Зовнішнє середовище та його вплив на формування економічного потенціалу підприємств

УДК 330.341.1:631.11

М. В. Дубініна, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

І. П. Приходько, доктор наук з державного управління, професор
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
О. І. Лугова, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено оцінку впливу факторів зовнішнього середовища на формування економічного потенціалу підприємств, що дозволить оцінити параметри якісних і кількісних характеристик економічного потенціалу та проаналізувати наслідки впливу даних факторів на параметри економічного потенціалу, а також розробити заходи, які дозволять використовувати позитивні моменти цього впливу і нейтралізувати негативні. Для виявлення найбільш значимих факторів зовнішнього середовища проведено оцінку впливу політичних, економічних та технологічних та соціальних факторів на економічний потенціал підприємств з розвинутим свинарством.

Ключові слова: економічний потенціал підприємства, формування економічного потенціалу, зовнішнє середовище, фактори впливу.

Зовнішнє середовище та його вплив на формування економічного потенціалу підприємств. (текст статті)

External environment and its influence on the development of a cоmpаny’s еcоnоmіc pоtеntіаl. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.
2. Жигунова О. А. Теория и методология анализа и прогнозирования экономического потенциала предприятия : монография / О.А. Жигунова. – М. : Финансы и кредит, 2010. – 140 с.
3. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / Н. С. Краснокутська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
4. Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия : монография / Е. В. Лапин. – Сумы : Университетская книга, 2004. – 360 с.
5. Романов А.П. Управление экономическим потенциалом предприятия / А.П. Романов, Г.Г. Серебренников, В.М. Безуглая. – Тамбов. : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 456 с.
6. Сирцева С.В. Стан ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств Миколаївської області / С.В. Сирцева // Економічний форум. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2012. – Вип. 2. – С. 235-238.
7. Сосненко Л. С. Анализ экономического потенциала действующего предприятия : монография / Л. С. Сосненко. – М. : Экономическая литература, 2003. – 208 с.
8. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / О. С.Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.

М. В. Дубинина, И. П. Приходько, О. И. Луговая. Внешняя среда и ее влияние на формирование экономического потенциала предприятий.

В статье приведена оценка влияния факторов внешней среды на формирование экономического потенциала предприятий, что позволит оценить параметры качественных и количественных характеристик экономического потенциала и проанализировать последствия влияния данных факторов на параметры экономического потенциала, а также разработать меры, которые позволят использовать положительные моменты этого влияния и нейтрализовать негативные. Для выявления наиболее значимых факторов внешней среды проведена оценка влияния политических, экономических, технологических и социальных факторов на экономический потенциал предприятий с развитым свиноводством.

M. Dubinina, I. Prykhodko, O. Luhova. External environment and its influence on the development of a cоmpаny’s еcоnоmіc pоtеntіаl.

The article evaluates the influence of external environment factors on the development of a cоmpаny’s economic potential. This assessment is designed to assess the parameters of qualitative and quantitative parameteres of a business’s economic potential and analyze the effects of the external factors on the parameters of economic potential. This will also enable the development of measures that would help integrate favorable circumstances of this influence and neutralizemitigate any negative developments. An evaluation of the impact of political, economic, technological and social factors on the economic potential of companies with advanced swine breeding has been carried out to identify the most significant external business development factors.

Випуск №2 (94), 2017

Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 338.583:658

Автор
М. В. Дубініна, доктор економічних наук, доцент
О. І. Лугова, здобувач
Миколаївський національний аграрний університетАнотація

Обґрунтовано актуальність проблеми управління трансакційними витратами, яке б забезпечувало зміцнення економічного потенціалу підприємства. Встановлено, що управлінські рішення в сфері управління трансакційними витратами реалізуються через сукупність заходів цілеспрямованого впливу на величину та структуру даних витрат. Визначено складові трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства.

Ключові слова
трансакційні витрати, сільськогосподарське підприємство, управління, складові, економічний потенціал.

Стаття
М. В. Дубініна, О. І. Лугова. Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства.

Список використаних джерел

1. Аузан А. А. Институциональное проектирование реформ: опыт и попытка прогнозирования / А. А. Аузан. — М. : ГУ ВШЭ, 2007. — 24 с. — (Препринт WP10/2007/09).
2. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 397 с.
3. Потенціал підприємства: формування та використання : підручник / Н. В. Касьянова, Д. В. Солоха, В. В. Морєва та ін. — 2-е вид. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 248 с.
4. Краснокутська Н. С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження : моногр. / Н. С. Краснокутська. — Харків : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. — 247 с.
5. Клейнер Г. Б. Эволюция институциональних систем / Г. Б. Клейнер ; ЦЭМИ РАН.— М. : Наука, 2004. — 240 с.
6. Норт Д. Інституції, інституційні зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. — К. : Основи, 2000. — 198 с.
7. Стукач В. Ф. Трансакционные издержки в АПК : измерение, информация, регулирование : монография / В. Ф. Стукач, Е. А. Асташова, О. В. Шумакова. — Омск : ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2006. — 212 с.
8. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія / О. Г. Шпикуляк. — К. : ННЦ ІАЕ, 2009. — 480 с.

М. В. Дубинина, О. И. Луговая. Значение трансакционных издержек в формировании экономического потенциала сельскохозяйственных предприятий.
Статья посвящена изучению влияния трансакционных издержек на формирование экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия. Обоснована актуальность проблемы управления трансакционными издержками, которое бы обеспечивало укрепление экономического потенциала предприятия. Установлено, что управленческие решения в сфере управления трансакционными издержками реализуются через совокупность мер целенаправленного воздействия на величину и структуру данных расходов. Исследованы составляющие трансакционных издержек.

M. Dubinina, O. Lugova. Meaning of transaction costs of agrarian enterprises’ economic potential.
The article studies the impact of transaction costs on the formation of the economic potential of agrarian enterprises. The structure of the economic potential of agrarian enterprises was discussed. It was noted that with the change of agrarian enterprise’s position, its potential is also transformed. Its structure also became more complicated.