгioнiв Укpaїни / O. В. Пиpoг, A. I. Зaцeпилo // Eкoнoмiчний пpocтip. – 2009. – № 24. – C. 144–152.
6. Пісоченко Т. С. Формування та розвиток експортного потенціплу підприємств агропродовольчого підкомплексу : афтореф. дис. … канд. екон. наук / Т. С. Пісоченко – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 29 с.
7. Соколовська В.М. Формування експортного потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання / В.М.Соколовська // Ефективна економіка. – 2012. ‒ №4.
8. Pязaнoвa Н. O. Фaктopи впливу нa poзвитoк i peaлiзaцiю eкcпopтнoгo пoтeнцiaлу peгioну / Н. O. Pязaнoвa // Iннoвaцiйнa екoнoмiкa. Вceукpaїнcький нaукoвo-виpoбничий жуpнaл. – 2012. – №2. – C. 312–315
9. Безрукова Т.Л. Классификация показателей оценки эффективности экономической деятельности промышленного предприятия [Электронный ресурс] / Т.Л.Безрукова, А.Н.Борисов, И.И.Шанин // Общество: политика, экономика, право. – 2012. – №1. – Режим доступа : http://domhors.ru/issue/pep/2012-1/bezrukova-borisov-shanin.pdf
10. Javalgi R. Firm Characteristics Influencing Export Propensity: An Empirical Investigation by Industry Type / R. Javalgi, S.White, O.Lee // Journal of Business Research. – 2000. – №47. – Р.217-228.
11. Чебан Ю.Ю. Формування соціально-трудових відносин для забезпечення іноваційного розвитку аграрних підприємств / Чебан Ю. Ю., Сирцева С. В., Горбач С. О. // Проблеми і перспективи іноваційного розвитку економіки. – Київ – Одеса. – 2015. – Том І. Част. ІІ. – С. 166 – 170.

Л. В. Гуцаленко, Т. С. Писоченко, С. А. Горбач. Трудовые ресурсы как составляющая экспортного потенциала сельскохозяйственного предприятия.

В статье рассмотрены составляющие элементы экспортного потенциала сельскохозяйственных предприятий. Определены сущность и характеристика трудового потенциала, который является составляющим элементом и включает в себя трудовые ресурсы. Раскрыты факторы влияния на эффективность экспортной деятельности. Выделены основные направления развития экспортного потенциала сельскохозяйственных предприятий.

L. Hutsalenko, T. Pisochenko, S. Horbach. Labor resources as a part of export potential of agricultural enterprise.

The article considers the components of the export potential of agricultural enterprises. It is determined the essence and characteristic of labor potential that includes labor resources and is an integral part of the export potential. The impact factors of export activity efficiency are revealed. The basic directions of export potential development of agricultural enterprises are identified.

Випуск №2 (94), 2017

Особливості інституціонального забезпечення регіонального ринку праці

УДК 332.1

С. О. Горбач, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено основні особливості інституціонального забезпечення регіонального ринку праці. Виявлено фактори, що впливають на розвиток регіонального ринку праці. Висвітлено елементи, що стримують процеси функціонування ринку праці, розглянуто необхідність формування його інституціонального забезпечення. Запропоновано заходи, які необхідні для активізації цього процесу в регіоні.

Ключові слова: інституціональне забезпечення, ринок праці, сільське населення, трудові ресурси.

Особливості інституціонального забезпечення регіонального ринку праці. (текст статті)

Features institutional support of the regional labor market. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт. – Держстат України, 1998-2015. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Лупенко Ю. О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. – 182 с.
3. Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: ідентифікація і мотиви здійснення / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2006. – № 1. – С. 40-54.
4. Ворвинець Б.М. Напрямки модернізації інституційного середовища у сфері зайнятості / Б.М. Ворвинець // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – Вип. 730-731. Економіка. – С. 193-198.
5. Сільське господарство Миколаївщини / Миколаївське обласне управління статистики ; за ред. З. А. Лук’яненко. – Миколаїв, 2015. – 317 с.

С. А. Горбач. Особенности институционального обеспечения регионального рынка труда.

В статье отражены основные особенности институционального обеспечения регионального рынка труда. Выявлены факторы, влияющие на развитие регионального рынка труда. Освещены элементы, сдерживающих процессы функционирования рынка труда. Рассмотрена необходимость формирования действенного институционального обеспечения формирования регионального рынка труда. Предложены меры по активизации этого процесса в регионе.

S.Gorbach. Features institutional support of the regional labor market.

The article describes the main features of the institutional support of the regional labor market. It has been found several factors aff ecting the development of the regional labor market. It has been illuminated covering element which constraint the functioning of labor market. It has been studied the necessity of the formation of an eff ective institutional support for the formation of the regional labor market. The necessary steps to activate this process in the region are given.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Визначення категорії трудових ресурсів: теоретичні аспекти

УДК 331.101.2

С. О. Горбач, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто основні аспекти категорії«трудові ресурси» та проаналізовано різні погляди щодо її сутності. Розкрито відмінні риси категорій«трудові ресурси», «робоча сила» та«трудовий потенціал». Досліджено вплив трудових ресурсів на політичну, соціальнокультурну та екологічну ситуацію в країни. Розглянуто формування та використання трудових ресурсів аграрного сектор економіки. Ключові слова: трудові ресурси, теоретичні аспекти, робоча сила, ринок праці, трудова діяльність, аграрний сектор економіки.

Ключові слова: трудові ресурси, теоретичні аспекти, робоча сила, ринок праці, трудова діяльність, аграрний сектор економіки. (більше…)