Розрахунок поперечного перерізу арки при мінімальній масі конструкції

УДК 624.014

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
В. Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
С. І. Богданов, старший викладач
І. І. Хилько, старший викладач
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено основні підходи до методики розрахунків поперечних перерізів конструктивних елементів арки, що задовольняє умові надійності та відповідає при цьому мінімальній масі конструкції арки. Розрахунок виконується при проектуванні оптимальних аркових конструкцій, який полягає в проектуванні конструкції таким чином, щоб у всіх перетинах конструктивного елементу арки надійність була заданою, а маса при цьому була мінімально можливою.

Ключові слова: поперечний переріз арки, площа перерізу арки, довжина перерізу арки, конструктивний елемент арки, запас міцності, надійність і довговічність сталевої конструкції, стійкість металевого каркаса, незалежна випадкова величина.

Розрахунок поперечного перерізу арки при мінімальній масі конструкції. (текст статті)

Calculation of the cross section of the arc with the minimum weight of the construction. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бакієв М. До питання про навантаження, що діють на конструкції покриття. / М. Бакієв, В. Кузнецезов, Р. Сафін // Міжвузівський збірник. – 1978. – Вип. 2, Котел. – С. 28-31.
2. Богза Ст. М. Принципи створення конструктивних форм сталевих каркасів полегшеного типу з універсальних елементів. /В. Р. Богза // Металеві конструкції, –1998. – №1. — С. 61-64.
3. Богза В. Р. Нові типи сільськогосподарських споруд / У. Р. Богза, С. В. Богданов // Сучасні будівельні конструкції з металу і деревини: Збірник наук. тр. — Одеса: ТОВ Внешрекламасервис. – 2005. – 4.2. – С. 4-8.
4. Геммерлинг А. Оптимальне проектування метало конструкцій. / А. Геммерлинг // Будівельна механіка і розрахунок споруд. – 1974. – №4. – С. 10-13
5. Гнітко А. Розрахунок надійності сталевих статично невизначених конструкцій. / О. Гнітко // Збірник наукових праці (галузеве машинобудування, будівніцтво), 1976. – Полтава : ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1998. – Вип.1.
6. Гнітько А. В. Розрахунок надійності сталевих статично невизначених конструкцій. / О. В. Гнітько // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава : ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1998. – Вип.1.
7. Іщенко И. І. Легкі металеві конструкції одноповерхових виробничих будівель : Справ. посібник. – 1979. – 200 с.
8. Перельмутер А. В. Про оцінку живучості несучих конструкцій. Металеві конструкції: Роботи школи професора Н.С. Стрілецького / А. В. Перельмутер. — М. : МГСУ, 1995.
9. Бараненко Ст. А. Генетичні алгоритми в оптимальному проектуванні конструкцій. Огляд. / В. А. Бараненко. // Придніпровська ДАБІА Вісник академії. – 2002. – №10. – С. 4-9.
10. Заріпов В. Ф. Легкі металеві конструкції ангарів з гнутих профілів прокату. / В. Ф. Заріпов // Сучасні проблеми вдосконалення і розвитку металевих, дерев’яних, пластмасових конструкцій в будівництві і на транспорті : Збірник наукових праць. — Самара : ТОВ СамЛЮКС, 2005. — 370 с.

В. С. Шебанин, В. Г. Богза, С. И. Богданов, И. И. Хилько. Расчет поперечного сечения арки при минимальной массе конструкции.

В статье освещены основные подходы к методике расчетов поперечных сечений конструктивного элемента арки, удовлетворяющего условию надежности и соответствующего при этом минимальной массе конструкции арки. Расчет выполняется при проектировании оптимальных арочных конструкций, который заключается в проектировании конструкции таким образом, чтобы во всех сечениях конструктивного элемента арки надежность была заданной, а масса конструкции арки при этом была минимально возможной.

V. Shebanin, V. Bogza, S. Bogdanov, I. Hilko. Calculation of the cross section of the arc with the minimum weight of the construction.

The paper shows the main approaches to the calculation method of cross-sections of the structural element of the arch that meets the condition of reliability and the corresponding the minimum weight of the arch structure. The calculation is performed in the design of optimal arch designs, which is designing the structure so that all cross sections of the structural element of the arch of reliability was given, and the weight of the arch structure was the minimum possible.
The use of light arches with a given reliability saves metal and reducing the cost of the design and determines the prospects of applying such structures in buildings and agricultural buildings.

Випуск №2 (94), 2017

Обстеження технічного стану будівель та споруд агропромислового комплексу

УДК 624.014.72

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, профессор
В. Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель та споруд агропромислового комплексу України, що експлуатуються у різних умовах, з урахуванням зазначених складних впливів – технологічних, кліматичних та експлуатаційних.

Ключові слова:  тримкість конструкцій, технічний стан, тримальні конструкції, аварійний стан,  руйнування конструкцій.

В. С. Шебанін, В. Г. Богза. Обстеження технічного стану будівель та споруд агропромислового комплексу.

Список використаних джерел:
1. ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 4, Бункери і резервуари.
2. ДСТУ-Н Б EN1993-1-7:2012 Еврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини.
3. ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції, Норми проектування.
4. ДСТУ-Н Б EN1993-1-6:2011 Еврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6. Міцність та стійкість оболонок.
5. ДСТУ-Н Б EN1993-1-6:2011 Еврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-8. Проектування з’єднань.
6. ДБН 362-92. Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації.
7. ДБН В.2.2-8-97. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та перербці зерна.
8. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. НДІБВ. Київ. 1999 р. – 152 с.
9. Бакулін Є. А. Конструктивні схеми та розрахункові моделі експлуатованих будівель промислового призначення масової забудови. // Будівництво України. – 2014. № 1. – С. 8-11.
10. Хохлін Д. О. Уточнення методики обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків масових серій, що експлуатуються в умовах просідаючих грунтів сейсмонебезпечних територій. // Будівництво України. – 2007. № 10. – С. 19-22.

В. Г. Богза, В. С. Шебанин. Обследование технического состояния зданий и сооружений агропромышленного комплекса Украины.

В статье представлены результаты обследования технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений агропроммышленного комплекса Украины, которые эксплуатируются в разных условиях с учетом сложных влияний – технологических, климатических и эксплуатационных.

V. Bogza, V. Shebanin. Investigation of the Technical Condition of Buildings and Constructions of Ukrainian Agro Industrial Complex.

The article presents the results of a survey of technical condition of constructions and structures of Agro Industrial Complex of Ukraine, which are operated under different conditions, taking into account the complex influences among which there are technological, climatic and operational features.

Розрахунок сталевих каркасів з універсальних елементів змінного перерізу з гнучкою стінкою

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
624.014.72

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
Л.П. Шебаніна, кандидат технічних наук, доцент
В.Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто основні методи розрахунку міцності і стійкості каркасів із універсальних сталевих елементів з гнучкою стінкою з урахуванням натурних випробувань.

Ключові слова
гнучка стінка, міцність, стійкість, несуча здатність, граничний стан
(більше…)

Дослідження пружно-деформованого стану сталевих силосів при нерівномірному осіданні фундаментів

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
624.042

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
Л.П. Шебаніна, кандидат технічних наук, доцент
В.Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто пружно-деформований стан сталевого силосу при нерівномірному осіданні фундаменту.

Ключові слова
силос, пружно-деформований стан, осідання фундаменту
(більше…)

Експериментальні дослідження пружно-деформованого стану силосу ємністю 50 т

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
624.014

Автор
В.Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
Л.П. Шебаніна, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто результати експериментальних досліджень пружно-деформованого стану силосу ємністю 50 т.

Ключові слова
силос, пружно-деформований стан, несуча здатність
(більше…)