Н. В. Потриваєва, О. І. Лугова, Н. В. Яновська, Ю. О. Клочан. International standards of financial reporting as the basis of accounting development in the conditions of globalization of the economy

УДК 657.22

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-2

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-9781-6529
О. І. Лугова, аспірант
ORCID ID: 0000-0003-4432-0295
Н. В. Яновська, здобувач вищої освіти
Ю. О. Клочан, здобувач вищої освіти
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено роль міжнародних стандартів фінансової звітності в процесі глобалізації світової економіки. Представлено аналіз передумов і етапів переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності. Охарактеризовано результати застосування міжнародних стандартів звітності, сформульовано їх переваги. Визначено проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в національну систему обліку України.

Розширена анотація

У статті розкрито роль міжнародних стандартів фінансової звітності в процесі глобалізації світової економіки. Метою дослідження є розкриття сутності глобалізації економіки, вивчення питань, пов’язаних із впливом глобалізації економіки на гармонізацію бухгалтерського обліку, з’ясуванні основних проблем переходу українських суб’єктів господарювання на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), переваг та недоліків їх застосування.

Встановлено, що глобалізація відрізняється масштабністю фінансових операцій, зростанням міжнародної торгівлі, швидкоплинністю перетікання капіталу, діяльністю транснаціональних корпорацій. Визначено, що національні облікові системи не всі і не завжди могли надати фінансову інформацію в ракурсі, необхідному для учасників міжнародного ринку. Виділено три види систем бухгалтерського обліку і звітності (національна, регіональна та міжнародна системи), представлені їх характеристика та роль в світовій системі обліку. Представлено аналіз передумов і етапів переходу на міжнародні стандарти звітності. Обґрунтовано, що розроблення і впровадження МСФЗ в світі в значній мірі були пов’язані з економічною кризою 1929-1933 рр. Розроблення МСФЗ почалося в 1960-і рр. під егідою Центру Організації Об’єднаних Націй по транснаціональним корпораціям. Визначено, що періодом формування МСФЗ у сучасному вигляді прийнято вважати 1989-1995 рр. В Україні перехід на міжнародні стандарти був затверджений з прийняттям у 1998 році Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів.

Охарактеризовано результати застосування міжнародних стандартів звітності. Доведено, що впровадження МСФЗ в Україні дозволяє зробити ведення бухгалтерського обліку відповідним до світових стандартів, звітність українських підприємств стане зрозумілою та зіставною для іноземних користувачів. Визначено проблеми впровадження МСФЗ в національну систему обліку України, які включають: створення координаційного органу, реформування освіти, перекваліфікація бухгалтерів, державних службовців, користувачів інформації, надання дотацій з боку держави на приведення у відповідність обліку на окремих підприємствах та обліку за МСФЗ, міжнародна підтримка, моніторинг, коригування процесу введення МСФЗ. Сформульовано переваги та недоліки застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.

Ключові слова: глобалізація економіки, бухгалтерський облік, міжнародні стандарти фінансової звітності, користувачі звітності.

International standards of financial reporting as the basis of accounting development in the conditions of globalization of the economy. (текст статті)

International standards of financial reporting as the basis of accounting development in the conditions of globalization of the economy. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Теперішня фінансова криза загрожує розвалом міжнародної бухгалтерської мови і правил [Електронний ресурс] // Економічна правда. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/press/2009/02/13/181600/
 2. Кузіна Р. В. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / Р. В. Кузіна. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 416 с.
 3. Николаева О. Е. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие / О. Е. Николаева, Т. В. Шишкова. – М. : Либроком, 2011. – 240 с
 4. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія / С.Ф. Голов. – К. : МІМ ; Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
 5. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / за ред. Л.Г. Ловінської. – К. : ДННУ «Акад. фін.управління», 2013. – 294 с.
 6. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: [монография] / В.Н. Жук. – К. : Аграрная наука, 2013. – 408 с.
 7. Пефтиев В. Развивающийся мир: глобализация или регионализация? / В. Пефтиев, В. Черновская // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 7. – С. 39 – 44.
 8. Суржиков М. А.Методологические основы глобализации мировой экономики / М. А. Суржиков // Мировая экономика и международные экономические отношения. – 2012. – № 2. – С. 343 ‑ 347.
 9. Елецкий Н. Д. Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей экономической теории / Н. Д. Елецкий // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 2. – С. 22 ‑ 29.
 10. Фейгин Г. Ф.Развитие национальных экономик в условиях глобализации: историко-экономический аспект // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2009. – № 2. – С. 14 ‑ 24.
 11. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, X. Андерсон, Д. Колдуэлл : пер. с англ. / Под ред. Я. В, Соколова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Финансы и статистика. 2004. – 496 с.
 12. Стефанович Л. И. Глобализация и национальная система бухгалтерского учета / Л. И. Стефанович // Банкаўскi веснiк – 2009. – № 25. – С. 17 ‑ 22.
 13. Поленова С. Н. Глобализация мировой экономики и тенденции бухгалтерского учета / С. Н. Поленова // Международный бухгалтерский учет. – 2008. – № 8.– С. 7‑ 17.
 14. Панков В. В. Институциональный подход и теория учета / В. В. Панков // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 1. – С.51‑55.
 15. Как развивались стандарты МСФО: немного истории [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://finacademy.net/materials/article/prichinu-pojavlenija-msfo
 16. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. № 1706. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-98-п.
 17. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р., № 996-ХIV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної ради України. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=996-14.
 18. Стратегія застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, ухвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. № 911-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-р.
 19. Сопко В. Глобалізаційні процеси та їх вплив на бухгалтерський облік / В. Сопко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 5. – С. 4 – 10.
 20. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства : монографія / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, І.В. Рузмайкіна та ін. ; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2017. – 248 с.

Н. В. Потриваева, О. И. Луговая, Н. В. Яновская, Ю. А. Клочан. Международные стандарты финансовой отчетности как основа развития бухгалтерского учета в условиях глобализации экономики.

В статье освещена роль международных стандартов финансовой отчетности в процессе глобализации мировой экономики. Представлен анализ предпосылок и этапов перехода на международные стандарты отчетности. Охарактеризованы результаты применения международных стандартов отчетности. Определены проблемы внедрения МСФО в национальную систему учета Украины. Сформулированы преимущества применения международных стандартов финансовой отчетности.

Ключевые слова: глобализация экономики, бухгалтерский учет, международные стандарты финансовой отчетности, пользователи отчетности.

 

N. Potryvaieva, O. Lugova, N. Janovsjka, Ju. Klochan. International standards of financial reporting as the basis of accounting development in the conditions of globalization of the economy.

The article reveals the role of international standards of financial reporting in the process of globalization of the world economy. The analysis of the preconditions and stages of the transition to the international standards of financial reporting is presented. The results of application of international accounting standards are described, their advantages are formulated. The problems of introduction of international standards of financial reporting in the national accounting system of Ukraine are determined.

Key words: globalization of the economy, accounting, international financial reporting standards, statements’ users.

Повернутися до змісту

potrivayeva.pdf
potrivayeva.pdf
Size: 0.33

Зовнішнє середовище та його вплив на формування економічного потенціалу підприємств

УДК 330.341.1:631.11

М. В. Дубініна, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

І. П. Приходько, доктор наук з державного управління, професор
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
О. І. Лугова, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено оцінку впливу факторів зовнішнього середовища на формування економічного потенціалу підприємств, що дозволить оцінити параметри якісних і кількісних характеристик економічного потенціалу та проаналізувати наслідки впливу даних факторів на параметри економічного потенціалу, а також розробити заходи, які дозволять використовувати позитивні моменти цього впливу і нейтралізувати негативні. Для виявлення найбільш значимих факторів зовнішнього середовища проведено оцінку впливу політичних, економічних та технологічних та соціальних факторів на економічний потенціал підприємств з розвинутим свинарством.

Ключові слова: економічний потенціал підприємства, формування економічного потенціалу, зовнішнє середовище, фактори впливу.

Зовнішнє середовище та його вплив на формування економічного потенціалу підприємств. (текст статті)

External environment and its influence on the development of a cоmpаny’s еcоnоmіc pоtеntіаl. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.
2. Жигунова О. А. Теория и методология анализа и прогнозирования экономического потенциала предприятия : монография / О.А. Жигунова. – М. : Финансы и кредит, 2010. – 140 с.
3. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / Н. С. Краснокутська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
4. Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия : монография / Е. В. Лапин. – Сумы : Университетская книга, 2004. – 360 с.
5. Романов А.П. Управление экономическим потенциалом предприятия / А.П. Романов, Г.Г. Серебренников, В.М. Безуглая. – Тамбов. : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 456 с.
6. Сирцева С.В. Стан ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств Миколаївської області / С.В. Сирцева // Економічний форум. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2012. – Вип. 2. – С. 235-238.
7. Сосненко Л. С. Анализ экономического потенциала действующего предприятия : монография / Л. С. Сосненко. – М. : Экономическая литература, 2003. – 208 с.
8. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / О. С.Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.

М. В. Дубинина, И. П. Приходько, О. И. Луговая. Внешняя среда и ее влияние на формирование экономического потенциала предприятий.

В статье приведена оценка влияния факторов внешней среды на формирование экономического потенциала предприятий, что позволит оценить параметры качественных и количественных характеристик экономического потенциала и проанализировать последствия влияния данных факторов на параметры экономического потенциала, а также разработать меры, которые позволят использовать положительные моменты этого влияния и нейтрализовать негативные. Для выявления наиболее значимых факторов внешней среды проведена оценка влияния политических, экономических, технологических и социальных факторов на экономический потенциал предприятий с развитым свиноводством.

M. Dubinina, I. Prykhodko, O. Luhova. External environment and its influence on the development of a cоmpаny’s еcоnоmіc pоtеntіаl.

The article evaluates the influence of external environment factors on the development of a cоmpаny’s economic potential. This assessment is designed to assess the parameters of qualitative and quantitative parameteres of a business’s economic potential and analyze the effects of the external factors on the parameters of economic potential. This will also enable the development of measures that would help integrate favorable circumstances of this influence and neutralizemitigate any negative developments. An evaluation of the impact of political, economic, technological and social factors on the economic potential of companies with advanced swine breeding has been carried out to identify the most significant external business development factors.

Випуск №2 (94), 2017

Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 338.583:658

Автор
М. В. Дубініна, доктор економічних наук, доцент
О. І. Лугова, здобувач
Миколаївський національний аграрний університетАнотація

Обґрунтовано актуальність проблеми управління трансакційними витратами, яке б забезпечувало зміцнення економічного потенціалу підприємства. Встановлено, що управлінські рішення в сфері управління трансакційними витратами реалізуються через сукупність заходів цілеспрямованого впливу на величину та структуру даних витрат. Визначено складові трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства.

Ключові слова
трансакційні витрати, сільськогосподарське підприємство, управління, складові, економічний потенціал.

Стаття
М. В. Дубініна, О. І. Лугова. Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства.

Список використаних джерел

1. Аузан А. А. Институциональное проектирование реформ: опыт и попытка прогнозирования / А. А. Аузан. — М. : ГУ ВШЭ, 2007. — 24 с. — (Препринт WP10/2007/09).
2. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 397 с.
3. Потенціал підприємства: формування та використання : підручник / Н. В. Касьянова, Д. В. Солоха, В. В. Морєва та ін. — 2-е вид. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 248 с.
4. Краснокутська Н. С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження : моногр. / Н. С. Краснокутська. — Харків : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. — 247 с.
5. Клейнер Г. Б. Эволюция институциональних систем / Г. Б. Клейнер ; ЦЭМИ РАН.— М. : Наука, 2004. — 240 с.
6. Норт Д. Інституції, інституційні зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. — К. : Основи, 2000. — 198 с.
7. Стукач В. Ф. Трансакционные издержки в АПК : измерение, информация, регулирование : монография / В. Ф. Стукач, Е. А. Асташова, О. В. Шумакова. — Омск : ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2006. — 212 с.
8. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія / О. Г. Шпикуляк. — К. : ННЦ ІАЕ, 2009. — 480 с.

М. В. Дубинина, О. И. Луговая. Значение трансакционных издержек в формировании экономического потенциала сельскохозяйственных предприятий.
Статья посвящена изучению влияния трансакционных издержек на формирование экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия. Обоснована актуальность проблемы управления трансакционными издержками, которое бы обеспечивало укрепление экономического потенциала предприятия. Установлено, что управленческие решения в сфере управления трансакционными издержками реализуются через совокупность мер целенаправленного воздействия на величину и структуру данных расходов. Исследованы составляющие трансакционных издержек.

M. Dubinina, O. Lugova. Meaning of transaction costs of agrarian enterprises’ economic potential.
The article studies the impact of transaction costs on the formation of the economic potential of agrarian enterprises. The structure of the economic potential of agrarian enterprises was discussed. It was noted that with the change of agrarian enterprise’s position, its potential is also transformed. Its structure also became more complicated.